[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('administrative detention') results in 10 hits


 
1. Lehtonen, Lasse : KHO otti kantaa mielisairaslain mukaisen pakkohoidon edellytyksiin., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

KHO otti kantaa mielisairaslain mukaisen pakkohoidon edellytyksiin. / Lehtonen, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p.249-253. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mielisairaslain mukaan pakkohoito on yksi useimmin käytetyistä hallinto-oikeudellisen vapaudenriiston muodoista Suomessa. Artikkeli käsittelee n.s.Pieksämäki-jupakan yhteydessä tapahtuneesta naislääkärin toimittamisesta pakkohoitoon.KHO:n päätös (annettu 28.3.1986) herätti arvostelua varsinkin psykiatrien piirissä ja synnytti vilkasta keskustelua tahdonvastaisen hoidon arviointipersuteista. According to the Law of Mental Illness, administrative detention is one of the most frequently used forms of detention in Finland.The author discusses the so-called "Pieksamäki squabble" where a femal doctor was taken in for mental treatment by force.The decision of the Supreme Administrative Court (March 3, 1986) arouse criticism, especially among psychiatrists, and gave cause to lively discussion about the criteria for treatment against ones own free will

INDEX WORDS:
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Lehtonen, Lasse : Om vård som sker utan samtycke av patienten och utan särskild rättsgrund.(t), 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om vård som sker utan samtycke av patienten och utan särskild rättsgrund.(t) / Lehtonen, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 121., p.273-316. - Helsinki, 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Finska medborgares prsonliga frihet är tryggad i RF 6.Begreppen anstaltsmakt eller särskilt subordinationsförhållande har använts för att beskriva grunden för begränsning av den ställning eller de rättigheter en person har då han är intagen på anstalt.Enligt konstruktionen med anstaltsmakt kan vistelse på anstalt utgöra den grund som gör det möjligt att på en person tillämpa normer, vilka åtminstone int på en lika låg normnivå kunde tillämpas utanför anstalten. I artikeln diskuteras den rättsliga betydelsen av patientens samtycke (i Finland) och principen om patientens samtycke i vissa andra länders rättsordning (Sverige, Väst-Tyskland,USA).

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikeln är översatt av Henrik Bruun.

 
3. Hyvönen, Pekka : Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus osana Suomen oikeusjärjestystä, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus osana Suomen oikeusjärjestystä / Hyvönen, Pekka, 98 p.. - Rovaniemi : Lapin korkeakoulu ; oikeustieteiden osasto, 1985.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa on erotettu kaksi ongelmakenttää. Ensinnäkin valtiosääntöoikeuden näkökulmasta on tarkasteltu yleissopimuksen voimaansaattamista ja sopimuksen hierarkista asemaa suhteessa muuhun lainsäädäntöön. Lähteinä yleissopimuksen valmisteluasiakirjat ja voimaansaattamisproblematiikan osalta ne teokset ja artikkelit, jotka kysymystä ovat käsitelleet nimenomaan Suomen valtiosäännön pohjalta. Toisessa osassa on tarkasteltu Suomen lainsäädännön sopusointuisuutta yleissopimuksen kanssa. Suomen tekemät varaumat on käyty läpi. Erityisenä kysymyksenä lainsäädännön ja yleissopimuksen välisen sopusointuisuuden selvittämisessä on käsitelty hallinnollista vapaudenriistoa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto

 
4. Lehtonen, Lasse : Potilaan hoitaminen hänen suostumuksestaan riippumatta, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Potilaan hoitaminen hänen suostumuksestaan riippumatta / Lehtonen, Lasse, 213 p.. - Turku : Turun yliopisto ; Julkisoikeudellinen laitos, 1984.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tytkielman tarkoituksena oli selvittää, milloin lainsäännökset oikeuttavat hoitamaan potilasta ilman tämän suostumusta ja milloin tämä on mahdollista ilman erikoissäännöstä, missä määrin potilasta voidaan hoitaa ilman tämän suostumusta sekä millainen oikeusturva potilaalla on erilaisissa tilanteissa, joissa hoito on tapahtunut suostumuksesta riippumatta. Potilaan suostumukseen (itsemääräämisoikeuteen) liittyvien ongelmien selvittämistä on pidetty tärkeänä mm. terveydenhuollon oikeusturvajärjestelyjä tutkineiden komiteoiden ja oikeusasiamiehen kannanotoissa.

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (THESIS): Master's thesis, University of Turku, 1984

 
5. Scheinin, Martin : Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä = Human rights in Finnish law : a study in constitutional law of the domestic validity of international human rights treaties and the applicability of human and constitutional rights in the Finnish legal order / Scheinin, Martin, 35, 378 p.. - Jyväskylä : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991 .

ISBN 951 855 121 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Helsinki (199109), (T)

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ICESCR;

 
6. The legal system in Chlie, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal system in Chlie /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 13., p. 46-59. - Geneva : International Commission of Jurists, 1974.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* avrättningar = executions = teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / Latin America

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Playfair, Emma : Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank / Playfair, Emma

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 35., p. 31-44. - Geneva : International Commission of Jurists, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* ockupation = occupation = miehitys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7329 / 7354

NOTE (GENERAL): Geneva convenions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Part A.1.Playfair, Emma: Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank.2. van Krieken, Peter: Torture and asylum.3.Zwaak, Leo: Friendly settlement in complaints against Turkey., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Part A.1.Playfair, Emma: Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank.2. van Krieken, Peter: Torture and asylum.3.Zwaak, Leo: Friendly settlement in complaints against Turkey. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Newsletter : No. 13., p. 5-50. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tortyr = torture = kidutus
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7329 / 7354

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Refugee convention

 
9. João Guia, Maria (ed.) : Immigration detention, risk and human rights, 2016
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Immigration detention, risk and human rights : studies on immigration and crime / João Guia, Maria (ed.) ; Koulish, Robert (ed.) ; Mitsilegas, Valsamis (ed.), xvii, 293 p.. - Heidelberg : Springer, 2016.

ISBN 978-3-319-24688-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Robert Koulish: Sovereign bias, crimmigration and risk. 2. Michael Flynn: Sovereign discomfort: can liberal norms lead to increasing immigration detention?. 3. Valsamis Mitsilegas: Immigration detention, risk and human rights in the law of the European Union: lessons from the Returns Directive. 4. Marloes Anne Vrolijk: Immigration detention and non-removability before the European Court of Human Rights. 5. Galina Cornelisse: Immigration detention: an instrument in the fight against illegal immigration or a tool for its management?. 6. Dr. Charles Gosme: Trapped between administrative detention, imprisonment, and freedom-in-limbo. 7. Larissa Leite: Immunity from criminal prosecution and consular assistance to the foreign detainee according the international human rights law. 8. Elspeth Guild: Understanding immigration detention in the UK and Europe. 9. Mary Boswoth, Andriani Fili and Sharon Pickering: Women's immigration detention in Greece: gender, control and capacity. 10.Steven De Ridder and Maartje van der Woude: Changing practices regarding the implementation of entry bans in Belgian migration policy since 1980. 11. José Angel Brandariz Garcia: Crimmigation politics and the great recession: analysis of the Spanish case. 12. Katia Cardoso: "Immigrants as detainees": some reflections based on abyssal thinking and other critical approaches. 13. Mark Noferi: Mandatory immigration detention for U.S. crimes: the noncitizen presumption of dangerousness. 14. Christina M. Fialho: Let us in: an argument for the right to visitation in U.S. immigration detention. 15. Gabriel Haddad Teixeira: Who wants to go to Arizona? A brief survey of ciminalization of immigration law in the U.S. context.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* migration = migration = siirtolaisuus
* illegala invandrare = illegal immigrants = laittomat maahanmuuttajat
* anhållande = detention = pidättäminen
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* förvaltningsrättsligt frihetberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* irreguljära invandrare = irregular immigration = laittomat maahanmuuttajat
* immunitet = immunity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Brazil / Greece / Spain / United Kingdom / United States

 
10. Lattimer, Mark (ed.) : The grey zone, 2018
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The grey zone : civilian protection between human rights and the laws of war / Lattimer, Mark (ed.) ; Sands, Philippe (ed.), xxvi, 448 p. - Oxford : Hart, 2018.

ISBN 978-1-50990-863-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Emily Crawford: Who is a civilian? Membership of opposition groups and direct participation in hostilities. 2. Mark Lattimer: The duty in international law to investigate civilian deaths in armed conflict. 3. Amichai Cohen: Protection by process: implementing the principle of proportionality in contemporary armed conflicts. 4. Stuart Casey-Maslen: Regulating armed drones and other emerging weapons technologies. 5. Pavle Kilibarda and Gloria Gaggioli: The globalisation of non-international armed conflicts. 6. Francoise J. Hampson: Administrative detention in non-international armed conflicts. 7. Lois Moore and Christine Chinkin: The crime of rape in military and civilian jurisdictions. 8. Carla Ferstman: The right to reparation by victims of armed conflict. 9. Sharon Weill: Arguing international humanitarian law standards in national courts - a spectrum of expectations. 10. Bill Bowring: The death of lex specialis? Regional human rights mechanisms and the protection of civilians in armed conflict. 11. Cedric Ryngaert: Extraterritorial obligations under human rights law. 12. Liesbeth Zegveld: What duties do peacekeepers owe civilians? Lessons from the Nuhanovic case. 13. Blinne Ni Ghrálaigh: Civilian protection and the arms trade treaty. 14. Valentin Zellweger and Francois Voeffray: A path towards greater respect for international humanitarian law. 15. Jennifer M. Welsh: The responsibility to protect and non-state armed groups. 16. Carrie McDougall: Protecting civilians by criminalising the most serious forms of the illegal use of force: activating the International Criminal Court's jurisdiction over the crime of aggression. 17. Leila Nadya Sadat: Elements and innovations in a new global treaty on crimes against humanity.

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* lex specialis = lex specialis = lex specialis
* förvaltningsrättsligt frihetberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* våldtäkt = rape = raiskaus
* internationell straffrätt = international criminal law = kansainvälinen rikosoikeus
* gottgörelse = reparation = hyvitys
* extraterritorial tillämpning = extraterritorial application = ekstraterritoriaalinen (lain) soveltaminen
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* vapenhandel = arms trade = asekauppa
* skyldighet att skydda = responsibility to protect (R2P) = velvollisuus suojella
* aggression = aggression = aggressio
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan


24.11.1999