[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='oikeusinformatiikka' gav 6 träffar


 
1. Haavisto, Risto (toim.) : Oikeusjärjestys 2000, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Oikeusjärjestys 2000 : osa I / Haavisto, Risto (toim.). - 2. täyd. p.. - ( Lapin Yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja : Sarja C. ; 31), 416 + 520 p.. - Rovaniemi : lapin Yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 2002. - ISSN 0788-7671

ISBN 951-634-812-2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLTÖ:. 1. Ahti Saarenpää : Oikeusinformatiikka. 2. Heikki Mattila : Oikeuslingvistiikka. 3. Kirsi Kuusikko : Oikeushistoria. 4. Tuulikki Mikkola : Perheoikeus. 5. Sauli Mäkelä : Perimyksestä Suomessa. 6. Matti Ilmari Niemi : Esineoikeus. 7. Juha Pöyhönen : Velvoiteoikeus. 8. Soili Nysten-Haarala : Kauppaoikeus. 9. Maurice Andem ja Leila Juanto : kansainvälinen yksityisoikeuden perusteet.

INDEX WORDS:
* rättsinformatik = legal informatics = oikeusinformatiikka
* IT = IT = IT

 
2. Haavisto, Risto (toim.) : Oikeusjärjestys 2000, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Oikeusjärjestys 2000 : osa II / Haavisto, Risto (toim.) - (Lapin Yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja : Sarja C. ; 32), xx, 520 p.. - Rovaniemi : lapin Yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 2002. - ISSN 0788-7671

ISBN 951-634-813-0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLTÖ:. 1. Kyösti Holma: Ympäristölainsäädännön perusteet. 2. Seppo Koskinen : Työsuhdeturva. 3. Seppo Koskinen : Toimeentuloturva. 4. Esko Linnakangas : Vero-oikeuden perusteet. 5. Terru Utriainen : Rikosoikeus. 6. Jyrki Virolainen : Prosessioikeus ja oikeudenkäynti. 7. Ilkka Saraviita : Suomen valtiosäännön perusasiat ja -käsitteet. 8. Lauri Hannikainen : Kansainvälinen oikeus.

INDEX WORDS:
* rättsinformatik = legal informatics = oikeusinformatiikka
* IT = IT = IT
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* EU = EU = EU
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* reservationer = reservations = varaumat

 
3. Korhonen, Rauno : Perusreksiterit ja henkilötietojen suoja, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Perusreksiterit ja henkilötietojen suoja : informaatio-oikeudellinen tutkimus yksityisyyden suojasta yhteiskunnan perusrekisteritietojen käsittelyssä / Korhonen, Rauno - (Acta universitatis lapponiensis ; 51), lx, 414 p.. - Rovaniemi : Lapin Ylipisto, 2003. - ISSN 0788-7604

ISBN 951-634-850-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I. Informaatiosta ja informaatio-oikeudesta. II. Julkisuusperiaatteesta ja oikeudesta tietoon. III: Yhteiskunnan perusrekisterit ja perustietojärjestelmät. IV: Sähköinen asiointi ja sähköinen identiteetti.

INDEX WORDS:
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* EU = EU = EU
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rättsinformatik = legal informatics = oikeusinformatiikka
* medborgarskap (EU) = citizenship (EU) = kansalaisuus (EU)
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway / Sweden

NOTE (THESIS): Dr.iur (thesis), University of Lapland, (2003), [T]

 
4. Haavisto, Risto (toim.) : Oikeusjärjestys 2000, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Oikeusjärjestys 2000 : osa I-II / Haavisto, Risto (toim.). - 3. täyd. painos. - (Lapin Yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja : sarja C ; 36-37) - Rovaniemi : Lapin Yliopisto, 2004. - ISSN 0788-7671

ISBN 951-634-892-0

LANGUAGE: FIN 951-634-839-9

INDEX WORDS:
* rättsinformatik = legal informatics = oikeusinformatiikka
* IT = IT = IT
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

 
5. Korhonen, Rauno : Oikeusinformatiikan kansainvälisiä haasteita tietoverkkojen yhdentyvässä maailmassa, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Oikeusinformatiikan kansainvälisiä haasteita tietoverkkojen yhdentyvässä maailmassa / Korhonen, Rauno

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainvälistyvä oikeus : juhlakirja : professori Kari Hakapää / Koivurova, T. (toim.) - (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja : sarja C ; 41), p. 175-190. - Rovaniemi : Lapin yliopiston oikeustieteen tiedekunta, 2005. - ISSN 0788-7671

ISBN 951-634-989-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* rättsinformatik = legal informatics = oikeusinformatiikka
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* EU = EU = EU
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

 
6. Stern, Rebecca (red.) : Folkrätten i svensk rätt, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkrätten i svensk rätt / Stern, Rebecca (red.) ; Österdahl, Inger, 348 p.. - Malmö : Liber, 2012.

ISBN 978-91-47-09541-4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Folkrätten i svensk migrationsrätt - en resurs som utnyttjas? / Rebecca Stern. 2. Säkerhetsrådresolutioner i svensk rätt / Vilhelm Persson. 3. Fredsfrämjande insatser i svensk rätt / Ola Engdahl. 4. Folkrätten och den svenska straffrätten / Petter Asp. 5. Monism och dualism i går och i dag / Ove Bring. 6. Folkrätten i den svenska konstitutionen / Anna-Sara Lind. 7. Folkrätten i familjerätten - familjerätten i folkrätten / Maarit Jänterä-Jareborg & Anna Singer. 8. Den internationella miljörättens genomslag i svensk rättstillämpning / Gabriel Michanek & Charlotta Zetterberg. 9. Folkrätten i arbetsrätten / Petra Herzfeld Olsson. 10. Folkrättens påverkan på svensk förvaltningsrätt - ett idéhistoriskt perspektiv / Lotta Vahlne Westerhäll. 11. Rättens internationalisering i det digitala informationssamhället : folkrätt och rättsinformatik / Cecilia Magnusson Sjöberg. 12. Den svenska upphovsrättens folkrättsliga gränser - Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk i Högstra domstolens rättstillämpning / Sanna Wolk. 13. Immunitet i svenska domstolar / Said Mahmoudi.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* ILO = ILO = ILO
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rättsinformatik = legal informatics = oikeusinformatiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR-6; Refugee convention; Dublin convention; CRC; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; EU charter of fundamental rights; UN charter-VII;

URL http://www.liber.se/Hogskola/Foretagsekonomi-och-juridik/Juridik/Juridik/Folkratten-i-svensk-ratt/#furtherdescription


24.11.1999