[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='jurister' gav 67 träffar


 
1. Waselius, Jan : Legal practice in Finland, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal practice in Finland / Waselius, Jan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 64., p.418-435. - Helsinki : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja = Organ för Finlands advokatförbund (D), 1983. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of nine parts: 1) the Finnish Bar Association 2) General requirements for the practice of law 3) Restrictions on non-citizens 4) Formalities imposed on foreigners 5) the nature of activities permitted to foreign practitioners 6) the current extent of activities by foreign practitioners 7) the extent and nature of co-operation between foreign practioners and local advocates 8) the means of identi fying and contacting appropriate local advocate 9) changes discerned for the future.

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Kansainvälisen oikeustieteiden yhdistyksen Suomen osaston r.y., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansainvälisen oikeustieteiden yhdistyksen Suomen osaston r.y. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No.67., p. 534-537. - Helsinki : Suomen asianajajanliiton äänenkannattaja - organ för Finlands advokatförbund (D), 1986. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Yhdistys perustettiin 1956 toimimaan Unescon suojeluksessa perustetun yhdistyksen "Association internationale des sciences juridiques" Suomen osastona.Sen tarkoitus on edistää vieraiden maiden oikeuden ja oikeusvertailun tuntemusta Suomessa, Suomen oikeuden tuntemusta ulkomailla ja Suomen lakimiesten yhteistoimintaa ulkomaisten lakimiesten kanssa. Kansainvälisen oikeustieteen yhdistyksen Suomen osaston r.y. (The International Legal Science Association) was founded in 1956 to work as a Finnish section of the "Association internationale des sciences juridiques" which in turn was founded under the protection of UNESCO.Its purpose is to promote knowledge of foreign law and legal comparison in Finland, Finnish law abroad and the co-operation of Finnish jurists with jurists in other countries.

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Juristien jako kahteen, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Juristien jako kahteen /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 113-115. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Lakimiesammattien naisistuminen on huolestuttanut miesjuristeja jo pitkään. Naisopiskelijoiden lisääntyminen oikeustieteellisissä tiedekunnissa näyttäisi johtavan ajan mittaan siihen, että juristikunnasta olisi tulossa yksi niistä harvoista ammateista, joissa naiset ja miehet työskentelevät melko tasapäisesti.Suurin osa naisjuristeista on valmistunut 1960-luvun jälkeen. Kirjoituksessa selostetaan se, että näyttää siltä, että lakimieskunnan jako kahteen on tapahtunut huomaamattommalla tavalla - ansiotason ero sekä julkisessa että yksityissektorissa on ilmeinen. The growing number of female lawyers has worried male lawyers for a long time. The increasing number of female students at the legal science faculties seemingly makes the profession one of the few where women and men work fairly evenly.However, there is an evident difference in wages both in the public and the private sector.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Ketokoski, Arja-Riitta : Naisjuristit kansainvälisessä yhteistyössä - ikkunat auki maailmaan., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisjuristit kansainvälisessä yhteistyössä - ikkunat auki maailmaan. / Ketokoski, Arja-Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 107-109. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan kansainväliset naisjuristijärjestöt.Pohjoismaiden naisjuristien osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön on yleensä ollut aika heikkoa.Vasta naisliikkeen myötä on lähinnä tutkijapiireissä saatu syntymään pojoismaisten naisjuristikokousten sarja, joita tähän mennessä on ehditty järjestää kuusi kertaa ilman, että tieto niistä olisi Suomessa levinnyt kovin laajalle.Tärkeänä aseena naisten aseman parantamiseksi toimi ja toimii edelleen v. 1980 allekirjoitettu YK:n naisten syrjintäsopimus, jonka myötä tarve vahvistaa myös naisjuristien yhteyksiä on käynyt yhä ilmeisemmäksi. The author gives an account of the international lawyers organizations.The participation of Nordic female lawyers has been passive.The women's movement launched among researchers a Nordic female lawyers conference series.Six conferences have been held so far, but information of these has not spread very widely in Finland.An important tool in improving women's rights is the 1980 UN Convention of the Discrimination Against Women which stressed the need to strengthen the female lawyers' contacts.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrmination againstwomen (CEDAW);

 
5. Lehtimaja, Lauri : Ihmisoikeudet juristin näkökulmasta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet juristin näkökulmasta / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; No. 5), p. 1-9. - Turku / Åbo : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään ihmisoikeuksia noin yleisesti, juristin rooleja, ihmisoikeuksien juridisoimisen ongelmia, ihmisoikeuksia ja arkijuridiikkaa sekä todetaan ihmisoikeuskeskustelun auttavan juristia selvittämään päämääriään ja tekemään niihin perustuvia rationaaleja arvovalintoja. The article deals with human rights in general, the different roles of a lawyer, juridical problems of concerning human rights and everyday jurisprudence and human rights.In the article it is also suggested that the discussion about human rights helps lawyers to clarify their goals and to make rational decisions based on these goals.

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Nousiainen, Kevät : Lakimiehet ja kansalaisliikkeet , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lakimiehet ja kansalaisliikkeet : tutkimus yhdysvaltalaisen juristikunnan vaihtoehtoisista ammattikäytännöistä / Nousiainen, Kevät - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 71), 121 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-0126

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The study describes how, in connection with the civil rights movement and the war on poverty, some lawyers in the United States began to provide a new type of legal aid, which was intended to improve the position of entire groups of people.The methods adopted included the securing of important precedents, the use of class action, a combining of litigation, publicity and civil rights activity and an attempt to influence both legislation and legal practice.

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): English Summary : lawyers and civic movements : a study of alternative professional activity by lawyers in the United States

 
7. Naisjuristit asianajajina, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisjuristit asianajajina /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 59., p. 28-30. - Helsinki : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja = Organ för Finlands advokatförbund (D), 1978. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Asianajajaluettelo ja lakimiesmatrikkelien selailu osoittaa Suomen asianajajakunnasta naispuolisten asianajajien osuus on itsenäisyytemme alkupuolella ollut vähäinen.Olennainen muutos näyttää tapahtuneen vasta viime sotien jälkeen.Kirjoituksessa kerrotaan tunnetuista naisjuristeista.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Rosas, Allan : Lakimiehet ja rauhantyö, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lakimiehet ja rauhantyö / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p.225-226. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet, 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Jännityksen lisääntymisen ja asevarustelun kiihtymisen vastareaktioksi ovat naisten rauhanmarssi Pariisiin, polkupyörämarssi Norjaan, jotka ovat osoitus rauhanliikkeen voimistumisesta.Pohjoismaisesta näkökulmasta on kiintoisaa panna merkille rauhan- ja aseidenriisuntatyön vilkastuminen Suomen lisäksi etenkin Norjassa.Kun keskustellaan mitä lakimiehinä voidaan tehdä rauhan ja aseidenriisunnan puolesta kiinnittyy huomio myös lainsäädäntöön ja lainvalmisteluun.Esim. perustuslaeista puuttuvat viittaukset YK:n peruskirjaan ja sen sisältämään väkivallan käytön kieltoon.Kirjoituksessa painostetaan ettei rauhantyötä voida erottaa yleisestä väkivaltakeskustelusta.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* jurister = lawyers = lakimiehet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway : 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): UN charter

 
9. Nobel, Peter : Advokatfunktionen i Sverige, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Advokatfunktionen i Sverige / Nobel, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nordisk flyktingsrätt / Melander, G. (red.). - p. 80-82 - (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian law ; No. 2) - Lund : Studentlitteratur, 1985. - ISSN 0282-3357

ISBN 91 44 44601 2

LANGUAGE: SWE, NOR, DAN

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
10. Bricmont case ; judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bricmont case ; judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 158), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21642 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* jurister = lawyers = lakimiehet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Canada : 8214 / 6322

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-6(3)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Brody, Reed : The harassment and persecution of judges and lawyers, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The harassment and persecution of judges and lawyers : January 1988-June 1989 / Brody, Reed, 40 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1989.

ISBN 92 9037 043 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förföljelse = persecution = vaino
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic / The Philippines / South Africa / Sri Lanka

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. The Centre for the Independence of Judges and Lawyers, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Centre for the Independence of Judges and Lawyers : 12 years in action /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 8., p. 215-224. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1990. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förföljelse = persecution = vaino
* jurister = lawyers = lakimiehet

 
13. Paper laws, steel bayonets, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Paper laws, steel bayonets : breakdown of the rule of law in Haiti /, vi, 215 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1990.

ISBN 0 934143 38 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* politiska mord = political murders = poliittiset murhat
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jordbrukare = farmers = maanviljelijät
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* jurister = lawyers = lakimiehet
* tortyr = torture = kidutus

TIME PERIOD: 1986-1990

GEOGRAPHICAL TERMS: Haiti / Caribbean Countries / USA : 6138 / 6100

 
14. Malaysia, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Malaysia : assault on the judiciary /, iv, 76 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1989.

ISBN 0 934143 27 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jurister = lawyers = lakimiehet
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

TIME PERIOD: 1986-1988

GEOGRAPHICAL TERMS: Malaysia / South East Asia : 7536 / 7500

NOTE (GENERAL): ICCPR-14; UDHR-10

 
15. An examination of the detention of human rights workers and lawyers from the West Bank and Gaza and conditions of detention at Ketziot, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

An examination of the detention of human rights workers and lawyers from the West Bank and Gaza and conditions of detention at Ketziot /, iii, 122 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1988.

ISBN 0 934143 19 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* jurister = lawyers = lakimiehet
* rapporter = state reports = raportit
* intifada = intifada = kansannousu

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories / Middle East : 7354 / 7300

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Gaza

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
16. Colombia, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Colombia : the right to justice /, 141 p.. - New York; Lima : Lawyers Committee for Human Rights;, 1991.

ISBN 0 934143 32 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* dödspatruller = death squads = kuolemanpartiot
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* jurister = lawyers = lakimiehet
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* tortyr = torture = kidutus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Colombia / South America : 6425 / 6400

NOTE (GENERAL): ICCPR-2-3-9

 
17. Human rights accountability in Sri Lanka, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights accountability in Sri Lanka /, 76 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 072 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massaker = massacre = verilöyly
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* jurister = lawyers = lakimiehet
* förföljelse = persecution = vaino
* terrorism = terrorism = terrorismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Sri Lanka : 7447

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. Rishmawi, Mona A. (ed.) : Constitutional guarantees for the independence of the judiciary, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Constitutional guarantees for the independence of the judiciary / Rishmawi, Mona A. (ed.) - (CIJL yearbook ; No. 1) - Geneva : International Commission of Jurists, 1992. - ISSN 0252-0354

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet
* rapporter = state reports = raportit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Poland / Italy / North Africa : 5311 / 8241

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. ICJ report on activities 1981-1985, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

ICJ report on activities 1981-1985 /, 145 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1985.

ISBN 92 9037 0270

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* jurister = lawyers = lakimiehet
* rapporter = state reports = raportit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* tortyr = torture = kidutus
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Latin America / Africa : 8150 / 6002

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. ICJ report on activities 1986-1988, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

ICJ report on activities 1986-1988 /, 85 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1988.

ISBN 92 9037 039 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* jurister = lawyers = lakimiehet
* rapporter = state reports = raportit
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sudan / South Africa / Indonesia / South Korea / Pakistan / Singapore / Palau / Japan / Mauritania / Malaysia / East Africa

NOTE (GENERAL): ECPT; CRC; Inter-American convention against torture

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. ICJ report on activities 1981-1985, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

ICJ report on activities 1981-1985 /, 145 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1985.

ISBN 92 9037 0270

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* jurister = lawyers = lakimiehet
* rapporter = state reports = raportit
* landsbygdsbefolkning = rural people = maaseutuväestö
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories / Chile

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. The independence of the judiciary and the legal profession in English-speaking Africa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The independence of the judiciary and the legal profession in English-speaking Africa /, 184 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1988.

ISBN 92 9037 038 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / Botswana / Zambia / West Africa / Nigeria / East Africa / Souhtern Africa

NOTE (MEETINGS): Areport of seminars held in Lusaka, (19861110-19861114), and in Banjal, (19870406-19870410), (C)

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. The independence of judges and lawyers in Pakistan, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The independence of judges and lawyers in Pakistan /, 148 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Pakistan : 8251 / 7441

NOTE (MEETINGS): Report of a seminar held at Lahore, Pakistan, (19891109-19891110), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. The independence of judges and lawyers in South Asia, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The independence of judges and lawyers in South Asia /, 84 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1987.

ISBN 92 9037 035 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domare = judges = tuomarit
* jurister = lawyers = lakimiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

NOTE (MEETINGS): Report of a seminar held in Kathmandu, (19870901-19870905), (C)

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Brody, Reed (ed.) : Attacks on justice, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Attacks on justice : the harassment and persecution of judges and lawyers : June 1990-May 1991 / Brody, Reed (ed.) ; Rishmawi, Mona, 143 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1991.

ISBN 92 9037 053 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förföljelse = persecution = vaino
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. Cull, Helen A. : Human rights advocacy in the Philippines , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights advocacy in the Philippines : report / Cull, Helen A. ; Allen, David W., 72 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, Geneva and its New Zealand and Australian Sections, 1987.

ISBN 0 909738 07 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* politiska mord = political murders = poliittiset murhat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jurister = lawyers = lakimiehet

TIME PERIOD: 1986

GEOGRAPHICAL TERMS: The Philippines : 7542

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Report of the International Mission of Jurists to Singapore, 5-9th July 1987 to investigate the arrest and detention of 22 persons in May and June 1987, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report of the International Mission of Jurists to Singapore, 5-9th July 1987 to investigate the arrest and detention of 22 persons in May and June 1987 /, 30 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* jurister = lawyers = lakimiehet

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Lööw, Helene : Juridiken som politiskt vappen, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Juridiken som politiskt vappen / Lööw, Helene

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 47., p. 76-93. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1989. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* jurister = lawyers = lakimiehet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

 
29. Nigeria, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nigeria : Post-coup crackdown continues : Press, lawyers, government critics targeted / - (News from Africa Watch), 5 p.. - New York : Africa Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* jurister = lawyers = lakimiehet

 
30. Political detainees in Sudan, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Political detainees in Sudan : lawyers / - (News from Africa Watch), 3 p.. - New York : Africa Watch, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sudan / East Africa : 5259

[Följande]


24.11.1999