[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('nationell rätt') results in 570 hits


[Previous]

 
31. Scheuner, Ulrich : Comparison of the jurisprudence of national courts with that of the organs of the convention as regards other rights., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Comparison of the jurisprudence of national courts with that of the organs of the convention as regards other rights. / Scheuner, Ulrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law / Robertson, A.H. (ed.). - p. 215-274 - Manchester : Manchester U.P., 1968.

ISBN 0 7190 0296 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): The proceedings of the Second International Conference on the European Convention on Human Rights held in Vienna under the auspices of the Council of Europe and the University of Vienna, (19651018), (c).

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
32. Verdross,Alfred : Status of the European convention in the hierarchy of rules of law., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Status of the European convention in the hierarchy of rules of law. / Verdross,Alfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law / Robertson, A.H. (ed.). - p. 47-71 - Manchester : Manchester U.P., 1968.

ISBN 0 7190 0296 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): The proceedings of the Second International Conference on the European Convention on Human Rights held in Vienna under the auspices of the Council of Europe and the University of Vienna, (19651018), (c).

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
33. Holzinger, Gerhart : International human rights instruments and national law (Austria), 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International human rights instruments and national law (Austria) / Holzinger, Gerhart

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Austrian-Soviet round-table on the protection of human rights / Matscher, F.; Wolfram, K. (eds.) - (Publications of the Austrian Human Rights Institute ; 4), p. 15-38. - Kehl am Rhein : Engel Verlag , 1992.

ISBN 3 88357 103 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (MEETINGS): Conference held by the Austrian Human Rights Institute in co-operation with the Institute of International and Foreign Public Law (Salzburg) and the Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the USSR (Moscow), Salzburg, (19900508-19900510), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; ICESCR; Genocide-convention

 
34. Pålsson, Sten : EG-rätten, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG-rätten : ny rättskälla i Sverige / Pålsson, Sten ; Quitzow, Carl Michael, 350 p.. - Stockholm : Publica, 1993.

ISBN 91 38 92140 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* fiske = fishing = kalastus
* EES = EEA = ETA
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): Lomé convention

 
35. Roman, Andrew : The charter of rights, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The charter of rights : renewing the social contract / Roman, Andrew

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Queen's law journal : 8(1-2). - Kingston : Queen's University, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

NOTE (GENERAL): UDHR; Canadian charter of rights and freedoms

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
36. Fri- och rättighetsfrågor, del A: Regeringsformen, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fri- och rättighetsfrågor, del A: Regeringsformen : Delbetänkande av fri- och rättighetskommitten / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 40) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13351-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries / United Kingdom / Germany / Austria

LIBRARY LOCATION: Main library

 
37. Fri- och rättighetsfrågor, del B: Inkorporering av Europakonventionen, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fri- och rättighetsfrågor, del B: Inkorporering av Europakonventionen : Delbetänkande av fri- och rätttighetskommitten / ; Justitiedepartementet - ( SOU ; No. 40) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13352-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* nationell status = domestic status = valtionsisäinen oikeusasema
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: Main library

 
38. EG och våra grundlagar, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG och våra grundlagar : betänkande av grundlagsutredningen inför EG / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 14) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13289-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* institutioner = institutions = laitokset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* demokrati = democracy = demokratia
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: Main library

 
39. Några frågor angående regeringsrätten, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Några frågor angående regeringsrätten : Betänkande av en särskild utredare / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 138) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13254-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* kompetens = competence = pätevyys
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland / France / Germany / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: Main library

 
40. Åtgärder föranledda av EES-avtalet: delbetänkande avgivet av statsförfattningskommitten 1992, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Åtgärder föranledda av EES-avtalet: delbetänkande avgivet av statsförfattningskommitten 1992 = ETA-sopimuksesta aiheutuvat järjestelyt: valtiosääntökomitea 1992:n osamietintö / ; Statsrådets kansli - ( Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 23) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5286 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Hur EES-avtalet påverkar riksdagens, presidentens och statsrådets befogenheter i utrikespolitiska och internationella ärenden samt beslutsfattandet och arbetsfördelningen i dessa sammanhang.

INDEX WORDS:
* kompetens = competence = pätevyys
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* integration = integration = yhdentyminen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EFTA = EFTA = EFTA
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Åland

LIBRARY LOCATION: Main library

 
41. Utlänningslagen - en partiell översyn, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utlänningslagen - en partiell översyn : Delbetänkande av utredningen om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen m.m. / ; Kulturdepartementet - (SOU ; No. 24) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13317-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asylrätt = right to asylum = turvapaikkaoikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Main library

 
42. Modinos v. Cyprus, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Modinos v. Cyprus : European Court of Human Rights A/259 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European human rights reports : Vol. 16(5)., pp. 485-504. - London : European Law Centre, 1993. - ISSN 0260-884868

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Cyprus

NOTE (GENERAL): ECHR-8-1, ECHR-8-2

 
43. Andersen, Jon (et al.) : Lov og ret om barn, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lov og ret om barn : rapport fra en arbejdsgruppe / Andersen, Jon (et al.) - ( Publications from the Danish Centre for Human Rights), 149 p.. - Copenhagen : Det Danske Center for menneskerettigheter, 1993. - ISSN 0903-9961

ISBN 87-89040-50-3

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): CRC (full text in Danish);

 
44. Steen, Ann-Belinda : Strengthening civil society , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Strengthening civil society : human rights initations in Zimbabwe and Botswana / Steen, Ann-Belinda ; Danish Centre for Human Rights - (Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 44), vi, 135 p.. - Copenhagen : The Danish Centre for Human Rights, 1994. - ISSN 0903-9961

ISBN 87-89040-70-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Africa

 
45. McKinstry Micou, Ann (ed.) : The role of the voluntary organisations in emerging democracies, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The role of the voluntary organisations in emerging democracies : experiences and strategies in Eastern and Central Europe and in South Africa / McKinstry Micou, Ann (ed.) ; Lindsmaes, Birgit (ed.) ; Institute of International Education - (Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 39), 203 p.. - Copenhagen : The Danish Centre for Human Rights, 1993. - ISSN 0903-9961

ISBN 87-89040-34-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Czechoslovakia / Hungary / Poland / Romania / South Africa

NOTE (MEETINGS): Czechoslovak Management Center, (19920621-19920624), (C)

 
46. Nielsen, Linda : Genetic test, screening and use of genetic data by public authorities in criminal justice, social security and alien and foreigners acts, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Genetic test, screening and use of genetic data by public authorities in criminal justice, social security and alien and foreigners acts / Nielsen, Linda ; Nespor, Stefano - (Publications from the Danish Centre fro Human Rights ; no. 45), 70 p.. - Copenhagen : Danish Centre for Human Rights, 1993. - ISSN 0903-9961

ISBN 87-89040-60-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* genetik = genetics = genetiikka
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
47. Danelius, Hans : Mänskliga rättigheter, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter / Danelius, Hans. - 5:e uppl.., 315 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 1993.

ISBN 91-38-50190-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ILO = ILO = ILO
* mellanstatliga klagomål = inter-state complaints = valtioidenvälinen valitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rapporter = state reports = raportit
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* tortyr = torture = kidutus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* FN = UN = YK
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Finland / Iceland / Norway / Sweden

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR (full text); UDHR (full text); ICCPR (full text); ICCPR-OP (full text); CAT; ECPT; CRC; Refugee convention; Geneva conventions;

 
48. Walker, R. J. : English legal system, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

English legal system / Walker, R. J. ; Ward, Richard. - 7th ed.., li, 663 p.. - London : Butterworths, 1994.

ISBN 0-406-50331-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* tolkning = interpretation = tulkinta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* EG = EC = EY
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

 
49. Economides, Constantin : The relationship between international and domestic law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The relationship between international and domestic law / Economides, Constantin ; European Commission for Democracy through Law, 23 p.. - Strasbourg : Council of Europe Press, 1993.

ISBN 92-871-2435-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

 
50. Sosiaalinen dimensio EU:ssa, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Sosiaalinen dimensio EU:ssa /, 7 p.. - Helsinki : KATTI & KELA, 1994.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

NOTE (MEETINGS): Sosiaalinen dimensio EY:ssä : Euroopan yhdentymisen vaikutukset sosiaaliturvaan, KATTI:n ja KELA:n yhteisseminaari, Helsinki, [19941117-19941118], [C]

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

SHELF CODE: Articles

 
51. I. Concepts and principles, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

I. Concepts and principles /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, A.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 13-88. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3277-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Economic, social and cultural rights: a universal challenge, by Eide, Asbjorn and Rosas, Allan. 2. Economic, social and cultural rights as human rights, by Eide, Asbjorn. 3. Economic and social rights as legal rights, by Scheinin, Martin. 4. Cultural rights and universal human rights, by Stavenhagen, Rodolfo. 5. The right of self-determination, by Rosas, Allan.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* NGO = NGO = NGO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UDHR; ECHR; ICCPR-OP; ACHPR; Declaration on the rights of minorities, CRC; Migrant workers convention; CEDAW; Declaration on the rights of man and the citizen; CERD; ESC; AMR-OP; ECHRP-1

 
52. Jackson, John H. : The legal meaning of a GATT dispute settlement report, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal meaning of a GATT dispute settlement report : some reflections / Jackson, John H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Towards more effective supervision by international organizations : essays in honour of Henry G. Schermers : volume I / Blokker, N.; Muller, S. (eds.), p. 149-164. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994.

ISBN 0-7923-3159-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
53. Castberg, Frede : Folkerett, 1948
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkerett / Castberg, Frede, xiii, 242 p.. - Oslo; G.Lindkvist, 1948.

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

 
54. Castberg, Frede : Studier i folkerett, 1952
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Studier i folkerett / Castberg, Frede, xi, 249 p.. - Oslo : Akademisk Forlag, 1952.

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* FN = UN = YK
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* intervention = intervention = interventio

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions

 
55. Gardner, J. P. (ed.) : Aspects of incorporation of the European convention of human rights into domestic law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aspects of incorporation of the European convention of human rights into domestic law / Gardner, J. P. (ed.), xxi, 119 p.. - London : British Institute of Human Rights, 1993.

ISBN 0-903067-38-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
56. Section II, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Section II : some national approaches to incorporation of the convention /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Aspects of incorporation of the European convention of human rights into domestic law / Gardner, J. P. (ed.), p. 31-64. - London : British Institute of Human Rights, 1993.

ISBN 0-903067-38-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Norwegian problems of compliance with the convention and Norwegian perspectives on incorporation of the convention, by Rolv Ryssdal. 2. Danish perspectives of incorporation of the convention, by C. A. Norgaard. 3. Draft legislation to incorporate the European convention on human rights into United Kingdom domestic law, by Robert Blackburn.

INDEX WORDS:
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Norawy / Denmark / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR

 
57. IV, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

IV : national approaches /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights of women : national and international perspectives / Cook, R. J. (ed.) - (Pennsylvania studies in human rights), p. 349-462. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1994.

ISBN 0-8122-3261-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are :. 1. General approaches to domestic application of women's international human rights law, by Anne F. Bayefsky. 2. Obstacles to women's rights in India, by Kirti Singh. 3. Challenges to the application of international women's human rights in the Sudan, by Asma Mohammed Abdel Halim. 4. The impact of structural adjustment programs on women's international human rights : the example of Ghana, by Akua Kuenyehia. 5. Canadian approaches to equality rights and gender equity in the courts, by Kathleen E. Mahoney

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rapporter = state reports = raportit
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / India / Sudan / Ghana / East Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): CEDAW; ICCPR; CAT; ECHR; UN charter; UDHR; CERD; ACHPR; Cairo declaration USED FOR Declaration on human rights and Islam; Canadian charter of rights and freedoms;

 
58. Bogdan, Michael : Application of public international law by Swedish courts, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Application of public international law by Swedish courts / Bogdan, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 63., p. 3-16. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR

 
59. Europagemenskap och rättsvetenskap, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europagemenskap och rättsvetenskap : utredning utförd av de juridiska fakulteterna på uppdrag av regeringen juni 1992 /, 291 p.. - Uppsala : Iustus, 1992.

ISBN 91-7678-223-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Turun kauppakorkeakoulu

 
60. Crossland, Gerald : Germany , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Germany : three major decisions given by the Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court) / Crossland, Gerald

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law review : vol. 19; no. 1 ., p. 202-214. - London : Sweet & Maxwell, 1994. - ISSN 0307-5400

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* EU = EU = EU

NOTE (GENERAL): Art. 177 (EC); TEU

[Next]


24.11.1999