[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='beskattning' results in 72 hits


[Previous]

 
31. Pieters, Danny (ed.) : Social protection of the next generation in Europe, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Social protection of the next generation in Europe / Pieters, Danny (ed.) - ( EISS yearbook ; 1997), ix, 327 p.. - Hague : Kluwer, 1998.

ISBN 90-411-0572-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Prospects of social protection in Europe : solidarity or self-responsibility , by S. K. Hellsten. 2. Social security, social reform and social assistance, by S. Ringen. 3. On economic efficiency and social protection, by Markus Jäntti. 4. Social security and sustainable development, by D. Pieters. 5. Pooling of risks or redistribution of income, by C. de Neubourg. 6. Social protection versus tax benefits, by Adrian Sinfield. 7. Worker versus citizen? - why not forget them both?, by M. Sakslin. 8. Inter-generation equality and redistribution : a challenge to the future of social security systems, by A.-M. Guillemard. 9. Diversity and similarity : European and global point of view (geographical and social redistribution), by G. B. Sgritta. 10. Unemployment - a cuckoo inthe nest (mmeting the employment challenge in a socially viable way), by T. Santamäki-Vuori. 11. Social security in the European Community : towards a federal style division of competencies, by S. Vansteenkiste. 12. Estonia is looking for its own welfare model, by M. Lauristin. 13. Hopes and reality in social welfare in the Estonian Republic following the example of adopted legislation, by G. Männik. 14. The adapation of our social security systems : today's greatest challenge : general remarks, by P.-Y. Greber.

INDEX WORDS:
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* beskattning = taxation = verotus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* ECJ = ECJ = ECJ
* OECD = OECD = OECD
* barn = children = lapset
* barnbidrag = child benefit = lapsilisä

NOTE (GENERAL): Art. 235 (Draft ToA); Art. 117-120 (EC treaty);

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
32. Allen, Mike : The bitter word, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The bitter word : Ireland's job famine and its aftermatch / Allen, Mike, 329 p.. - Dublin : Poolbeg, 1998.

ISBN 1-85371-742-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The story of unemployment. 2. Why is nothing done? The political economy of inaction. 3. The search for explanations. 4. Taking the struggle forward.

INDEX WORDS:
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EMU = EMu = EMU
* beskattning = taxation = verotus
* emigration = emigration = maastamuutto
* EU = EU = EU
* ILO = ILO = ILO
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland

 
33. Mishra, Ramesh : Globalization and the welfare state, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Globalization and the welfare state / Mishra, Ramesh, xi, 152 p.. - Cheltenham, UK : Edward Elgar, 1999.

ISBN 1-84064-173-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* feminism = feminism = naisasialiike
* EU = EU = EU
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* IMF = IMF = IMF
* OECD = OECD = OECD
* social dumpning = social dumping = sosiaaliturvan purkaminen
* socialpolitik = social policy = sosiaaliturva
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* beskattning = taxation = verotus
* WTO = WTO = WTO

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Australia / Canada / East Asia / France / Germany / Korea / Mexico / Sweden / Japan / United Kingdom / USA

NOTE (GENERAL): TEU; ICESCR;

 
34. Thure, Veli Matti (toim.) : Oikeus ja oikeudenmukaisuus, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus ja oikeudenmukaisuus / Thure, Veli Matti (toim.), 376 p.. - Joensuu : Joensuun Yliopisto, 1999.

ISBN 951-708-803-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS: OSA 1: YLEISLUENNOT : Simo Knuuttila: Oikeus ja oikeudenmukaisuus OSA II : OIKEUSLAITOS OIKEUDENMUKAISUUDEN TOTEUTTAJANA : 1. Tatu Leppänen : Perus- ja ihmisoikeudet lainkäytössa. 2. Sakari Laukkanen : Keskeiset menettelyperiaatteet siviili- ja rikosasioissa. 3. Eija Siitari-Vanne : Keskeiset menettelyperiaatteet hallintolainkäytössa. 4. Laura Ervo : Oikeudenkäyntikulut ja oikeudenmukaisuus. Viimeaikaisten kulu- uudistusten herättämia oikeudenmukaisuuskysymyksiä. 5. Klaus Viitanen : Vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä OSA III : PERUSOlKEUDET, YMPARISTÖ, OIKEUDENMUKAISUUS : Veli-Pekka Viljanen : Perusoikeusjärjestelmä ja ympäristö. 2. Lars D. Eriksson : Ympäristöetiikan haasteet: huomioita biosentrisimn synnyttämistä kysymyksistä. 3. Pekka Kauppi : Luonnon monimuotoisuuden suojelun tavoitteet ja keinot. 4. Erkid J. Hollo : Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja oikeudenmukaisuus : ympäristöoikeudellinen näkökulma. 5. Markka Oksanen : Luonto omistamisen kohteena: ympäristöfilosofisia nökökulmia. 6. Kalevi Laaksonen : Omaisuudensuojan ja luonnonsuojelun ongelmakohtia. 7. Tapio Määttä : Oikeudenmukaisuuden paikka perusoikeustulkinnoissa : Oikeuden ja moraalin suhteesta ympäristöoikeudellisessa omaisuudensuojakeskustelussa. 8. Henrik Ungern : Maankäytön rajoituksista aiheutuva korvausvelvollisuus omaisuudensuojan täydentäjänä. 9. Janne Uitamo : Käytyä keskustelua ryhmässä : perusoikeudet, ympäristö, oikeudenmukaisuus. OSA IV : OIKEUDENMUKAISUUS VEROTUKSESSA JA TULONSIRROISSA : 1. Kaarlo Tuori : Oikeudenmukaisuus ja priorisointi. 2. Paul Van Aerschot : Oikeusturvan edellytykset eräiden sosiaaliturvan uusien kehityspiirteiden valossa. 3. Pekka Kosonen : Euroopan sosiaalinen malli?. 4. Tommi Ralli : Tulonjaon tasoittaminen - yksityis- vai julkisoikeuden kautta?. 5. Matti Myrsky : Progressiivisesta verotuksesta jakopolitiikan välineena. 6. Jukka Mähönen : Kommenttipuheenvuoro. 7. Seppo Sajama : Kysymyksiä horisontaalisesta ja vertikaalisesta oikeudenmukaisuudesta. 8. Pentti Arajarvi : Sosiaaliturvan ja verotuksen integrointi. OSA V : YKSITYISOIKEUDEN ARVOPERUSTA : 1. Mikko Wennberg : Yksityisoikeuden arvoperusta. 2. Pia Letto-Vanamo : Yksityisoikeuden historia : mika Roomalainen oikeus?. 3. Brita Kristina Herler : Immaterialrättens värdeunnderlag. 4. Juha Tolonen - Mika Kärkkäinen : Talouden globalisoituminen ja sen vaikutukset yksityisoikeuden arvoperustaan. 5. Pekka Timonen : Kauppaoikeudeuden arvot. OSA VI : OIKEUDENMUKAISUUS TERVEYDENHUOLLOSSA : 1. Raimo Lahti : Lääkintä- ja bio-oikeudellisen tutkimuksen haasteita. 2. lrma Pahlman : Potilaan itsemääräämisoikeus, hoitotahto ja itsemurhan yritys. 3. Anja Hannuniemi : Oikeus hoitoon viimeaikaisessa oikeuskaytannössa. 4. Arto Kauppi : Potilastiedot ja poloisin tiedonsaantioikeus. 5. Salla Lötjönen : Lääketieteellinen tutkimustoiminta alaikäisillä - toteutuuko oikeudenmukaisuus? 6. Minna Kimpimäki : Hedelmöityshoitoja koskevan lakiehdotuksen rangaistussäännökset. 7. Nina Meincke : Geenitestit. Tietoon perustuvan suostumuksen ja vakuutusyhtiöiden tiedonsaantioikeuden näkokulmasta. OSA VII : LOPPUPANEELI: OIKEUSLAITOS JA LAINVALVONTAVIRAN OMAISET OIKEUDENMUKAISUUDEN TOTEUTTAJINA JA TURVAAJINA : 1. Olavi Heinonen : Oikeuslaitos oikeudenmukaisuuden toteuttajana ja turvaajana. 2. Pekka Hallberg : Oikeuslaitos oikeudenmukaisuuden toteuttajana. 3. Lauri Lehtimaja : Lainkäytön lopputulos on lain kirjainta tärkeämpi. 4. Paavo Nikula : Oikeuslaitos ja lainvalvontaviranomaiset oikeudenmukaisuuden toteuttajina ja turvaajina.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* beskattning = taxation = verotus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* globalisering = globalization = globalisaatio
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* genetik = genetics = genetiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
35. Brow, Geoffrey G. B. : The Tobin tax, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Tobin tax : turning soros into plowshares? / Brow, Geoffrey G. B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Transnational law & contemporary problems : symposium : the E-book on international finance & development : vol. 9; no. 1 (Spring 1999)., p. 345-398. - Iowa City : University of Iowa College of Law, 1999.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
36. Thomas, Ann F. : Marriage and the income tax yesterday. today and tomorrow, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Marriage and the income tax yesterday. today and tomorrow : a primer andlegislative scorecard / Thomas, Ann F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : symposium 1999 : women, equity and federal tax policy : open questions : vol. XVI : part one., p. 1-118. - New York : New York Law School, 1999. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äktenskap = marriage = avioliitto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
37. O'Neill, June : Marriage penalties and bonuses in the federal income tax, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Marriage penalties and bonuses in the federal income tax / O'Neill, June

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : symposium 1999 : women, equity and federal tax policy : open questions : vol. XVI : part one., p. 119-126. - New York : New York Law School , 1999. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äktenskap = marriage = avioliitto
* beskattning = taxation = verotus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

 
38. Thomas, Ann F. ... [et al.] : Forum on married women and the income tax, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Forum on married women and the income tax : marrigae penalties and marriage bonuses of the 105th congress : panel I : observing money, marriage and taxation / Thomas, Ann F. ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : symposium 1999 : women, equity and federal tax policy : open questions : vol. XVI : part one., p. 127-166. - New York : New York Law School , 1999. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
39. Beck, Richard C. E. ... [et al.] : Forum on married women and the income tax, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Forum on married women and the income tax : marrigae penalties and marriage bonuses of the 105th congress : panel II : assessing proposed solutions / Beck, Richard C. E. ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : symposium 1999 : women, equity and federal tax policy : open questions : vol. XVI : part one., p. 167-202. - New York : New York Law School , 1999. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* beskattning = taxation = verotus

 
40. Thomas, Ann F. ... [et al.] : Forum on married women and the income tax, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Forum on married women and the income tax : marrigae penalties and marriage bonuses of the 105th congress : panel III : child care and federal tax policy / Thomas, Ann F. ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : symposium 1999 : women, equity and federal tax policy : open questions : vol. XVI : part one., p. 203-216. - New York : New York Law School , 1999. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* beskattning = taxation = verotus
* barnavård = child care = lastenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
41. Brown, Dorothy A. : The marriage penalty/bonus debate, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The marriage penalty/bonus debate : legislative issues in black and white / Brown, Dorothy A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : symposium 1999 : women, equity and federal tax policy : open questions : vol. XVI : part one., p. 287-302. - New York : New York Law School , 1999. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äktenskap = marriage = avioliitto
* kvinnor = women = naiset
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
42. Gall, Janine : Die Rechtsprechung des WTO-Streitbeilungsgremiums im Jahre 2000, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Die Rechtsprechung des WTO-Streitbeilungsgremiums im Jahre 2000 / Gall, Janine ; Jessen, Henning

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law [GYIL] 2000 : vol. 43 : reports, p. 355-402. - Berlin : Duncker & Humblot, 2001. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-10593-1

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* beskattning = taxation = verotus
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile

 
43. Hannikainen, Lauri : Examples of autonomy in Finland, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Examples of autonomy in Finland : the territorial autonomy of the Åland Islands and the cultural autonomy of the indigenous Saami people / Hannikainen, Lauri, 22 p,. - Rovaniemi : University of Lapland. Northern Institute for Environmental and Minority Law, 2001.

LANGUAGE: END

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självständighet = independence = itsenäisyys
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* autonomi = autonomy = autonomia
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* EU = EU = EU
* beskattning = taxation = verotus
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway / Russian Federation

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages;

 
44. Yhteenveto uskonnonvapauskomitean mietinnöstä (KM 2001:1) saaduista lausonnoista, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yhteenveto uskonnonvapauskomitean mietinnöstä (KM 2001:1) saaduista lausonnoista /, 99 p.. - Helsinki : Opetusministeriö, 2001.

ISBN 952-442-351-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
45. Frowein, Jochen Abr. : Financing of political parties in comparative perspective, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Financing of political parties in comparative perspective / Frowein, Jochen Abr. ; Bank, Roland

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [=ZaöRV] : 61 : 1., p. 29-60. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2001. - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* beskattning = taxation = verotus
* val = elections = vaalit
* valkampanj = election campaign = vaalikampanja
* sanktioner = sanctions = pakotteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain / Netherlands / Austria / Czech Republic / Denmark / France / Germany / Italy / Belgium / Switzerland / United Kingdom

URL http://www.zaoerv.de/61_2001/61_2001_1_a_29_60.pdf

 
46. Cameron, Iain : Skattetilläggen och europakonventionen, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Skattetilläggen och europakonventionen / Cameron, Iain

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : Årg. 86; 9., p. 745-769. - Stockholm : Norstedt, 2001. - ISSN 0039-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR-6;

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
47. Snyder, Jack : From voting to violence, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

From voting to violence : democratization and national conflict / Snyder, Jack - New York : Norton, 2000.

ISBN 0-393-04881-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Transitions to democracy and the rise of nationalist conflict. 2. Nationalist elite persuasion in democratizing states. 3. How democratization sparked counterrevolutionary German nationalism. 4. Varieties of nationalism : civic Britain, revolutionary France and ethnic Serbia. 5. Nationalism amid the ruins of communism. 6. Nationalism and democracy in the developing world. 7. Averting nationalist conflict in an age of democratization.

INDEX WORDS:
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* censur = censorship = sensuuri
* medborgarskap = citizenship = sensuuri
* gemensam aktion = collective action = kollektiiviset toimet
* val = elections = vaalit
* nationalism = nationalism = nationalismi
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* EU = EU = EU
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalization = globalisaatio
* hatpropaganda = hate speech = vihapropaganda
* judeförintelsen = holocaust = juutalaisvaino
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* IMF = IMF = IMF
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* judar = Jews = juutalaiset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* muslimer = Muslims = muslimit
* NATO = NATO = NATO
* OAU = OAU = OAU
* propaganda = propaganda = propaganda
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* beskattning = taxation = verotus
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Argentina / Austria / Azerbaijan / Estonia / Latvia / Lithuania / Belarus / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Burundi / Cambodia / Canada / Caribbean countries / Central asia / Chechnya / China / Costa Rica / Crimea / Croatia / Cyprus / Czech republic / Denmark / East Germany / Ecuador / El Salvador / Eritrea / Ethiopia / France / Georgia / Germany / Hungary / Indonesia / Iran / Iraq / Ireland / Israel / Italy / Japan / Latin America / Macedonia / Malaysia / Moldova / Morocco / Nagorno-Karabakh / Nicaragua / Nigeria / Pakistan / Palestine / Peru / Philippines / Poland / Portugal / Romania / Russian Federation / Rwanda / Saudi Arabia / Serbia / Singapore / Slovakia / Slovenia / South Africa / South America / USSR / Spain / Sri Lanka / Sweden / Tajikistan / Uganda / Ukraine / USA / Yugoslavia

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Scotland

URL http://www.wwnorton.com/catalog/spring00/04881.htm

 
48. Hannikainen, Lauri : Autonomy in Finland, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Autonomy in Finland : the territorial autonomy of the Åland Islands and the cultural autonomy of the Åland Islands and the cultural autonomy of the indigenous Saami peoples / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Baltic yearbook of international law : vol. 2, 2002 / Ziemele, I. (ed.-in-chief), p. 175-198. - Hague : Kluwer Law, 2002.

ISBN 90-411-1959-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* beskattning = taxation = verotus
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
49. Barnard, Catherine : The substantive of the EU, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The substantive of the EU : the four freedoms / Barnard, Catherine, xcii, 549 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2004.

ISBN 0-19-925135-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I. Introduction 1 The theory of EC trade law PART II : Free movement: of goods 2 Introduction 3 Articles 23-25: Custom duties and charges having equivalent effect 4 Article 90: Discriminatory taxation 5 Article 28: Quantitive restrictions on imports; Article 30: Derogations 6 Article 28: Measures having equivalent effect 7 Article 28: Keck and beyond; Article 29: Quantitative restrictions and measures having equivalent effect on exports 8 Free movement of goods and intellectual property 9 External economic relations of the EU: the CCP PART III. Free movement of persons and services 10 Introduction 11 Free movement of workers 12 Freedom of establishment 13 Free movement of services 14 Derogations 15 Citizenship 16 The rights of third country nationals; citizenship PART IV : Free movement of capital 17 Capital and single currency. PART V. Completing the single market 18 Regulating the single market

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* asyl = asylum = turvapaikka
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* medborgarskap (EU) = citizenship (EU) = kansalaisuus (EU)
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* demokrati = democracy = demokratia
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* sysselsättning = employment = työllisyys
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* invandring = immigration = maahanmuutto
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* beskattning = taxation = verotus
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* WTO = WTO = WTO
* asyl = asylum = turvapaikka
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* EU-grundlag = EU constitution = EUn perustuslaki
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / United Kingdom / Netherlands / Ireland / Germany

NOTE (GENERAL): EU charter of fundamental rights; EC treaty; Schengen protocol; Schengen convention;

 
50. Horn, Henrik : Still hazy after all these years, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Still hazy after all these years : the interpretation of national treatment in the GATT/WTO case-law on tax discrimination / Horn, Henrik ; Mavrodis, Petros C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European journal of international law : vol. 15; no. 1., p. 39-70. - Oxford : Oxford U. P., 2004. - ISSN 0938-5428

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* tolkning = interpretation = tulkinta
* beskattning = taxation = verotus

URL http://www3.oup.co.uk/ejilaw/hdb/Volume_15/Issue_01/ehh107.sgm.abs.html (full text)

 
51. Benvenisti, Eyal (ed.) : The welfare state, globalization and international law, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The welfare state, globalization and international law / Benvenisti, Eyal (ed.) ; Nolte, Georg, xxii, 448 p.. - Berlin : Springer, 2004.

ISBN 3-540-01130-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction: Challenges to the Welfare State in an Era of Globalization, by Eyal Benvenisti and Georg Nolte. 1. The Challenge of Migration to the Welfare State, by Ulrich Becker. 1A. Comment, by Angelika Nussberger. 2. The Costs of International Tax Cooperation, by Tsilly Dagan. 3. Globalization, Domestic Politics and the Restructuring of the Welfare State: The Unemployment Insurance Program in Israel, by Zeev Rosenhek. 4. The Israeli Welfare State: Growing Expectations and Diminishing Returns, by Daphne Barak-Erez. 5. Quod Omnes Tangit: Globalization, Welfare Regimes and Entitlements, by Peer Zumbansen. 6. The Search for Core Labor Standards in Liberalized Trade, by Sebastian Krebber. 7. The Transformative Weakness of Core Labor Rights in Changing Welfare Regimes, Guy Mundlak. 7A. Comment, by Abbo Junker. 8. Social Rights Beyond the Traditional Welfare State: International Instruments and the Concept of Individual Entitlements, by Thilo Marauhn. 9. The Role of Non-Governmental Organizations in the International Labor Organization, by Georg Nolte and Sergey Lagodinsky. 10. Welfare and Democracy on a Global Level: The WTO as a Case Study, by Eyal Benvenisti. 10A. Comment, by Stefan Oeter. 11. International Labor Standards and International Trade Law, by Werner Meng. 11A. Comment, by Arie Reich. 12. Enhancing the Role of NGOs in the Global Arena: Towards a New Regime on International Labor Standards, by Moshe Hirsch. END

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* arbetsrätt = labour law = työoikeus
* globalisering = globalization = globalisaatio
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* NGO = NGO = NGO
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* WTO = WTO = WTO
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* ILO = ILO = ILO
* migration = migration = siirtolaisuus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* beskattning = taxation = verotus
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* OSSE = OSCE = ETYJ
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* sanktioner = sanctions = pakotteet

NOTE (GENERAL): CEDAW; ICESCR; ESC; ICCPR; ECHR; CERD; CRC; ACHPR; Arab charter on human rights; AMR; Worst forms of child labour (ILO convention no. 182);

URL http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,4-40106-22-2321490-0,00.html?changeHeader=true

 
52. Richardson, Benjamin J. : The UK's climate change levy, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The UK's climate change levy : is it working? / Richardson, Benjamin J. ; Chanwai, Kiri L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of environmental law : vol. 15; no. 1., p. 39-58. - Oxford : Oxford U. P., 2003. - ISSN 0952-8873

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* beskattning = taxation = verotus
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* implementering = implementation = toteuttaminen

NOTE (GENERAL): Kyoto protocol;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

URL http://www3.oup.co.uk/envlaw/hdb/Volume_15/Issue_01/pdf/150039.pdf (full text)

 
53. Haywood, Robert C (ed.) : The role of EPZs in the era of regulated trade,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The role of EPZs in the era of regulated trade / Haywood, Robert C (ed.) ; Glossa, Ann W.

ISBN 0-94591-22-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Egypt / Yugoslavia / USA

URL http://www.wepza.org/

 
54. Jordan, Andrew (ed.) : Environmental policy in Europe, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Environmental policy in Europe : the Europeanization of national environmental policy / Jordan, Andrew (ed.) ; Liefferink, Duncan - (Routledge research in environmental politics ; 7), xix, 251 p.. - London : Routledge, 2004.

ISBN 0-415-33941-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* ökenspridning = desertification = aavikoituminen
* beskattning = taxation = verotus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* EU = EU = EU
* EMU = EMU = EMU
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Austria / Canada / Finland / France / germany / Greece / Iceland / Netherlands / New Zealand / Norway / Spain / Sweden / Switzerland / United Kingdom / USSR / USA

LIBRARY LOCATION: Off.rätt./miljörätt

 
55. Cameron, Iain : European Court of Human Rights - July 2002 - September 2003, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

European Court of Human Rights - July 2002 - September 2003 / Cameron, Iain

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European public law [=EPL] : vol. 10; issue 2., p. 423-480. - Hague : Kluwer Law, 2004. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättspraxis = cases/case law = oikeuskäytäntö
* EU = EU = EU
* EU-grundlag = EU constitution = EUn perustuslaki
* ECJ = ECJ = ECJ
* beskattning = taxation = verotus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* transsexuella = transsexuals = transseksuaalit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* journalism = journalism = journalismi
* positiva skyldigheter = positive obligations = positiiviset velvollisuudet
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* avskrivning av klagomål = striking out of applications = valituksen poistaminen asialistalta

NOTE (GENERAL): ECPT; EU charter of fundamental rights; Treaty of Nice;

 
56. Dougan, Michael : National remedies before the Court of Justice, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

National remedies before the Court of Justice : issues of harmonisation and diffentiation / Dougan, Michael - (Modern studies in European law), lvi, 418 p.. - Oxford : Hart publ., 2004.

ISBN 1-84113-395-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Effective Judicial Protection Within the Community Legal Order:. Centralised and Decentralised Enforcement of Community Law. Legal Framework of Community Intervention in National Remedies and Procedural Rules. Nature and Structure of Analysis to Follow. 2. ‘ Integration Through Law’ and the Enforcement Deficit Debate:. ‘Integration Through Law’: Uniformity and Effectiveness. ‘ Integration Through Law’: The Traditional Parameters of the Enforcement Deficit Debate. 3. Regulatory Differentiation Within the Community Legal Order. Vertical Differentiation. Horizontal Differentiation. 4. Regulatory Differentiation and the Enforcement Deficit Debate:. ‘Integration Through Law’: Differentiation and the Enforcement Deficit Debate. Differentiation as a Symptom of Constitutional Change. Differentiation as a Cause of Constitutional Change. The Enforcement Deficit Debate: An Alternative Sectoral Model. 5. The Court of Justice’s Caselaw on National Remedies and Procedural Rules I. Early Period: Extensive Deference to National Autonomy. Middle Period: The Assertion of Increasing Community Remedial Competence. Current Caselaw: A General Trend Towards Negative Harmonisation. Sectoral Credentials of the General Trend Towards Negative Harmonisation in the Current Caselaw. 6. The Court of Justice’s Caselaw on National Remedies and Procedural Rules II. Centralised and Decentralised Enforcement Against Community Institutions. Recovery of Unlawful State Aids. Decentralised Enforcement of Competition Policy. 7. Conclusion.

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* asyl = asylum = turvapaikka
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* demokrati = democracy = demokratia
* inskränkningar = derogations = rajoitukset
* ECJ = ECJ = ECJ
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* sysselsättning = employment = työllisyys
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* EU = EU = EU
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* ILO = ILO = ILO
* könsdiskriminering = sex discrimination = sukupuolisyrjintä
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* beskattning = taxation = verotus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* traktatkompetens = treaty-making competence = kelpoisuus solmia sopimuksia

NOTE (GENERAL): ECHR-6; EC treaty; TEU; ToA;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.hart.oxi.net/bookdetails.asp?id=520&bnd=0

 
57. Karhu, Juha : Eurooppavero-oikeus 2000-luvun alussa - missä mennään?, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Eurooppavero-oikeus 2000-luvun alussa - missä mennään? / Karhu, Juha

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainvälistyvä oikeus : juhlakirja : professori Kari Hakapää / Koivurova, T. (toim.) - (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja : sarja C ; 41), p. 83-106. - Rovaniemi : Lapin yliopiston oikeustieteen tiedekunta, 2005. - ISSN 0788-7671

ISBN 951-634-989-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* beskattning = taxation = verotus
* EU = EU = EU
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
58. Ojanen, Tuomas (toim.) : EU-oikeuden perusteita II, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

EU-oikeuden perusteita II : aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia / Ojanen, Tuomas (toim.) ; Haapea, Arto - (Evolutio legis), xx, 507 p.. - Helsinki : Edita Publishing Oy, 2007.

ISBN 978-951-37-4996-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents:. Johdanto (Arto Haapea, Tuomas Ojanen). - EU-oikeuden valtionsisäisiä vaikutuksia määrittävät periaatteet (Tuomas Ojanen). I osa Sisämarkkina- ja kilpailuoikeus. 1 luku Henkilöiden vapaa liikkuvuus (Allan Rosas). 2 luku Tavaroiden vapaa liikkuvuus EU-oikeuden nykytilassa (Tuomas Ojanen). 3 luku Palvelujen tarjoamisen vapaus (Mikko Huttunen). 4 luku Sijoittautumisoikeus erityisesti yhtiöiden kannalta (Jukka Mähönen). 5 luku Euroopan unionin Kilpailuoikeus (Petri Kuoppamäki). II osa Aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia. 6 luku Eurooppalaistuva ympäristöoikeus (Anne Kumpula). 7 luku Euroopan unionin työoikeus (Niklas Bruun). 8 luku Sosiaaliturva ja henkilöiden liikkuvuus Euroopan unionissa (Maija Sakslin). 9 luku Eurooppavero-oikeus (Janne Salminen & Matti Urpilainen). 10 luku Eurooppalaistuva rikosoikeus (Kimmo Nuotio). 11 luku Eurooppalaistuva yksityisoikeus - näkökohtia integraation vaikutuksista erityisesti varallisuusoikeudessa (Eva Tammi-Salminen).

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* beskattning = taxation = verotus
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

NOTE (GENERAL): TEU, EEC-treaty

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://netmarket.edita.fi/cgi-bin/netmarket/webprog/item/page.htm?itemCode1=37-4996-5&RowNum=9

 
59. Langendonck, Jef Van (ed.) : The right to social security, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The right to social security / Langendonck, Jef Van (ed.) - (Social Europe Series ; vol. 12), xxii, 450 p.. - Antwerpen : Intersentia, 2007.

ISBN 978-90-5095-634-5

LANGUAGE: ENGFRE

ABSTRACT: Contents:. I. INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY. 1. THE MEANING OF THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY, JEF VAN LANGENDONCK. 2. CHANGING TIDES: A REVIVAL OF A RIGHTS-BASED APPROACH TO SOCIAL SECURITY, URSULA KULKE, MICHAEL CICHON and KARUNA PAL. 3. DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN, ALAIN et CHANTAL EUZÉBY. II. A SOCIAL POLICY APPROACH. 1. SOME SOCIAL POLICY IMPLICATIONS OF A RIGHT TO SOCIAL SECURITY, JOHN VEIT-WILSON. 2. TAX WELFARE MAKING SOME MORE SECURE THAN OTHERS, ADRIAN SINFIELD . 3. SOCIAL SECURITY UNDER DEVOLUTION IN THE UNITED KINGDOM, RICHARD PARRY . 4. THE POLITICS OF PENSION REFORM IN SOUTH EUROPEAN WELFARE STATES, THEODOROS SAKELLAROPOULOS and MARINA ANGELAKI. III. WHAT KIND OF A RIGHT?. 1. RIGHT TO SOCIAL SECURITY?, KONSTANTINOS KREMALIS. 2. WHAT A RIGHT THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY?, EBERHARD EICHENHOFER. 3. LEGAL RIGHT TO SOCIAL SECURITY BENEFITS A FUNCTIONAL AND CONSTRUCTIVE ANALYSIS, LOTTA VAHLNE WESTERHÄLL. 4. SOCIAL SECURITY AND PRIVATE PROPERTY HUMAN RIGHTS AND CONSTITUTIONAL RIGHT, ASBJØRN KJØNSTAD. 5. SOCIAL SECURITY RIGHTS, JOHAN PUT. IV. INTERNATIONAL STANDARDS. 1. THE MEANING OF INTERNATIONAL STANDARDS IN SOCIAL SECURITY, FRANS PENNINGS. 2. COMMON DENOMINATORS OF EUROPEAN SOCIAL SECURITY, MATTI MIKKOLA. 3. LEXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE LHOMME EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, S. GÜNTER NAGEL. V. SOCIAL SECURITY OR FLEXICURITY?. 1. FLEX-SECURITY (INTERACTION BETWEEN POLICIES OF FLEXIBLE EMPLOYMENT AND STABLE SOCIAL SECURITY MEASURES), ANDRZEJ MARIAN ÐWITKOWSKI. 2. LABOUR MARKET FLEXIBILISATION AND THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN GERMANY, INGWER EBSEN. VI. THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY THROUGHOUT THE WORLD. A. INDUSTRIALIZED NATIONS. 1. THE (NOT INSIGNIFICANT) RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN THE UNITED STATES, FRANK S. BLOCH. 2. CHARACTERISTICS OF JAPANESE SOCIAL SECURITY, MITSUYA ICHIEN. 3. THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN ISRAEL, HADARA BAR-MOR. B. CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES. 1. THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN SLOVENIA, ANJUTA BUBNOV-SKOBERNE. 2. SOCIAL SECURITY POLICIES IN WESTERN BALKANS, WILL BARTLETT and MERITA XHUMARI. 3. THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN LITHUANIA, TEODORAS MEDAISKIS. C. EMERGING ECONOMIES AND DEVELOPING NATIONS. 1. THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY AN OVERVIEW OF THE BRAZILIAN MODEL, INGO WOLFGANG SARLET. 2. PRIVATIZATION VERSUS THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY: THE TAIWAN CASE, MING-CHENG KUO. 3. REALISING SOCIAL SECURITY AS A HUMAN RIGHT IN SOUTH AFRICA: SOME CRITICAL PERSPECTIVES, MARIUS OLIVIER. 4. RIGHT TO SOCIAL SECURITY: INDIAN PERSPECTIVE, J.R. BANGERA. 5. THE SOCIAL SECURITY: UNIVERSAL RIGHT?, MUKADI BONYI.

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* beskattning = taxation = verotus
* pension = pension = eläke
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* ILO = ILO = ILO
* arbete = labour = työ
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / United States / Japan / Israel / Slovenia / Lithuania / Brazil / Taiwan / South Africa / India

URL http://www.intersentia.be/zoekdetail.asp?titel=right+to+social+security&auteur=&isbn=&vakgebied=&trefwoord=&datum=&auteurid=&reeksid=&pageid=0&page=1&pid=1396#

 
60. Barnard, Catherine (ed.) : Cambridge yearbook of European legal studies, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cambridge yearbook of European legal studies / Barnard, Catherine (ed.) - ( ; vol. 9, 2006-2007), lxii, 535 p.. - Oxford : Hart Publishing, 2007.

ISBN 978-1-84113-752-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Prohibited grounds of discrimination under EU law and the European convention on human rights: problems of contrast and overlap, Nicholas Bamforth. 2. The binding force of Babel: the enforcement of EC law unpublished in the languages of the new member states, Michal Bobek. 3. From Van Duyn to Mangold via Marshall: reducing direct effect to absurdity, Alan Dashwood. 4. The many meanings of 'competition' in EC state aid law, Francesco de Cecco. 5. Fundamental rights and the transformation of governance in the European Union, Olivier de Schutter. 6. Untying the market access knot: advertising restrictions and the free market movement of goods and services, Dimitrios Doukas. 7. Negotiating European legislation: the services directive, Joanna Flower. 8. The impact of regulatory competition on measures to promote pluralism and cultural diversity in the audiovisual sector, Thomas Gibbons. 9. The current legal framework on the right to seek healthcare abroad in the EU, Tamara Hervey. 10. The boundaries of sovereignty: the ECJ's controversial role applying internal market law to direct tax measures, Suzanne Kingston. 11. Europol as the director and coordinator of the joint investigation teams, José Antonio Farah Lopes de Lima. 12. What has it got to do necessarily with the EU? International family law and European (economic) integration, Johan Meeusen. 13. Labour rights as human rights: implications for employers' free movement in an enlarged EU, Tonia Novitz. 14. EC law and international agreements of the member states - an ambivalent relationship, Robert Schütze. 15. Trusting judges to deliver changes: Italy, the EU and labour law, Silvana Sciarra. 16. The problems of trans-border evidence and European initiatives to resolve them, John Spencer. 17. Fiscal state aid: on tax exemptions and reimbursement of taxes, Philipp Werner.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* arbetsrätt = labour rights = työoikeus
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

LIBRARY LOCATION: Europarätt

SHELF CODE: s Cambridge

URL http://www.hartpub.co.uk/books/details.asp?isbn=9781841137520

[Next]


24.11.1999