[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='interpretation' gav 944 träffar


 
1. Lundström, Christer : Nordiska språkkonventionen, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordiska språkkonventionen / Lundström, Christer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 125., p. 145-164. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1989. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Konventionen mella Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land, den s.k. nordiska språkkonventionen, trädde för Finlans, Danmarks, Norges och Sveriges del i kraft 1.3.1987 (förordning 193 / 87) och för Islands del 25.7. 1987 (förordning 643 / 87). Artikeln redogör för konventionens huvudsakliga innehåll, konventionens förhållande till lagstiftningen i Finland, språklagstiftningen, jämförelse mellan konventionen och den interna lagstiftningen i Finland då det gäller tolkning.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tolkning = interpretation = tulkinta
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Finland : 8002 / 8222

 
2. Granshof van der Meersch, Walter J. : Le caractere "autonome" des termes et la "marge d'appreciation" des gouvernements dans l'interpretation de la convention europeenne des droits de l'homme., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le caractere "autonome" des termes et la "marge d'appreciation" des gouvernements dans l'interpretation de la convention europeenne des droits de l'homme. / Granshof van der Meersch, Walter J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 201-220. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): Vienna Convention on the Law of Treaties -31,-5;ECHR

 
3. Drzemczewski, Andrew Z : Un Etat en violation de la convention europeenne des droits de l'homme , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Un Etat en violation de la convention europeenne des droits de l'homme : l'execution inteme des decisions des institutions de Strasbourg / Drzemczewski, Andrew Z

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 149-158. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* kränkningar = violations = loukkaukset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-7,-8,-15,-32,-50,-52,-53,-65

 
4. van Dijk, Pieter : The interpretation of "civil rights and obligations" by the European court hum an rights , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The interpretation of "civil rights and obligations" by the European court hum an rights : one more step to take / van Dijk, Pieter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 131.143. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationell rättsskipning = international jurisdiction = kansainvälinen oikeudenkäyttö
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* tolkning = interpretation = tulkinta
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-13,14

 
5. Donner, Andre M. : Transition, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Transition / Donner, Andre M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 145-148. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell rättsskipning = international jurisdiction = kansainvälinen oikeudenkäyttö
* internationell juridisk auktoritet = international judicial authority = kansainvälinen oikeusauktoriteetti
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* tolkning = interpretation = tulkinta

 
6. Jacobs, Francis G. : The convention and the English judge, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The convention and the English judge / Jacobs, Francis G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 273-279. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-9;-11;-8

 
7. Golsong, Heribert : The European court of human rights and the national law-maker , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European court of human rights and the national law-maker : some general reflections / Golsong, Heribert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 239-244. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* komparativ rätt = comparative law = vertaileva oikeustiede
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* kränkningar = violations = loukkaukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): ECHR-25;-45;-47

 
8. Bernhardt, Rudolf : Thoughts on the interpretation of human rights treaties, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Thoughts on the interpretation of human rights treaties / Bernhardt, Rudolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p.65-71. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; AMR; ICCPR;

 
9. Russo, Carlo : L'applicabilite aux nationaux des "principes generaux du droit international" vises a l'article 1 du protocol no. 1, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'applicabilite aux nationaux des "principes generaux du droit international" vises a l'article 1 du protocol no. 1 / Russo, Carlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 547-554. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

 
10. Mujer, Egbert : Dutch interpretation of the European convention , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Dutch interpretation of the European convention : a double system / Mujer, Egbert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 421-430. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-6;-8

 
11. Melchior, Michel : Notions "vagues" ou "indeterminees" et "lacunes" dans la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Notions "vagues" ou "indeterminees" et "lacunes" dans la convention europeenne des droits de l'homme / Melchior, Michel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 411-419. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-2;-6

 
12. Mahoney, Paul : Does article 57 of the European convention on human rights serve only useful purpose, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Does article 57 of the European convention on human rights serve only useful purpose / Mahoney, Paul

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 373-393. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR ; ECHR-57

 
13. Wei, Su : The application of rules protecting combatants and civilians against the effects of the employment of certain means and methods of warfare., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The application of rules protecting combatants and civilians against the effects of the employment of certain means and methods of warfare. / Wei, Su

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementation of international humanitarian law = Mise en oeuvre du droit international humanitaire / Kalshoven, F.; Sandoz, Y. (eds.), p. 375-393. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3784 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* vapenbegränsning = arms limitation = aseiden rajoittaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

 
14. Kalshoven, Frits : Implementation of international humanitarian law , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Implementation of international humanitarian law : Mise en auvre du droit international humanitaire / Kalshoven, Frits ; Sandoz, Yves, xiv; 472 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3784 2

LANGUAGE: ENG, FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* kränkningar = violations = loukkaukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* politiska brott = political crimes = poliittiset rikokset
* vapenbegränsning = arms limitation = aseiden rajoittaminen
* ICRC = ICRC = ICRC
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): Research papers by participants in the 1986 Session of the Centre for Studies and Research in International Law and International Relations of the Hague Academie of International Law = Travaux de recherche des participants a la session de 1986 du Centre d'Etude et de Recherche de Droit International et de Relatious Internationales de l'Academie de Droit International de Haye Geneva conventions ;.Additional protocols to the Geneva Conventions

 
15. Viljanen, Veli-Pekka : Perustuslaki ja laintulkinta , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslaki ja laintulkinta = Constitutional law and interpretation of law / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 2., p. 203-233. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tolkning = interpretation = tulkinta
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Lador-Lederer J.J. : International group protection , 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International group protection : aims and methods in human rights / Lador-Lederer J.J., 481 p.. - Alphen aan den Rijn : A.W. Sijthuff-Leyden, 1968 .

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* ILO = ILO = ILO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* NGO = NGO = NGO
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; (CERD); CDE; Geneva conventions; ECHR;

 
17. Medina Quiroga, Cecilia : The battle of human rights , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The battle of human rights : gross systematic violations and the Inter-American system / Medina Quiroga, Cecilia, xvii, 363 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3687 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kränkningar = violations = loukkaukset
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* offer = victims = uhrit
* OAS = OAS = OAS
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* jurisdiktion = jurisdiction = toimivalta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas : 6000

NOTE (GENERAL): ADRD ; OAS charter;

 
18. Jacobs, Francis G. : The European convention on human rights., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights. / Jacobs, Francis G., xi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1975.

ISBN 0 19 822524 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* arbete = labour = työ
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
19. Gross Leo, (ed.) : International law in the twentieth century., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law in the twentieth century. / Gross Leo, (ed.), xvi, 1011. - New York : Appleton-Century-Crofts, 1969.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* krig = war = sota
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* intervention = intervention = interventio
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen

 
20. Kanger, Helle : Human rights in the UN declaration., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the UN declaration. / Kanger, Helle - (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. ; No. 97), 208 p.. - Stockholm : Almquist & Wiksell, 1984.

ISBN 91 554 1548 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* UN = FN = YK
* tolkning = interpretation = tulkinta
* filosofi = philosophy = filosofia
* implementering = implementation = toteuttaminen

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - Uppsala University, (198402), (T)

 
21. Müller, Jörg P. : Vertrauensshutz im Völkerrecht, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Vertrauensshutz im Völkerrecht / Müller, Jörg P. - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 56), 276 p.. - Köln : Carl Heymann, 1971.

ISBN 3 452 17293 7

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* ratificering = ratification = ratifiointi
* tolkning = interpretation = tulkinta
* FN = UN = YK

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
22. Office consolidation of the Canadian human rights act., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Office consolidation of the Canadian human rights act. /, 30 p.. - Ottawa : Canadian Human Rights Commission, 1983.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tolkning = interpretation = tulkinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
23. Cassese, Antonio (ed.) : The new humanitarian law of armed conflict , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, Antonio (ed.), 291 p.. - Napoli : Ediotoriale Scientifica, 1980.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* kränkningar = violations = loukkaukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): Geneva conventionsHague conventionsICPR

 
24. Lysaght, Charles : The attitude of Western Countries, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The attitude of Western Countries / Lysaght, Charles

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, A. (ed.). - p. 349-385 - Napoli : Editoriale Scientifica, 1979.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* tolkning = interpretation = tulkinta
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; ICCPR;

 
25. Humphrey, John; Tuck, Rickhard : The international bill of rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international bill of rights / Humphrey, John; Tuck, Rickhard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Philosophical foundations of human rights / Diemer, A. ...[et al.]. - p. 59-80 - Paris : UNESCO, 1986.

ISBN 92 3 102201 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; UN charter

 
26. Mathieu, Vittorio : Prolegomena to a study of human rights from the standpoint of the international community, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Prolegomena to a study of human rights from the standpoint of the international community / Mathieu, Vittorio

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Philosophical foundations of human rights / Diemer, A. ...[et al.]. - p. 33-46 - Paris : UNESCO, 1986.

ISBN 92 3 102201 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* tolkning = interpretation = tulkinta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR

 
27. Garthoff, Raymond L. : Policy versus the law : the reinterpretation of the ABM treaty, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Policy versus the law : the reinterpretation of the ABM treaty / Garthoff, Raymond L., x, 117 p.. - Washington D.C. : The Brookings Institution, 1987.

ISBN 0 8157 30 49 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tolkning = interpretation = tulkinta
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* ratificering = ratification = ratifiointi
* militärhjälp = military aid = sotilasapu

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 6357 / 8150

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
28. Haraszti, György : Some fundamental problems of the law of treaties., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Some fundamental problems of the law of treaties. / Haraszti, György, 438 p.. - Budapest : Akademiai Kiado, 1983.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* ILO = ILO = ILO
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* folkmord = genocide = kansanmurha

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Genocide conventions; Hague conventions; Vienna convention on the law of treaties; UN charter

 
29. Hannikainen, Lauri : CSCE state adherence to human rights conventions., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

CSCE state adherence to human rights conventions. / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in a changing East-West perspective / Rosas, A.; Helgesen, J. (eds.); Gomien, D. (collab.) - (TAPRI studies in International Relations.), p. 334-366. - London : Pinter publ., 1990.

ISBN 0 86187 131 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* ratificering = ratification = ratifiointi
* reservationer = reservations = varaumat
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Papers from a workshop held in Turku / Åbo, org. by TAPRI, (19871200), (C).

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR; CERD; CEDAW; Refugee convention; Genocide convention; Convention no. 100 on Equal remuneration; Convention no. 111 on Discrimination (employment and occupation); CDE; CSSP USED FOR convention relating to the status of stateless persons; Convention against the taking of hostages; Convention no. 29 on Forced labor; Geneva conventions; Convention no. 87 on freedom of association and protection of the right to organize;

 
30. Pechota, Vratislaw : The development of the covenant on civil and political rights., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The development of the covenant on civil and political rights. / Pechota, Vratislaw

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 32-71. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* reservationer = reservations = varaumat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* FN = UN = YK
* ILO = ILO = ILO
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; UN charter; UDHR-2; Genocide convention

[Följande]


24.11.1999