[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hallitusmuoto' results in 157 hits


[Previous]

 
31. Valtiosääntökomitea 1992:n osamietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Valtiosääntökomitea 1992:n osamietintö : ETA-sopimuksesta aiheutuvat järjestelyt = Delbetänkande avgivet av statsförfattningskommittén 1992 : åtgärder föranledda av EES-avtalet / ; Valtiosääntökomitea - (Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; No. 23), 76 p.. - Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5282 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* EFTA = EFTA = EFTA
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Also published in Swedish, ISBN: 951-47-5286-4

 
32. Rosas, Allan : Suvereenisuuden kuolema, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Suvereenisuuden kuolema / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu : Antero Jyränki 1933 -9/8-1993 / Eriksson, L. D. ...(et al.) - (Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut. ; no. 5), p. 169-182. - Turku : Turun Yliopisto , 1993. - ISSN 0748-1752

ISBN 951-29-0013-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* FN = UN = YK
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* apartheid = apartheid = rotusorto
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UN charter-2; ICCPR; ICESCR;

 
33. Organiserad rasism, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Organiserad rasism : delbetänkande av utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 75), 140 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1991. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-10862-3

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Summary in English;

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries / Western Europe : 8246 / 8002 / 8200

NOTE (GENERAL): CERD; ECHR

 
34. Holmberg, Erik : På spaning efter rättigheter, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

På spaning efter rättigheter / Holmberg, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning, p. 653-676. - Stockholm : Sveriges Advokatsamfund, 1987. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
35. Danelius, Hans : De mänskliga rättigheterna - räcker 2 kap. RF eller behövs mer? , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De mänskliga rättigheterna - räcker 2 kap. RF eller behövs mer? / Danelius, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning, p. 645-652. - Stockholm : Sveriges Advokatsamfund, 1987. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): CERD; CAT; ECHR;

 
36. Raikkä, Juha : Pitäisikö naisia suosia miesten kustannuksella, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Pitäisikö naisia suosia miesten kustannuksella / Raikkä, Juha ; Wiberg, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Politiikka : no. 3., p. 210-217. - Helsingfors : Statsvetenskapliga föreningen, 1993. - ISSN 0032-3365

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
37. Åtgärder föranledda av EES-avtalet: delbetänkande avgivet av statsförfattningskommitten 1992, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Åtgärder föranledda av EES-avtalet: delbetänkande avgivet av statsförfattningskommitten 1992 = ETA-sopimuksesta aiheutuvat järjestelyt: valtiosääntökomitea 1992:n osamietintö / ; Statsrådets kansli - ( Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 23) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5286 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Hur EES-avtalet påverkar riksdagens, presidentens och statsrådets befogenheter i utrikespolitiska och internationella ärenden samt beslutsfattandet och arbetsfördelningen i dessa sammanhang.

INDEX WORDS:
* kompetens = competence = pätevyys
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* integration = integration = yhdentyminen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EFTA = EFTA = EFTA
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Åland

LIBRARY LOCATION: Main library

 
38. Yli-Vakkuri, Laura : Kansainvälisten sopimusten lainsäädännön alaan kuulumisen perusteista, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainvälisten sopimusten lainsäädännön alaan kuulumisen perusteista : valtiosääntö oikeudellinen tutkimus hallituksen esitysten perusteluissa ja valiokuntien kannan otoissa ilmenevästä HM 33 *:n tulkintakäytännössä vuosina 1970-1990 / Yli-Vakkuri, Laura - (Ulkoasiaministeriön julkaisuja ; 29), 114 p. . - Helsinki : Ulkomaanministeriö, 1992. - ISSN 0358-1489

ISBN 951-47-6944-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
39. Lysén, Göran : Europas grundlag, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europas grundlag : europakonventionen om mänskliga rättigheter / Lysén, Göran. - 2nd ed.., 164 p.. - Uppsala, 1993.

ISBN 91-7678-249-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ECJ = ECJ = ECJ
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR

 
40. Scheinin, Martin : Euroopan talousalueelta tehdyn sopimuksen ja Euroopan Unionin jäsenyyden vaikutus ihmisoikeuksien asemaan Suomeen, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Euroopan talousalueelta tehdyn sopimuksen ja Euroopan Unionin jäsenyyden vaikutus ihmisoikeuksien asemaan Suomeen / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Euroopan unioni ja ihmisoikeudet / Scheinin, M.; Dahlgren, T. (toim.), p. 107-122. - Turku/Åbo : Åbo Akademi. Ihmisoikeusinstituutti., 1994.

ISBN 951-650-372-1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ECJ = ECJ = ECJ
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* samer = Sami = saamelaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* EU = EU = EU
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR; TEU;

 
41. Arajärvi, Pentti : The right to education in Finland, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to education in Finland / Arajärvi, Pentti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Social rights as human rights : a European challenge / Drzewicki, K.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 275-292. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1994.

ISBN 951-650-316-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ILO = ILO = ILO
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): Second Finnish-Polish human rights symposium, held in Gdansk-Sopot in December 1991, (C)

NOTE (GENERAL): ESC; CDE; CEDW; CRC; ICESCR; ECHRP-1

 
42. Saraviita, Ilkka : Havaintoja perustuslakivaliokunnan toimintatavoissa ilmenneistä muutoksista, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Havaintoja perustuslakivaliokunnan toimintatavoissa ilmenneistä muutoksista / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu : Antero Jyränki 1933-9/8-1993 / Eriksson, L. D. ...(et. al.) - (Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut ; no. 5), p. 183-200. - Turku : Turun Yliopisto, 1993. - ISSN 0748-1752

ISBN 951-29-0013-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
43. Scheinin, Martin : Perustuslain velvoittavuudesta, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Perustuslain velvoittavuudesta : eduskunnan perustuslakivaliokunnan erään kannanoton kritiikkiä / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu : Antero Jyränki 1933-9/8-1993 / Eriksson, L. D. ...(et. al.) - (Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut ; no. 5), p. 201-208. - Turku : Turun Yliopisto, 1993. - ISSN 0748-1752

ISBN 951-29-0013-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
44. Sztucki, Jerzy : The European convention on human rights and national law, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European convention on human rights and national law / Sztucki, Jerzy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 55; no. 3., p. 219-240. - Copenhagen, 1986. - ISSN 0029-151X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
45. Scheini, Mikael : Telekuuntelulain säätämisestä, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Telekuuntelulain säätämisestä / Scheini, Mikael, 59 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1993.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / Belgium / Spain / United Kingdom / Austria / Norway / Portugal / France / Sweden / Germany / Denmark / Finland

NOTE (GENERAL): ECHR; Tutkielma (master's thesis), University of Helsinki, 1993

LIBRARY LOCATION: IMR

 
46. Suksi, Markku : The institution of the referendum in Finland, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The institution of the referendum in Finland / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of Finnish foreign policy : no. 21, p. 29-38. - Helsinki : Finnish Institute of International Affairs, 1994. - ISSN 0355-0079

ISBN 951-769-048-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = EU = EU
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
47. Theme I, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Theme I : human rights of persons deprived of their liberty /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights of persons deprived of their liberty, equality and non-discrimination, p. 15-92. - Kehl am Rhein : Engel, 1994.

ISBN 3-88357-118-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Reports by:. 1. K. J. Lång : Mechanisms of control and legal safeguards. 2. S. Trechsel : The rights of prisoners. Written communications by:. 3. A. Cassese: The international control concerning persons deprived of their liberty. 4. l. Daga : Working hypothesis for a new additional protocol to the European convention on human rights concerning the protection of the right of prisoners. 5. N. Rodley : Torture and inhuman or degrading traetment in places where persons are deprived of their liberty.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* fångar = prisoners = vangit
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 7th international colloquy on the European convention on human rights organised by the Secretariat General of the Council of Europe in collaboration with the Danish, Finnish, Norwegian, and Swedish Institutes of Human Rights, Copenhagen, Oslo, Lund (30 May - 2 June 1990)

NOTE (GENERAL): ECHR; ECPT; ICCPR-10

 
48. Scheinin, Martin : Perustuslakikomitea 2000, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslakikomitea 2000 : valtiosäännön kokonaisuudistuksen haasteita ja hahmottelua / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Politiikka : vol. 37; no. 1., p. 42-48. - Helsingfors : Statsvetenskapliga föreningen, 1995. - ISSN 0032-3365

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = EU = EU
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): TEU

 
49. Jyränki, Antero : Perustuslakien hyödyllisyydestä, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslakien hyödyllisyydestä : kolme näkökulmaaa ja jälkihuomautus / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Politiikka : vol. 37; no. 1., p. 10-19. - Helsingfors : Statsvetenskapliga föreningen, 1995. - ISSN 0032-3365

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = EU = EU
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
50. Tiihonen, Seppo (puh.joht.) : Perustuslaki 2000, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Perustuslaki 2000 : yhtenäisen perustuslain tarve ja keskeiset valtiosääntöoikeudelliset ongelmat : työryhmän mietintö / Tiihonen, Seppo (puh.joht.) - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1995 ; 8), 204 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1996. - ISSN 0356-8431

ISBN 951-53-0625-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EU = EU = EU
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Privaträtt/ÅAB

 
51. Scheinin, Martin : Sosiaaliset perusoikeudet ja lainsäätäjä II, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sosiaaliset perusoikeudet ja lainsäätäjä II / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : 25., p. 18-26. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1996. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
52. Oker-Blom, Max : Juridiska föreningens i Finland utlåtande angående yttrandefrihetskommissionens delbetänkande (Kommittébetänkande 1996:2), 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Juridiska föreningens i Finland utlåtande angående yttrandefrihetskommissionens delbetänkande (Kommittébetänkande 1996:2) / Oker-Blom, Max

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT : 131:4., p. 297-300. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland, 1996. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
53. Scheinin, Martin : Mitä on syrjintä?, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Mitä on syrjintä? / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa / Dahlgren, T. ... [et al.] - (Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja ; no. 4), p. 7-19. - Helsinki : Ihmisoikeusliitto, 1996.

ISBN 951-570-299-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CERD-1-26; UDHR-2; ICESCR-2; ICCPR-26; ECHR-14; ESC; CEDAW; CRC-2; Convention concerning descrimination in respect of employment and occupation; CDE;

 
54. Lång, K. J. : Syrjinnän estämisen ja vähemmistöjen suojan institutionaaliset rakenteet, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Syrjinnän estämisen ja vähemmistöjen suojan institutionaaliset rakenteet / Lång, K. J. ; Mohell, Ulla

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa / Dahlgren, T. ... [et al.] - (Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja ; no. 4), p. 20-31. - Helsinki : Ihmisoikeusliitto, 1996.

ISBN 951-570-299-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* barnombudsman = children's ombudsman = lapsioikeusasiamies
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* romer = Roma = romanit
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR-26-27;

 
55. Suksi, Markku : Finland, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Finland : general features of public law / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europea public law [=EPL] : vol. 2: issue 2., p. 182-193. - Hague : Kluwer, 1996. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EU = EU = EU
* romer = Roma = romanit
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
56. Saraviita, Ilkka : Rätten till information som en grundrättighet, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rätten till information som en grundrättighet / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rätten till information som en mänsklig rättighet : föredrag vi XI nordiska mötet i rättsinformatik, 24-25.11.1995 / Saarenpää, A.; Suksi, M. (red.), p. 19-28. - Åbo : Abo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1997.

ISBN 951-650-910-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
57. Wallin, Anna-Riitta : Offentlighetsprincipen och finländska reformplaner, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Offentlighetsprincipen och finländska reformplaner / Wallin, Anna-Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rätten till information som en mänsklig rättighet : föredrag vi XI nordiska mötet i rättsinformatik, 24-25.11.1995 / Saarenpää, A.; Suksi, M. (red.), p. 29-46. - Åbo : Abo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1997.

ISBN 951-650-910-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
58. Myntti, Kristian : The right of domicile in the Åland Islands in the light of human rights treaties and the European integration process, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right of domicile in the Åland Islands in the light of human rights treaties and the European integration process / Myntti, Kristian ; Scheinin, Martin ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in a changing Europe / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 131-150. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* NF = LN = KL
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* val = elections = vaalit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* militärtjänst = military service = sotapalvelus
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* kommunal folkomröstning = municipal referendum = kunnallinen kansanäänestys
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

NOTE (GENERAL): ICCPR-25-26; ICESCR; ECHR; CRC; ECS; CDE; ECHRP-3-14;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
59. Hofmann, Rainer : Conclusions, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Conclusions / Hofmann, Rainer ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in a changing Europe / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 281-296. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

NOTE (GENERAL): Convention on the demilitarisation of the Aaland Islands; UN charter; Art.-8-177 (EC);

LIBRARY LOCATION: IMR

 
60. Hernesniemi, Päivi : Nature of state obligations in relation to minority access to broadcast media in international and national law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Nature of state obligations in relation to minority access to broadcast media in international and national law / Hernesniemi, Päivi, 120 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* OSSE = OSCE = ETYJ
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Belgium / Netherlands / Germany / Cyprus / Romania / Hungary / Slovak Republic / Slovenia / Croatia / Estonia

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis) i folkrätt (public international law), 1996

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; Declaration on the rights of minorities; Genocide convention; ILO Convention concerning migrant workers; CDE; ICESCR; AMR; Vienna convention on the law of treaties; ILO Convention concerning migrations in abusive conditions and the promotion of equality of opportunity and treatment of migrant workers; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of minorities; Charter of Paris.Svensk sammansättning

[Next]


24.11.1999