[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='Europarådet' results in 1032 hits


[Previous]

 
31. Morrisson, Clovis C. Jr. : The dynamics of development in the European human rights convention system., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The dynamics of development in the European human rights convention system. / Morrisson, Clovis C. Jr., 176 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1981.

ISBN 90 247 2546 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* medborgerliga skyldigheter = civil obligations = kansalaisvelvollisuudet
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS 1 ex

 
32. Jacobs, Francis G. : The European convention on human rights., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights. / Jacobs, Francis G., xi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1975.

ISBN 0 19 822524 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* arbete = labour = työ
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
33. The international bill of human rights , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international bill of human rights : normative and institutional developments 1948-1985 /, 185 p.. - Utrecht : SIM, 1986.

ISBN 90 71383 02 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* slaveri = slavery = orjuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ACHPR; ICESCR; ICCPR; International convention on the elimination ofall forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of allforms of discrimination against women (CEDAW); International convention on the suppression and punishment of the crime of apartheid; Convention againsttorture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment;ECHR; ESC.

 
34. Kitz,Heinz-Eberhard : Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschenrechtkonvention., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Notstandsklausel des Art. 15 der Europäischen Menschenrechtkonvention. / Kitz,Heinz-Eberhard - (Schriften zum Völkerrecht ; No. 76), 105 p.. - Berlin : Dunker & Humblot, 1982.

ISBN 3 428 051181

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* ICRC = ICRC = ICRC
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

NOTE (GENERAL): ECHR-15; ICCPR-2OP;

 
35. Klagomål mot kalmar-unionen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Klagomål mot kalmar-unionen : en antologi tillägnad tävlingen om det Sporrong Lönnrotska priset / - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1987.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
36. Nörgaard, Carl Aage : Interism and conservatory measures under the European system of protection of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Interism and conservatory measures under the European system of protection of human rights / Nörgaard, Carl Aage ; Kruger, Hans Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.) - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; ECHR-36

 
37. Leuprecht, Peter : The protection of human rights by political bodies , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The protection of human rights by political bodies : the example of the Committee of Ministers of the Council of Europe / Leuprecht, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.) - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; ECHR-32; ECHR-54

 
38. Matscher, Franz : Betrachtungen über das Verfahren der Strassburger Konventionsorgane, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Betrachtungen über das Verfahren der Strassburger Konventionsorgane / Matscher, Franz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.) - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
39. Conlan, Patricia : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Ireland / Conlan, Patricia

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 53-79. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* migration = migration = siirtolaisuus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

NOTE (GENERAL): ESC

 
40. Jaspers, A.Ph.M.; Betten, L. (eds) : 25 years : European Social Charter, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

25 years : European Social Charter / Jaspers, A.Ph.M.; Betten, L. (eds), viii, 181 p.. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG / FRE

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet

NOTE (GENERAL): ESC

 
41. Berger, Vincent : Case law of the European Court of Human Rights : Volume 1 : 1960-1987., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case law of the European Court of Human Rights : Volume 1 : 1960-1987. / Berger, Vincent, 478 p.. - Dublin : Round Hall Press, 1989.

ISBN 0 947686 371

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
42. Merrills J.G. : The development of international law by the European Court of Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The development of international law by the European Court of Human Rights / Merrills J.G. - (Melland Schill memeographies in international law), ix, 235 p.. - Manchester : Manchester U.P., 1988.

ISBN 0719026652

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
43. Fahrni, Peter : Die Assoziation von Staaten mit anderen Staaten, 1967
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Assoziation von Staaten mit anderen Staaten / Fahrni, Peter - (Züricher Studien zum internationalen Recht ; No. 42), 190 p.. - Zurich : Polygraphischer Verlag, 1967.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* FN = UN = YK
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* EG = EC = EY
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Zürich, (1967), (T)

NOTE (GENERAL): UN charter

 
44. Döcker, Henrik : Menneskerettighederne og offentlighedens informationsbehov, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menneskerettighederne og offentlighedens informationsbehov / Döcker, Henrik

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettigheder - viden og handling / Gulmann, C.; Nordskov Nielsen, L.; Rehof, L. (eds.) - (Skrifter fra det Dansk Menneskerettighedscenter ; No. 1), p. 239-245. - Köpenhavn : G.E.C. Gad, 1987.

ISBN 87 12 01746 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* FN = UN = YK

 
45. Legislative responses to AIDS , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Legislative responses to AIDS / ; with an introduction by Jonathan M. Mann and Seu S. Fluss ; WHO, 296 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0128 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* WHO = WHO = WHO
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

 
46. Heinhard, Steiger (ed.) : Individualrecht oder Verpflichtung des Staates ?, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Individualrecht oder Verpflichtung des Staates ? = An individual right or an obligation of the State? = Un droit de l'individu ou une obligation de l'Etat? / Heinhard, Steiger (ed.) - (Beiträge zur Umweltgestaltung ; No. 41), 248 p.. - Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1976.

ISBN 3 503 01427 8

LANGUAGE: GER, ENG, FRE

INDEX WORDS:
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Das Kolloquium wurde mit Unterstützung des Bundesinnenministeriums veranstalten vom Europäischen Rat für Umweltrecht, (1976), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; ESC

 
47. Vasak, Karel : The Council of Europe , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Council of Europe / Vasak, Karel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev. and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 457-542 - Westport, Connectticut : Greenwood Press; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23396 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* implementering = implementation = toteuttaminen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC

 
48. Schachlor-Landau, Chava : Reflections on the two European Courts of Justice., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Reflections on the two European Courts of Justice. / Schachlor-Landau, Chava

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.)Dinstein, Y. (ed.), p. 771-796. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): European Court of Human Rights (ECHR)UDHR; EDHR

 
49. Digest of Strasbourg , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 6 (General Index to vol. 1-5) / ; Council of Europe, xxxix, 662 p.. - Köln : Carl Heymann, 1985.

ISBN 3 452 19411 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
50. Collected edition of the "Travaux Preparatoires", 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" : vol. 1 / ; Council of Europe, xxxiii, 327 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1975.

ISBN 90 247 1745 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Contents: Preparatory Commission of the Council of Europe, Committee of Ministers, Consultative Assembly 11 May - 8 September 1949.ECHR; UDHR

 
51. Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights : vol. 2 / ; Council of Europe, xvii, 311 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1975.

ISBN 00 247 1783 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* tortyr = torture = kidutus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Contents: Consultative Assembly, Second session of the Committee of Ministers, Standing Committee of the Assembly 10 August - 18 November 1949.ECHR;

 
52. Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights : vol. 6 : consultative assembly / ; Council of Europe, xix, 291 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 2230 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* slaveri = slavery = orjuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Contents: Second session of the Consultative Assembly (7-28 August 1950). Documents prepared by the Secreteriat-General (September-October 1950).ECHR; UDHR

 
53. Perspectives of an all-European system of human rights system , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perspectives of an all-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Communities / ; Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook (AEHRYB) ; No. 1), 353 p.. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3883570982

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;.

LIBRARY LOCATION: All-European

 
54. Nowak, Manfred : The contribution of intergovernmental organizations to an All-European system of human rights protection, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The contribution of intergovernmental organizations to an All-European system of human rights protection / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 211-220. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Eastern Europe : 8000 / 8100

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
55. Opsahl, Torkel : Pros and cons of existing mechanisms for human rights protection in Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Pros and cons of existing mechanisms for human rights protection in Europe / Opsahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 221-235. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; CERD; CEDAW; ICCPR; ECHR;

 
56. Wieruszewski, Roman : A polish view on European human rights policy, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

A polish view on European human rights policy / Wieruszewski, Roman

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 291-298. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland / Eastern Europe : 8141 / 8100

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
57. Ipsen, Knut : Völkerrecht, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Völkerrecht : ein Studienbuch / Ipsen, Knut - (Juristische Kurz-Lehrbücher), lxi, 1132 p.. - München : Beck, 1990.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* EG = EC = EY
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): UN charter, ECHR; AMR; ACHPR

 
58. 1.Functioning of the organs of European Convention of Human Rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Functioning of the organs of European Convention of Human Rights : 2. Role of the Council of Europe in the further realisation of human rights. 3. Challenge to human rights posed by the development of science and technology (French report). 4. Vienna conference declaration on human rights in the world at large of 20 March 1985. 5. Vienna conference resolutions nos. 1-3 of March 1985 / ; Vienna Conference on Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 6(1)., p. 97-142. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
59. Drzemczewski, Andrew Z. : The role of NGOs on human rights matters in the Council of Europe, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The role of NGOs on human rights matters in the Council of Europe / Drzemczewski, Andrew Z.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 8 (2-4)., p. 273-283. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1987. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
60. Foster, Nigel : The European Court of Justice and the European Convention for the protection of human rights, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European Court of Justice and the European Convention for the protection of human rights / Foster, Nigel

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 8 (2-4)., p. 245-272. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1987. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

[Next]


24.11.1999