[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='finlandssvenskar' results in 319 hits


[Previous]

 
31. Lindholm, Göran : Bakgrunden till Ålands folkrättsliga ställning, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bakgrunden till Ålands folkrättsliga ställning / Lindholm, Göran

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 88-125., 1982.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
32. Co-existence in some plural European societies, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Co-existence in some plural European societies / - (MRG report ; No. 72), 18 p.. - London : Minority Rights Group, 1986.

ISBN 008 03008317

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Belgium / Switzerland / The Netherlands

 
33. Minority Rights Group (ed.) : Minorities and autonomy in Western Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Minorities and autonomy in Western Europe / Minority Rights Group (ed.) - (MRG report 1991 ; 6), 32 p.. - London : Minority Rights Group, 1991.

ISBN 0 94669093 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Denmark / Germany / The Netherlands : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
34. Förslag till ny självstyrelselag för Åland, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förslag till ny självstyrelselag för Åland / ; av Ålandsgruppen - ( Lagberedningsavdelningens publikation = Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ; No. 7), 179 p.. - Helsingfors ; Helsinki : Justitieministeriet = Oikeusministeriö, 1989.

ISBN 951 47 3143 3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Publ. in Finnish: Ehdotus uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi / Ahvenanmaan työryhmän mietintö, Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu, 1989:6

 
35. Sandlund, Tom : Finlandssvensk kulturkonsumtion i sex tvåspråkiga städer, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlandssvensk kulturkonsumtion i sex tvåspråkiga städer : i språklig miljö och kulturkonsumtio : II frekvens / Sandlund, Tom ; Sillander, Kenneth - ( Språkgrupp och mobilitet = Ethnicity and mobility: forskningsrapporter - research reports ; No. 22), 58 p.. - Helsingfors : Svenska social- och kommunalhögskolan, 1992. - ISSN 0357-9379

ISBN 951 9018 92 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
36. Finland, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland : ett föredöme i minoritetspolitik / - ( ; No. 18), 57 p.. - Åbo : Åbo Akademi: Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1992.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1.Stenlund, Peter : Minoritetspolitik i förändringarnas Europa. 2.Aikio, Pekka : Samerna i det nutida samhället. 3.Jansson, Gunnar : Den åländska modellen. 4.Ståhlberg, Krister: Kring en finlandssvensk strategi för 90-talet. 5.Similä, Matti: Minoritetsbegreppet och Finlands minoritetspolitiska modeller

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* samer = Sami = saamelaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Föredrag vid Svenska Kulturfondens Konferens, Tammerfors, (19911108), (C)

 
37. Fagerlund, Niklas : Ålands rättsliga status och EG, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands rättsliga status och EG / Fagerlund, Niklas - (Meddelanden från Ålands Högskola ; No. 3), 179 p.. - Mariehamn : Ålands Högskola, 1993. - ISSN 0789-9629

ISBN 952-9735-02-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självständighet = independence = itsenäisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
38. Myntti, Kristian : The protection of persons belonging to national minorities in Finland, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The protection of persons belonging to national minorities in Finland / Myntti, Kristian. - 2nd rev. ed.. - (Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs ; No. 2), 33 p.. - Helsinki : Foreign Ministry, 1992. - ISSN 0789-6166

ISBN 951 47 6292 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* judar = Jews = juutalaiset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
39. Bernhardt, Rudolf : Encyclopedia of public international law (EPIL), 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law (EPIL) / Bernhardt, Rudolf ; Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law - Amsterdam : Elsevier Science publ., 1992.

ISBN 0-444-86244-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Vol. I : Aaland Islands to Dumbarton Oaks conference (1944)

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* EG = EC = EY
* OAS = OAS = OAS
* ILO = ILO = ILO
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ACHPR; ECHR; CRC; ESC

LIBRARY LOCATION: IMR

 
40. Färöarnas, Grönlands och Ålands representation i Nordiska rådet, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Färöarnas, Grönlands och Ålands representation i Nordiska rådet : Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan edustus Pohjoismaiden Neuvostossa / ; Kommittén för utredning av frågan om Färöarnas, Grönlands och Ålands, representationen i Nordiska Rådet - (NU-serien ; No. 6), 77 p.. - Stockholm, Köpenhavn : Nordiska Rådet; Nordiska Ministerrådet, 1982. - ISSN 0349-8328

ISBN 91 38 07208 4

LANGUAGE: SWE, DAN

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
41. Ehdotus uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ehdotus uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi : Ahvenanmaan työryhmän mietintö / ; Oikeusministeriö ; Ahvenanmaan työryhmä - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu. ; No. 6), 183 p.. - Helsinki : Valtion Painatuskeskus, 1989. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 3142 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
42. Gayim, Eyassu : The principle of self-determination, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The principle of self-determination : a study of its historical and contemporary legal evolution / Gayim, Eyassu - (Norwegian institute of Human rights.Publication ; No.5), 4, 147 p.. - Oslo : Norwegian Institute of Human Rights, 1990. - ISSN 0802-5622

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR; UN charter;

 
43. Iivonen, Jyrki : Kansallisuuskysymys eurooppalaisessa politiikassa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansallisuuskysymys eurooppalaisessa politiikassa / Iivonen, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p. 3-6. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti, 1991. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Finland : 8100 / 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
44. Lindholm, Rolf H. : Ålandsfrågan och folkrätten, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ålandsfrågan och folkrätten / Lindholm, Rolf H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : No. 75(5)., p. 367-375. - Stockholm : Sveriges Advokatsförbund, 1990. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
45. Skutnabb-Kangas, Tove : Minoritet, sprog og racisme (T), 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Minoritet, sprog og racisme (T) / Skutnabb-Kangas, Tove, 190 p.. - Copenhagen : Tiden, 1990.

ISBN 87 579 0435 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rasism = racism = rasismi
* barn = children = lapset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8236

LIBRARY LOCATION: Main library

 
46. Monikulttuurisuus ja vähemmistöjen oikeudet, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Monikulttuurisuus ja vähemmistöjen oikeudet : seminaari Kulttuuritalo 10-11.3.1992 : seminaariraportti / - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 62), 49 p.. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta, 1992.

ISBN 951 47 6899 x

LANGUAGE: FIN / SWE / LAP

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samer = Sami = saamelaiset
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* romer = Roma = romanit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

NOTE (MEETINGS): Conference, Helsinki (19920310-19920311), (C)

 
47. Hannikainen, Lauri : Cultural, linguistic and educational rights in the Åland Islands, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Cultural, linguistic and educational rights in the Åland Islands : an analysis in international law / Hannikainen, Lauri - (Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs ; No. 5), 102 p.. - Helsinki : Ministry for Foreign Affairs, 1992.

ISBN 951-47-6862-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; CRC; CDE;

 
48. Euroopan kansalliskielten ja kulttuurien toimikunnan mietintö, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan kansalliskielten ja kulttuurien toimikunnan mietintö = Betänkande av kommissionen för Europas nationalspråk och kulturer / ; Eurooopan kansalliskielten ja kulttuurien toimikunnan mietintö - (Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; No. 6), 176 p.. - Helsinki : Opetusministeriö, 1991. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 3806 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries / Europe : 8222 / 8002 / 8000

NOTE (GENERAL): Swedish and English summary

 
49. Hannikainen, Lauri : Ahvenanmaan itsehallinto ja ruotsinkielisyyden kansainoikeudelliset perusteet, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ahvenanmaan itsehallinto ja ruotsinkielisyyden kansainoikeudelliset perusteet / Hannikainen, Lauri, 182 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Ihmisoikeusinstituutti, 1993.

ISBN 951 650 151 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Swedish summary

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* FN = UN = YK
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Unesco declaration against discrimination in education; ECHR

 
50. Packer, John : The protection of ethnic and linguistic minorities in Europe, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The protection of ethnic and linguistic minorities in Europe / Packer, John ; Myntti, Kristian, 260 p.. - Åbo / Turku : Åbo Akademi. Ihmisoikeusinstituutti, 1993.

ISBN 951 650 150 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* tatarer = Tatars = tataarit
* samer = Sami = saamelaiset
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Poland / United Kingdom / Yugoslavia / Germany / Finland : 8115 / 8141 / 8251 / 8153 / 8222

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of minorities; European charter for regional or minority languages

 
51. Modeen, Tore : Officiell svenska i Finland, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Officiell svenska i Finland / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : no. 7., p. 565-573. - Stockholm : Sveriges Advokatsamfund, 1992. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
52. Part one: education, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part one: education /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Peoples and minorities in international law / Brölmann, R; Lefeber, R; Zieck, M. (eds.), p. 3-152. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-2315-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Postmodern Tribalism and the rights to Secession, by T.M. Franck. 2. Postmodern Tribalism and the rights to Secession, Comments by R. Higgins. 3. Africa: lost between Self-determination and Uti Possidetis, by J.Klabbers and R. Lefeber. 4. The evolution of Minority Rights in International Law, by N.Lerner. 5. The Evolution of Minority Rights in International Law, Comments, by M. Nowak. 6. Third generation rights, by J. Donnelly

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ICJ = ICJ = ICJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* HCNM = HCNM = HCNM
* OAU = OAU = OAU
* FN = UN = YK
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* solidaritetsrättigheter = solidarity rights = solidaarisuusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Canada : 8111 / 6322

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of minorities; Draft of EC charter of rights for ethnic minorities; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); CDE; ICCPR-27 -40; UN charter; charter of Paris; OAU charter; CERD; CRC; CEDAW; Declaration on the right to development

 
53. Yli-Vakkuri, Laura : Kansainvälisten sopimusten lainsäädännön alaan kuulumisen perusteista, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainvälisten sopimusten lainsäädännön alaan kuulumisen perusteista : valtiosääntö oikeudellinen tutkimus hallituksen esitysten perusteluissa ja valiokuntien kannan otoissa ilmenevästä HM 33 *:n tulkintakäytännössä vuosina 1970-1990 / Yli-Vakkuri, Laura - (Ulkoasiaministeriön julkaisuja ; 29), 114 p. . - Helsinki : Ulkomaanministeriö, 1992. - ISSN 0358-1489

ISBN 951-47-6944-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
54. Harhoff, Frederik : Rigsfaellsskabet, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rigsfaellsskabet / Harhoff, Frederik, 578 p.. - Århus : Klim, 1993.

ISBN 87-7724-335-8

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* indianer = Indians = intiaanit
* FN = UN = YK
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Canada / Faroe Islands / Greenland / Iceland / Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Copenhagen, (19930625), (T)

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations; Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples (full text); Canadian charter of rights and freedoms;

 
55. Pöyhönen, Juha (ed.) : An introduction to Finnish law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

An introduction to Finnish law / Pöyhönen, Juha (ed.) - Helsinki : Finnish Lawyer's publications, 1993.

ISBN 951-640-622-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Constitutional law and human rights law, by Martin Scheinin. 2. Labour law and non-discrimination law, by Niklas Bruun. 3. Property law, by Leena Kartio. 4. Environmental law, by Kari Kuusiniemi.

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* val = elections = vaalit
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EG = EC = EY
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
56. Iivonen, Jyrki (ed.) : The future of the nation state in Europe, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The future of the nation state in Europe / Iivonen, Jyrki (ed.), ix, 252 p.. - Aldershot : Edward Elgar Publications, 1993.

ISBN 1-85278-740-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. PART I CONCEPTS AND DEFINITIONS. 1. Introduction: Nation states in Europe, by Jyrki Livonen. 2. Nation State : some basic concepts and definitions, by Paavo Väyrynen. 3. Nationalism and the development of European societies, by Ernest Gellner. 4. Patriotism and nationalism, by Aira Kemiläinen. PART II HISTORICAL PROCESSES. 5. The three hegemonies of historical capitalism, by Giovanni Arrighi. 6. The nation state and nationalism state with different forms of technology, by Erik Allardt. PART III DIFFERENT CONTEXTS OF NATION STATE. 7. The future of national cultures in Europe, by Jaan Kaplinski. 8. A prospective view on the european nation state and unification, by Ali Kazancigil. 9. The decline of sovereignty : legal perspectives, by Allan Rosas. 10. Territory, nation state and nationalism, by Raimo Väyrynen. PART IV REGIONAL PROCESSES. 11. German national consciousness and the nation state, by Thomas R. Henschel. 12. Civil society in Russia?, by Risto Alapuro. 13. Nationalism, nation state and prospects of democratization on Eastern Europe, by Maté Szabo.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* romer = Roma = romanit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samer = Sami = saamelaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Eastern Europe

NOTE (GENERAL): TEU;

 
57. Myntti, Kristian : Minority rights human rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Minority rights human rights / Myntti, Kristian - (Peoples of the Baltic: session ; 6) - Uppsala : Uppsala Universitet, 1994.

ISBN 91-506-1039-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* samer = Sami = saamelaiset
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* HCNM = HCNM = HCNM
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ryssar = Russians = venäläiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Estonia / Poland / Latvia / Germany

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; UDHR; Declaration on the rights of minorities; Convention concerning the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations of independent countries; ECHR

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Peoples of ...

 
58. Ketokoski, Anja-Riitta (chairperson) : Lapsen oikeuksien työryhmän raportti 24.2.1994, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsen oikeuksien työryhmän raportti 24.2.1994 / Ketokoski, Anja-Riitta (chairperson), 138 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1994.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* tortyr = torture = kidutus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC

LIBRARY LOCATION: IMR

 
59. Hofmann, Rainer : Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Finnland, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Finnland / Hofmann, Rainer

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Das Minderheitenrecht europäischer Staaten: Teil 1 / Frowein, J.A.; Hofmann, R.; Oeter, S. (eds.) - (Beiträge, zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 108), p. 108-125. - Berlin : Springer-Verlag, 1993.

ISBN 3-540-56728-3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* romer = Roma = romanit
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
60. Ålandsdelegationen, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålandsdelegationen : XI serien: åren 1968-1987: del I-II /, 941 p.. - Helsingfors; Statens Tryckericentral, 1992.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

[Next]


24.11.1999