[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('Human Rights Committee') results in 219 hits


 
1. Walkate, Jaap A. : The Human Rights Committee and public emergencies, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Human Rights Committee and public emergencies / Walkate, Jaap A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Yale journal of world public order : Vol. 9(1)., p. 133-146. - Yale : Yale University, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOnline Law Journal Library

 
2. Pettersson, Maria : Rätten till en rättvis rättegång för fångarna i Guantanamo Bay, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Rätten till en rättvis rättegång för fångarna i Guantanamo Bay : lagstiftningen i USA i förhållande till de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten / Pettersson, Maria, 97 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 2008.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* fångar = prisoners = vangit
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = Human Rights Committee
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, [2008]

NOTE (GENERAL): UN charter; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ECHR; ICCPR; AMR; Vienna convention on the law of treaties; The statute of the ICC; European convention on the prevention of terrorism;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
3. Granholm, Petra : Ursprungsfolks rätt till deltagande i miljöfrågor med fokus på de nordiska samerna, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Ursprungsfolks rätt till deltagande i miljöfrågor med fokus på de nordiska samerna / Granholm, Petra, 104 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 2008.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = Human Rights Committee
* nationell lagstiftning = national law = kansallinen oikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Sweden / Finland

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, [2008]

NOTE (GENERAL): UN charter; ICJ statute; CERD; Aarhus convention; Framework convention for the protection of national minorities; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); World charter for nature; ICCPR-27; Draft Nordic sami convention;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
4. Djackova, Svetlana : Public and private language rules in horizontal labour relationships, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Public and private language rules in horizontal labour relationships : barriers and tools for the implementation of human rights / Djackova, Svetlana , 104 p.. - Padua : Padua Univ., 2008.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* ECRI = ECRI = ECRI
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* HCNm = HCNM = HCNM
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* ECJ = ECJ = ECJ
* ratificering = ratification = ratifiointi
* sysselsättning = employment = työllisyys
* EU = EU = EU
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Latvia / Slovakia / Finland

NOTE (THESIS): EMA (thesis) European master's degree in human rights and democratisation, [2008], [T]

NOTE (GENERAL): UDHR; CEDAW; CERD; ICESCR; ECHR; ICCPR; European charter for regional or minority languages; ESC; Convention on the elimination of all forms of employment and occupation (ILO convention no. 111); Migrant workers convention; CDE;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Master's thesis

 
5. Sottiaux, Stefan : Terrorism and the limitation of rights, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Terrorism and the limitation of rights : the ECHR and the US constitution / Sottiaux, Stefan - (Human rights law in perspective ; vol. 12), xxviii, 443 p. . - Oxford : Hart publ., 2008.

ISBN 978-1-84113-763-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Introduction. I. Human Rights and Terrorism. II. Object and Purpose. III. Selection of Human Rights Instruments. IV. Preliminary Conclusions. V. Structure and Methodology. 2. The Limitation of Rights under the European Convention and the US Constitution: I. Introduction. II. Balancing and Categorical Methods of Limitation. III. The Limitation of Rights under the European Convention. IV. The Limitation of Rights under the US Constitution. V. Conclusion. 3. The Right to Freedom of Expression: I. Introduction. II. The Right to Freedom of Expression: Basic Notions. III. Terrorism as Expressive Conduct. IV. Terrorism-Related Speech. V. Terrorism and the Media. VI. General Conclusion. 4. The Right to Freedom of Association: I. Introduction. II. The Right to Freedom of Association: Basic Notions. III. Counter-Terrorism and the Right to Freedom of Association. IV. General Conclusion. 5. The Right to Personal Liberty: I. Introduction. II. The Right to Personal Liberty: Basic Notions. III. The Right to Liberty and Counter-Terrorism Measures. IV. Deprivation of Liberty in War and Emergency Situations. V. General Conclusion. 6. The Right to Privacy: I. Introduction. II. The Right to Privacy: Basic Notions. III. The Right to Privacy and Counter-Terrorism Measures. IV. General Conclusion. 7. The Right to a Fair Trial: I. Introduction. II. The Right to a Fair Trial: Basic Notions. III. The Right to a Fair Trial and Counter-Terrorism Measures. IV. Limitations of the Right to a Fair Trial in War and Emergency Situations. V. General Conclusion. 8. Conclusion:

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* terrorism = terrorism = terrorismi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* censur = censorship = sensuuri
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* invandring = immigration = maahanmuutto
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* journalister = journalists = lehtimiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* tortyr = torture = kidutus
* utsätta sig för åtal = self-incrimination = saattaa itsensä syytteen vaaraan
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Ireland / USA / Europe / Spain

NOTE (GENERAL): ECHR

URL http://www.hartpub.co.uk/books/details.asp?isbn=9781841137636

 
6. Tomuschat, Christian : Human rights, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : between idealism and realism / Tomuschat, Christian. - 2. ed.., xlix, 414 p.. - Oxford : Oxford U. P. Oxford U. P., 2008.

ISBN 978-0-19-923274-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* apartheid = apartheid = rotusorto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barn = children = lapset
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* motåtgärder = countermeasures = vastatoimet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* diplomatiskt skydd = diplomatic protection = diplomaattinen suoja
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* rapporter = state reports = raportit
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* hybridtribunaler = hybrid tribunals = sekatribunaalit
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* ICJ = ICJ = ICJ
* intern konflikt = internal conflict = sisäinen selkkaus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* implementering = implementation = toteuttaminen
* NGO = NGO = NGO
* gottgörelse = reparation = hyvitys
* reservationer = reservations = varaumat
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* slaveri = slavery = orjuus
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin
* tortyr = torture = kidutus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* terrorism = terrorism = terrorismi
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WTO = WTO = WTO
* ECJ = ECJ = ECJ
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* ICJ = ICJ = ICJ
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Burundi / Czech Republic / Dominican Republic / France / Germany / Greece / India / Ireland / Pakistan / Portugal / Russian Federation / South Africa / USSR / Spain / United Kingdom / USA

NOTE (GENERAL): Treaty of Versailles; ICJ statute; ADRD; Genocide convention; Geneva conventions; ECHRP-1; ESC; CERD; CEDAW; ICESCR; ICCPR; ICCPR-OP; AMR; Vienna convention on the law of treaties;

 
7. Orakhelashvili, Alexander : The interpretation of acts and rules in public international law, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The interpretation of acts and rules in public international law / Orakhelashvili, Alexander - (Oxford monographs in international law), xxviii, 594 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2008.

ISBN 978-0-19-954622-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tolkning = interpretation = tulkinta
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* ICJ = ICJ = ICJ
* Kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* WTO = WTO = WTO
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

 
8. Bourquain, Knut : Freshwater access from a human rights perspective, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freshwater access from a human rights perspective : a challenge to international water and human rights law / Bourquain, Knut - (International studies in human rights ; vol. 97), viii, 258 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008. - ISSN 0924-4751

ISBN 978-90-04-16954-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction. I. The background situation – water scarcity as a global problem. II. Causes of the current crisis. III. Strategies of crisis management. IV. The role of law in problem-solving. V. The human rights-based approach to freshwater access in international law. VI. Synopsis of the study. B. The law on international watercourses and its deficits in providing freshwater access. I. Introduction. II. Survey of the development of international water law in the 20th century. III. Analysis of international water law in regard to fulfilling the basic human need for water. IV. Concluding observations on international water law’s deficits. C. Elements of a human rights-based approach to freshwater access. I. Introduction. II. Characteristics of a human rights-based approach to freshwater access. III. Human rights-based approaches vs. policy concepts?. IV. Freshwater access in the context of the debate on rights to development and a clean environment. V. Elaboration of the scope of obligations attached to a human rights-based approach to freshwater access. VI. Universalism, particularism and pluralistic legal systems. VII. Concluding observations on the characteristics of a human rights-based approach to freshwater access. D. The human rights-based approach to freshwater access within current international human rights law; I. Introduction; II. Freshwater access within international human rights treaties; III. Freshwater access as part of customary international human rights law; IV. Freshwater access as part of general principles of international law; V. Extraterritorial obligations of states concerning the basic human need for water; VI. Concluding observations on the international human rights law’s contribution to freshwater access. E. Improving a human rights-based approach to freshwater access; I. Introduction; II. The need to connect human rights law with international water law; III. Establishing new international treaty law; IV. Specifying and developing the human rights-based approach to freshwater access by the interpretation of existing law; V. Soft law and policy instruments strengthening a human rights-based approach to freshwater access; VI. Concluding observations on prospects for the improvement of a human rights-based approach to freshwater access. F. Conclusions. Bibliography; Index.

INDEX WORDS:
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* rätt till vatten = right to water = oikeus veteen
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* självbestämmande makt = empowerment = voimaantuminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* WHO = WHO = WHO
* vattenförorening = water pollution = vesien saastuminen
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* NGO = NGO = NGO
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

NOTE (GENERAL): UDHR; Aarhus convention; ICESCR; ICESCR-OP; ICCPR-OP; CEDAW; CRC; Declaration on the rights of minorities; Geneva conventions; Stockholm declaration; Rio declaration;

 
9. Barth, William Kurt : On cultural rights, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

On cultural rights : the equality of nations and the minority legal tradition / Barth, William Kurt, xii, 256 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008.

ISBN 978-90-04-168428

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Section I. The Minority Legal Tradition: 1. On Cultural Rights: Introduction, Research Methodology, and Literature Review. Section II. History of the Minority Regime: 2. History of the Minority Question; 3. Minority Protection in the Era of Human Rights. Section III – Minority Group Case Studies: 4. The Minority Regime and the Aboriginal Peoples of Canada; 5. Minority Rights and the Roma of Europe. Section IV. Conclusions: 6. Conclusion; Bibliography; Appendix; Charts; Examples of Cultural Protection; Aboriginal-Canadian Groups;Canadian Residential Schools;Illustration of Bill C-31; Europe’s Roma Population; Romani Lexical Comparisons; Roma Poverty Rates; Roma Household Characteristics;

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* autonomi = autonomy = autonomia
* kulturella rättigheter = cultural rights = sivistykselliset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* romer = Roma = romanit
* rasåtskillnad = racial segregation = rotusyrjintä
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Alaska / Albania / Africa / Australia / Austria / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Brazil / Bulgaria / Canada / China / Czech Republic / Denmark / Estonia / France / Germany / Greece / Hungary / India / Iran / Israel / Japan / Liberia / Macedonia / New Zealand / Nicaragua / Pakistan / Peru / Philippines / Quebec / Russian Federation / Rwanda / Scotland / USSR / Spain / Ukraine / United Kingdom / USA / Uruguay / Yugoslavia

NOTE (GENERAL): UN charter; Vienna convention on the law of treaties;

 
10. Liefaard, Ton : Deprivation of liberty of children in light of international human rights law and standars, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Deprivation of liberty of children in light of international human rights law and standars / Liefaard, Ton - (School of human rights research ; vol. 28), xxx, 696 p.. - Antwerp : Intersentia, 2008.

ISBN 978-90-5095-838-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CHAPTER 1: INTRODUCTION. CHAPTER 2:INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND STANDARDS REGARDING DEPRIVATION OF LIBERTY OF CHILDREN. CHAPTER 3 : IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND STANDARDS REGARDING DEPRIVATION OF LIBERTY OF CHILDREN. CHAPTER 4: DEPRIVATION OF LIBERTY OF CHILDREN IN THE NETHERLANDS. CHAPTER 5: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS: TOWARDS FULL RESPECT FOR THE RIGHTS OF CHILDREN DEPRIVED OF THEIR LIBERTY.

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* barn = children = lapset
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* reservationer = reservations = varaumat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* tortyr = torture = kidutus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* religion = religion = uskonto

NOTE (GENERAL): CRC; ICCPR; ICESCR; ECHR-3-5-6-8; ACHPR; CAT; ECPT; CEDAW; ADRD; Migrant workers convention; AMR; UDHR; UN charter; Vienna convention on the law of treaties;

URL http://www.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=100753

 
11. Boerefijn, Ineke (ed.) : Changing perceptions of sovereignty and human rights, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Changing perceptions of sovereignty and human rights : essays in honour of Cees Flinterman / Boerefijn, Ineke (ed.) ; Goldschmidt, Jenny, viii, 582 p.. - Antwerp : Intersentia, 2008.

ISBN 978-90-5095-759-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. INEKE BOEREFIJN and JENNY GOLDSCHMIDT: Introduction. PART A: CHANGING PERCEPTIONS OF SOVEREIGNTY:. 1. TIM KOOPMANS: The Internationalisation of the Rule of law. 2. MENNO T. KAMMINGA: Humanisation of International Law. 3. BAS DE GAAY FORTMAN: Beating the State at its Own Game. An Inquiry into the Intricacies of Sovereignty and the Separation of Powers. 4. KOFI KUMADO: Changing Perceptions of Sovereignty and Human Rights in Africa. 5. MARJOLEIN VAN DEN BRINK: Gendered Sovereignty? In Search of Gender Bias in the International Law Concept of State Sovereignty. 6. NICO SCHRIJVER: Unravelling State Sovereignty? The Controversy on the Right of Indigenous Peoples to Permanent Sovereignty over their Natural Wealth and Resources. 7. YVONNE DONDERS: The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. A Victory for Cultural Autonomy?. 8. FONS COOMANS: Sovereignty Fading away? Prioritising Domestic Health Needs Versus Promoting Free Trade. PART B: ENFORCEMENT AND SOVEREIGNTY IN THE INTERNATIONAL LEGAL ORDER: INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND NON-STATE ACTORS:. 9. THEO VAN BOVEN: Five Years After Strengthening the United Nations. Recasting the Office of the High Commssioner for Human Rights. 10. TIEMO OOSTENBRINK: The Reform of the Thematic Treaty Mechanisms of the United Nations. 11. YUWEN LI: The Influence of International Organisations on the Protection of Human Rights in the Chinese Legal System. 12. PETER MALCONTENT: The European Union’s Influence on the Character and Effectiveness of Dutch Conduct in the UN Commission on Human Rights. 13. PIETER KOOIJMANS: Upholding Human Rights in a Tense and Globalising World. 14. WILLEM J.M. VAN GENUGTEN: Questioning the Freedom from Fear. A Meaningful Concept in a World Full of Abuse of Power and Injustice. 15. INEKE BOEREFIJN and JENNY GOLDSCHMIDT: Combating Domestic Violence Against Women. A Positive State Duty Beyond Sovereignty. PART C: ENFORCEMENT AND SOVEREIGNTY: INTERNATIONAL JUDICIAL INSTITUTIONS:. 16. LEONARD BESSELINK: The European Union and the European Convention on Human Rights. From Sovereign Immunity in Bosphorus to Full Scrutiny Under the Reform Treaty?. 17. SUSANNE BURRI: The Position of the European Court of Justice with Respect to the Enforcement of Human Rights. 18. EGBERT MYJER: Hardly a Week Goes by Without… Observations on the Increasing Number of General Problems of International Law in the Case Law of the European Court of Human Rights. 19. LEO ZWAAK: The Role of the Council of Europe and Its Committee of Ministers. Analysing the Efficiency of Measures Taken Under Article 46(2) of the ECHR. 20. TITIA LOENEN: Religious Pluralism and the European Court of Human Rights. Some Reflections on the Pros and Cons of a Wide Margin of Appreciation in the Case of Sahin v. Turkey. 21. CHRISJE BRANTS: The Free Flow of Information. A Sovereign Concept in and of Itself. 22. MITSUE INAZUMI: Japan and the ICC. A Reflection from the Perspective of the Principle of Complementarity. PART D: CHANGING PERCEPTIONS OF SOVEREIGNTY: CONFLICT AND HUMANITARIAN INTERVENTION:. 23. BERTRAND RAMCHARAN: Sovereignties of Impunity and Contemporary Challenges of International Protection. 24. DUCO HELLEMA: Sovereignty and Peacebuilding. 25. PETER BAEHR: Human Rights in Foreign Policy and International Relations. Shifting Emphasis after 9/11? The Cases of the United States and the Netherlands. 26. BIBI VAN GINKEL: Combating International Terrorism: New Powers for the Security Council?. 27. OLIVIER RIBBELINK: Another Responsibility to Protect? Some Thoughts on a Possible Consequence of GMES, or How Remote Sensing for the Good Cause Could Result in ‘Another’ Responsibility to Protect. 28. ERIC MYJER: Afghanistan, the Erosion of the Right to Self-Defence and the Case of the Missing Immediacy. The Debate on the Ban on the Use of Force and Self-Defence from a Human Rights Perspective.

INDEX WORDS:
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* EU = EU = EU
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* kvinnor = women = naiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kulturell autonomi = cultural autonomy = kulttuuriautonomia
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea

NOTE (GENERAL): CERD; ICCPR-27; ACHPR; AMR; UN charter; ECHR; CEDAW; CAT;

URL http://www.intersentia.be/searchDetail.aspx?bookId=100468

 
12. El Zeidy, Mohamede : The principle of complementarity in international criminal law, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The principle of complementarity in international criminal law : origin, development and practice / El Zeidy, Mohamede, xxxi, 366 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008.

ISBN 978-90-0416693-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Part A: Chapter I: Development of the Law on Complementarity between 1919 – 1937: 1. The Treaty of Versailles; 2. Other Peace Treaties (St Germain-En-Laye, Trianon, Neuilly-Sure-Seine, and Sèvres); 3. The 1920 Advisory Committee of Jurists; 4. The 1922–1924 Conferences of the International Law Association; 5. 1925 Inter-Parliamentary Union Conference; 6. 1926 International Congress of Penal Law; 7. 1937 League of Nations Convention for the Creation of an International Criminal Court; Concluding Observations; Chapter II: The Development of the Law on Complementarity between 1941-1994: 1. London International Assembly; 2. International Commission for Penal Reconstruction and Development; 3. Draft Convention for the Establishment of a United Nations War Crimes Court prepared by the United Nations War Crimes Commission; 4. The Nuremberg International Military Tribunal; 5. The Principle of Complementarity in the Drafting History of the Genocide Convention; 6. The Role of the International Law Commission in the Development of the Principle of Complementarity (1949-1994); 7. The Primacy of the Ad hoc Tribunals; Concluding Observations. Part B: Chapter III: The Principle of Complementarity in the International Criminal Court’s Statute: 1. The Rome Statute Complementarity Model; 2. The Impact of Human Rights Bodies’ Decisions on Complementarity Determinations; 3. The Practice of Self-Referrals and Waivers of Complementarity; Concluding Observations; Chapter IV: Complementarity-Related Provisions (Articles 18 – 20); 1. Preliminary Rulings Regarding Admissibility in the Rome Statute Complementarity Model; 2. Challenges to the Jurisdiction of the Court or the Admissibility of a Case; 3. Consequences of a Self-referrals and Waivers of Complementarity in Light of Articles 18 – 19 and 53; 4. The Relationship between Complementarity and Ne Bis In Idem; 5. Final Thoughts on Complementarity: Positive – Dynamic versus Traditional Complementarity; Concluding Observations; Conclusions; Bibliography; Table of Cases; Index.

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* komplementaritetsprincip = principle of complementarity = komplementaarisuus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* politiska brott = political crimes = poliittiset vangit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* krigsförbrytare = war criminals = sotarikolliset
* aggression = aggression = hyökkäys
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* ECJ = ECJ = ECJ
* ICJ = ICJ = ICJ

NOTE (GENERAL): Treaty of Versailles; ICC statute; ECHR; AMR; ICCPR; Draft code of offences against the peace and security of mankind; Genocide convention;

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=30297

 
13. Stigen, Jo : The relationship between the International Criminal Court and national jurisdictions, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The relationship between the International Criminal Court and national jurisdictions : the principle of complementarity / Stigen, Jo - (The Raoul Wallenberg Institute human rights library ; vol. 34), xii, 533 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008.

ISBN 978-90-04-16909-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Abbreviations; Preface; 1. Introduction; 2. Why and Where Should International Crimes be Prosecuted?; 3. The History of the Complementarity Principle; 4. The Procedures of the Complementarity Principle; 5. The Scope of Article 17; 6. “Genuine” National Proceedings: Related Concepts of International Law; 7. The Applicability of the Admissibility Criteria in Three Particular Scenarios; 8. Unwillingness; 9. Inability; 10. Possible Lacunas in the Admissibility Criteria; 11. The Prosecutorial Discretion; 12. Complementarity and Alternative National Mechanisms; 13. Conclusive Remarks; Index; Bibliography; Selected Documents; Table of Cases.

INDEX WORDS:
* komplementaritetsprincip = principle of complementarity = komplementaarisuus
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* ICJ = ICJ = ICJ
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* WTO = WTO = WTO
* delade bördor = burden-sharing = taakan jakaminen
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* försoning = reconciliation = sovinto
* tortyr = torture = kidutus
* Sanningskommissioner = Truth Commissions = Totuuskomissiot

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; CAT; Tokyo charter; AMR; ACHPR; ECHR; ICCPR;

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=30785

 
14. Kleffner, Jann K. : Complementarity in the Rome statute and national criminal jurisdictions, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Complementarity in the Rome statute and national criminal jurisdictions / Kleffner, Jann K. - (International courts and tribunals series), xxxvii, 385 p.. - Oxford : Oxford U.P., 2008.

ISBN 978-0-19-923845-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Content:. 1. Introduction. 2. National Suppression of Core Crimes. 3. The Context and Emergence of Complementarity. 4. Complementarity as a Legal Principle and as Criteria for Admissibility. 5. The Procedural Setting of Complementarity. 6. Complementarity and the Obligation to Investigate and Prosecute. 7. Complementarity as a Catalyst for Compliance. 8. Conclusions.

INDEX WORDS:
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* komplementaritetsprincip = principle of complementarity = komplementaarisuus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* ICJ = ICJ = ICJ
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Belgium / Canada / Denmark / Estonia / Ethiopia / Former Yugoslavia / France / Germany / Hungary / Iraq / Israel / Latvia / Lithuania / Netherlands / Spain / Sweden / Switzerland / United Kingdom / USA

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; Geneva conventions; Slavery convention; UN charter; Genocide convention; Refugee convention; Vienna convention on the law of treaties; Additional protocols to the Geneva conventions; CEDAW; CAT; Inter-American conventio on forced disappearances of persons; Ottawa convention; ICC statute;

URL http://www.oup.com/uk/catalogue/?ci=9780199238453

 
15. Orre, Werner : Nationella minoriteters rätt till utbildning - genomförandet i Finland, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Nationella minoriteters rätt till utbildning - genomförandet i Finland / Orre, Werner, 80 p.. - Åbo : Åbo Akademi University. Faculty of Economics and Social Sciences, 2008.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* samer = Sami = saamelaiset
* ryssar = Russians = venäläiset
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* Kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* romer = Roma = romanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, ÅAU, [2008]

NOTE (GENERAL): CRC; European charter for regional or minority languages; ECHR; ECHRP-12; Framework convention for the protection of national minorities; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ICCPR; ICESCR; CDE; GC-18,23,(ICCPR); GC-3,13(ICESCR); Declaration on the rights of minorities; Hague recommendations;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
16. Vainio, Kristiina : Urfolk som klagosubjekt, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Urfolk som klagosubjekt : en granskning av locus standi inför den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter i förhållandet till urfolkens kollektiva intressen / Vainio, Kristiina, 105 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, 2008.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* actio popularis = actio popularis = actio popularis
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, ÅAU, 2008, [T]

NOTE (GENERAL): Declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states in accordance with the charter of the United States; Declaration on the right of peoples to peace; Declaration on the right to development; Declaration on the rights of minorities; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ICCPR-27; AMR; ICCPR-OP; ICESR-1; Genocide convention; Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107); OAS charter;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
17. Karanja, Stephen Kabera : Transparency and proportionality in the Schengen information system and border control co-operation, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Transparency and proportionality in the Schengen information system and border control co-operation / Karanja, Stephen Kabera - (The Raoul Wallenberg Institute : human rights library ; vol. 32), xxiii, 466 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008. - ISSN 1388-3208

ISBN 978-90-04-16223-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part I: Background to the Research and the Schengen Co-operation:. 1. Introduction; 2. An Overview of the Schengen Co-operation. Part II: Theoretical Framework:. 3. Human Rights Law and Schengen. 4. International Human Rights Information Privacy. 5. Data Protection Laws and Schengen. 6. Data Protection Principles and Interests. Part III: Information Systems:. 7. The Schengen Information System and the SIRENE. 8. SIS Compliance with Article 8 ECHR and Data Protection Principles. 9. A Network of Related Cross-Border Information Systems. Part IV: Border Control Technologies and Policies:. 10. Border Control and Identification Techniques. 11. Border Control Legal Measures and Policies. Part V: Recommendations and Postscript:. 12. Post-11 September Protection of Individuals.

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska arresteringsordern = European arrest warrant (EAW) = eurooppalainen pidätysmääräys
* EURODAC = EURODAC = EURODAC
* EUROPOL = EUROPOL = EUROPOL
* ILO = ILO = ILo
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* biometriska uppgifter = biometric data = biometrinen tieto
* gränskontroll = border control = rajavalvonta
* ursprungsland = country of origin = ?
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* EU = EU = EU
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* olaglig invandring = illegal immigration = laiton maahanmuutto
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* terrorism = terrorism = terrorismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; EU charter of fundamental freedoms; EU constitution; Schengen convention; Europol convention; Eurodac convention; ECHR; TEU; ToA;

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=28915

 
18. Veintie, Tuija (ed.) : Local and global encounters, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Local and global encounters : norms, identities and representations in formation / Veintie, Tuija (ed.) ; Virtanen, Kristiina - (Renvall Institute publications ; 25), 158 p.. - Helsinki : University of Helsinki, 2009. - ISSN 0786-6445

ISBN 978-952-10-5301-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Negotiating the human rights-based approach and the charity-based approach in development cooperation activities: experiences of deaf women in Uganda, by Hisayo Katsui. 2. The Human Rights Committee ontraditional cultural rights: the case of the Arctic indigenous people, by Kamrul Hossain. 3. The changing place of religion and the question of secularization inthe 'Modernization' of Tibet, by Mitra Härkönen. 4. Thobgyal Sarpa : The only Tibetan Bonpo settlement in India, by Thupten K. Rikey. 5. Reterritorialisation of schooling in the Eucadorian indigenous context, by Tuija Veintie. 6. Global youth cultures and Amazonian indigenous adolescence, by Pirjo Kristiina Virtanen. 7. 'Partnership' between Northern NGOs and their Vietnamese counterpart organisations, by Minna Hakkarainen and Hisayo Katsui. 8. Healthcare policy administration and reforms in post-colonial Kenya and challenges for the future, by Richard Wamai.

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* religion = religion = uskonto
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* NGO = NGO = NGO
* kvinnor = women = naiset
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Uganda

NOTE (GENERAL): CRPD; ICESCR; CRC; UDHR; ICCPR-27; GC no. 23(ICCPR);

URL http://www.helsinki.fi/hum/renvall/research/renvall_25.html

 
19. Bloed, Arie ... [et al.] : European yearbook of minority issues, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European yearbook of minority issues : vol. 6, 2006/7 / Bloed, Arie ... [et al.], vii, 588 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008.

ISBN 978-90-04-17423-8

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: ARTICLES:. A. General Articles Section; Political Participation of Minorities, by Rainer Hofmann. New Media and the Implementation of Instruments in Support of Minority Rights Related to Media, by Tom Moring. Minority Protection, Data Collection and the Right to Privacy, by Julie Ringelheim. Roma and Housing Rights in Europe: Possibilities for International Human Rights Law to Redress the Exclusion of Pariah Minorities. Slovakia: A Case Study, by Claude Cahn. The Draft for a Nordic Saami Convention, by Timo Koivurova. B. Special Focus: Crossborder Cooperation and Minorities in Eastern Europe: Still Waiting for a Chance?:. Introduction, by Rainer Hofmann. Transnational and Trans-regional Cooperation and Effects on the Situation of Minorities: A Case Study of the Polish–Ukrainian Border Region, by Katrin Böttger. A Case Study on Crossborder Cooperation in the Ukrainian–Moldovan Border Region and Its Effects on the Respective Minorities, by Nataliya Belitser. National Minorities and Crossborder Cooperation between Hungary and Croatia. A Case Study of Baranya, Hungary and Osijec(ko-baranjska County, Croatia, by Martin Klatt and Jørgen Kühl. Crossborder Cooperation in Mid-Eastern Europe and Its Influence on Minorities: the Case of the Lithuanian Minority in Poland, by Karina Zabielska. Crossborder Cooperation and Minorities in Eastern Europe: Still Waiting for a Chance? A Summary and Evaluation of the Four Case Studies, by Alice Engl and Jens Woelk. C. Special Focus: Diversity Managment and Integration:. The Law and Politics of Diversity Management: A Neo-institutional Approach, by Joseph Marko. Conceptualizing Democratic Diversity Management for Multicultural Societies: Theories of Society and Law, by Tove H. Malloy. Diversity Management and Integration: From Ideas to Concepts, by Mitja Žagar. Creating an Integrated Society, Managing Diversity and Human Rights in Europe, by Merja Pentikäinen. PART II: REPORTS:. A. International Developments: 1. Completing the First Decade of Monitoring: Latest Developments under the Framework Convention for the Protection of National Minorities, by Elena Jurado and Antti Korkeakivi. 2. The Work of the Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages (June 2006-June 2007), by Vesna Crnic'-Grotic'. 3. Recent Case Law of the European Court of Human Rights Concerning the Protection of Minorities (August 2006-December 2007), by Leto Cariolou. 4. European Commission for Democracy through Law: Review of Recent Reports and Opinions Relevant to the Protection of National Minorities, by Alain Chablais. 5. The Activities of the OSCE High Commissioner on National Minorities (July 2006-December 2007), by Krzysztof Drzewicki and Vincent de Graaf. 6. The Activities of the United Nations Independent Expert on Minority Issues (July 2006-December 2007), by Erik Friberg and Graham Fox. B. National Developments: 1. The Kosovo Constitution and Provisions for the Protection of Minorities in Europe, by Marc Weller. 2. Legal and Policy Developments in the Russian Federation in 2007 with regard to the Protection of Minorities, by Bill Bowring. 3. Minorities and Georgia’s Obligations and Commitments to the Council of Europe: A Review of Recent Progress on the Fulfilment of Obligations and Commitments on National Minorities and Related Issues, by Tom Trier. 4. The Romanian Law on Ratification of the European Charter for Regional or Minority Languages, by Sergiu Constantin.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ratificering = ratification = ratifiointi
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Finland / Sweden / Poland / Ukraine / Moldova / Croatia / Romania

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): AMR; ACHPR; ADRD; CAT; ICCPR; ICCPR-OP; CEDAW; CERD; ICESCR; CRC; Charter of Paris; Copenhagen document; ECHR; ECHRP-12; ECPT; ESC; Framework convention for the protection of national minorities; Hague recommendations (1996); Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries ( ILO convention 169); Lund recommendations (1999); UDHR; UN charter; Declarations on the rights of minorities; Draft declaration on the rights of indigenous peoples; Vienna convention on the law of treaties; Vienna declaration and programme of action; ICESCR; European charter for regional or minority languages;

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=227&pid=30693

 
20. Ross, Susan Deller : Women's human rights, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women's human rights : the international and comparative law casebook / Ross, Susan Deller, xxxi, 665 p.. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008.

ISBN 978-0-8122-4067-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Women's status and CEDAW. 2. Equality doctrines and gender discrimination: the evolving jurisprudence of the UN Human Rights Committee and the U.S. Supreme Court. 3. The interrelationship of the ICCPR and the ICESCR and the Human Rights Committee's evolving equal protection doctrine. 4. Conflicting human rights under international law: freedom of religion versus women's equality rights. 5. Enforcing women's international human rights under regional treaties: the American convention on human rights and the African charter on human and peoples' rights. 6. Enforcing women's international human rights under regional treaties: the European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. 7. Economic empowerment and employment discrimination: Europe and the United States compared. 8. The special treatment versus equal treatment debate. 9. CEDAW in practice. 10. Enforcing women's international rights at home: international law in domestic courts. 11. Strategies to combat domestic violence. 12. Strategies for ending female genital mutilation and footbinding: Western imperialism or women's human rights?. 13. Gender and polygny - religion, culture and equality in marriage. 14. Women's reproductive rights.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* abort = abortion = abortti
* afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = African Court of Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustuomioistuin
* afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* barnäktenskap = child marriage = lapsiavioliitto
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* äktenskap = divorce = avioero
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* feminism = feminism = naisasialiike
* fotbindning = footbinding = jalkasidonta
* HIV/AIDS = HIV/AIDS = HIV/AIDS
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* hedersmord = honour killing = kunniamurha
* islam = Islam = islaminusko
* äktenskap = marriage = avioliitto
* ILO = ILO = ILO
* NGO = NGO = NGO
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* våldtäkt = rape = raiskaus
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* reservationer = reservations = varaumat
* könsdiskriminering = sex discrimination = sukupuolisyrjintä
* könsselektiv abort = sex-selective abortion = sukupuolen perusteella tehtävä abortti
* slaveri = slavery = orjuus
* talibaner = Talibans = talibaanit
* tortyr = torture = kidutus
* änkor = widows = lesket

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Africa / Austria / Australia / Bangladesh / Belgium / Brazil / Burundi / Cameroon / Cambodia / Chile / Canada / Chad / China / Congo / Costa Rica / Ivory Coast / Croatia / Denmark / Djibouti / Egypt / El Salvador / Ecuador / Eritrea / Ehiopia / Finland / Gambia / Germany / Ghana / Greece / Guatemala / Guinea / Guinea-Bissau / Hungary / India / Indonesia / Iraq / Ireland / Iran / Israel / Italy / Jamaica / Japan / Kenya / Kurdistan / Kuwait / Latvia / Liberia / Libya / Malawi / Malaysia / Mali / Mauritius / Monaco / Morocco / Mozambique / Nepal / New Zeland / Nicaragua / Nigeria / Norway / Pakistan / Paraguay / Peru / Philippines / Poland / Russian Federation / Rwanda / Sierra Leone / Somalia / South Africa / South Korea / Spain / Sri Lanka / Sudan / Swaziland / Sweden / Switzerland / Syria / Taiwan / Tanzania / Thailand / Togo / Tunisia / Turkey / Uganda / Ukraine / United Kingdom / United Arab Emirates / Uruguay / Viet Nam / Zambia / Zimbabwe / Yemen

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CEDAW; UDHR; UN charter; ECHR; ACHPR; CAT;

 
21. Yorke, Jon (ed.) : Against the death penalty, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Against the death penalty : international initiatives and implications / Yorke, Jon (ed.), xviii, 314 p.. - Aldershot : Ashgate, 2008.

ISBN 978-0-7546-7413-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: Introduction, by Roger Hood. Part I: Regional Conspectus and Analysis:. 2. The United Nations and abolition of the death penalty, by William A. Schabas. 3. The evolving human rights discourse of the Council of Europe: renouncing the sovereign right of the death penalty, by Jon Yorke. 4. Taking the death penalty debate further: the African Commission on Human and People's Rights, by Lilian Chenwi. 5. Challenging the death penalty in the Caribbean: litigation at the Privy Council, by Quincy Whitaker. Part II: Perspectives and Questions for Retentionist Countries: 6. Constraining America's death penalty: the 8th Amendment and excessive punishment, by Julian Killingley. 7. Walking the 8th Amendment tightrope: 'time served' in the United States Supreme Court, by Jane Marriott. 8. A crisis of confidence: Americans' doubts about the death penalty, by Richard C. Dieter. 9. The death penalty in China: towards the rule of law, by Nicola Macbean. 10. The abolitionist movement in death penalty-friendly Asia: the cases of South Korea and Taiwan, by Sangmin Bae. Part III Overview of Abolition Strategies and Alternatives to the Death Penalty:. 11. Capital punishment: a review and critique of abolition strategies, by Peter Hodgkinson, Seema Kandelia and Lina Gyllensten. 12. A fate worse than death? The problems with life imprisonment as an alternative to the death penalty, by Rachael Stokes.

INDEX WORDS:
* OAU = OAU = OAU
* afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = African Court of Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustuomioistuin
* Afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* EU = EU = EU
* folkmord = genocide = kansanmurha
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* viktimologi = victimology = uhritiede

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Australia / Argentina / Austria / Azerbaijan / Botswana / Brazil / Burundi / Burkina Faso / Canada / Chile / China / Costa Rica / Croatia / Cyprus / Czech Republic / Ecuador / Egypt / Eritrea / Estonia / France / Georgia / Germany / Guatemala / Guyana / Honduras / Iceland / India / Iran / Iraq / Israel / Italy / Jamaica / Jordan / Lesotho / Lithuania / Luxembourg / Macedonia / Malawi / Malaysia / Mauritania / Mexico / Montenegro / Mozamibique / Myanmar / Namibia / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Panama / Peru / philippines / Poland / Portugal / Russian Federation / Rwanda / Slovenia / Slovak republic / Somalia / South Korea / Sri Lanka / Switzerland / Sudan / Syria / Sweden / Tanzania / Tajikistan / Turkey / Uganda / Ukraine / United Kingdom / USA / Uruguay / Venezuela / Yugoslavia / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; ECHR; ECPT; ICCPR; UDHR;

URL http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=10146&edition_id=11394

 
22. Conte, Alex : Defining civil and political rights, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Defining civil and political rights : the jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee / Conte, Alex ; Burchill, Richard. - 2. ed.., xlviii, 359 p.. - Farnham : Ashgate, 2009.

ISBN 978-0-7546-7656-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Introduction, by Alex Conte and Richard Burchill. 2. Procedure under the optional protocol, by Alex Conte. 3. Limitations to and derogations from covenant rights, by Alex Conte. 4. Democratic and civil rights, by Alex Conte. 5. Security of the person, by Alex Conte. 6. The judicial process, by Alex Conte. 7. Privacy, honour, and reputation, by Alex Conte. 8. Rights of the family and children, by Richard Burchill. 9. Self-determination, by Richard Burchill. 10. Minority rights, by Richard Burchill. 11. Equality and non-discrimination, by Richard Burchill.

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ovillkorliga rättigheter = non-derogable rights = ehdottomat oikeudet
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet

URL http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=8803&edition_id=9983

 
23. Wouters, Kees : International legal standards for the protection from refoulement, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International legal standards for the protection from refoulement : a legal analysis of the prohibitions on refoulement contained in the refugee convention, the European convention on human rights, the international covenant on civil and political rights and the convention against torture / Wouters, Kees, xx, 638 p.. - Mortsel : Intersentia, 2009.

ISBN 978-90-5095-876-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Introduction. 2. 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. 3. 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 4. 1966 International Covenant on Civil and Political Rights. 5. 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 6. Prohibitions of refoulement in international law compared.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* reservationer = reservations = varaumat
* bevisbörda = burden of proof = todistustaakka
* avvisning = non-refoulement principle = palautuskielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* barn = children = lapset
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* brott mot freden = crimes against peace = rikos rauhaa vastaan
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* folkmord = genocide = kansanmurha
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fredsbevarande styrkor = peacekeeping forces = rauhanturvajoukot
* våldtäkt = rape = raiskaus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* slaveri = slavery = orjuus
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Albania / Algeria / Belarus / Bangladesh / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Canada / Chechnya / Chile / China / Colombia / Croatia / Denmark / Ecuador / Egypt / Eritrea / Estonia / Finland / Georgia / Germany / Greece / Haiti / Hong Kong / Hungary / India / Iran / Iraq / Israel / Italy / Jordan / Kenya / Kosovo / Latvia / Lithuania / Malaysia / Mexico / Norway / Pakistan / Palestine / Portugal / Rwanda / Russian Federation / Saudi Arabia / Slovakia / Somalia / South Africa / Spain / Sri Lanka / Sweden / Switzerland / Tanzania / Tunisia / Turkey / Turkmenistan / Uganda / United Kingdom / Uruguay / Yemen / Yugoslavia / Uzbekistan

NOTE (THESIS): Dr.iur., University of Leiden, 2009, [T]

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT; CEDAW; ICESCR; CERD; UDHR; Refugee convention; ICC statute; ECHR; Vienna convention on the law of treaties;

 
24. Langford, Malcolm (ed.) : Social rights jurisprudence, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Social rights jurisprudence : emerging trends in international and comparative law / Langford, Malcolm (ed.), xv, 687 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2009 .

ISBN 978-0-521-67805-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I. Overview:. 1. The justiciability of social rights: from practice to theory, by Malcolm Langford. 2. The challenges of crafting remedies for violations of socio-economic rights, by Kent Roach. 3. The right to legal aid in social rights litigation, by Andrea Durbach. PART II. Select National Jurisdictions:. 4. South Africa, by Sandra Liebenberg. 5. India, by S. Muralidhar. 6. South Asia, by Iain Byrne and Sara Hossain. 7. Colombia, by Magdalena Sepúlveda. 8. Argentina, by Christian Courtis. 9. Brazil, by Flavia Piovesan. 10. Venezuela, by Enrique Gonzalez. 11. Canada, by Martha Jackman and Bruce Porter. 12. The United States, by Cathy Albisa and Jessica Schultz. 13. Hungary, by Malcolm Langford. 14. France, by Laurent Pech. 15. United Kingdom, by Jeff A. King. 16. Ireland, by Aoife Nolan. PART III. Regional Procedures and Jurisprudence:. 17. African regional human rights system, by Danwood Mzikenge Chirwa. 18. The inter-American commission on human rights, by Tara J. Melish. 19. The inter-American court of human rights, by Tara J. Melish. 20. European court of human rights, by Luke Clements and Alan Simmons. 21. The European committee of social rights, by Urfan Khaliq and Robin Churchill. 22. European Court of Justice, by Philippa Watson. PART IV. International Human Rights Procedures and Jurisprudence:. 23. Committee on economic, social and cultural rights: past, present and future, by Malcolm Langford and Jeff A. King. 24. Committee on the elimination of racial discrimination, by Nathalie Prouvez. 25. Human rights committee, by Martin Scheinin. 26. Committee on the elimination of discrimination against women, by Leilani Farha. 27. Committee on the rights of the child, by Geraldine Van Bueren. PART V. Special Topics:. 28. The international labor organization, by Colin Fenwick. 29. Liability of multinational corporations, by Sarah Joseph. 30. The World Bank inspection panel, by Dana Clark.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* lämplig bostad = adequate housing = sopiva asunto
* ILO = ILO = ILO
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* IMF = IMF = IMF
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnor = women = naiset
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = African Court of Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ICESCR; CEDAW; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107); The worst forms of child labour (ILO convention no. 182); CRC; Protocol of San Salvador; ACHPR;

 
25. Paust, Jordan J. : Beyond the law, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Beyond the law : the Bush administration's unlawful responses in the "war" on terror / Paust, Jordan J., xiv, 311 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2007.

ISBN 978-0-521-71120-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Executive plans and authorizations to violate international law concerning treatment and interrogation of detainees. 2. Additional revelations concerning treatment, secret detentions, and secret renditions. 3. War and enemy status. 4. Judicial power to determine the status and rights of persons detained without trial. 5. Executive claims to unchecked power. 6. Antiterrorism military commissions.

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* terrorism = terrorism = terrorismi
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* tolkning = interpretation = tulkinta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* OAS = OAS = OAS
* reservationer = reservations = varaumat
* ovillkorliga rättigheter = non-derogable rights = ehdottomat oikeudet
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; ICCPR; CAT; ADRD;

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

URL http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521711203

 
26. Gomez Isa, Felipe (ed.) : International human rights law in a global context, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International human rights law in a global context / Gomez Isa, Felipe (ed.) ; de Feyter, Koen, 973 p.. - Bilbao : University of Deusto, 2009.

ISBN 978-84-9830-190-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Articles about:. PART I: General introduction. PART II: Human rights in a global context. PART III: United Nations and universal human rights. PART IV: Human rights in Europe. PART V: The Organisation of American States and human rights. PART VI: Human rights in Africa. PART VII: Comparison of regional human rights system. PART VIII: Human rights in Asia.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* tortyr = torture = kidutus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* barn = children = lapset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* OAS = OAS = OAS
* NGO = NGO = NGO
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; Genocide convention; CAT; CAT-OP; CRC; Migrant workers convention; ECHR; ESC; ECPT; AMR; ACHPR; CEDAW; CERD;

URL http://www.marcialpons.es/fichalibro.php?id=100845447

 
27. Delbrück, Jost ... [et al.] : German yearbook of international law, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

German yearbook of international law = Jahrbüch für internationales Recht / Delbrück, Jost ... [et al.], 771 p.. - Berlin : Duncker & Humblot, 2009. - ISSN 0344-3094

ISBN 978-3-428-13132-7

LANGUAGE: ENG, GER

ABSTRACT: Forum: P. J. Kuijper, Superpower Frustrated? The Costs of Non-Lisbon in EU External Affairs. FOCUS SECTION: Poverty as a Challenge to International Law: The Millennium Development Goals and the Guise of Humanitarianism:. 1. M. E. Salomon: Poverty, Privilege and International Law: The Millennium Development Goals and the Guise of Humanitarianism. 2. C. Kaufmann / M. Grosz: Poverty, Hunger and International Trade: What's Law Got to Do with It? Current Mechanisms and the Doha Development Agenda. 3. D. Bradlow: Developing Countries Debt Crises, International Financial Institutions, and International Law: Some Preliminary Thoughts. 4. E. Brown Weiss / T. K. Lat: Engaging the World's Poor People in Sustainable Development. 5. V. Chetail: Paradigm and Paradox of the Migration-Development Nexus: The New Border for North-South Dialogue. 6. K. Arts: The European Community's Contribution to the Fight Against Poverty in Developing Countries: Normative and Real?. 7. M. Langford: Poverty in Developed States: International Human Rights Law and the Right to a Remedy. GENERAL ARTICLES:. 1. R. Geiß: The Protection of Journalists in Armed Conflicts. 2. S. von Schorlemer: Compliance with the UNESCO World Heritage Convention: Reflections on the Elbe Valley and the Dresden Waldschlösschen Bridge. 3. C. J. Tams / A. Zimmermann: "[T]he Federation Shall Accede to Agreements Providing for General, Comprehensive and Compulsory International Arbitration". The German Optional Clause Declaration of 1 May 2008. 4. A. Proelß: Marine Genetic Resources under UNCLOS and the CBD. 5. H. Taki: Opinio Juris and the Formation of Customary International Law: A Theoretical Analysis. 6. Y. Tanaka: Rethinking Lex Ferenda in International Adjudication. REPORTS:. 1. P. Braasch / S. Fuhrmann: Die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofes im Jahre 2008. 2. H. Martin / K. Will / S. Hentrei: Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Jahre 2008. 3. C. A. Müller / T. Smith: The Work of the International Criminal Court in 2008. 4. E. Fernández Muñoz / B. Krings / K. Molle: The Work of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in the Year 2008. 5. M. Fröhlich / A. Trautmann: Die Rechtsprechung des WTO-Streitbeilegungsgremiums im Jahre 2008. 6. J. Glocke / S. Klatte: Die Tätigkeit der International Law Commission im Jahre 2008.

INDEX WORDS:
* fattigdom = poverty = köyhyys
* hunger = famine = nälkiintyminen
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* journalister = journalists = lehtimiehet
* ICJ = ICJ = ICJ
* CFSP = CFSP = CFSP
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* IMF = IMF = IMF
* WTO = WTO = WTO
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea

NOTE (GENERAL): TEU; Nice treaty; ICESCR; ICCPR-OP;

 
28. Sluiter, Göran (ed.) : International criminal procedure, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International criminal procedure : towards a coherent body of law / Sluiter, Göran (ed.) ; Vasiliev, Sergey, 488 p.. - London : Cameron May, 2009.

ISBN 978-1-905017-94-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. SECTION I: GENERAL AND FUNDAMENTAL ISSUES of INTERNATIONAL CRIMINAL PROCEDURE:. 1. General rules and principles of international criminal procedure:definiton, legal nature and identification, by Sergey Vasiliev. 2. International criminal justice and models of the judicial process, by Bert Swart. SECTION II: ROLE AND STATUS of PROCEDURAL PARTICIPANTS:. 3. The Proprio Motu and interventionist powers of judges at international criminal tribunals, by Nina Jörgensen. 4. The role of victims in international criminal proceedings Anne-Marie de Brouwer and Marc Groenhuijsen. 5. Participation of victims before the ICC : a critical assessment of the early developments, by Håkan Friman. 6. Judicial review of prosecutorial discretion: on experiments and imperfections, by Carsten Stahn. 7. Coercive measures, privacy rights and judicial supervision in international criminal investigations: in need of further regulation?, by Karel de Meester. 8. Revised pre-trial procedure before the ICTY from a continental/common law perspective, by Megan Fairlie. SECTION IV: TRIAL PROCEDURE:. 9. In absentia proceedings before international criminal courts, by William A. Schabas. 10. Towards a unique theory of international criminal sentencing, Jens David Ohlin. SECTION V: APPELLATE PROCEDURE:. 11. The case for a new appellate jurisdiction for international criminal law, by Gideon Boas. SECTION VI: COHERENCE AND AUTHORITY OF INTERNATIONAL CRIMINAL PROCEDURE: 12. The effects of the law of international criminal procedure, Göran Sluiter.

INDEX WORDS:
* internationell straffrätt = international criminal law = kansainvälinen rikosoikeus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* Tribunalen för Libanon = Special Tribunal for Lebanon = Libanonin erityistuomioistuin
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* offer = victims = uhrit
* gottgörelse = reparation = hyvitys
* NATO-bombning = NATO-bombing = NATOn pommitus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = European Court of Human Rights
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; ECHR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties;

 
29. Jakobsson, Anna : Det folkrättsliga skyddet av krigsflyktingar särskilt vid massflykt, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Det folkrättsliga skyddet av krigsflyktingar särskilt vid massflykt / Jakobsson, Anna, 96 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi Univ. Ekonomisk-statsvetenskakliga fakulteten, 2008.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, [2008]

NOTE (GENERAL): UN charter; Refugee convention; ECHR; Protocol Relating to the Status of Refugees; ICCPR; OAU convention on the status of refugees; CAT; UDHR; Declaration on friendly relations; ToA;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
30. Scheinin, Martin : Characteristics of human rights norms, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Characteristics of human rights norms / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International protection of human rights : a textbook : I : The foundations of human rights / Krause, C.; Scheinin, M. (eds.), p. 19-38. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 2009.

ISBN 978-952-12-2285-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* reservationer = reservations = varaumat
* jus cogens = peremptory norms = peremptory norms
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; ICJ statute; ICCPR; ICESCR; ECHR; ACHPR; ESC; AMR; CAT-2; CRPD;

[Next]


24.11.1999