[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('abuse of authority') results in 9 hits


 
1. Bozano case : judgment of 18th December 1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bozano case : judgment of 18th December 1986 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 111), 39 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20870 2

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1,4)-18-26-50; ECHRP-4-2

LIBRARY LOCATION: IMR

 
2. Garro, Alejandro M. : The role of the Argentine judiciary in controlling governmental action under a state of siege, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The role of the Argentine judiciary in controlling governmental action under a state of siege / Garro, Alejandro M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(3)., p. 311-338. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* gerilla = guerrilla = sissiliike

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Argentina : 6400 / 6414

 
3. Ashingdane case: judgment of 28th May 1985., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ashingdane case: judgment of 28th May 1985. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 93), 43 p.. - Köln : Carl Heymann, 1985.

ISBN 3 452 20470 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-17-18; ECHRP-4-2;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Holtz, Catarina : Den långa vägen till dom: Strasbourg: något om förfarandet inför Europarådets organ för de mänskliga rättigheterna, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Den långa vägen till dom: Strasbourg: något om förfarandet inför Europarådets organ för de mänskliga rättigheterna / Holtz, Catarina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning, p. 621-633. - Stockholm : Sveriges Advokatsförbund, 1985. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-25-26-27

 
5. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 16832/90 by Oleg Kozlov against Finland / ; European Commission of Human Rights, 13 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR : 8222 / 8150

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6-27

 
6. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17811/91 by Mihail Varfolomejiv against Finland /, 11 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Estonia / USSR : 8222 / 8150

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-18-27

 
7. United States Frontier injustice, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United States Frontier injustice : human rights abuses along the U.S. border with Mexico persist amid climate of impunity / ; Americas Watch - New York, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / North America : 6357 / 6300

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Weschler, Joanna : Human Rights Watch global report on prisons, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human Rights Watch global report on prisons / Weschler, Joanna ; Neier, Aryeh, 303 p.. - New York : Human Rights Watch, 1993.

ISBN 1-56432-101-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Brazil / China / Cuba / Egypt / India / Indonesia / Israel / Jamaica / Mexico / Peru / Poland / Romania / Russia / Azerbaijan / South Africa / Spain / Turkey / United States / United Kingdom / Zaire / Central Africa / North Africa : 6420 / 7117 / 6127 / 5325 / 7425 / 7526 / 7329 / 6140 / 6243 / 6448 / 8141 / 8143 / 5458 / 8245 / 8248 / 8251 / 6357 / 5165

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. Kjonstad, Asbjörn : Velferdsrett, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Velferdsrett / Kjonstad, Asbjörn ; Syse, Aslak, 477 p.. - Oslo : Ad Notam Gyldendal, 1997.

ISBN 82-417-0770-3

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* barn = children = lapset
* barnavård = child care = lastenhoito
* demokrati = democracy = demokratia
* EU = EU = EU
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* AIDS = AIDS = AIDS
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* skilsmässa = divorce = avioero
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway


24.11.1999