[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ihmisoikeudet' results in 4194 hits


[Previous]

 
31. Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi : päätösasiakirja / - ( Ulkoasiainministeriön julkaisuja), 109 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö (D), 1975.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan tekstin suomenkielinen käännös.Asiakirjassa käsitellään Euroopan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, yhteistyötä talouden, tieteen ja teknologian sekä ympäristönsuojelun alalla, Välimeren alueen turvallisuuteen ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä yhteistyötä inhimillisen toiminnan eri aloilla. The Finnish translation of the Final Act of the CSCE.The Act deals with questions concerning European security, co-operation in the field of economy, science, technology and environmental protection, and questions concerning security and co-operation in the Mediteranen, and co-operation in the different fields of human activities.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

LIBRARY LOCATION: IMR

 
32. Broms, Bengt : Ihmisoikeudet ja niiden suojelu, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet ja niiden suojelu / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainvälinen oikeus / Broms, B. - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, B-sarja ; No. 182), p. 245-283. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhistys (D), 1978.

ISBN 951 99162 6 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: X luku käsittelee ihmisoikeuksien kehitystä, julistusta, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä muita ihmisoikeuksia koskevia sopimuksia.Myös Euroopan neuvostoa ja ihmisoikeuksien suojelua tarkastellaan. Chapter X deals with the development of human rights, the declaration of human rights, the convention on civil and political rights and other conventions on human rights.The Council of Europe and the protection of human rights are also discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
33. Myntti, Kristian : Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland / Myntti, Kristian - ( Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi : Rättsvetenskapliga institutionen.Serie A. ; 268), 160 pp.. - Åbo / Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 493 5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Syftet med skriften är att utreda den finländska rättsordningens överensstämmelse med för Finland juridiskt bindande internationella överenskommelser på området för de mänskliga rättigheterna och huruvida och i vilken utsträckning tillträdandet av sådana internationella förpliktelser på- verkat tillkomsten och utformningen av den nationella lagstiftningen på det aktuella området. The purpose of the paper is to discuss whether the Finnish legal system is in conformity with international agreements on human rights which are binding upon Finland and whether and to what extent the Finnish adherence to such international agreements has affected the national legislation in this particular field.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Publikationen är en förkortad och omarbetad version av K.Mynttis licentiat avhandling "Internationella mänskorättsnormer och frihetsberövande" (1988). Publikationen är publicerad inom ramen för projektet "Finland och de mänskliga rättigheterna".ECHR;

 
34. Helgesen, Jan : Helsingforsavtalen (KSSE) og menneskerettighetene, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Helsingforsavtalen (KSSE) og menneskerettighetene / Helgesen, Jan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 32-34 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 4668

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: I artikelen behandles kort bakgrunn for Helsingforsavtalen og senere oppfolgningsmoten

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
35. Pörn, Ingmar : Vad är en mänsklig rättighet?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Vad är en mänsklig rättighet? / Pörn, Ingmar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 17-28 - Åbo / Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 466 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln syftar till att kartlägga olika klasser av rättighetstyper.Det normativa tolkningssättet genomgås och olika aspekter på rättighetsregler (förverkligad, skyddad, erkänd) upptas.Slutligen behandlas kopplingen mellan en jämlik fördelning av rättigheter och värdelikhet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
36. Poeggel, Walter : Human rights and peace, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and peace / Poeggel, Walter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Kansainoikeus - Jus gentium : No. 4. , p. 176-180. - Helsinki : Jus Gentium r.y.(D), 1987. - ISSN 0780-959X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Peace is closely connected with human rights.It is therefore that the Charter of the United Nations calls for a broad international cooperation, based on equality and the peoples' right to self-determination in solving "international problems.... in respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion."The international cooperation between the states in promoting human rights is understood as a part of the UN activities to maintain peace.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

NOTE (MEETINGS): Lectures of the III International Peace University : Helsinki 19861022-19861026 (C).

 
37. Scheinin, Martti : Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suoja Suomessa kriisioloissa ja kriiseihin varauduttaessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suoja Suomessa kriisioloissa ja kriiseihin varauduttaessa / Scheinin, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.), p. 155-193. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja erittelee kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja kansallisen perusoikeusjärjestelmän suhdetta suomalaisessa hätätilaoikeudessa, hän pyrkii vertailemaan perusoikeus- ja ihmisoikeussuojan ulottuvuutta ja institutio- naalisia ratkaisuja sekä osoittaa kansallisen perusoikeusjärjestelmän kehittämistarpeita.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat".

 
38. Hertzberg, Lars : Vad är en mänsklig rättighet?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Vad är en mänsklig rättighet? / Hertzberg, Lars

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 9-16 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 466 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln ger först en kort översikt av begreppets "mänskliga rättigheter" ide'historia.Därefter behandlas vissa drag i det tänkande, som kommer till uttryck i ide'n om mr -> ide'n om absoluta principer eller om mr som önskemål, vilkas anspråk att bli realiserade helt är beroende av de makthavandes välvilja.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
39. Saraviita, Ilkka : Juristien ja juridiikan osuus ETYK:n päätösasiakirjan velvotteiden toteuttamisessa, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Juristien ja juridiikan osuus ETYK:n päätösasiakirjan velvotteiden toteuttamisessa / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : no. 6., p. 43-47. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin lähtökohtana on väite, että lakimiehillä ei juuri voi olla sanottavia tehtäviä ETYK:päämääriä toteutettaessa.Jos kuitenkin pureutuu syvemmälle tekstiin, huomaa kuinka ETYK-päätösasiakirjaa konkretisoidaan käytännön elämässä että oikeustieteen tutkijoilla ja käytännön lakimiehillä on huomattavan paljon tehtävää päätösasiakirjan velvoitteiden toteuttamisessa: kansainvälisten sopimusten valmistelun muodossa

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Artikkeli perustuu Suomen demokraattisten lakimiesten ja neuvostoliittolaisten lakimiesten yhteisseminaarissa 18.11.1976 pidettyyn esitelmään.(C)

 
40. Möttölä, Kari : ETYKin seuranta Madridista Wieniin , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETYKin seuranta Madridista Wieniin = CSCE follow-up from Madrid to Vienna / Möttölä, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.95-99. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet (D), 1986. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käydään läpi ETYK-processin eri vaiheet.Tapahtumat selostetaan vuodesta 1972 lähtien.Erityisesti käsitellään Tukholman asiakirjaa, Ottawan ja Bernin kokouksia sekä Budapestin Kulttuurifoorumia.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
41. Eriksson, Anne-Christine : Finsk aktivitet på människorättsfronten, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Finsk aktivitet på människorättsfronten / Eriksson, Anne-Christine

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 4., p.55-56. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter (D), 1986. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln berättas om vad som händer på människorättsfronten (1986).I artikeln tas upp seminarie diskussioner som ägt rum; den första finskspråkiga läroboken; Namibia-dagens firande.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
42. Scheinin, Martin : Finland till Europarådet?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Finland till Europarådet? / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.45-46. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter (D), 1988. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln dryftas Finlands regerings och riksdags handlingar ifråga om anslutningen till Europarådet, främst med hänblick på människorättsaspekten.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
43. Scheinin, Martin : The 34th Session of the Human Rights Committee, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The 34th Session of the Human Rights Committee / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 4., p.62-64. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1988. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The report includes basic information and some comments on the Human Rights Committee's work during its 34th session in Geneva from 24 October to 11 November 1988.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
44. Rosas, Allan : De nordiska ländernas politik i fråga om mänskliga rättigheter , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De nordiska ländernas politik i fråga om mänskliga rättigheter : några jämförande iakttagelser / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.38-44. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1986. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln jämförs de nordiska ländernas utrikespolitik rörande mänskliga rättigheter.Man ser på de olika kategorierna av mänskliga rättigheter; likheterna mellan länderna ifråga om att ratificera internationella konventioner, en viss tveksamhet inför nya mänskliga rättigheter och önskan om starkare kontrollsystem.Dessutom analyseras de nordiska ländernas beteende i fråga om omröstningar, initiativ och debatter i FN.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
45. Rosas, Allan : Political democracy, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Political democracy / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 4., p.23-24. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of Human Rights (D), 1988. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses the certain overlapping between the requirements of political democracy and the civil rights as 1) the right to self-determination 2) political system and political participation 3) General Elections 4) Equal access to public service appointments and 5) other civil rights.

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
46. Sadeniemi, Pentti : Muistutus ETYKin kestävyydestä , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Muistutus ETYKin kestävyydestä = A reminder of the CSCE's durability / Sadeniemi, Pentti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.104-105. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = utrikespolitiska institutet, 1986. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sadeniemen arvostelu kirjasta " Ten years after Helsinki : The Making of the European Security Regime " (toim.Kari Möttölä).

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
47. Scheinin, Martin : Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen merkityksestä Suomelle , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen merkityksestä Suomelle = The agreement on human rights of the Council of Europe and its import on Finland / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p. 52-55. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = utrikespolitiska institutet, 1988. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa arvioidaan Suomen Euroopan neuvoston-jäsenyyttä etupäässä ihmisoikeuskysymyksenä vaikka tämä ulottuvuus M.Scheininin mukaan onkin toissijainen (ensi sijassa ulkopoliittinen ratkaisu).Kirjoituksessa käsitellään EN:n ihmisoikeussopimusta ja Suomen nykyisiä ihmisoikeusvelvoitteita; ihmisoikeuskulttuurin murrosta; käsitystä että EN:n ihmisoikeussopimus on uhka demokratialle; suhdetta velvoitteisiin ja kysymystä niin sanotuista positiivisista varaumista sekä tarvetta nostaa kansainväliset ihmisvelvoitteet perustuslain tasolle.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
48. Rosas, Allan : De mänskliga rättigheterna i finländsk utrikespolitik, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De mänskliga rättigheterna i finländsk utrikespolitik / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti (D), 1986. - ISSN 0501-0659 ; 0501-0659

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: De uppgifter artikeln bygger på är insamlade inom ramen för ett projekt vid institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi.I artikeln belyses mänskliga rättigheters roll i Finlands utrikespolitik genom att se till olika FN-konventioner, omröstningar i FN, initiativ och inlägg i FN.Utöver sådana mer allmänna uppgifter han man i artikeln även analyserat Finlands agerande i två specifika frågor (nordisk jämförelse) -dels nya mänskliga rättigheter, dels frågan om kontroll, klander och sanktioner.Europakonventionen behandlas i korthet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
49. Rosas, Allan : Nordic human rights policies, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic human rights policies / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Current research on peace and violence : No. 9(4)., p.167-182. - Tampere : TAPRI (D), 1986. - ISSN 0356-7895

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article looks at the Nordic human rights policies by studying the commitment to UN treaties; the European Convention; national implementation of human rights norms; voting behaviour in the UN; collective and new human rights and the Nordic Countries in relation to control, critisism and sanctions.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

SHELF CODE: Offprints (A.R.)

 
50. Nordenstreng, Kaarle : Joukkotiedotuksen sisältö ja toimintaperiaatteet , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Joukkotiedotuksen sisältö ja toimintaperiaatteet = The substance and principles of mass communication / Nordenstreng, Kaarle

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka : 2., p.59-70. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli tarkkailee joukkotiedotuksen kehitystä ja tiedonvälityksen roolia kansainvälisen yhteisymmäryksen vahvistamisessa.Myös journalistien ammattietiikkaa selvitetään.Katsauksen näkökulmana pikemmin ETYK-päätösasiakirjan henki kuin sen kirjain.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
51. Valtonen, Timo : Vaihtoehtoinen Eurooppa, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vaihtoehtoinen Eurooppa / Valtonen, Timo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiika : 2., p.113-. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Arvostelu Martin Saeterin kirjasta "Europa mellom supermaktene"

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
52. Laajava, Jaakko : Madridin kokemukset , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Madridin kokemukset = Experiences from Madrid / Laajava, Jaakko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka : 2., p.119-120. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-1659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja-arvostelu Jan Sizoon ja Rudolf Th.Jurrjensin "CSCE Decision-Making : the Madrid Experience":sta

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
53. Iloniemi, Jaakko (ed.) : Suomen kokemukset ETYKissä, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen kokemukset ETYKissä = Finnish experiences from CSCE / Iloniemi, Jaakko (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka : 2., p.95-97. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen tähänastisia ETYK-suurlähettiläitä kertovat johtamastaan neuvottelutyöstä: minkä tehtävän ja roolin Suomi heidän aikanaan ETYKissä otti ja miten muut valtuuskunnat siihen suhtautuivat.Jaakko Iloniemi toimi avustajana ETYKin ensimmäisen konferenssin valmisteluvaiheiden monenkeskeisissä konsultaatioissa ja kokouksissa 1972-75.Esko Rajakoski oli Suomen valtuuskunnan jäsenenä ETYKin toisessa vaiheessa Genevessä 1973-75 ja Suomen valtuuskunnan johtajana Beogradin seurantakokouksessa 1977-78.Richard Muller toimi Suomen valtuuskunnan johtajana Madridin surantakokouksessa 1980-82.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Europe : 8222 / 8222

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
54. Miko, Francis : Yhdysvaltain suhtautuminen ETYKiin , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yhdysvaltain suhtautuminen ETYKiin = U. S. perspectives on CSCE / Miko, Francis

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.24-28. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään Yhdysvaltain ETYKiin suhtautumisen kehitystä, kasvavaa kinnostusta ja tärkeyttä.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
55. Krokfors, Klaus : Suomen toiminta ETYKissä, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen toiminta ETYKissä = Finland and the CSCE / Krokfors, Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.78-94. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan Suomen toimintaa ETYKissä.Tarkastelu käsittää toiminnan ETYKin valmisteluvaiheessa, varsinaisessa konferenssissa ja ETYKin seurannassa.Tekstissä kinnitetään huomiota siihen, mitkä kysymykset ja toimintamuodot ovat kiinnostaneet Suomea ja mitkä valtiot tai valtioryhmät ovat käyttäytyneet samansuuntaisesti.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Europe : 8222 / 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
56. Matvejev, Vikenti : Euroopan mahdollisuudet ja vaarat , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan mahdollisuudet ja vaarat = Europe's possibilities and dangers / Matvejev, Vikenti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.20-23. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee Euroopan vastakkaiset kehityssuunnat: valtioiden välisen rauhanomaisen rinnakkainolon periaatetta ja sen kehittämistä mutta myös pyrkimys uhä kehitetyyn ja tuhovoimaisempaan sotilaalliseen vastakkainoloon. Lisäksi tarkastellaan ETYKin käyttäytyminen.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
57. Agh, Attila : Pienten valtioiden rooli ja eurooppalaisen yhteistyön näköalat , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Pienten valtioiden rooli ja eurooppalaisen yhteistyön näköalat = The role of small countries and the perspectives of European cooperation / Agh, Attila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.29-34. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selvitetään Euroopan pienten valtioiden roolia ja niitä eurooppalaisten kulttuurin yleisiä piirteitä ja funktioita, jotka antavat Euroopalle mahdollisuuden ja erityispiirteet maailmanlaajuisen roolin toteuttamiseen.Lisäksi tarkastetaan tarkemmin Unkarin merkitys ETYK-yhteistyössä.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
58. Möttölä, Kari : ETYK 1975-85 , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETYK 1975-85 = CSCE 1975-85 / Möttölä, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.4-5. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastetaan ETYKin tuloksia ja saavutuksia, miten ETYK on punnertanut kymmenen vuoden ajan (1975-1985) ohjelmansa läpi enemmän tai vähemmän suunnitelmien mukaan.Viimeisenä tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
59. Bibliografia, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bibliografia : ETYK ja liennytys = The CSCE process, since 1972, with documents and a bibliography /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.108-112. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Bibliografiaan on koottu keskeisiä Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä käsitteleviä teoksia ja artikkeleita ETYKin alkuvaiheista nykypäivään asti. Painopiste on mm.ETYKiä ja liennytystä koskevassa aineistossa, jossa turvallisuutta ja yhteistyötä on käsitelty enemmän yleiseurooppalaisina kuin liitoutumien sisäisinä ilmiöinä.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

 
60. Miettinen, Oiva : Journalistien toimintaedellytykset , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Journalistien toimintaedellytykset = The working conditions of journalists / Miettinen, Oiva

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2., p.72-77. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet, 1985. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee journalistien toimintaedellytysten laajenemista ja parantamista, lähtökohtana ETYK -Helsingin päätösasiakirjaa.Lisäksi tarkastellaan sekä itäeurooppalaisten journalistien toimintamahdollisuuksia ja -rajoituksia länsimaissa että länsimaisiin journalisteihin kohdistuvia rajoituksia ja mahdollisuuksia toimia itäeuroopan maissa.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* journalister = journalists = lehtimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): ETYKin päätösasiakirja 10 vuotta : Helsingistä Helsinkiin : Euroopan turvallisuuden ja yhteistyön ulottuvuudet = 10 years from the Final act of the CSCE : from Helsinki to Helsinki : the dimensions of European security and cooperation

[Next]


24.11.1999