[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('alkuperäiskansojen oikeudet') results in 70 hits


 
1. Hyvönen, Veikko O. : Studier i samernas jord- och vattenrätt , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Studier i samernas jord- och vattenrätt = Studies in the Laplands law of land and water / Hyvönen, Veikko O. ; Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 115., p. 99-123. - Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland (D), 1979. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Undersökningen är gjord av det Nordiska Sameinstitutet som inrättats av Nordiska rådet.År 1974 uppgjorde NSI ett forskningsprojekt som gällde samisk jord- och vattenrätt samt rättshistoria.Projektets syfte är att utreda samerna och sameområdets jord- och vattenrättsliga status med avseende på den historiska utvecklingen, det nuvarande läget och utvecklingsmöjligheterna. The research was carried out by the Nordic Sami Institute which was established by the Nordic Council.In 1974 the Nordic Sami Institute outlined a research project on Sami legal history and Sami right to land and water.The aim of the project is to describe the Sami and clarify the legal status of Sami land and water with respect to the historic development, the present state and future development prospects.

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä / Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 201-203. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja väittää että saamelaisilla on maahan ja veteen sellaisia oikeuksia, jotka tällä hetkellä eivät toteudu.Lain säädäntötasolla tämä on merkinnyt sitä, ettei saamelaisten oikeuksien vastaista toteuttamista entisestään vaikuttavia lakeja viime aikoina ole lainkaan saatettu voimaan saamelaisten pääasiallisella kotiseutualueella.Kirj. esittelee perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä hallituksen esitys saame- laisalueen kunnissa suoritettavaa vesirajankäyntiä ja kalastamista pohjoisilla vesialueilla koskevaksi lainsäädännöksi (HE n:o 243 / 1976 vp.) The writer argues that the Sami have such rights to land and water which are not fulfilled.On legislation level this means that no laws implementing Sami rights have been put into force in Sami territory recently.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Aarnio, Eero J. : Saamen kielen käyttäminen viranomaisissa , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamen kielen käyttäminen viranomaisissa : tiivistelmä lausunnoista / Aarnio, Eero J. - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 15), 121 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1840 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Saamelaisvaltuuskunnan asettama työryhmä luovutti 17.12.1987 ehdotuksen laiksi saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa ja lain nojalla annettaviksi asetuksisksi.Ehdotuksen tarkoituksena on turvata saamenkielisen väestönosan kielelliset oikeudet viranomaisissa vuoden 1922 kielilain periaatteita soveltuvin osin noudattaen.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Aikoi, Pekka...(et.al.) : The Sami people in Finland, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Sami people in Finland / Aikoi, Pekka...(et.al.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 45-71 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article offers a definition of the Sami, a historical review of the sami area and people and describes their legal position, language and education and political channels

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Saamelaiskulttuuritoimikunnanmietintö , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaiskulttuuritoimikunnanmietintö = Betänkande avgivet av samekulturkommissionen = Samikultuvradoaibmagottismiehttamus / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No. 66), 433 p.. - Helsinki : Opetusministeriö = Undervisningsministeriet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0356-9470

LANGUAGE: FIN, SWE, LA22F, 951 46 7865 6

ABSTRACT: Mietintö käsittelee saamelaisten historian ja saamelaiskulttuurin eri piirteitä; saamelaiskulttuurin nykytilannetta ensi sijassa Suomen saamelaisten osalta; saamelaiskulttuuria koskevia aikaisempia selvityksiä ja esityksiä ja yksityiskohtaisia ehdotuksia kulttuurin eri alueiden edistämiseksi ja tukemiseksi.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Porotalouden rahoitustoimikunnan mietintö , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Porotalouden rahoitustoimikunnan mietintö = Betänkande av kommissionen för renskötselns finasiering / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.4), 96 p.. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö = Jord- och skogsbruksministeriet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1988. - ISSN 0356-9470

LANGUAGE: FIN, SWE, LA22F, 951 47 1193 9

ABSTRACT: Toimikunta ehdottaa porotaloutta harjoittavien henkilöiden toimeentulomahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantamiseksi sekä paliskuntien toiminnan tukemiseksi säädettäväksi porotalouslain.Samalla kumottaisiin voimassa oleva porotilalaki.Lain nojalla voitaisiin poronhoitolaissa tarkotetulla poronhoitoalueella antaa rahoitustukea ja suorittaa muita laissa säädettyjä toimenpiteitä.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa : oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja oikeuksia ennen 1700-luvun puoliväliä / Korpijaakko, Kaisa - (Lapin Koekeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja.Sarja A = University of Lapland Publications in law.Series A. ; No.3), 595 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus (D), 1989.

ISBN 951 640 440 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Väitöskirjatutkimuksessa keskitytetään saamelaisten maankäyttöolojen tarkasteluun Ruotsin valtakuntaan kuuluneessa Lapinmaassa pääasiassa 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen asiakirja-aineiston valossa.Päätavoitteena on selvittää Lapinmaan ja ennenkaikkea juuri saamelaisten maankäyttöön liittyviä kysymyksiä niin maankäytön konkreettisia kuin juridislain yksityiskohtia kartoittaen ja analysoiden. SERIES STARTED: 0785-4447

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Lapland, 19890908 (T)

 
8. Hyvärinen, Heikki J. : Saamelainen kiinteistö oikeudessamme , 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelainen kiinteistö oikeudessamme : muutamia suuntaviivoja / Hyvärinen, Heikki J. - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 30), 76 p.. - Helsinki : Saamelaisvaltuuskunta (D), 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 3065 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessaa tarkastellaan saamelaisten oikeutta maahan ja veteen lapinrajan pohjoispuolella sijaitsevissa toisiinsa ja lapinrajaan rajoittuvissalapinkylissä 1300-luvulta nykypäivään

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Hyvönen, Veikko : Saamelaisten kalastusoikeuden suoja vesipiirirajankäynnissä, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Saamelaisten kalastusoikeuden suoja vesipiirirajankäynnissä / Hyvönen, Veikko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.217-232. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käydään läpi kalastuksen oikeusperusteet ja lainsäädäntö, erilaiset sopimukset, komiteat jotka koskevat saamelaisten vesipiirejä ja kalastusoikeuden suojaa ja saamelaisväestön omia vaatimuksia.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Samerätt och sameting, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Samerätt och sameting : huvudbetänkande av samerättsutredningen / - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 41), 420 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget (D), 1989. - ISSN 0375 250 X

ISBN 91 38 10347 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I Samerättsutredningens huvudbetänkande (SOU 1989:41) klarläggs vilka behov som kan härledas till samernas ställning som urbefolkningar och vilka möjligheter att stärka samernas rättsliga ställning i frågor som rör rennäringen som finns. Vidare övervägs behovet av ett samiskt organ som kan företräda samerna i olika sammanhang och vikten av att stärka och bevara det samiska språket.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Remissyttranden över samerättsutredningens betänkanden (SOU 1986:36) Samernas folkrättsliga ställning och (SOU 1989:41) Samerätt och sameting, DS 1989:72

 
11. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. one, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. one / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ. , 1975.

ISBN 9 0 247 1780 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 19 parts. 1. Stefan T.Possony : From Gulag to Guitk : Political prisons in the USSR today. 2. J.Milton Yinger : Discrimination against American blacks. 3. Joseph Dunner : Anti-jewish discrimination since the end of world war two. 4. Clemens Amelunxen : Foreign workers in West Germay. 5. Manuel Medina : Spain : Regional, linguistic and ideological conflict. 6. Gerg Maier : Peru : Portrait of a fragmented society. 7. Miguel Leon-Portilla : Endangered cultures : The Indian in Latin America. 8. Victor J.Hanby : The new indianism and the menominee of Wisconsin. 9. Costa Luca : Discrimination in the Arab Middle East. 10. L.M. von Taubinger : Suffering and struggle of the Kurds. 11. Emmanuel Sivan : The Kabyls : An oppressed minority in North Africa. 12. Albert E.Levak : Discrimination in Pakistan : National, provincial, tribal. 13. W.J Breytenbach : Inter-ethnic conflict in Africa. 14. William Wetherall and George A.De Vos : Ethnic minorities in Japan. 15. Walter Dushnyck : Human rights in communist ruled East-Central Europe. 16. Colin Tatz : Pessimism in Australian race relations. 17. Paul V.Hyer : The Mongolian nation within the People's Republic of China. 18. Winifred Crum Ewing : Discrimination in Great Britain.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kurder = Kurds = kurdit
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* förtryck = repression = sortotoimet
* förföljelse = persecution = vaino
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / USA / West Germany / Spain / Peru / South America / Central America / Middle East / Turkey / Iran / Iraq / Algeria / Pakistan / Japan / Europe / Australia / China / United Kingdom / Latin America / North Africa

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
12. Samernas folksrättliga ställning , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Samernas folksrättliga ställning : delbetänkande av samerättsutredningen / - ( SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 36), 269 p.. - Stockholm : Liber, 1986. - ISSN 0375-250x

ISBN 91 38 09392 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Här redogörs för folkrättens betydelse för samerna.Utredningen behandlar bl.a. skyddet av urbefolkningar och minoriteter samt lappkodicillen och renbeteskonventionerna mellan Sverige och Norge.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
13. Baer, Lars-Anders : Samernas rätt till land och vatten i Norden , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Samernas rätt till land och vatten i Norden = The right of the samis to land and water in the Nordic Countries / Baer, Lars-Anders

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 100-108. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1990. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Finland / Sweden / Norway : 8002 / 8222 / 8246 / 8240

 
14. Garcia, Edmundo (ed.) : Waging peace in the Philippines , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Waging peace in the Philippines : proceedings of the 1988 International Conference on conflict resolution / Garcia, Edmundo (ed.) ; Hernandez, Carolina G., 233 p.. - Manila : Ateno Center for Social Policy and Public Affairs, 1989.

ISBN 971 113 0882

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* NGO = NGO = NGO
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Philippines : 7542

NOTE (MEETINGS): Conference convenors of the International Conference on Conflict Resolution in the Philippines, (19881212), (C).

 
15. Plant, Roger : Conflict resolution in the Philippine Cordillera , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Conflict resolution in the Philippine Cordillera : the relevance of international law for the protection and promotion of indigenous people's rights / Plant, Roger

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Waging peace in the Philippines / Garcia, E.; Hernandez, C. (eds.), p. 64-84. - Manila : Ateno Center for Social Policy and Public Affairs, 1989.

ISBN 971 113 0882

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Philippines : 7542

NOTE (MEETINGS): Conference convenors of the International conference on conflict resolution in the Philippines, (19881212), (C).

 
16. Freedom of information and expression in Canada, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of information and expression in Canada /, 1, 15 p.. - London : Article 19, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): ICCPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Falk, Richard : Revitalizing international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Revitalizing international law / Falk, Richard - (Publications of the Center of International Studies), 19, 241 p.. - Ames : IOWA state U.P., 1989.

ISBN 0 8138 1532 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* NIEO = NIEO = UKTJ
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* finlandisering = finlandization = suomettuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Geneva conventions; Hague conventions;

 
18. Mac Laine, Craig : This land is our land, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

This land is our land : the Mohawk revolt at Oka / Mac Laine, Craig ; Baxendale, Michael S., 121 p.. - Toronto : Optimum publ., 1991.

ISBN 0 88890 229 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* indianer = Indians = intiaanit
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
19. Modeen, Tore : The small nations of the North, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The small nations of the North : similarities and peculiarities / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 8-14. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* samer = Sami = saamelaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Denmark : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
20. Cramer, Tomas : The sami people in the sight of Swedish law , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The sami people in the sight of Swedish law / Cramer, Tomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 44-52., 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: sweden : 8246

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in nordic countries

 
21. Gayim, Eyassu : The United Nations law on self-determination and indigenous peoples, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The United Nations law on self-determination and indigenous peoples / Gayim, Eyassu

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 53-69., 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation; UN charter; ICCPR; ICESCR;

 
22. Lucas, Eric : Towards an International declaration on land rights, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Towards an International declaration on land rights / Lucas, Eric

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 33., p. 61-68. - Geneva : International Commission of Jurists, 1984.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations in independent countries (ILO convention no. 169);

 
23. Self rule proposals for Canadian Indians, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Self rule proposals for Canadian Indians /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 32., p. 63-67. - Geneva : International Commission of Jurists, 1984.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. McLachlan, Campbell : 1. The recognition of aboriginal customary law, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1. The recognition of aboriginal customary law : pluralism beyond the colonial paradigm - a review article. 2. Aboriginal fishing rights in New Zealand / McLachlan, Campbell ; Mylonas-Widdall, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 37., p. 368-390. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1988. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: New Zealand : 9021

 
25. McGoldrick, Dominic : Canadian Iindians, cultural rights and the Human Rights Committee, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Canadian Iindians, cultural rights and the Human Rights Committee / McGoldrick, Dominic

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 40(3)., p. 658-668. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1991. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* indianer = Indians = intiaanit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
26. Toward consent and cooperation, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Toward consent and cooperation : reconsidering the political status of Indian nations /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 22(1)., p. 507-622. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* indianer = Indians = intiaanit
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; ICESCR;

 
27. Warren, Susan : Moving back to go forward, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Moving back to go forward : aborigines and land rights in Western Australia / Warren, Susan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 2., p. 231-236. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

 
28. Macklem, Patrick : First nations self-government and the borders of the Canadian legal imagination, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

First nations self-government and the borders of the Canadian legal imagination / Macklem, Patrick - (McGill Law Journal = Revue de droit de McGill ; vol. 36), p. 383-456. - Toronto : McGill University, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* indianer = Indians = intiaanit
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): ICCPR;

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOnline Law Journal Library

 
29. 1.Exclusive use of French, rather than Breton, in legal proceedings does not harm the effectiviness of the legal remedy / Application of Art. 27(minority rights) excluded by French reservation / T.K. v.France 2.Historical inequities and recent developments threatening the Lubicon Lake Band's way of life and culture violate minority rights (Art 27) / Lubicon Lake Band v.Canada 3.Violation of the State's duty to protect the security of a person (Art.9) and the right to have access to public service in his own country (Art. 25) / Delgado v.Colombia 4.Sentence of death imposed without a fair trial violates Articles 6 and 14 / Reid v.Jamaica 5.Longer duration of the alternative service for conscientious objectors is not considered discriminatory / Järvinen v.Finland 6.Arbitrary pre-trial detention of a lawyer, suspected of forgerey and involvement in false income tax returns / van Alphen v.The Netherlands, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Exclusive use of French, rather than Breton, in legal proceedings does not harm the effectiviness of the legal remedy / Application of Art. 27(minority rights) excluded by French reservation / T.K. v.France 2.Historical inequities and recent developments threatening the Lubicon Lake Band's way of life and culture violate minority rights (Art 27) / Lubicon Lake Band v.Canada 3.Violation of the State's duty to protect the security of a person (Art.9) and the right to have access to public service in his own country (Art. 25) / Delgado v.Colombia 4.Sentence of death imposed without a fair trial violates Articles 6 and 14 / Reid v.Jamaica 5.Longer duration of the alternative service for conscientious objectors is not considered discriminatory / Järvinen v.Finland 6.Arbitrary pre-trial detention of a lawyer, suspected of forgerey and involvement in false income tax returns / van Alphen v.The Netherlands / ; Human Rights Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 11 (3-4)., p. 300-334. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Canada / Colombia / Jamaica / Finland / The Netherlands

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP;

 
30. The rights of indigenous peoples, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The rights of indigenous peoples / - (Human rights fact sheet ; No. 9), 18 p.. - Geneva : Centre for human rights, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ILO = ILO = ILO

NOTE (GENERAL): Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

[Next]


24.11.1999