[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('equality before the law') gav 121 träffar


 
1. Roos, Nina : För en jämställdhetslagstiftning, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

För en jämställdhetslagstiftning / Roos, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 196-200. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar den planerade jämställdhetslagen.Förf. börjar med att fastställa vad begreppet jämställdhet är och förklarar att hon utgår ifrån att jämställdhet mellan könen kan främjas med hjälp av rättsregler.Utgångspunkten i artikeln är FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor.Förf. granskar vilka krav konventionen ställer på vår lagstiftning samt värderar vår jämställdhetslag ur ett rättspolitiskt perspektiv. The article deals with the law of equal opportunities which is being prepared. The author starts by defining the concept "equality", and by stating that she believes equality of the sexes can be promoted with legal rules.The starting point of the article is the UN Convention on Abolishing All Forms of Discrimination Against Women.The author deals with the various demands the Convention has on Finnish legislation, and evaluates the Finnish Law of Equal Opportunities from a legal politics perspective.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrmination againstwomen (CEDAW);

 
2. Wilhelmsson, Thomas : Om könsdiskriminerande reklam, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om könsdiskriminerande reklam / Wilhelmsson, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 123., p. 296-305. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1987. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I början av detta år trädde den nya lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i kraft (JämstL).Trots att ett av syftena med denna lagstiftning var att påverka medborgarnas attityder till jämställdhet har man i lagen undvikit att angripa en sådan central attitydsskapande faktor i dagens samhälle som reklamen.Det stadgande om förbud mot könsdiskriminerande reklam som förekommit i lagens tidigare beredningsskeden hade bortlämnats i regeringens proposition. I skrivelsen diskuteras behovet av att reglera könsdiskriminerande reklam, skandinavisk rätt och tolkningen av konsumentskyddslagen (KSL). In the early 1987 the new law on equal opportunities was put into effect. Despite the fact that one of the objectives of of this legislation was to influence the citizens' attitudes regarding equality the law does not attack such an important attitude influencing factor as advertising.The provisions on prohibition against sex-discrimination in advertising had been included in the earlier stages of preparation, but they were excluded in the Government's proposition.The author discusses the need for regulations on sex-discrimination in advertising, Scandinavian law and the interpretation of Law of Consumer Protection (konsumentskyddslagen).

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä

 
3. Stenqvist, Unnukka : FN:s kvinnokonvention år 1979 och den finländska jämställdhetslag- stiftningen, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

FN:s kvinnokonvention år 1979 och den finländska jämställdhetslag- stiftningen / Stenqvist, Unnukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 38-47 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 4668

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln genomgås situationen beträffande lagstiftningen i Finland före jäm- ställdhetslagen, den kommande nya lagen samt överensstämmelsen mellan lagen och FN:s kvinnokonvention från 1979

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW);

 
4. Kvinnor och män i Norden, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnor och män i Norden : fakta om jämställdheten 1988 = Women and men in the Nordic Countries : facts on equal opportunities / ; Nordiska Ministerrådet - ( Nord ; No.58), 143 p.. - Copenhagen : Nordiska Ministerrådet = Nordic Council of Ministers, 1988.

ISBN 91 38 12053 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The book offers current information on the differences and similarities in women's and men's situation in the Nordic Countries, in form of tables, diagrams and textual analysis.

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002 / 8007

NOTE (GENERAL): Sammanfattning ges på alla nordiska språk och engelska

 
5. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
6. Sadurski, Wojciech : Giving desert its due , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Giving desert its due : social justice and legal theory / Sadurski, Wojciech, 329 p.. - Dordrecht : D.Reidel publ. co.(D), 1985.

ISBN 90 277 1941 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this book is to clarify the concept of social justice in such a way that it might provide a useful framework for the discussion of the role of the law in maximizing social justice.It is shown that conception of social justice and legal justice are not alien and that social justice provides a proper standard for assessing the justness of laws.It will be shown that substantive principle gives special weight to the notion of desert.

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

 
7. Söllner, Eckart : Artikel 14 MRK, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 14 MRK / Söllner, Eckart

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 553-574. - Wien : Wilhelm Braumüller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-14

 
8. La Cite d'Athenes et les droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La Cite d'Athenes et les droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 605-637. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* demokrati = democracy = demokratia
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
9. Opahl, Torkel : Equality in human rights law with particular reference to Article 26 of the international covenant on civil and political rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Equality in human rights law with particular reference to Article 26 of the international covenant on civil and political rights. / Opahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.) - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; ECHR-1

 
10. Flanz, Gisbert : Gender-based discrimination in spite of equal treatment laws, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Gender-based discrimination in spite of equal treatment laws : legal and linguistic aspects / Flanz, Gisbert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.), p. 439-453. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
11. Berchtold, Klaus : Der Gleichheitssatz, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Der Gleichheitssatz / Berchtold, Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.), p. 327-347. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR

 
12. Pilewska, Joanna : The equality clause and the principle of social justice in the case-law of the high administrative court and the constitutional tribunal in Poland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The equality clause and the principle of social justice in the case-law of the high administrative court and the constitutional tribunal in Poland. / Pilewska, Joanna

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 126-139. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990 .

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rättssystem = judicial system = oikeudellinen järjestelmä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

NOTE (GENERAL): ICCPR; Convention concerning the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW);

 
13. Muhammad, Haji N.A. Nooh : Due process of law for persons accused of crime., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Due process of law for persons accused of crime. / Muhammad, Haji N.A. Nooh

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 138-165. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* tortyr = torture = kidutus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-2OP; Genocide convention; CAT;

 
14. Ramcharan, B.G. : Equality and nondiscrimination., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Equality and nondiscrimination. / Ramcharan, B.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 246-269. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; CERD; ICESCR.

 
15. Partsch, Karl Josef : Fundamental principles of human rights : self-determination, equality and non-discrimination., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Fundamental principles of human rights : self-determination, equality and non-discrimination. / Partsch, Karl Josef

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev.and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 61-86 - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CEDAW; Atlantic Charter; UN charter.

 
16. Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights : vol. 4 / ; Council of Europe, 301 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1977.

ISBN 90 247 1969 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* tortyr = torture = kidutus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* slaveri = slavery = orjuus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Contents: Committee of Experts: Committee of Ministers: Conference of Senior Officials 30 March - June 1950.ECHR;

 
17. Seydegart, Magda, J. : Institution-building for human rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Institution-building for human rights : the Canadian experience with equality rights and systematic discrimination / Seydegart, Magda, J. ; Cholewinski, Ryszard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 249-264. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

 
18. 1.Unlawful expulsion from Madagascar of an attorney who represented persons before the UN-HR committee; 2.Recruitment policies of an international organization / communication inadmissible; 3.The Netherlands' legislation on unemployment benefits discriminated against married women; 4.Insurance benefits: distinction in Dutch law between married and unmarried couples not discriminatory; 5.Access to public service in Uruguay / preferential treatment of persons dismissed under the military regime; 6.Denial of the right to litigate before the courts for married women in Peru couples , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Unlawful expulsion from Madagascar of an attorney who represented persons before the UN-HR committee; 2.Recruitment policies of an international organization / communication inadmissible; 3.The Netherlands' legislation on unemployment benefits discriminated against married women; 4.Insurance benefits: distinction in Dutch law between married and unmarried couples not discriminatory; 5.Access to public service in Uruguay / preferential treatment of persons dismissed under the military regime; 6.Denial of the right to litigate before the courts for married women in Peru couples / ; Human Rights Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 9(2-3)., p. 249-264. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* gifta kvinnor = married women = naimisissa olevat naiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Madagascar / Peru / The Netherlands / Uruguay / South America / Latin America / Southern Africa : 5438

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP

 
19. Tarnopolsky, Walter S. : The new Canadian Charter of Rights and Freedoms as compared and contrasted with the American Bill of Rights, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The new Canadian Charter of Rights and Freedoms as compared and contrasted with the American Bill of Rights / Tarnopolsky, Walter S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 5(3)., p. 227-274. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1983. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / USA : 6322

NOTE (GENERAL): Canadian Charter of Rights and freedoms

 
20. Gomien, Donna : The future of fair trial in Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The future of fair trial in Europe : the contribution of international human rights and political instruments / Gomien, Donna

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 9., p. 263-290. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human rights, 1991. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6-14; ICCPR-14

 
21. Wadstein, Margareta : Implementation of the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Implementation of the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women / Wadstein, Margareta

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 4., p. 5-21. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human rights, 1988. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* implementering = implementation = toteuttaminen
* reservationer = reservations = varaumat
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* kvinnor = women = naiset
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): CEDAW

 
22. Möller, Jacob Th. : Article 7, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 7 / Möller, Jacob Th.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 115-141. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR-7; ICCPR;

 
23. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1987-1988, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1987-1988 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 20., p. 137-244. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7924 0568 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* asyl = asylum = turvapaikka
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* direktiv = directives = direktiivit
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-8; ICCPR-26

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
24. Documentation.1.Parliamentary Assembly of the Council of Europe : The geographical enlargment of the Council of Europe.2.Raimo Pekkanen; Hans Danelius : Human rights in the Republic of Estonia.3. de Meyer, Jan; Rozakis, Christos : Human rights in the Republic of Latvia.4.Bernhardt, Rudolf; Schwemers, Henry : Lithuanian law and international human rights standards., 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Documentation.1.Parliamentary Assembly of the Council of Europe : The geographical enlargment of the Council of Europe.2.Raimo Pekkanen; Hans Danelius : Human rights in the Republic of Estonia.3. de Meyer, Jan; Rozakis, Christos : Human rights in the Republic of Latvia.4.Bernhardt, Rudolf; Schwemers, Henry : Lithuanian law and international human rights standards. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 13(5-6)., p. 230-256. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1992. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Latvia / Lithuania

NOTE (GENERAL): ECHR

 
25. Case of The Observer and Guardian v.The United Kingdom : decision of 21 March 1991 (relinquishment of jurisdiction) : judgment of 26 November 1991, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of The Observer and Guardian v.The United Kingdom : decision of 21 March 1991 (relinquishment of jurisdiction) : judgment of 26 November 1991 / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 216), 85 p.. - Köln : Carl Heymann, 1992.

ISBN 3 452 22337 x

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-10-13-14-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. Ersböll, Eva : Lighed for loven , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lighed for loven : isaer med hensyn til retten til bolig / Ersböll, Eva

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 45., p. 50-64. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1989. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä

 
27. Wadstein, Margareta : FN-Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

FN-Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. / Wadstein, Margareta - (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. ; No. 7), 48 p.. - Lund : Studentlitteratur, 1990. - ISSN 0283-085X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä

NOTE (GENERAL): CEDAW

 
28. Vogel-Polsky, Eliane ; European committee for equality between women and men. : Positive action and the constitutional and legislative hindrances to its implementation in the member states of the Council of Europe., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Positive action and the constitutional and legislative hindrances to its implementation in the member states of the Council of Europe. / Vogel-Polsky, Eliane ; European committee for equality between women and men. - (Equality between women and men ; EG (89) 1), 87 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* kvinnliga arbetare = employed women = naiset ansiotyössä

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): CEDAW;

 
29. Obermeier case , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Obermeier case : judgment of 28 June 1990 / - (Publications of the European Court of Human Rights ; No. 179), 42 p.. - Köln : Carl Heymann, 1990.

ISBN 3 452 21936 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6 (1)-13-14-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Byre, Angela D. (ed.) : International human rights law in the Commonwealth Caribbean, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International human rights law in the Commonwealth Caribbean / Byre, Angela D. (ed.) ; Byfield, Beverley - (International studies in human rights ; No. 14), 13, 398 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 90 247 3785 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Latin America

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6; AMR;

[Följande]


24.11.1999