[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('barnets rättigheter') results in 475 hits


[Previous]

 
31. Menneskerettighetene , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menneskerettighetene : velferdssamfunnet / - (Jussens Venner ; No. 16(9)), p. 263-463. - Oslo : Universitetsforlaget, 1981.

ISBN 82 00 060039

LANGUAGE: NOR, SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ILO = ILO = ILO
* kränkningar = violations = loukkaukset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* barn = children = lapset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (MEETINGS): Foredrag fra XXII Nordiske studentjuriststevne (19810600), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR

 
32. Smith, Lucy : Barns menneskerettigheter, saerlig om barns medbestemmelserett., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Barns menneskerettigheter, saerlig om barns medbestemmelserett. / Smith, Lucy

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene i velferdssamfundet. - p. 418-430 - (Jussens Venner ; No. 16(9)) - Oslo : Universitetsforlaget, 1981.

ISBN 82 00 060039

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* barn = children = lapset

NOTE (MEETINGS): Foredrag fra XXII Nordiske studentjuriststevne (19810600), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR

 
33. Sundberg Weitman, Brita : Omhändertagande av barn, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Omhändertagande av barn : är svensk rätt förenlig med Europakonventionen / Sundberg Weitman, Brita

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Skrifter tillägnade Gustaf Petren / utg. Stiftelsen Rättsfonden och Institutet för mänskliga rättigheter utg. av Stiftelsen Rättsfonden och Institutet för offentlig och internationell rätt - (Institutet för offentlig och internationell rätt. ; No. 57), p. 249-266. - Stckholm : Allmänna forlaget (D), 1984.

ISBN 91 0348 780 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR

 
34. Pettman, Ralph : Teaching for human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Teaching for human rights : activities for schools / Pettman, Ralph - Richmond : Hodja Educational Resources Co-operative Ltd., 1984.

ISBN 0 949575 20 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* familj = family = perhe
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* barn = children = lapset

 
35. Stasius, Horst : Menschenrechte, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menschenrechte : Gesetze ohne Gewähr / Stasius, Horst, 156 p.. - Hamburg : Rowohlt, 1989.

ISBN 3 49920469X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR; Declaration of the rights of the child

 
36. Mattila, Heikki E.S. : Ajatuksia Suomen kansainvälisen lapsioikeuden uudistamisesta , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ajatuksia Suomen kansainvälisen lapsioikeuden uudistamisesta = Thoughts about the reformation of the Finnish international rights of the child / Mattila, Heikki E.S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 2., p. 761.771. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1989. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

 
37. Strandberg, Ingemar : Flyktningbarns juridiska status., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Flyktningbarns juridiska status. / Strandberg, Ingemar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Asyl i Norden. - p. 146-168 - Köbenhavn : Dansk Flygtningehjaelp, 1990.

ISBN 87 7710 095 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (GENERAL): CRC; ACHPR -18,-3 ; ESC-7-8-17 ; ICCPR ; ICESCR;

 
38. Mahkonen, Sami : Lapsen oikeuksien sopimus ja sen merkitys Suomessa , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lapsen oikeuksien sopimus ja sen merkitys Suomessa = The convention on the rights of the child and its significance in Finland / Mahkonen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 1., p. 41-58. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR;CRC;

 
39. Mattila, Heikki E.S. : Lapsioikeuden pääpiirteet, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsioikeuden pääpiirteet / Mattila, Heikki E.S.. - 2nd ed.., 358 p.. - Helsinki : Juridica, 1984.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* familj = family = perhe
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* adoption = adoption = adoptio
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
40. Levie, Howard : Protection of war victims , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Protection of war victims : protocol 1 to the 1949 Geneva conventions : vol.1-4 / Levie, Howard, var. pag.. - New York : Oceana Publications, 1979.

ISBN 0 379 00786 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* vapen = weapons = aseet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ICRC = ICRC = ICRC
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* ratificering = ratification = ratifiointi
* kommunikation = communication = viestintä
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
41. Kapteyn P.J.G. (ed.) : International organization and integration, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International organization and integration : annotated basic documents and descriptive directory of international organizations and arrangements : vol. I. A. / Kapteyn P.J.G. (ed.). - 2nd ed.., var.pag.. - the Hague : Martinus Nijhoff publ., 1981.

ISBN 90 247 2579 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* vapenbegränsning = arms limitation = aseiden rajoittaminen
* ILO = ILO = ILO
* FAO = FAO = FAO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* WHO = WHO = WHO
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* kvinnor = women = naiset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* slaveri = slavery = orjuus
* kolonisation = colonization = siirtokunnan perustaminen
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

 
42. Det kgl. Utenriksdepartementet : Norge og menneskerettighetene., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Norge og menneskerettighetene. / Det kgl. Utenriksdepartementet - (Det klg. Utenriksdepartementet : aktuelle utenrikspolitiske spörsmål ; No.36), 66 p.. - Oslo : Det kgl. Utenriksdepartementet, 1986.

ISBN 82 7177 183 3

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* FN = UN = YK
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* apartheid = apartheid = rotusorto
* tortyr = torture = kidutus
* krig = war = sota
* ILO = ILO = ILO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
43. Källström, Kent : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Sweden / Källström, Kent

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 95-104. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ESC

 
44. Conlan, Patricia : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Ireland / Conlan, Patricia

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 53-79. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* migration = migration = siirtolaisuus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

NOTE (GENERAL): ESC

 
45. Jacobson, Ulla : Ett barns rättigheter, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ett barns rättigheter / Jacobson, Ulla, 159 p.. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1978.

ISBN 91 7008 946 9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR; Unesco-konventionen mot diskriminering inom undervisningen; Proklamation om barnets rättigheter

 
46. Winther Larsen, Lars : En kultursociologisk vurdering af menneskerettighederna, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

En kultursociologisk vurdering af menneskerettighederna / Winther Larsen, Lars

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettigheder - viden og handling / Gulmann, C.; Nordskov Nielsen, L.; Rehof, L. (eds.) - (Skrifter fra det Dansk Menneskerettighedscenter ; No. 1), p. 218-231. - Köpenhavn : G.E.C. Gad, 1987.

ISBN 87 12 01746 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* information = information = tiedotus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UDHR

 
47. Rosenbaum, Martin : Children's rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children's rights. / Rosenbaum, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 7-17. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
48. Children and the environment., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children and the environment. /, 73 p.. - Geneva : Unicef, 1990.

ISBN 92 806 0 034 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* grundbehov = basic needs = perustarpeet
* miljö = environment = ympäristö
* arbete = labour = työ
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): The state of the environment 1990.

 
49. Boulding, Elise : Children's rights., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children's rights. / Boulding, Elise

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 31-39. - New Brunswick : Transaction books, 1978.

ISBN 0 87855 718

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* föräldrar = parents = vanhemmat
* militär = military = sotaväki
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR;Declaration of the rights of the children

 
50. Volio, Fernando : Legal personality, privacy and the family., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Legal personality, privacy and the family. / Volio, Fernando

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 185-208. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kommunikation = communication = viestintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; Refugee convention; Declaration on the rights of the child.

 
51. Boven, Theodor C., van : Survey of the positive international law of human rights., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Survey of the positive international law of human rights. / Boven, Theodor C., van

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev.and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 87-110 - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* apartheid = apartheid = rotusorto
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* arbetare = workers = työläiset
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; AMR; ECHR; ESC; ADRD; CERD; CEDAW; UN charter; CDE; Geneva conventions.

 
52. Vasak, Karel (ed.) : The international dimensions of human rights , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, Karel (ed.) ; Alston, Philip. - rev.., xxiv, 399 p.. - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; UDHR; ESC; Geneva conventions; Convention no. 138 on Minimum age;

 
53. Gros Espiell, Hector : The Organization of Amercan states (OAS). , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Organization of Amercan states (OAS). / Gros Espiell, Hector

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev. and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 543-574 - Westport, Connectticut : Greenwood Press; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23396 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OAS = OAS = OAS
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas : 6000

NOTE (GENERAL): The Inter-American commission on human rights; the Inter-American children's institute.AMR;the charter of the OAU;ADRD

 
54. Swarup, Justice Hari : Development, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Development : the third world human rights / Swarup, Justice Hari

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Conference of lawyers of Asia and the Pacific on jurisprudence of peace, development and human rights.. - p. 191-197 - New Delhi : Indian Association of lawyers, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Asia : 7000

NOTE (MEETINGS): Conference in New Delhi, (19880213), (C).

 
55. Faye Jacobsen, Anette : Menneskerettigheder , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menneskerettigheder : også for barn / Faye Jacobsen, Anette - (Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 20), 93 p.. - Köbenhavn : Thorup , 1990.

ISBN 8 7 89 062 42 6

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

 
56. Katona Soltesz, Marta : Equal rights of men and women, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Equal rights of men and women : human rights in the family / Katona Soltesz, Marta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 288-321 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): ICESCR;

 
57. Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen : judgment of 7 December 1976 / - ( Publications of te European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 23), 33 p.. - Köln : Carl Heymann, 1976.

ISBN 3 452 18305 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* moral = morality = moraali
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-8-9-14-50; ECHRP-2-2

 
58. Handyside case : 1. decision of 29 April 1976 ; 2. judgment of 7 December 1976., 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handyside case : 1. decision of 29 April 1976 ; 2. judgment of 7 December 1976. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 24), 37 p.. - Köln : Carl Heymann, 1976.

ISBN 3 452 18306 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* moral = morality = moraali
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-10-14-18-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
59. Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 144), 49 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21474 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* föräldrar = parents = vanhemmat
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-5-27;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
60. Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights : vol. 5 / ; Council of Europe, xix, 356 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1979.

ISBN 90 247 1970 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): Contents: Legal Committee, Ad hoe joint Committee; Committee of Ministers, Consultative Assembly 23 June - 28 August.ECHR;

[Next]


24.11.1999