[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('oikeus osallistua') results in 190 hits


[Previous]

 
31. Swepston, Lee : Economic, social and cultural rights under the 1989 ILO convention, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Economic, social and cultural rights under the 1989 ILO convention / Swepston, Lee

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Economic, social and cultural rights of the Sami : international and national aspects : proceedings of the symposium on the economic, social and cultural rights of the Sami, the Maasai and the Ogoni : vol. II : the Sami / Horn, F. (ed.) - (Publication of the Northern Institute for Environmental and Minority Law : juridica Lapponica ; no. 19), p. 41-46. - Rovaniemi : University of Lapland, 1998. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-656-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus osallistua
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Netherlands

NOTE (GENERAL): ILO convention no. 107 on the protection and integration of indigenous and tribal populations; ILO convention no. 169 concerning indigenous and tribal peoples in independent countries; Ilo convention no. 29 on forced labour; ICCPR; ICESCR; Draft declaration of the rights of indigenous peoples; Draft Inter-American declaration on the rights of indigenous peoples; UN charter;

 
32. Rosas, Allan : Article 21, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 21 / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : a common standard of achievement / Alfredsson, G.; Eide, A.; (eds.), p. 431-452. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 1999.

ISBN 90-411-1168-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta
* OSSE = OSCE = ETYJ
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* EU = EU = EU
* val = elections = vaalit

NOTE (GENERAL): UDHR-21; Declaration of the rights of man and the citizen; OAS charter; Declaration of the rights and duties of man; ICCPR-25; CERD; ECHRP3-1; Charter of Paris; Vienna declaration and programme of action; UN charter; ACHPR; Atlanti c charter; Copenhagen document; Moscow document;

 
33. Adalsteinsson, Ragnar : Article 27, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 27 / Adalsteinsson, Ragnar ; Thorhallson, Pall

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : a common standard of achievement / Alfredsson, G.; Eide, A.; (eds.), p. 575-596. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 1999.

ISBN 90-411-1168-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* Samer = Sami = saamelaiset
* romer = Roma = romanit
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Russian Federation / Finland / Sweden / Norway

NOTE (GENERAL): UDHR-27; ICESCR-15; UNESCO recommendation on participation by the people at large in cultural life and their contribution; Declaration on friendly relations ; Convention for the protection of cultural property; Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage; UN charter; ICCPR-27; Declaration on the rights of minorities; European cultural convention; CRC; ECHR; European charter for regional or minority languages; ESC; ACHPR; Vienna declaration and programme of action; Protocol of San Salvador;

 
34. Coomans, Fons : UNESCO and human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

UNESCO and human rights / Coomans, Fons

REFERENCE TO GENERIC UNIT: An introduction to the international protection of human rights : a textbook : Part III : Other United Nations action in the field of human rights / Hanski, R.; Suksi, M. (eds.). - 2. rev. ed.., p. 219-230. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1999.

ISBN 952-12-0247-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

NOTE (GENERAL): Vienna declaration and programme of action; UDHR-19-27;

 
35. Kangas, Lauri (toim) : Uutta tietoa ihmisoikeuksista, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Uutta tietoa ihmisoikeuksista / Kangas, Lauri (toim), 74 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö. Kehitysyhteistyöosasto, 1999.

ISBN 951-724-278-6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: 1. Johdanto. 2. Tutkimus, ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö, Kirsti Lintonen. 3. Ihmisoikeudet ja tieteellinen tutkimus, Klaus Törnudd. 4. Tiivistelmät ihmisoikeusselvityksestä, Terhi Lehtinen - Timo Kivimäki. 5. Demokraattisen osallistumisen tukeminen ja kehitysavun ehdollistaminen, Jyrki Käkönen - Nina Seppälä. 6. Vähemmistöt, alkuperäiskansat, Anja Portin. 7. Alkuperäiskansat ja Latinalaisen Amerikan kehitys, Jouni Pirttijärvi. 8. Minorities and indigenous peoples in development co-operation : a survey of the position of minorities and indigenous peoples in selected developing countries, Päivi Hernesniemi. 9. Totuuskomissioiden merkitys konflikties sovittelussa ja ihmisoikeuskienedistämisessä : Chile, Etelä-Afrikka ja Guatemala, Tuomas Forsberg _ Teivo Teivainen. 10. Valtion ja kirkon välissä : Nicaraguan naisetn reproduktio-oikeudet ja ihmisoikeuksien edistäminen Suomen kehitysyhteistyössä, Elina Vuola. 11. Sulkupuolen ja väkivaltaisen konfliktin leikkauspisteistä Etelä-Aasiassa ja suurten järvien Afrikassa, Heikkinen-Ranta-Tyrkkö-Rikkilä. Kommentit (Eeva-Liisa Myllymäki ja Kati Frostell)

INDEX WORDS:
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* EU = EU = EU
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* OECD = OECD = OECD
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Namibia / Ethiopia / Latin-America / Chile / South-Africa / Guatemala

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights to development; Convention on the rights of minorities;

 
36. Peters, Anne : Women, quotas and constitutions, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women, quotas and constitutions : a comparative study of affirmative action for women under American, German, EC and international law / Peters, Anne, xxxvi, 400 p.. - Hague : Kluwer, 1999.

ISBN 90-411-9708-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Methodology. 2. Affirmative action defined. 3. Affirmative action law within the constitutional framework of the United States. 4. Affirmative action law within the German constitutional framework. 5. Affirmative action for women under international law. 6. Comparison.

INDEX WORDS:
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EG = EC = EY
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnor = women = naiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* rätt till undervisning = right to education = oikeus osallistua
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* ILO = ILO = ILO

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (GENERAL): CEDAW; ECHR; CERD; ICCPR; Convention no. 111 concerning discrimination in respect of employment and education; Convention no. 156 on equality of opportuni ty and treatment for men and women workers with family responsibilities; ToA; ILO declaration on equality of opportunity and treatment for women workers; Social charter; Copenhagen declaration on social development and programme of action; Beijing platform and programme of action; Convention on the political rights of women; Inter-American convention on the granting of political rights to women;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-9708-7

 
37. Suonoja, Kyösti : Romanipolitiikan strategiat, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Romanipolitiikan strategiat = Rompolitikens strategi / Suonoja, Kyösti ; Lindberg, Väinö - (Selvityksiä 1999 ; 9), iv, 169 p.. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999. - ISSN 1236-2115

ISBN 952-00-0641-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* romer = Roma = romanit
* social utslagning = social exclusion = sosiaalinen syrjäytyminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* NGO = NGO = NGO
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* polis = police = poliisi
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* barn = children = lapset
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* brott = crime = rikos
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EU = EU = EU
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* tatarer = Tatars = tataarit
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; CERD; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; ICESCR; CRC; CEDAW; ECHR; ESC; TEU;

 
38. Tuori, Kaarlo : III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Vaali- ja osallistumisoikeudet (PL 14), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Vaali- ja osallistumisoikeudet (PL 14) / Tuori, Kaarlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusoikeudet), p. 461-472. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* samer = Sami = saamelaiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgarskap (EU) = citizenship (EU) = kansalaisuus (EU)
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* kommunalval = municipal elections = kunnallisvaalit
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): TEU; ECHRP-1-3; ICCPR;

 
39. Conditions of employment in the European social charter, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Conditions of employment in the European social charter : study compiled on the basis of the case law of the European Committee of Social Rights / - ( Human rights social charter monographs ; no. 6), 133 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1999.

ISBN 92-871-4093-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART ONE - WORKING HOURS. 1. Reasonable working hours. 2. The right to holidays. 3. Reducing working time in dangerous or unhealthy occupations. PART TWO - HEALTH TIME IN DANGEROUS OR UNHEALTHY OCCUPATIONS. 1. Regulations on health and safety at work. 2. Effective enforcement of safety and health regulations. PART THREE - FAIR REMUNERATION. 1. The right to a decent wage. 2. Guarantees of remuneration.

INDEX WORDS:
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* implementering = implementation = toteuttaminen
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EU = Eu = EU
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus
* NGO = NGO = NGO
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

NOTE (GENERAL): ESC; Additional protocol to the ESC; Revised ESC;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
40. Lind, Andreas : Barnets rättigheter att uttrycka åsikter och bli hört i frågor som rör barnets liv - artkel 12 i konventionen om barnets rättigheter, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Barnets rättigheter att uttrycka åsikter och bli hört i frågor som rör barnets liv - artkel 12 i konventionen om barnets rättigheter / Lind, Andreas, xii, 88 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 2000.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* rapporter = state reports = raportit
* ratificering = ratification = ratifiointi
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* nationell lagstiftning = national legislation = kansallinen lainsäädäntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Germany

NOTE (THESIS): Master of thesis in public international law, Åbo Akademi Univeristy, [2000]

NOTE (GENERAL): CRC; CDE; UDHR; Declaration on the rights of the child; Vienna declaration and programme of action; CEDAW; ACHPR; AMR; Vienna convention on the law of treaties; ICCPR; ICESCR; ECHR; UN charter;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
41. PART VII : MAINSTREAMING HUMAN RIGHTS, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

PART VII : MAINSTREAMING HUMAN RIGHTS /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : fifty years and beyond / Danieli, Y.; Stamatopoulou, E.; Dias, C. J. (eds.); foreword by Kofi A. Annan, epilogue by Mary Robinson, p. 375-430. - New York : Baywood publ.; United Nations, 1999.

ISBN 0-89503-192-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 27. Peace, the Security Council and human rights, by Andrew Clapham. VOICES: We also have the right to dream, by Rosa Anaya Perla. 28. Human rights, development and environment, by Clarence J. Dias. 29. Changing forces and non-state actors inthe struggle for human rights, by Russel Lawrence Barsh. 30. The poorest teach us the indivisibility of human rights, by Alwine A. de Vos van Steenwijk. VOICES : Is this America? The new freedom bus travels the country, by Cheri Honkala.

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = High Commissioner for Human Rights = ihmisoikeusvaltuutettu
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* barn = children = lapset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kvinnor = women = naiset
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* ILO = ILO = ILO
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* ICRC = ICRC = ICRC
* NGO = NGO = NGO
* barnarbete = child labour = lapsityö
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; An agenda for peace; CRC; Beijing declaration and platform for action; Versailles peace treaty; Geneva conventions;

 
42. Smith, Lucy : Norsk barnevernlovgivning og internasjonale menneskerettighedsstandarder, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Norsk barnevernlovgivning og internasjonale menneskerettighedsstandarder / Smith, Lucy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : no. 4., p. 356-366. - Oslo : Scandinavian U. P., 1999. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* barn = children = lapset
* ratificering = ratification = ratifiointi
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

NOTE (GENERAL): CRC; ECHR-8;

 
43. Fottrell, Deirdre (ed.) : Minority and group rights in the new millennium, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Minority and group rights in the new millennium / Fottrell, Deirdre (ed.) ; Bowring, Bill (ed.), xviii, 290 p.. - Hague : Kluwer Law, 1999.

ISBN 90-411-1013-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Multicultural citizenship : a more viable framework for minority rights, by Bill Bowring. 2. The construction and contingency of the minority concept, by Eric Heinze. 3. Of minors and minoroities. 4. Ascertaining a minority linguistic group : Ireland as a case-study, by Niamh Nic Shuibhne. 5. The European charter for regional or minority languages : some reflections from a Scottish Gaelic perspective, by Robert Dunbar. 6. Minority rights in Central and Eastern Europe : old dilemmas, new solutions?, by Istvan Pogany. 7. The human rights and minority rights of the Kurds, by Kerim Yildiz. 8. Ever decreasing circles : affirmative action and special measures under international law, by Deirdre Fottrell. 9. Educational rights and the definition of minorities, by Crispin Jones. 10. Problems in defining minorities, by John Packer.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* sexuella minoriteter = sexual minorities = seksuaaliset vähemmistöt
* barn = children = lapset
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* kurder = Kurds = kurdit
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* tortyr = torture = kidutus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ras = race = rotu
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* romer = Roma = romanit
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* HCNM = HCNM = HCNM
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary / Ireland / USA / United Kingdom / Turkey

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Scotland

NOTE (GENERAL): UN draft on Declaration on the rights of indigenous peoples; ACHPR; European charter for regional or minority languages; European convention on the exercise of children's rights; Framework convention for the protection of national minorities; CRC; Geneva conventions; UDHR; Convention on indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ICCPR-27; ICESCR; Declaration on the rights of minorities; ECHR; Copenhagen document;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1013-5

 
44. Kambel, Ellen-Rose (ed.) : The rights of indigenous peoples and Maroons in Suriname, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The rights of indigenous peoples and Maroons in Suriname / Kambel, Ellen-Rose (ed.) ; MacKay, Fergus (ed.) - (IWGIA document ; no. 96), 205 p.. - Copenhagen : IWGIA, 1999. - ISSN 0105-4503

ISBN 87-90730-17-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CHAPTERS:. 1. Acquisition of sovereignty and the rights of indigenous peoples in Suriname. 2. Treaties and other agreements with indigenous people and Maroons. 3. Indigenous and Maroon rights in Surinamese land legislation. 4. Indigenous and Maroon rights and the exploitation and preservation of natural resources. 5. The peace accord of Lelydorp. 6. Constitutional guarantees. 7. International human rights law and the rights of indigenous peoples and Maroons. 8. Conclusions and recommendations.

INDEX WORDS:
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* FN = UN = YK
* OAS = OAS = OAS
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* ILO = ILO = ILO

NOTE (GENERAL): CERD; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Convention concerning indigenous and tribal populations of 1957 (ILO convention no. 107); CRC;

 
45. Spiliopoulou Åkermark, Sia : Human rights of minority women, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights of minority women : a manual of international law / Spiliopoulou Åkermark, Sia, 207 p.. - Mariehamn : The Åland Islands Peace Institute in co-operation with the Åbo Akademi University Institute for Human Rights, 2000.

ISBN 952-5265-07-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Women, gender, minorities. 2. The use and abuse of women as beaers of minority cultures. 3. Human rights of women. 4. Human rights of minorities. 5. Non-discrimination : the basic guarantee. 6. Empowerment - the right to participate in public and economic life and at home. 7. Education and langugae. 8. Violence against women. 9. Right to health and reproductive rights. 10. Channels for international action - a complement to national systems of protection.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* implementering = implementation = toteuttaminen
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* NF = LN = KL
* rapporter = state reports = raportit
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus

NOTE (GENERAL): CEDAW; Declaration on the rights of minorities; Framework convention for the protection of national minorities; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Beijing platform for action; ICCPR-2-3-26-27; ICESCR-2-3; CEDAW-OP;

 
46. The Lund recommendations on the effective participation of national minorities inpublic life & explanatory note, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Lund recommendations on the effective participation of national minorities inpublic life & explanatory note /, 34 p.. - Hague : Foundation on Inter-Ethnic Relations, 1999.

ISBN 90-7598905-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. General principles. 2. Participation in decision-making. 3. Self-governance. 4. Guarantees.

INDEX WORDS:
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* val = elections = vaalit
* OSSE = OSCE = ETYJ
* HCNM = HCNM = HCNM
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt

NOTE (GENERAL): UN charter; Concluding document of Vienna; Charter of Paris; Lisbon document; Declaration on the rights of minorities; Copenhagen document; Framework convention for the protection of national minorities; Helsinki document; UDHR; ICCPR; ICESCR; CERD; ECHRP-1-3; European charter of local self-government; CDE; Vienna declaration andprogramme of action;

 
47. Ziamou, Theodora : Public participation in administrative rulemaking, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Public participation in administrative rulemaking : the legal tradition and perspective in the American and European (English, German, Greek) legal systems / Ziamou, Theodora

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [}ZaÖRV] : 60/1., p. 41-101. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für asuländisches Recht und Völkerrecht, 2000. - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* administration = administration = hallinto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / USA / Greece / United Kingdom

 
48. Bröstl, Alexander : Violation of the right to participate in the administration of public affairs, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Violation of the right to participate in the administration of public affairs / Bröstl, Alexander

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): East European human rights review : vol. 4; no. 2., p. 187-205. - Den Bosch : BookWorld publ., 1998. - ISSN 1382-7987

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Slovak Republic

 
49. Kufuor, Kofi Oteng : The African charter for popular participation in development and transformation, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The African charter for popular participation in development and transformation : a critical review / Kufuor, Kofi Oteng

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : vol. 18; no. 1., p. 7-22. - Hague : Kluwer Law, 2000. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* NGO = NGO = NGO
* OAU = OAU = OAU

NOTE (GENERAL): UDHR; ACHPR; ICCPR; AMR; African charter for popular participation in development; African charter on the rights and welfare of the child;

URL http://www.wkap.nl/oasis.htm/262746

 
50. Lansdown, Gerison : Promoting children's participation in demographic decision-making, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Promoting children's participation in demographic decision-making / Lansdown, Gerison - (Innocenti insight ; 6), 47 p.. - Florence, Italy : UNICEF, 2001.

ISBN 88-85401-73-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* barn = children = lapset
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko

NOTE (GENERAL): CRC-12;

URL http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/insight6.pdf

 
51. Petrova, Dimitrina (ed.) : Displaced childhoods, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Displaced childhoods / Petrova, Dimitrina (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Roma rights : newsletter of the European Roma Rights Center : no. 3., 98 p.. - Budapest : European Roma Rights Center, 2000.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* romer = Roma = romanit
* barn = children = lapset
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Czech Republic / France / Germany / Greece / Hungary / Italy / Kosovo / Poland / Romania / Slovak Republic / SLovenia / United Kingdom / Yugoslavia

 
52. Fottrell, Deirdre (ed.) : Revisiting children's rights, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Revisiting children's rights : 10 years of the Un convention on the rights of the child / Fottrell, Deirdre (ed.), x, 196 p.. - Hague : Kluwer law, 2000.

ISBN 90-411-1508-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Foreword; Mary Robinson, UN High Commissioner for Human Rights. 1. One Step Forward or Two Steps Sideways: Assessing the First Decade of the United Nations Convention on the Rights of the Child, by D. Fottrell. 2. Children and Cultural Diversity, by M. Freeman. 3. Islamic Perspectives on the Rights of the Child, by M. Siraj Sait. 4. Feminism and Children's Rights: the politics of voice, by H. Lim, J. Roche. 5. Interpretations of Children's Identity Rights, by K. O'Donovan. 6. The Impact of the Convention on the Case-law of the European Court of Human Rights, by U. Kilkelly. 7. Children and Armed Conflict: some issues of law and policy, by J. Kuper. 8. Ending Corporal Punishment of Children, by P. Newell. 9. State responsibility and parental responsibility: New Labour and the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child in the United Kingdom, by C. Hamilton, M. Roberts. 10. The State, the Family and the Child Refugee, by P. Tuitt. 11. Child Domestic Workers: slaves, foster children or underage employees? by M. Black. 12. Why the Convention is not about Street Children, by J. Ennew.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* tolkning = interpretation = tulkinta
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* barnarbete = child labour = lapsityö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* gatubarn = street children = katulapset
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* implementering = implementation = toteuttaminen
* reservationer = reservations = varaumat
* feminism = feminism = naisasialiike
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* övergivna barn = abandoned children = hylätyt lapset
* abort = abortion = abortti
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets bästa = best interest of the child = lapsen etu
* asyl = asylum = turvapaikka
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* rapporter = state reports = raportit
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* ekonomiska rättigheter = economic rights = taloudelliset oikeudet
* sysselsättning = employment = työllisyys
* hedersmord = honour killing = kunniamurha
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and iCTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* kurder = Kurds = kurdit
* OAU = OAU = OAU
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* donatorer = donors = kehitysavunantajat
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* ratificering = ratification = ratifiointi
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WHO = WHO = WHO
* kvinnor = women = naiset
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Brazil / Burundi / Canada / Colombia / Costa Rica / Cyprus / Czech Republic / Denmark / Egypt / El Salvador / Ethiopia / Finland / France / Guatemala / United Kingdom / India / Iraq / Ireland / Italy / Kuwait / latin America / Latvia / Luxembourg / mali / Mexico / Middle East / Morocco / Mozamibque / Namibia / Nepal / Nigeria / Norway / pakistan / peru / Poland / Rwanda / Senegal / Somalia / South Africa / Spain / South Asia / Sweden / Tanzania / Uganda / USA / Viet Nam / West Africa / Former Yugoslavia

NOTE (GENERAL): CRC; Worst forms of child labour (ILO convention no. 182); ICCPR; Declaration on the rights of the child; CAT; CERD; African charter on the rights of the child; CEDAW; ICESCR; Refugee convention; Geneva conventions; additional protocols to the Geneva conventions; Cairo declaration on human rights in Islam; Vienna declaration and programme of action;

URL http://www.wkap.nl/bookcc.htm/90-411-1508-0

 
53. Eide, Asbjorn : II : SELECTED ECONOMIC; SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

II : SELECTED ECONOMIC; SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS : Cultural rights as individual human rights / Eide, Asbjorn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, A.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.). - 2. rev. ed.., p. 289-302. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1595-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* WTO = WTO = WTO
* kulturella rättigheter = cultural rights = sivistykselliset oikeudet

NOTE (GENERAL): UDHR-27; ICESCR-4-15; ADRD; AMR; Protocol of San Salvador; CEDAW; CRC; CERD; ACHPR; Declaration on the rights of minorities; Framework convention for the protection of national minorities; Universal copyright convention;

 
54. Bloch, Anne-Christine : III : SELECTED BENEFICIARIES AND SITUATIONS, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : SELECTED BENEFICIARIES AND SITUATIONS : Minorities and indigenous peoples / Bloch, Anne-Christine

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, A.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.). - 2. rev. ed.., p. 373-388. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1595-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* speciella åtgärder = special measures = erityistoimenpiteet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kulturella rättigheter = cultural rights = sivistykselliset oikeudet
* specialrapportör = special rapporteur (minority groups) = erityisraportoija
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* implementering = implementation = toteuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Croatia / Former Yugoslavia

NOTE (GENERAL): Draft declaration on the rights of indigenous peoples; UDHR-2; UN charter-1-55; ICCPR-27; Declaration on the rights of minorities; Vienna declaration and programme of action; ICESCR; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); CERD-1; CRC-30; CDE; ICCPR-OP; CRC-OP; Declaration on the right to development;

 
55. Verhellen, Eugeen (ed.) : Understanding children's rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Understanding children's rights : collected papers presented at the third international interdisciplinary course on children's rights / Verhellen, Eugeen (ed.), xii, 766 p.. - Gent : University of Ghent. Children's Rights Centre, 1999.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* NGO = NGO = NGO
* fattigdom = poverty = köyhyys
* implementering = implementation = toteuttaminen
* barnarbete = child labour = lapsityö
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* adoption = adoption = adoptio
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights teaching = ihmisoikeuksien opettaminen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* barnets bästa = best interest of the child = lapsen etu
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* Världsbanken = World Bank = maailmanpankki
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Cyprus / Ghana / Japan / Korea / Malta / Philippines / Romania / Uzbekistan

NOTE (MEETINGS): Collected papers presented at the third international interdisciplinary course on children's rights, held at the University of Ghent, [1998]

NOTE (GENERAL): CRC; African child charter; Vienna declaration and programme of action; ICESCR; UN charter; Declaration on the rights of the child; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ILO convention no. 29 concerning forced or compulsory labour; ILO convention no. 138 concerning minimum age for admission to employment; ICCPR;

 
56. Johnson, Victoria ... [et al.] : Stepping forward, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stepping forward : children and young people's participation in the development process / Johnson, Victoria ... [et al.], xviii, 327 p.. - London : Intermediate Technology publ., 1998.

ISBN 1-85339-448-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Children and young people's participation : the starting-point. 2. Building blocks and ethical dilemmas. 3. How to: the process. 4. Culture : attitudes and perspectives. 5. Children's participation in situations of crisis. 6. Institutions and power. 7. Children as active participants. 8. The way forward.

INDEX WORDS:
* UNICEF = UNICEf = UNICEF
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* OAU = OAU = OAU
* ILO = ILO = ILO
* barn = children = lapset
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* etik = ethics = etiikka
* barnarbete = child labour = lapsityö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Zimbabwe / Bangladesh / Viet Nam / Brazil / Uganda / Ghana / Jordan / Sri Lanka / Grenada / Jamaica / Tanzania / Honduras

NOTE (GENERAL): CRC;

 
57. Vorontsov, Igor : Child participation, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Child participation : measuring the compliance of states with article 12 of the UN convention on the rights of the child / Vorontsov, Igor, vii, 79 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi University. Department of Law, 2001.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* ICJ = ICJ = ICJ
* WHO = WHO = WHO
* barnets bästa = best interest of the child = lapsen etu
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* rapporter = reports = raportit
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

NOTE (THESIS): (EMA thesis)- European master's thesis in human rights and democratisation, Åbo/Turku, Åbo Akademi University. [University of Padova] Department of Law, [2001]

NOTE (GENERAL): CRC-3-6-12-29; ICCPR; ECHR; UDHR; Rio declaration; Vienna declaration and programme of action; UN charter; ICCPR;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

 
58. Refugee children, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Refugee children : guidelines on protection and care /, 182 p.. - Geneva : UNHCR, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* barnets bästa = best interest of the child = lapsen etu
* barnarbete = child labour = lapsityö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus osallistua
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ICRC = ICRC = ICRC
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* tortyr = torture = kidutus

NOTE (GENERAL): Refugee convention; Protocol relating to the status of refugees; CRC; OAU refugee convention;

URL http://searchpdf.adobe.com/proxies/0/81/26/6.html

 
59. Kovacheva, Siyka : Keys to youth participation in Eastern Europe, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Keys to youth participation in Eastern Europe / Kovacheva, Siyka, 91 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 2000.

ISBN 92-871-4482-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* ungas rättigheter = youth rights = nuorten oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rätt till undervisning = right to education = oikeus osallistua

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

URL http://book.coe.int/GB/CAT/LIV/HTM/l1732.htm

 
60. Belloni, Roberto : Civil society and peacebuilding in Bosnia and Herzegovina, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Civil society and peacebuilding in Bosnia and Herzegovina / Belloni, Roberto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 38; no. 2., p. 163-180. - London : SAGE, 2001. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* intervention = intervention = interventio
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina

NOTE (GENERAL): Dayton peace agreement;

URL http://www.sagepub.co.uk/

[Next]


24.11.1999