[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('Chancellor of Justice') results in 11 hits


 
1. Justitiekanslern - en översyn av JK:s arbetsuppgifter, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Justitiekanslern - en översyn av JK:s arbetsuppgifter : Betänkande av 1991 års JK-utredning / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 37) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13342-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kompetens = competence = pätevyys
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* övervakning = supervision = valvonta
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries

LIBRARY LOCATION: Main library

 
2. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse : om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad avgiven för år 1994 /, 168 p.. - Helsingfors : Justitekanslerns kansli, 1995. - ISSN 0356-3219

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* EU = EU = EU
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
3. Suksi, Markku : Finland, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Finland : general features of public law / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europea public law [=EPL] : vol. 2: issue 2., p. 182-193. - Hague : Kluwer, 1996. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EU = EU = EU
* romer = Roma = romanit
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
4. Vogel, Hans-Heinrich : Swedish administrative law in a state of change, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Swedish administrative law in a state of change / Vogel, Hans-Heinrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European public law [=EPL] : vol. 3; issue 1., p. 27-32. - Hague : Kluwer, 1997. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* ECJ = ECJ = ECJ
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
5. Strömberg, Håkan : Handlingsoffentlighet och sekretess, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handlingsoffentlighet och sekretess / Strömberg, Håkan, 75 p.. - Lund : Studentlitteratur, 1995.

ISBN 91-44-16917-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* tystnadsplikt = obligation of secrecy = vaitiolovelvollisuus
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* justitieombudsman = Parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* EU = EU = EU
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
6. Bohlin, Alf : Offentlighetsprincipen, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Offentlighetsprincipen / Bohlin, Alf. - 5. uppl.., 247 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 1996.

ISBN 91-39-20012-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* justitieombudsman = Parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* tystnadsplikt = obligation of secrecy = vaitiolovelvollisuus
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
7. Saraviita, Ilkka : Eduskunnan perustuslakivaliokunnan rooli ja uusi perusoikeussäännöstö, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan rooli ja uusi perusoikeussäännöstö = The role of the Committee for Constitutional Law and the new fundamental rights in the constitution act of Finland / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : no. 94 (5-6)., p. 770-787 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1996. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* justitieombudsman = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* EES = EEA = ETA
* EU = EU = EU
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
8. Suksi, Markku : On the constitutional features of Estonia, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

On the constitutional features of Estonia / Suksi, Markku - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten : Ser. A ; 502), 80 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1999. - ISSN 0358-5654

ISBN 952-12-0504-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia

 
9. Viljanen, Veli-Pekka : IV. PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN : Perusoikeuksien merkitys lainsäädäntötyössä, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

IV. PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN : Perusoikeuksien merkitys lainsäädäntötyössä / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 685-702. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
10. Hallberg, Pekka : IV. PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

IV. PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN : Perusoikeudet viranomaistoiminnan valvonnassa / Hallberg, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 731-736. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* justitieombudsman = Parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
11. Taube, Caroline : Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania : a study in comparative constitutional law / Taube, Caroline - (Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 86), 322 p.. - Uppsala : Iustus, 2001. - ISSN 0280-2040

ISBN 91-7678-461-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I : Background and comparative framework. PART II : Country survey. PART III : Comparative analysis

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* korruption = corruption = korruptio
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* demokrati = democracy = demokratia
* val = elections = vaalit
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EU = EU = EU
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* statssuccession = state succession = valtioseuraanto
* reservationer = reservations = varaumat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* självcensur = self-censorship = itsesensuuri
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Latvia / Lithuania / France / USA

NOTE (THESIS): Dr.iur. (thesis), University of Uppsala, [2001], [T]

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; ICCPR; ICESCR; Peace treaty of Riga; Peace treaty of Tartu;

URL http://info.uu.se/press.nsf/isbn/91-7678-461-4


24.11.1999