[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='aliens/non-citizens' results in 882 hits


 
1. Eriksson, Lars D. : Reformeringen av utlänningslagstiftningen, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reformeringen av utlänningslagstiftningen / Eriksson, Lars D.. - 13.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p.137-138. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Förf. redogör för utlänningskommissionens förslag till förbättringar i dess betänkande till inrikesministeriet (bet. 1977:71).Utlänningsförordningen föreslås upphävd och ersatt med en utlänningslag, en begränsad besvärsrätt för utlänningar, en särskild utlänningsnämnd föreslås m.m. The author gives an account of the report on suggestions for improvement by the Aliens Commission to the Ministry of Interior (rep. 1977:71).The Commission su ggests that the Aliens Act be abolished and replaced by an Aliens Law, the non-citizens right of appeal be restricted, a separate non-citizens committee be established, etc.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Ulkomaalaisasiat ja poliisihallinto , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ulkomaalaisasiat ja poliisihallinto : Suomen Demokraattiset Lakimiehet ry:n kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 445-453. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen Demokraattiset Lakimiehet ry. on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle 10.12.1987 kantelun ulkomaalaisten oikeusturvasta Suomessa ja heidän asiodensa käsittelystä poliisihallinnossa.Kirjoituksessa esitellään kantelun teksti. Kantelussa pyydetään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan m.m. seuraavien seikkojen lainmukaisuus: oleskelu- ja työlupa-asioissa noudatettavan käytännön lainmukaisuus, turvapaikanhakijoiden rajalta käännyttämisen lainmukaisuus y.m. The Finnish Democratic Lawyers presented on December 12, 1987 a complaint to the Parliamentary Ombudsman concerning the legal protection and treatment of aliens by the police administration.The article contains the complaint which requests the Parliamentary Ombudsman to investigate, inter alia, the legality of the practice applied in asylum and working permit matters, and the legality of non-refoulement.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Demlan ulkomaalaiskantelulle myönteisiä lausuntoja..., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Demlan ulkomaalaiskantelulle myönteisiä lausuntoja... /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 445. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Eduskunnan oikeusasiamies pyysi alkuvuonna viideltä ministeriöltä sekä tietosuojavaltuutetulta ja Suojelupoliisilta lausunnot Demlan ulkomaalaiskanteluun (ks Oikeus 1987).Kirjoituksessa selvitetään lausuntojen sisältö. The Parliamentary Ombudsman asked five ministers, the Data Security Agent and Security Police to comment on the Demla (Democratic Lawyers) complaint concerning the treatment of aliens.The article deals with the content of the comments.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Varjolaki ulkomaalaisille., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Varjolaki ulkomaalaisille. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 445. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Demla on ollut mukana laatimassa kilpailevaa ehdotusta ulkomaalaislaiksi. Sisäasiainministeriö asetti vuosi sitten työryhmän tarkistamaan ulkomaalaislakia.Varjolakiprojektissa olivat mukana paljolti samat järjestöt kuin Pakolaisneuvontapisteessä. Demla (Democratic Lawyers) has participated in drafting a competing proposal for an Aliens Law.The Ministry of Interior appointed a year ago a working team to go through the Aliens Law.The team consisted primarily of the same organizations that are involved in the Aliens' Information Office.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Pellonpää, Matti : Expulsion in international law, a study in international aliens law and human rights with special reference to Finland, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Expulsion in international law, a study in international aliens law and human rights with special reference to Finland / Pellonpää, Matti - (Dissertiones Humanorum Litterarum ; No. 39), 508 p.. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia (D), 1984. - ISSN 0066-2011

ISBN 951 41 0473 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The purpose of the study is to set out the contents of international law on the expulsion of aliens, and how far public international law imposes some ultimate limits on national discretion.National laws are presented as a comparative illustration of how the international standards are realised in every-day life and as evidence of the contents of these standards.Further topics covered are expulsion of refugees and stateless persons, procedure and manner of expulsion, decisionmaking procedures in expulsion, international controls of the alien and human rights.

INDEX WORDS:
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (THESIS): (Dr.iur.)University of Helsinki, 19840211 (T), reviewed in Lakimies 1985 (83:3)

 
6. Sainio, Toivo : Muukalaisen oikeusasemasta , 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Muukalaisen oikeusasemasta : erityisesti Suomen oikeutta silmällä pitäen = Legal status of aliens with special reference to Finnish law / Sainio, Toivo - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja ; No. 80), 328 p.. - Vammala : Suomalainen Lakimiesyhdistys; Akateeminen Kirjakauppa, 1968.

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: Tutkimus on jatkoa aikaisemmin julkaistulle samannimiselle väitöskirjalle. Tutkimuksen kohteena on muukalaisen yksityisoikeudellinen asema. This study is a sequel to a doctoral thesis bearing the same title.The subject of the research is the civil rights of aliens.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): With an English Summary

 
7. Sainio, Toivo : Muukalaisen oikeusasemasta , 1959
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Muukalaisen oikeusasemasta : erityisesti Suomen oikeutta silmällä pitäen = Legal status of aliens with special reference to Finnish law / Sainio, Toivo - (Suomalaisen lakimiesyhistyksen julkaisuja, A-sarja ; N:o 61), 339 p.. - Vammala : Suomalainen Lakimiesyhdistys; Akateeminen Kirjakauppa, 1959.

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: Tutkimuksen tarkoituksena on selvitellä muukalaisen oikeusasemaa vieraassa valtiossa, silmälläpitäen erityisesti Suomen voimassa olevaa oikeutta.Tutkija on rajoittunut tarkastelemaan vain muukalaisen kohteluun liittyviä yleisiä oikeudellisia kysymyksiä ja muukalaisen julkisoikeudellista asemaa. The research aims at clarifying the status of aliens in a foreign country with special reference to Finnish contemporary law.The writer has limited the research to include only general legal questions on the treatment of aliens and aliens' status in public law.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Helsinki, 19590418 (T)

 
8. Pellonpää, Matti : Ulkomaalaisten oikeudet kansalais-oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ulkomaalaisten oikeudet kansalais-oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan. / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 153 - 165. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli keskittyy maassaolo-oikeutta koskeviin kysymyksiin, asioihin, joista Suomessa säädetään ulkomaalaislaissa.Lisäksi käsitellään lyhyesti myös muita ulkomaalaisten oikeuksien rajoittamismahdollisuuksia. The article concentrates on questions relating to permit to residence which in Finland is prescribed in the Aliens Law.Also other restrictions on aliens rights are discussed.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Buure-Hägglund, Kaarina (ed.) : The Finnish national reports to the twelfth congress of the International Academy of comparative law., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Finnish national reports to the twelfth congress of the International Academy of comparative law. / Buure-Hägglund, Kaarina (ed.) - (Studia Iuridica Helsingiensia ; No. 13), 188 p.. - Helsinki : Institutum iurisprudentica comparative universitatis Helsingiensis, 1986. - ISSN 0491-2748

ISBN 951 45 3964 8

LANGUAGE: ENG, GER

ABSTRACT: The Finnish National Committee of the International Association of Legal Science has in this book published the national reports to the 12th Congress of the Intarnational Academy of Comparative Law.Topics covered, among others, are: Transnational Protection of Human Rights (author: Matti Tupamäki), Judicial Control of Administrative Discretion in the Deportation and Extradition of Aliens (Author: Matti Pellonpää).

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Twelfth congress of the international academy of comparative law, Sydney and Melbourne, (19860818), (C)

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
10. Pellonpää, Matti : Judicial control of administrative discretion in the deportation and extra- dition of aliens, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Judicial control of administrative discretion in the deportation and extra- dition of aliens / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish National Reports to the Twelfth Congress of the International Academy of Comparative Law : Sydney and Melbourne 18-26 August 1986 / Buure- Hägglund, K. (ed.). - p. 133-172 - ( Studia Iuridica Helsingiensia ; no. 13) - Helsinki : University of Helsinki(D) , 1986. - ISSN 0491-2748

ISBN 951 45 3964 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article defines the terms "expulsion" and "extradition", gives a general outline of the conditions of expulsion, presents a general framework of the decisionmaking procedure and presents the conditions of extradition.

INDEX WORDS:
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Fredman, Markku (ed.) : Oikeutta ulkomaalaisille, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeutta ulkomaalaisille / Fredman, Markku (ed.) - (Preesens-sarja), 205 p.. - Helsinki : Gaudeamus (D), 1989.

ISBN 951 662 473 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjan tarkoituksena on edistää ulkomaalaislainsäädännön liberalisointia. Ohjenuoraksi on otettu yksilön oikeusturva ja aito kansainvälistyminen. Kirjassa tarkastellaan ulkomaalaiselämää Suomessa; ulkomaalaispolitiikkaa ja - lainsäädäntöä; Suomen, Euroopan ja maailman pakolaisiin liittyviä kysymyksiä; oikeusturvaa sekä vuoden 1987 aikana noussutta ulkomaalaiskeskustelua. The purpose of the book is to promote the liberalization of the legislation on aliens.The quiding principles are legal protection of individuals and internationalization.The book deals with the life of aliens in Finland, alien policy and legislation on aliens; questions concerning refugees in Finland, Europe and the whole world; legal protection and the disscussion about aliens which arose in 1987.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Maryeva, N.I. : Ulkomaalaisten oikeusasema Neuvostoliitossa , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaisten oikeusasema Neuvostoliitossa = Pravovoje polozenije inostrannyh grazdau v SSSR / Maryeva, N.I. - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 19), 38 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1987. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1253 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen ja Neuvostoliiton välillä tehtiin 22.11.1974 sopimus yhteistyöstä oikeudellisissa asioissa.Julkaisu sisältää neuvostoliittolaisen osapuolen laatiman selvityksen ulkomaalaisten oikeusasemasta Neuvostoliitossa.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
13. Eriksson, Anne-Christine : Ny finländsk utlänningslag, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ny finländsk utlänningslag / Eriksson, Anne-Christine ; Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.62-63. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter (D), 1984.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar den nya utlänningslag (1984) som ersatte 1958 års lag.I artikeln redogörs kort för avvisning. asyl, utvisning, tagande i förvar, besvärsrätt och utlänningskuratorn.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmän mietintö , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmän mietintö = Betänkande av arbetsgruppen för utlänningars behörighet för tjänster / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.2), 51 p.. - Helsinki : Valtionvarainministeriö = Finansministeriet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1988. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1181 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmä on mietinnössään selvittänyt mahdollisuutta lieventää nykyistä ulkomaan kansalaisen kelpoisuutta valtion ja kuntien virkoihin rajoittavaa lainsäädäntöä.Työryhmä ehdottaa ulkomaan kansalaisen kelpoisuutta valtion, kuntien ja kuntainliittojen virkoihin koskevaa lainsäädäntöä tarkistettavaksi siten, että ulkomaan kansalainen voitaisiin pääsääntöisesti nimittää em. virkoihin.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tjänstemannarätt = civil servants' law = virkamiesoikeus
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. Ulkomaalaisten osakkeenomistus puntarissa, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ulkomaalaisten osakkeenomistus puntarissa /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 65., p.93-95. - Helsinki, 1984.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen Asianajajaliitto on antanut lausunnon oikeusministeriön asettaman työryhmän laatimasta ehdotuksesta.Ehdotuksessa käsitellään laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeutta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Sainio, Toivo : Muukalaisen oikeudesta hoitaa julkista virkaa Suomessa, 1967
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Muukalaisen oikeudesta hoitaa julkista virkaa Suomessa / Sainio, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 65(3)., p.363-370. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1967.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan muukalaisen oikeutta hoitaa julkista virkaa Suomessa sekä miten laki ja käytäntö ovat muuttuneet ja kehittyneet ajan myötä.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* offentlig tjänst = official post = julkinen virka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Koistinen, Anne : Pohjoismaiset pakolaistutkimukset , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pohjoismaiset pakolaistutkimukset : virikkeitä suomalaiseen tutkimustoimintaan = Nordiska flyktingundersökningar : impulser för den finska forskningsverksamheten = Nordic refugee studies : stimulus for Finnish research / Koistinen, Anne - (Sosiaali- ja terveysministeriö : suunnitteluosasto : julkaisuja = Social- och hälsovårdsministeriet : planeringsavdelningen = Ministry of social affairs and health : publications. ; No.4), 184 p.. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö = Social- och hälsovårdsministeriet = Ministry of social affairs and health; Valtion painatuskeskus, 1988. - ISSN 0784-0853

ISBN 951 47 2252 3

LANGUAGE: FIN, SWE, ENG

ABSTRACT: The study regards the current state of refugee placement activities and research concerning refugees in the Nordic countries.The study includes research topics regarding the situation of refugees and foreigners living in Finland asnd a list of Nordic literature on the subject of refugees.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
18. Mattila, Heikki E.S. : Ulkomaanoikeus ja sen käyttö perheoikeudellisissa tapauksissa, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ulkomaanoikeus ja sen käyttö perheoikeudellisissa tapauksissa / Mattila, Heikki E.S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : NO. 83(1)., p.43-73. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1985.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tässä esityksessä tarkastellaan ulkomaanoikeutta ja sen käyttöä perheoikeudellisissa tapauksissa ja tiedontarvetta ja tiedonhankintaa yksinomaan tuomarin kannalta, tarkastelukulma on käytännöllispainoitteinen.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Eriksson, Lars D. : Ulkomaalaisten oikeuksista ja oikeusturvasta Suomessa, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ulkomaalaisten oikeuksista ja oikeusturvasta Suomessa / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 81(1)., p. 1-15. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1983.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään ulkomaalaisten yhdistys-, paino- ja kokoontumisvapautta Pariisin rauhansopimuksen ja YK-sopimuksen valossa. Ulkomaalaisen asema ei ole tyydyttävästi järjestetty meidän oikeusjärjestyksessämme eikä Suomen sisäinen oikeus kaikissa suhteissa vastaa meidän kansainvälisoikeudellisia velvoitteitamme.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Annuaire de legislation francaise et etrangere, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annuaire de legislation francaise et etrangere : contenant des notices sur l'evolution du droit dans les different pays : 1966 / ; publie par le Centre Francais de Droit Compare - (Nouvelle Serie ; No.15), 597 p.. - Paris : Centre national de la recherche scientique, 1966.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Un livre contenant des notices sur léevolution du droit dans les differents pays.Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne de léOuest, Allemagne de léEst, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Canada, Republique Centroafricaine, Chili, Congo Brazzaville, Cote déIvoire, Dahomey, Danemark, Eire, Espagne, Etats-Unis, France, Grece, Guinee, Haute-Volta, Hongrie, Italie, Japan, Liban, Madagascar, Mexique, Niger, Nigeria, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pologne, Republique Arab Unie, Roumanie, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Tchad, Tchecoslovaqui, Togo, Tunisie, Union Sovietique, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* nationalitet = nationality = kansallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Central Africa / Southern Africa : 0

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
21. Lagus, Lasse : Äänioikeudesta ja päätäntävallasta osakeyhtiössä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Äänioikeudesta ja päätäntävallasta osakeyhtiössä / Lagus, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. ?., p. 58-80. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1987.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksen viimeisessä osassa tarkastellaan ulkomaalaisen osakkeenomistajan äänioikeutta, sen laajuutta ja rajoituksia.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Brubaker, William Rogers : Introduction, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Introduction / Brubaker, William Rogers

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Immigration and the politics of citizenship in liberal democratic states / Brubaker, W. R. (ed.), p.1-27. - Lanham : U.P. of America, 1989.

ISBN 0 8191 7428 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In the introduction the author deals with different aspects of citizenship and membership, traditions of nationhood and the politics of citizenship, access to citizenship, the membership status of noncitizens and the goods of membership.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / North America : 8000 / 6300

 
23. Careus, Joseph H. : Membership and morality : admission to citizenship in liberal democratic states., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Membership and morality : admission to citizenship in liberal democratic states. / Careus, Joseph H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Immigration and the politics of citizenship in liberal democratic states / Brubaker, W. R. (ed.), p.31-49. - Lanham : U.P. of America, 1989.

ISBN 0 8191 7428 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this essay two positions will be discussed : the right for those allowed to reside and work in a nation, to become citizens following a moderate passage of time and some formalities; the rights for children of resident aliens to be granted citizenship, or at least the right to citizenship in the state in which they live.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / North America : 8000 / 6300

 
24. Schuch, Peter H. : Membership in the Liberal Polity : the devaluation of American citizenship, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Membership in the Liberal Polity : the devaluation of American citizenship / Schuch, Peter H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Immigration and the politics of citizenship in liberal democratic states / Brubaker, W. R. (ed.), p.51-65. - Lanham : U.P. of America, 1989.

ISBN 0 8191 7428 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The distinctive meaning of American citizenship has been transformed in recent decades, the change reducing almost to the vanishing point the marginal value of citizenship as compared to resident alien status.This essay explores how the equality, due process, and consent principles have evolved in ways that devalue citizenship, and how this development is appraised.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: North America : 6300

 
25. Miller, Mark J. : Political participation and representation of noncitizens., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Political participation and representation of noncitizens. / Miller, Mark J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Immigration and the politics of citizenship in liberal democratic states / Brubaker, W. R. (ed.), p.129-143. - Lanham : U.P. of America, 1989.

ISBN 0 8191 7428 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The essay discusses the principal channels through which noncitizens participate and are represented in Western democracies.These new dimensions of modern politics have not yet received the attention they deserve.Noncitizen participation and representation can have significant effects upon the political systems of both emigrantsending and host societies.They also can influence bilateral relations.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / North America : 8000 / 6300

 
26. Brubaker, William Rogers : Membership without citizenship : the economic and social rights of noncitizens, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Membership without citizenship : the economic and social rights of noncitizens / Brubaker, William Rogers

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Immigration and the politics of citizenship in liberal democratic states / Brubaker, W. R. (ed.), p.145-. - Lanham : U.P. of America, 1989.

ISBN 0 8191 7428 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This essay is questioning what economic and social rights are enjoyed by different categories of noncitizens, the labour market, public sector employment and self-employment and small business formation.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / North America : 8000 / 6300

 
27. Dolzer, Rudolf : Menschenrechte und Fremdenrechte , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menschenrechte und Fremdenrechte : zum Schutz des Eigentums in regionalen Menschenrechtsinstrumenten / Dolzer, Rudolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Contemporary issues in international law : essays in honor of Louis B. Sohn / Buergenthal, T. (ed.), p. 69-88. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984.

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Das Kapitel von Rudolf Dolzer redet über den Schutz des Eigentums in regionalen Menschenrechtsinstrumenten.Man redet über Richtpunkte fur die Feststellung geltender Normen der Fremdenrechte, Elemente des geltenden Gewohnheitsrechts und Entwicklung des Menschenrechtlichen eigentumsschutzes in Regionalpakten.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
28. Eriksson, Lars D. : Suomen ulkomaalaislainsäädännön yhdenvertaisuusperiaatteita, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen ulkomaalaislainsäädännön yhdenvertaisuusperiaatteita / Eriksson, Lars D.. - p. 25-36

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ihmisoikeudet : no. 2. - Helsinki : Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta r.y.(D), 1980. - ISSN 0358-5352

ISBN 951 95590 1 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään ulkomaalaisten oikeuksia Suomessa lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaan sekä hallinnollisia toimenpiteitä asiassa.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
29. Herrera, Luis : Vieraat ulkomaalaiset Suomessa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vieraat ulkomaalaiset Suomessa / Herrera, Luis. - p. 37-41

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ihmisoikeudet : no. 2. - Helsinki : Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta r.y.(D), 1980. - ISSN 0358-5352

ISBN 951 95590 1 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään suomalisten asenteet ulkomaalaisia kohtaan, lähinnä sosioloogiselta näkökulmalta.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
30. Lindemann, Hans-Heinrich : Das Ausländerrecht Belgiens, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Das Ausländerrecht Belgiens / Lindemann, Hans-Heinrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ausländerrecht im internationalen Vergleich / Frowein, J. A.; Wolf, J. - (Motive - Texte - Materialen (MTM) ; No.28), p.1-27 . - Heidelberg : C.F.Muller juristischer Verlag (D), 1985.

ISBN 3 81145085 9

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Diese Studie beschränkt sich auf die Darstellung der Rechtslage fur "normale" Ausländer.Der Situation privilegierten Gruppen von Ausländern (fur Belgien etwa die Angehörigen der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion, der Benelux-Wirtschaftsunion, der EG, politische Fluchtlinge (oder sonst durch völkerrechtliche Verträge begunstigte Gruppen) wird nur einbezogen, sowie dieses zum Verständnis notwendig ist.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

[Next]


24.11.1999