[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('ihmisoikeuskomitea (YK)') results in 831 hits


[Previous]

 
31. de Zayas, Alfred : Optional protocol cases concerning the Nordic states before the United Nations Human Rights Committee, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Optional protocol cases concerning the Nordic states before the United Nations Human Rights Committee / de Zayas, Alfred ; Möller, Jacob Th.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 55; no. 4., p. 384-400. - Copenhagen : Academic Press, 1985. - ISSN 0029-151X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rapporter = state reports = raportit
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* FN = UN = YK
* reservationer = reservations = varaumat
* mellanstatliga klagomål = inter-state complaints = valtioidenvälinen valitus
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Denmark / Norway

 
32. Segersven, Gunilla : Förpassad till tortyr, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Förpassad till tortyr : förbudet mot tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som en begränsning av statens rätt att förpassa personer till en annan stat / Segersven, Gunilla, ii, 100 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1994.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* OAS = OAS = OAS
* tortyr = torture = kidutus
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* ICJ = ICJ = ICJ
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* NGO = NGO = NGO
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* asyl = asylum = turvapaikka
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis), Åbo Akademi University, (1994)

NOTE (GENERAL): ECHR; AMR; ADRD; Inter-American convention to prevent and punish torture; ACHPR; Geneva conventions; ICCPR-2OP; UN charter; Inter-American convention on extradition

 
33. Santala, Satu : Educational rights of the Hungarian minority in Romania, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Educational rights of the Hungarian minority in Romania / Santala, Satu, 102 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* FN = UN = YK
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ICJ = ICJ = ICJ
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* HCNM = HCNM = HCNM
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis), Åbo Akademi University, (1994)

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-27; ICESCR; CDE; UN charter; European charter for regional or minority languages

 
34. Turpel, Mary Ellen : Indigenous peoples' rights of political participation and self-determination, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Indigenous peoples' rights of political participation and self-determination / Turpel, Mary Ellen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Cornell international law journal : vol. 25; no. 3., p. 579-602. - Ithaca, New York : Cornell Law School, 1992. - ISSN 0010-8812

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* indianer = Indians = intiaanit
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

NOTE (MEETINGS): Symposium : the nations within : ethnic group demands in a changing world

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP

 
35. Eide, Asbjörn (ed.) : Economic, social and cultural rights, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, Asbjörn (ed.) ; Krause, Catarina (ed.) ; Rosas, Allan (ed.), 506 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3277-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* NGO = NGO = NGO
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* solidaritetsrättigheter = solidarity rights = solidaarisuusoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* graviditet = pregnancy = raskaus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* ECJ = ECJ = ECJ
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP; ICESCR; UDHR; ECHR; ACHPR; Declaration on the rights of minorities; CRC; Migrant workers convention; CEDAW; CERD; ESC; AMR-OP; ECHRP-1; UN-charter; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169); Convention on workers with family responsibilities;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
36. I. Concepts and principles, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

I. Concepts and principles /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, A.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 13-88. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3277-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Economic, social and cultural rights: a universal challenge, by Eide, Asbjorn and Rosas, Allan. 2. Economic, social and cultural rights as human rights, by Eide, Asbjorn. 3. Economic and social rights as legal rights, by Scheinin, Martin. 4. Cultural rights and universal human rights, by Stavenhagen, Rodolfo. 5. The right of self-determination, by Rosas, Allan.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* NGO = NGO = NGO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UDHR; ECHR; ICCPR-OP; ACHPR; Declaration on the rights of minorities, CRC; Migrant workers convention; CEDAW; Declaration on the rights of man and the citizen; CERD; ESC; AMR-OP; ECHRP-1

 
37. IV. Selected beneficiaries and situations, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

IV. Selected beneficiaries and situations /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, A.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 273-354. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3277-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Women, by Tomasevski, Katarina. 2. Children, by Hammarberg, Thomas. 3. Minorities and indegnous peoples, by Bloch, Anne-Christine. 4. Immigrants and migrant workers, by Niessen, Jan. 5. Armed conflicts, by Rosas, Allan and Sandvik, Monika.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* ILO = ILO = ILO
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* EU = EU = EU
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* NGO = NGO = NGO
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* graviditet = pregnancy = raskaus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* implementering = implementation = toteuttaminen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ECJ = ECJ = ECJ
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): CRC; CERD; CEDAW; UN charter; ICCPR-26; AMR-24; Convention on workers with family responsibilities; ECHR; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169); Declaration on the right of minorities; Migrant workers convention; European migrant workers convention; ESC; Lomé conventions; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions

 
38. van Boven, Th. C. : Facing urgent human rights cases, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Facing urgent human rights cases : legal and diplomatic action / van Boven, Th. C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of the protection of human rights in Europe : essays in honour of Henry G. Schermers : volume III / Lawson, R.; de Blois, M. (eds.), p. 61-78. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994.

ISBN 0-7923-3161-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* FN = UN = YK
* rapporter = state reports = raportit
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ILO = ILO = ILO
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; AMR; ICCPR-27; CERD; CAT

 
39. Higgins, Rosalyn : Minority rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Minority rights : discrepancies and divergencis between the international covenant and the Council of Europe system / Higgins, Rosalyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of the protection of human rights in Europe : essays in honour of Henry G. Schermers : volume III / Lawson, R.; de Blois, M. (eds.), p. 195-210. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994.

ISBN 0-7923-3161-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-14; ICCPR-27; Declaration on the rights of minorities; European charter for regional or minority languages; Proposed European convention fo the protection of minorities; Draft convention on the fundamental rights of ethnic groups in Europe

 
40. Fitzpatrick, Joan : Human rights in crisis, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights in crisis : the international system for protecting rights during states of emergency / Fitzpatrick, Joan - (Procedural aspects of international law series ; vol. 19), x, 260 p.. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press , 1994.

ISBN 0-8122-3238-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* NGO = NGO = NGO
* tortyr = torture = kidutus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* ICRC = ICRC = ICRC
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* tolkning = interpretation = tulkinta
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* EG = EC = EY
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* OAU = OAU = OAU
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): CAT; ECHR; ADRD; Charter of Paris; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; UN charter; UDHR; AMR

 
41. Elagab, Omer Y. : Violations of human rights in the Sudan, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Violations of human rights in the Sudan : some aspects / Elagab, Omer Y.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finnish yearbook of international law (FYBIL) : 1993 : vol. IV, p. 471-486. - Helsinki : Ius Gentium Association, 1993. - ISSN 0786-6453

ISBN 951-95253-7-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rapporter = state reports = raportit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* muslimer = Muslims = muslimit
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: East Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR-4-40

 
42. Brookfield, F. M. (ed.) : Treaties and indegenous peoples, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Treaties and indegenous peoples : the Rob lectures 1991 (Ian Brownlie) / Brookfield, F. M. (ed.), xiii, 105 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0-19-825716-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* OAS = OAS = OAS
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* indianer = Indians = intiaanit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* implementering = implementation = toteuttaminen
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / New Zealand

NOTE (GENERAL): CERD

 
43. Rönquist, Anders : The Council of Europe framework convention for the protection of national minorities, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Council of Europe framework convention for the protection of national minorities / Rönquist, Anders

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : vol. 6; no. 1., p. 38-45. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1995. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* NGO = NGO = NGO
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-14; CRC; Framework convention for the protection of national minorities; ICCPR-27; Declaration on the rights of minorities; UN charter;

URL http://www.fsk.ethz.ch/osce/h_monit/hel_mon.htm

 
44. Türk, Danilo : Protection of minorities in Europe, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Protection of minorities in Europe / Türk, Danilo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Collected courses of the Academy of European law : 1992 : the protection of human rights in Europe : volume III : book 2 - ( Collected courses of the Academy of European law = CCEL ; 6), p. 143-206. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994.

ISBN 0-7923-3154-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* muslimer = Muslims = muslimit
* romer = Roma = romanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Italy / Albania / Germany / Yugoslavia

NOTE (GENERAL): ECHR-14; CDE; CERD; Declaration on the rights of the minorities; UDHR; ICCPR-27; ACHPR-19-24; Community charter of rights of ethnic minorities

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
45. MacKinnon, Catharine A. : Equality and speech, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Equality and speech / MacKinnon, Catharine A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Collected courses of the Academy of European law : 1992 : the protection of human rights in Europe : volume III : book 2 - ( Collected courses of the Academy of European law = CCEL ; 6), p. 367-396. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994.

ISBN 0-7923-3154-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* pornografi = pornography = pornografia
* våldtäkt = rape = raiskaus
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ICJ = ICJ = ICJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Croatia / Bosnia-Herzegovina / Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; ECHR; Genocide convention; ICCPR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
46. India, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

India : the terrorist and disruptive activities (prevention) act : the lack of 'scrupulous care' /, 25 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* censur = censorship = sensuuri
* tortyr = torture = kidutus
* FN = UN = YK
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rapporter = state reports = raportit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-4-7-9-14-19

LIBRARY LOCATION: IMR

 
47. Beach, Hugh : The new Swedish Sámi policy - a dismal failure, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The new Swedish Sámi policy - a dismal failure : concerning the Swedish government's proposition 1992/93:32, samerna och samisk kultur m.m. / Beach, Hugh

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Indigenous and tribal peoples' rights - 1993 and after / Gayim, E.; Myntti, K. (eds.) - (Publication of the Northern Institute for Environmental and Minority Law : Juridica Lapponica ; no. 11), p. 109-129. - Rovaniemi : University of Lapland, 1995. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-396-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): Convention concerning the protection and integration of indigenous and tribal peoples; ICCPR-27

 
48. Hong Kong and human rights , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hong Kong and human rights : flaws in the system : a call for institutional reform /, 14 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: China

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CRC; CEDAW; ICCPR-OP;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
49. Yoshimura, Hiroaki : Some aspects of the legal status of the Ainu people in Japan, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Some aspects of the legal status of the Ainu people in Japan / Yoshimura, Hiroaki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Indigenous and tribal peoples' rights - 1993 and after / Gayim, E.; Myntti, K. (eds.), p. 208-233. - Rovaniemi : University of Lapland, 1995. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-396-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-27

 
50. Theme I, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Theme I : human rights of persons deprived of their liberty /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights of persons deprived of their liberty, equality and non-discrimination, p. 15-92. - Kehl am Rhein : Engel, 1994.

ISBN 3-88357-118-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Reports by:. 1. K. J. Lång : Mechanisms of control and legal safeguards. 2. S. Trechsel : The rights of prisoners. Written communications by:. 3. A. Cassese: The international control concerning persons deprived of their liberty. 4. l. Daga : Working hypothesis for a new additional protocol to the European convention on human rights concerning the protection of the right of prisoners. 5. N. Rodley : Torture and inhuman or degrading traetment in places where persons are deprived of their liberty.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* fångar = prisoners = vangit
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 7th international colloquy on the European convention on human rights organised by the Secretariat General of the Council of Europe in collaboration with the Danish, Finnish, Norwegian, and Swedish Institutes of Human Rights, Copenhagen, Oslo, Lund (30 May - 2 June 1990)

NOTE (GENERAL): ECHR; ECPT; ICCPR-10

 
51. Henckaerts, Jean-Marie : The current status and content of the mass expulsion of aliens, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The current status and content of the mass expulsion of aliens / Henckaerts, Jean-Marie

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : vol. 15; no. 8-10., p. 301-316. - Kehl am Rhein : Engel, 1994. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* OAU = OAU = OAU
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ghana / Nigeria / Chad / Cameroon / Central Africa / Togo / Kenya / Tanzania / Dominican Republic / Albania / East Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): ECHRP4-4; ICCPR-13; ESC; Migrant workers convention; Refugee convention; Protocol relating to the status of stateless persons; Convention on the reduction of statelessness

 
52. Prison conditions in Japan, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Japan / - (Human Rights Watch prison project), xviii, 93 p.. - New York : Human Rights Watch, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* utländska fångar = foreign prisoners = ulkomaalaiset vangit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ICCPR; ICCPR-OP;

 
53. Rehof, Lars Adam : Human rights and self-government for indigenous peoples, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and self-government for indigenous peoples / Rehof, Lars Adam

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 61/62., p. 19-42. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* EG = EC = EY
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Faroe Islands / Greenland

NOTE (GENERAL): ICCPR-1-27; Charter of Paris; ICESCR; Nuuk conclusions and recommendations on indigenous autonomy and self-government (full text)

 
54. Lund Madsen, Hanne : Development assistance and human rights concerns, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Development assistance and human rights concerns / Lund Madsen, Hanne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 61/62., p. 129-138. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (MEETINGS): Eighth Nordic seminar on human rights, Reykjavik, [19910606-19910610], [C] and ninth Nordic seminar on human rights, Lund, [19930118-19930120], [C]

NOTE (GENERAL): ICESCR; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169);

 
55. IV, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

IV : national approaches /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights of women : national and international perspectives / Cook, R. J. (ed.) - (Pennsylvania studies in human rights), p. 349-462. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1994.

ISBN 0-8122-3261-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are :. 1. General approaches to domestic application of women's international human rights law, by Anne F. Bayefsky. 2. Obstacles to women's rights in India, by Kirti Singh. 3. Challenges to the application of international women's human rights in the Sudan, by Asma Mohammed Abdel Halim. 4. The impact of structural adjustment programs on women's international human rights : the example of Ghana, by Akua Kuenyehia. 5. Canadian approaches to equality rights and gender equity in the courts, by Kathleen E. Mahoney

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rapporter = state reports = raportit
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / India / Sudan / Ghana / East Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): CEDAW; ICCPR; CAT; ECHR; UN charter; UDHR; CERD; ACHPR; Cairo declaration USED FOR Declaration on human rights and Islam; Canadian charter of rights and freedoms;

 
56. Hunt, Paul : Northern Ireland's emergency laws and international human rights, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Northern Ireland's emergency laws and international human rights / Hunt, Paul ; Dickson, Brice

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights : vol. 11; no. 2., p. 173-248. - Deventer : Kluwer, 1993. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland

NOTE (GENERAL): ICCPR-14; ICCPR-OP; ECHR-5-15; ECHRP4-2

 
57. Human rights news, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights news /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights : vol. 12; no. 2., p. 177-202. - Deventer : Kluwer, 1994. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. United Nations, by Manfred Nowak. 2. Council of Europe, by Leo Zwaak.

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHRP-11; ECHR;

 
58. Boerefin, Ineke : Every cloud ...?, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Every cloud ...? : the world conference on human rights and supervision of implementation of human rights / Boerefin, Ineke ; Davividse, Koen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights : vol. 11; no. 4., p. 457-468. - Deventer : Kluwer, 1993. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* reservationer = reservations = varaumat
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* rapporter = state reports = raportit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): CEDAW; CRC; Vienna declaration; ICCPR; CERD;

 
59. Human rights news, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights news /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights : vol. 11; no. 4., p. 469-488. - Deventer : Kluwer, 1993. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. United Nations, by Manfred Nowak. 2. Council of Europe, by C. M. Chinkin. 3. European Community, by Johannes van der Klaauw.

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* kvinnor = women = naiset
* rapporter = state reports = raportit
* EG = EC = EY
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* CFSP = CFSP = YUTP
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP; CERD; CEDAW; ECHR-6-8-10-13-14; EC treaty; IV Lomé convention;

 
60. Nowak, Manfred : Human rights news , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights news : United Nations / Nowak, Manfred ; Smith, Jacqueline

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights : vol. 12; no. 3., p. 317-326. - Deventer : Kluwer, 1994. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* tortyr = torture = kidutus
* barn = children = lapset
* rapporter = state reports = raportit
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): CERD; CAT; ECHR-3; ICCPR-7; CRC

[Next]


24.11.1999