[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('ECRI Commission') results in 17 hits


 
1. Ihmisoikeudet ja Suomen ulkopolitiikka, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet ja Suomen ulkopolitiikka : Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selvitys Suomen hallituksen ihmisoikeuspolitiikasta / - (Ulkoasiainministeriön julkaisuja ; 9), 182 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 2000. - ISSN 0358-1489

ISBN 951-724-324-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. Suomen toiminta ihmisoikeuksien kunniotuksen edistämiseksi. 2. Suomen toiminta ja tavoitteet kansainvälisissä järjestöissä. 3. Ihmisoikeuksien kehittäminen.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* vapenexport = arms export = asevienti
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rapporter = state reports = raportit
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rasism = racism = rasismi
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* CPT committee = CPT Committee = CPT Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ECRI Commission = ECRI Commission (European Commission against Racism and Intolerance) = ECRI Commission
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC; CEDAW;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s UM

 
2. Human rights in the OSCE region, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the OSCE region : the Balkans, the Caucasus, Europe, Central Asia and North America : report 2001 (events of 2000) / - Vienna : International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), 2001.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = massmedia = joukkotiedotusvälineet
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* intolerans = intolerance = suvaitsemattomuus
* asyl = asylum = turvapaikka
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rasdiskriminering = racial discrimination = syrjintäkielto
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* förespråkare för mänskliga rättigheter = human rights defenders = ihmisoikeuksien puolustajat
* romer = Roma = romanit
* integritet = integrity = koskemattomuus
* terrorism = terrorism = terrorismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Armenia / Austria / Azerbaijan / belarus / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Canada / Croatia / Czech Republic / Denmark / Estonia / Finland / France / Georgia / Germany / Hungary / Italy / Kazakhstan / Kyrgyzstan / Latvia / Lithuania / Macedonia / Moldova / Netherlands / Norway / Poland / Portugal / Romania / Russian Federation / Slovakia / Slovenia / Spain / Sweden / Switzerland / Tajikistan / Turkey / Turkmenistan / Ukraine / United Kingdom / USA / Uzbekistan / Yugoslavia / Serbia / Montenegro

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): CAT; CRC; ECHR; CEDAW-OP; Convention concering the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: s IHF

URL http://www.ihf-hr.org/

 
3. Cowen, Brian (foreword) : The protection of human rights in the 21st century, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The protection of human rights in the 21st century : towards greater complementary within and between European regional organisations / Cowen, Brian (foreword)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal [=HRLJ] : vol. 21; no. 8., p. 290-332. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 2000. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I: Complementary of mechanisms within the Council of Europe:. 1. Pierre-Henri Imbert : Perspectives of the Directorate of Human Rights. 2. Justin Harman : Perspectives of the Committee of Ministers. 3. Rudolf Binding : Perspectives of the Parliamentary Assembly. 4. Mark Kelly : Perspectives from the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. II: Complementary between international organisations: 1. Harold Hongju Koh : Complementarity between international organizations on human rights : the rise of transnational netweoks as the "Third globalization". 2. Christopher Patten : Complementarity in the human rights arena : strenghts and weaknesses of the EU. 3. Andrew Clapham : On complementarity : human rights in the European legal orders. 4. Bertrand Ramcharan : Complementarity : human rights in the European legal orders. 5. Angel Vinas : joined programmes of common strategies interest in the field of human rights : a view from the European Commission. 6. Francoise Tulkens : Towards a greater normative coherence in Europe : the implications of the draft charter of fundamental rights of the European Union.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* globalisering = globalization = globalisaatio
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EU = EU = EU
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* rasism = racism = rasismi
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* implementering = implementation = toteuttaminen
* NATO = NATO = NATO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* CFSP = CFSP = YUTP
* HCNM = HCNM = HCNM

NOTE (MEETINGS): Conference held at Dublin Castle, [20000303-20000304], [C] in the context of Ireland's presidency of the Council of Europe: selected papers

NOTE (GENERAL): Draft EU charter of fundamental rights; ECPT; ECHR; Lomé convention; SEA;

 
4. Krizsan, Andrea (ed.) : Ethnic monitoring and data protection , 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ethnic monitoring and data protection : the European context / Krizsan, Andrea (ed.), 289 p.. - Budapest : Central European U. P., 2001. - ISSN 1587-6942

ISBN 963-9241350

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. The international dimension. 3. Practice in countries of Europe. 4. Conclusion.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NGO = NGO = NGO
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* romer = Roma = romanit
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* rapporter = reports = raportit
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Czech Republic / Germany / Spain / Latvia / Romania / United Kingdom / Albania / Austria / Belgium / Denmark / Greece / Hungary / Norway / Poland / Slovakia / Switzerland

NOTE (GENERAL): CERD; ICCPR; European convention on human rights and on data protection; Framework convention for the protection of national minorities;;

 
5. Monitoring the EU accession process, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Monitoring the EU accession process : minority protection : country reports / - (EU accession monitoring program), 548 p.. - Budapest : Central European U. P., 2001.

ISBN 1-891385-19-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EU utvidgning = EU enlargement = EU laajentuminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* sysselsättning = employment = työllisyys
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ryssar = Russians = venäläiset
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rasism = racism = rasismi
* asyl = asylum = turvapaikka
* romer = Roma = romanit
* NGO = NGO = NGO
* tvångssterilisering = forced sterilization = pakkosterilisointi
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* HCNM = HCNM = HCNM
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* barn = children = lapset
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* statslösa barn = stateless children = valtiottomat henkilöt
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* UNICEF = UNICEf = UNICEF
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Czech Republic / Estonia / Hungary / Latvia / Lithuania / Poland / Romania / Greece / Slovakia / Slovenia

NOTE (GENERAL): Race equality directive (EU); CERD-14; ECHR-14; ICCPR-26; European convention on nationality; Vienna convention on the law of treaties; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; EU charter of fundamental rights; ECHR-6; TEU; Treaty of Nice;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.eumap.org/reports/10

 
6. Campland : racial segregation of Roma in Italy , 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Campland : racial segregation of Roma in Italy / - (Country reports series ; no. 9), 114 p.. - Budapest : European Roam Rights Center, 2000. - ISSN 1416-7409

ISBN 963-00-4052-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* romer = Roma = romanit
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnor = women = naiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* sysselsättning = employment = työllisyys
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Roma Rights ...

URL http://errc.org/publications/reports/index.shtml

 
7. Comments and additional information to the third periodic report by Finland on the implementation of the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Comments and additional information to the third periodic report by Finland on the implementation of the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment : (shadow report) /, 4 p.. - Helsinki : Finnish League for Human Rights (Ihmisoikeusliitto), 1999.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* invandring = immigration = maahanmuutto
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* minoritetsombudsman = minority ombudsman = vähemmistövaltuutettu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECPT;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: Ihmisoikeusliitto

URL htt:://www.ihmisoikeusliitto.fi/kidutus99.html

 
8. Schorkopf, Frank : Die Massnahmen der XIV EU-Mitgliedstaaten gegen Österreich, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Die Massnahmen der XIV EU-Mitgliedstaaten gegen Österreich : Möglichkeiten und Grenzen einer "streitbaren Demokratie" auf europäischer Ebene / Schorkopf, Frank - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 155), xii, 217 p.. - Berlin : Springer, 2002. - ISSN 0172-4770

ISBN 3-540-43007-5

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: CONTENTS:. I: Der politische Handlungsrahmen für die EU-Mitgliedstaaten. II. Sachbericht. III. Rechtsfragen des Handelns der Mitgliedstaaten und der EU-Organe in Bezug auf Österreich. IV: Die Reform des Art. 7 EUV durch den Vertrag von Nizza. V: Die EU und ihre Mitgliedstaaten als "streitbare Demokratie". Chronologie.

INDEX WORDS:
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* människorättsklausul = human rights clause = ihmisoikeusklausuuli
* intervention = intervention = interventio
* allmänna ordningen = public order = yleinen järjestys

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.virtual-institute.de/en/hp/ebeitr155.cfm

 
9. Bakken, Tim : The effects of hate crime legislation, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The effects of hate crime legislation : unproven benefits and unintended consequences / Bakken, Tim

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of discrimination and the law : vol. 5; no. 4., p. 231-246. - Oxon : A B Academic publ., 2002. - ISSN 1358-2291

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* EU = EU = EU
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* NGO = NGO = NGO
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt

 
10. Pentassuglia, Gaetano : Minorities in international law, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Minorities in international law : an introductory study / Pentassuglia, Gaetano, 304 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 2002.

ISBN 92-871-4773-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: TABLE OF CONTENTS: Table of cases. Part A. The minority question in context: background and concepts: Chapter I. International concern for minorities in historical perspective. Chapter II. Human rights, minority rights, peoples' rights. Chapter III. Definition of "Minority" and determination of an individual's minority membership. Part B. Substantive entitlements available to minorities and their members: general standards and special regimes. Chapter IV. Existence, equality and non-discrimination. Chapter V. Identity: The UN framework. Chapter VI. Identity: the regional frameworks (Part I). Chapter VII. Identity: the regional frameworks (Part II). Chapter VIII. State sovereignty and the self-determination puzzle. Chapter IX. Role of special treaties in modern practice Part C. Realising protection: international supervision and domestic dimensions Chapter X. Procedures, prevention and further action Chapter XI. Europe in country perspective: models, devises and problematic situations

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* kulturella rättigheter = cultural rights = sivistykselliset oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = ryhmäoikeudet
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* CFSP = CFSP = YUTP
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* HCNM = HCNM = HCNM
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Italy / Denmark / Spain / Belgium / Hungary

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands Kosovo

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; Declaration on teh rights of minorities; ECHR; ECHRP-12; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; Helsinki final act; Copenhagen document; Charter of Paris; TEU-(Art. 151); Dayton peace agreement; Rambouillet draft agreement on Kosovo; Nothern Ireland peace agreement; Carrington draft agreement;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

URL http://www.ecmi.de/doc/public_handbooks01.html

 
11. Selbmann, Frank : The drafting of a law against discrimination on the grounds of racial or ethnic origin in Germany - constraints in constitutional and European Community law, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The drafting of a law against discrimination on the grounds of racial or ethnic origin in Germany - constraints in constitutional and European Community law / Selbmann, Frank

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe (=JEMIE) : issue 3., 20 p.. - Flensburg : European Centre for Minority Issues, 2002. - ISSN 1617-5247

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* EG = EC = EY
* allmänna ordningen = public order = yleinen järjestys
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

NOTE (GENERAL): CERD; ECHRP-12;

URL http://www.ecmi.de/jemie/
URL (also in full text)

 
12. Macewen, Martin : A new framework for tackling institutional racism in Scottish housing rights, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

A new framework for tackling institutional racism in Scottish housing rights / Macewen, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of discrimination and the law : vol. 5; no. 4., p. 207-230. - Oxon : A B Academic publ., 2002. - ISSN 1358-2291

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* lämplig bostad = adequate housing = sopiva asunto
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EU = EU = EU
* rasism = racism = rasismi
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* NGO = NGO = NGO
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Scotland

NOTE (GENERAL): CERD; EC-treaty;

 
13. Buonomo, Fabio : Protocol 12 to the European convention on human rights, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Protocol 12 to the European convention on human rights / Buonomo, Fabio

REFERENCE TO GENERIC UNIT: European yearbook of minority issues [=EYMI] / vol. 1, 2001/2, p. 425-434. - Hague : Kluwer Law, 2003.

ISBN 90-411-1956-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* ratificering = ratification = ratifiointi

NOTE (GENERAL): UDHR-1-7; ECHRP-12; ECHR-14; ICCPR-26;

 
14. Hofmann, Rainer : Review of the monitoring process of the Council of Europe framework convention for the protection of national minorities, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Review of the monitoring process of the Council of Europe framework convention for the protection of national minorities / Hofmann, Rainer

REFERENCE TO GENERIC UNIT: European yearbook of minority issues [=EYMI] / vol. 1, 2001/2, p. 435-460. - Hague : Kluwer Law, 2003.

ISBN 90-411-1956-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* OSSE = OSCE = ETYJ
* MRG = MRG = MRG
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* romer = Roma = romanit

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities;

 
15. Lantschner, Emma : Protection of national minorities through bilateral agreements in South Easterna Europe, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Protection of national minorities through bilateral agreements in South Easterna Europe / Lantschner, Emma ; Medda-Windischer, Roberta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: European yearbook of minority issues [=EYMI] / vol. 1, 2001/2, p. 535-564. - Hague : Kluwer Law, 2003.

ISBN 90-411-1956-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* autonomi = autonomy = autonomia
* HCNM = HCNM = HCNM
* romer = Roma = romanit
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* implementering = implementation = toteuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia / Macedonia / Albania / Croatia / Romania / Slovenia / Bulgaria / Hungary

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities; Copenhagen document; CERD;

 
16. Shelton, Dinah : The boundaries of human rights jurisdiction in Europe, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The boundaries of human rights jurisdiction in Europe / Shelton, Dinah

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Duke journal of comparative & international law : vol. 13; no. 1., 38 p.. - Durham : Duke University School of Law, 2003.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus
* europeiska kommittén för sociala rättigheter = European Committee of Social Rights (ECSR) = Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* HCNM = HCNM = HCNM
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ESC; Revised ESC; ECHR-11; ECPT; European charter for regional or minority languages; TEU; ToA; EU charter of fundamental rights: Framework convention for the protection of national minorities;

URL http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?13+Duke+J.+Comp.+&+Int'l+L.+95
URL (full text)

 
17. Monitoring the EU accession process, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Monitoring the EU accession process : minority protection : volume I : an assessment of selected policies in candidate states : country reports /, 633 p.. - Budapest : Open Society Institute, 2002.

ISBN 1-891385-26-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Minority Protection in the EU Accession Process. 2. Minority Protection in Bulgaria. 3. Minority Protection in the Czech Republic. 4. Minority Protection in Estonia. 5. Minority Protection in Hungary. 6. Minority Protection in Latvia. 7. Minority Protection in Lithuania. 8. Minority Protection in Poland. 9. Minority Protection in Romania. 10. Minority Protection in Slovakia. 11. Minority Protection in Slovenia.

INDEX WORDS:
* EU-utvidgning = EU enlargement = EU-laajentuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* implementering = implementation = toteuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* romer = Roma = romanit
* muslimer = Muslims = muslimit
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset ryhmät
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

NOTE (GENERAL): CERD; ECHRP-12; Art. 13 (TEU); European charter for regional or minority languages;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.eumap.org/reports/2002/content/07
URL (full text)


24.11.1999