[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('alueelliset asiakirjat') results in 1884 hits


 
1. Tala, Jyrki : Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä / Tala, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 284-286. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja arvostelee Lauri Lehtimajan artikkelia Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä seuraavissa kohdissa: 1).Vallansiirto suomalaiselta lainsäätäjältä kansainväliselle toimielimelle 2). tuomarisoitumisen eteneminen 3). perusoikeusajattelun vinoutuminen. The author criticizes Lauri Lehtimäki's article on joining the European Convention of Human Rights.He focuses on three points: 1) the shift of power fron Finnish legislators to international organs 2) the concentration of power to courts 3) the distortion of the basic rights notion

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; (European convention on human rights USE ECHR)

 
2. Perttunen, Juhani : Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset / Perttunen, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 11-16. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1975. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli selvittää yksilön oikeuksia koskevien sännösten kehitystä, m.m ILO:N sopimiuksia, Pariisin rauhansopimus, YK:n peruskirja, San Fransiscon konferenssi 1949, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948, eurooppalainen yleissopimus 1950, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus. The article gives an account of the development of the regulations on the rights of the individual, inter alia, the ILO conventions, the Paris Peace-Treaty, the UN Charter, the San Francisco Conference in 1984, the Convention on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on Civil and Political Rights.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; ECHR; ICCPR USED FOR International Covenant on Civil and Political Rights; ICESCR USED FOR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;

 
3. Oikeus ja politiikka I., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus ja politiikka I. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 201-202. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee Suomen mahdollista liittymistä Euroopan Neuvostoon.Jäsenyys edellyttäisi, että Suomi liittyisi Euroopan ihmisoikeussopimukseen.Artikkelissa esitetään Suomen mahdollisesta liittymisestä seuraavia hyötyja ja haittoja. Finland possibly joins the Council of Europe.A membership would require that Finland joins also the European Convention on Human Rights.The article presents advantages and disadvantages of a membership.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
4. Nurmi, Pekka : Lukuisien henkilöiden oloihin vaikuttava hallintomenettely, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lukuisien henkilöiden oloihin vaikuttava hallintomenettely : Euroopan Neuvoston suositusluonnos / Nurmi, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 67-72. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Euroopan neuvosto harrastaa oikeudellista yhteistyötä pyrkimällä edistämään jäsenmaidensa ja käytäntöjen yhtenäisyyttä.Tässä tarkoituksessa laaditaan yleissopimuksia ja suosituksia.Ne valmistellaan yleensä Euroopan neuvoston oikeudellisen yhteistyökomitean asettamissa asiantuntija komiteoissa (Comite Europeen De Cooperation Juridique).Hallintooikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä varten on tällainen asiantuntija komitea ollut vuodesta 1971 lähtien (Comite D'Experts En Droit Administratif).Se keskittyy käsittelemään erityisesti yksityisen henkilön oikeusturvan takeita hallintomenettelyssä. EN:n ministerikomitea hyväksyi v. 1977 suosituksen periaatteista joita olisi noudatettava käsiteltäessä yksityistä henkilöä koskevaa hallintoasiaa (Protection of the individual in relation to the acts of administrative authorities, Resolution (77)31).Vuoden 1986 hallinto-oikeuden asiantuntijakomitea sai osaltaan valmiiksi suositusluonnoksen suurehkoa joukkoa yksityisiä henkilöitä koskevasta hallintomenettelystä.Artikkeli käsittelee suositusluonnoksen sisältöä ja arvioita Suomen lainsäädännön kannalta. The Council of Europe is practicing legal co-operation by trying to promote the uniformity of practise and member countries.For this purpose conventions and recommendations are designed.These are normally drafted in experts' committees appointed by the Legal Co-operation Committee of the Council of Europe.For questions concerning administrative law, there has been this kind of an experts' committee since 1971.It particularly concentrates on treating the legal protection of individuals confronted with administrative procedures. The Ministers' Committee of the Council of Europe approved the principles of the 1977 recommendation which should be followed when dealing with administrative matters of individuals (Protection of the individual in relation to administrative authorities, Resolution (77)31).The Experts' Committee of Administrative Law issued a recommendation draft on administrative procedure. The article presents the content of the draft, and discusses the consequences it has for Finnish legislation.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
5. Lehtimaja, Lauri : Suomen linja ja Strasbourgin hyssyttelyt, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen linja ja Strasbourgin hyssyttelyt / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p. 281-283. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee Suomen mahdollista liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.Kirjoittaja arvostelee eri käsityksiä siitä että liittyminen loukkaisi kansallisvaltion itsemääräämisoikeutta ja vaatii rehellisyyttä argumentoihin. The author discusses Finland's potential joining to the European Convention on Human Rights.He criticizes different opinions which say that a joining would violate the right to national self-determination.Honest argumentation is needed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
6. Rotkirch, Holger : FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna : ett slag i luften? = UN-conventions on human rights / Rotkirch, Holger

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 77., p.331-353. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1969. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln upptar diskussionen om mänskliga rättigheter efter andra världskriget, utg. från den inter-amerikanska kongressen om krigs- och fredsproblem som hölls i Chapultepec, Mexico i mars 1945, som utmynnade i den första mellanstatliga deklarationen om de mänskliga rättigheterna.Artikeln redogör i övrigt för utarbetandet av FN:s deklaration och konventionen om mänskliga rättigheter.Dessutom redogörs för tilläggsprotokollet och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. The author looks at human rights after World War II with regard to the Inter-American Congress on War and Peace held in Chapultepec, Mexico in March 1945.The congress resulted in the first international declaration of human rights.The article also gives account of the drafting of the UN Declaration and Convention on Human Rights.Also the Additional Protocol and the European Convention on Human Rights are discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico / Latin America : 6243

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ICESCR USED FOR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

 
7. Suomi ja Euroopan Neuvosto, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomi ja Euroopan Neuvosto /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.313. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan julkista keskustelua Suomen ja Euroopan Neuvoston suhteista sekä Suomen jäsenyysmahdollisuudesta. The article gives an account of the public debate on Finland's relation to the Council of Europe and Finland's chances to become a member of the Council.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
8. Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 75-76. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeuksien kansainvälistä suojelua on kuluneen talven aikana käsitelty Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry:n ja Demokraattisten Lakimiesten järjestämässä luentosarjassa.Kirjoituksessa selostetaan Euroopan ihmisoikeuskomissio ja sittemmin ihmisoikeustuomioistuimessa Ruotsia vastaan v:sta 1975 saakka vireillä ollut juttu, jossa ihmisoikeustuomioistuin katsoi Ruotsin loukanneen Euroopan ihmisoikeuskonvention säännöksiä omistusoikeuden suojasta ja ihmisoikeuksien turvaamiseen liittyvistä prosessuaalisista takeista. During last winter the international protection of human rights was discussed in a series of lectures arranged by Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry (Human Rights and Civil Liberties) in co-operation with Democratic Lawyers.The article delas with a case which was taken to the European Commission of Human Rights where it has been pending in the European Court of Human Rights as a case against Sweden.The European Court of Human Rights found Sweden guilty of violating the regulations of the European Convention on Human Rights, particularly the regulations on the protection of private property and the processional guarantees of the protection human rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Seikkaperäinen selostus tapauksesta ja sen käsittelyn kulusta on Svensk juristtidning'in numerossa 6-7 / 1983 ECHR; ECHRP-1-1;

 
9. Scheinin, Martin : Ihmisoikeuksista ja Euroopan Neuvostosta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksista ja Euroopan Neuvostosta / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 407-412. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja suhtautuu torjuvasti Suomen liittymiseen Euroopan Neuvostoon, mutta toisin argumententein kuin es.Tala (Oikeus 1987:3 s. 284-286).Eräs argumentti on, että EN on yksi läntisen blokin organisaatiosta, joka ylläpitää kahtiajakoa "itään" ja "länteen".Suomen ei tulisi tiivistää sitoutumistaan läntiseen blokkiin, joten EN:oon ei pitäisi liittyä niin kauan kuin tämä asiaintila vallitsee.Kirj. esittää Talan argumentit liittymistä vastaan, kommentoi niitä ja esittää oman näkökannan Euroopan neuvoston liittymisestä.Jyrki Tala kommentoi artikkelin s. 413-414. The author does approve of a Finnish membership of the Council of Europe, but he uses other arguments than, e.g.Tala (Oikeus 1987:3 pp. 284-286).One argument is that the Council of Europe is an organization of the western block and thus a preserver of the distinction east-west.Finland should not become mor e dependent on the west, therefore not either join the Council of Europe as long as this state prevails.The author presents Tala's arguments against a membership, and then he presents his own views.Jyrki Tala comments on the article on pp. 413-414.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
10. Ihmisoikeuksien juhlaa., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksien juhlaa. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 442-443. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistuksen 40-vuotisjuhla pidettiin Espoon Hanasaaressa 8-9.12.1989, Suomen Unesco-toimikunnan järjestämänä.Seminaariin liittyi YK:n Geneven toimiston pääjohtajan Jan Mårtenssonin luento 7.12.1989. Seminaarissa käsiteltiin suomalaisen ihmisoikeuskäsityksen kehittymistä (syrjinnästä suvaitsevaisuuteen), kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja Suomen lainsäädännön välistä suhdetta, ihmisoikeuskasvatusta ja ihmisoikeuksista tiedottamista. The 40th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights was held in Espoo, Hanasaari, December 8-9, 1989.The arranger was the Finnish Unesco Commission.At the seminar the Managing Director of the UN office in Geneva, Jan Mårtensson, read a paper.The development of the Finnish human rights concept (from discrimination to tolerance), the relation between international human rights norms and Finnish legislation, human rights education and dissemination are topics which were discussed at the seminar.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Hanasaari, (19891207), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

 
11. Scheinin, Martin : Aseistakieltäytymisoikeus, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aseistakieltäytymisoikeus / Scheinin, Martin - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D: ; No. 3), 263 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1981.

ISBN 951 45 4514 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja käsittelee aseistakieltäytymiseen ja eri asevelvollisryhmien asemaan liittyviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.Työssä tarkastellaan omantunnonvapautta perusoikeutena Suomessa, aseistakieltäytymisoikeutta ihmisoikeutena, asevelvollisuuden ja aseistakieltäytymisen lainsäädäntöhistoriaa vuodesta 1877 alkaen, väliaikaislain soveltamista sekä tulevaisuuden näkymiä. The author discusses conscientious objection and the position of conscription groups from the point of view of constitutional rights.The work deals with freedom of conscience as a basic right in Finland, the right to conscientious objection as a human right, legislative history of conscription and conscientious objection from 1877 onwards, the application of the temporary law and future prospects.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): "Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat" Teos on tammikuussa 1987 valmistuneen lisensiaattityön "Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus" lyhennetty ja joiltain osin ajantasaistettu laitos, josta on jossain määrin karsittu Scheininväitöskirjatutkimuksen kohteena olevia perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien ongelmia; UDHR; ICCPR; ECHR;

 
12. Modeen, Tore : The international protection of national minorities in Europe, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international protection of national minorities in Europe = Det folkrättsliga skyddet av nationella minoriteter i Europa / Modeen, Tore - ( Acta Academiae Aboensis, Series A, Humaniora / Communications from the Institute for Social Sciences, Åbo Akademi ; No. 37:1), 182 p.. - Ekenäs : Åbo Akademi (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The theme of this work is the international protection of national minorities in Europe.The author restricts his field to Europe since it is an area possessing certain legal traditions in the treatment of minorities.Subjects covered are: the shaping of minority guarantees, the treaty system and the Council of Europe.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Finland : 8000 / 8222

NOTE (GENERAL): Publicerad på svenska i serien Meddelanden från Institutet för samhällsforskning upprätthållet av Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, nr. 41 ECHR; UDHR; ICCPR; ICESCR; ICCPR-OP; CERD; CDE; Genocide convention;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
13. Broms, Bengt : Ihmisoikeudet ja niiden suojelu, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet ja niiden suojelu / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainvälinen oikeus / Broms, B. - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, B-sarja ; No. 182), p. 245-283. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhistys (D), 1978.

ISBN 951 99162 6 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: X luku käsittelee ihmisoikeuksien kehitystä, julistusta, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä muita ihmisoikeuksia koskevia sopimuksia.Myös Euroopan neuvostoa ja ihmisoikeuksien suojelua tarkastellaan. Chapter X deals with the development of human rights, the declaration of human rights, the convention on civil and political rights and other conventions on human rights.The Council of Europe and the protection of human rights are also discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
14. Myntti, Kristian : Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland / Myntti, Kristian - ( Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi : Rättsvetenskapliga institutionen.Serie A. ; 268), 160 pp.. - Åbo / Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 493 5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Syftet med skriften är att utreda den finländska rättsordningens överensstämmelse med för Finland juridiskt bindande internationella överenskommelser på området för de mänskliga rättigheterna och huruvida och i vilken utsträckning tillträdandet av sådana internationella förpliktelser på- verkat tillkomsten och utformningen av den nationella lagstiftningen på det aktuella området. The purpose of the paper is to discuss whether the Finnish legal system is in conformity with international agreements on human rights which are binding upon Finland and whether and to what extent the Finnish adherence to such international agreements has affected the national legislation in this particular field.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Publikationen är en förkortad och omarbetad version av K.Mynttis licentiat avhandling "Internationella mänskorättsnormer och frihetsberövande" (1988). Publikationen är publicerad inom ramen för projektet "Finland och de mänskliga rättigheterna".ECHR;

 
15. Rosas, Allan : Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter med beaktande av flyktingars ställning, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter med beaktande av flyktingars ställning / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Flyktingboken. - pp. 107-116 - Ekenäs : Folkets Bildningsförbund (D), 1988.

ISBN 951 95455 5 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln ges en historisk bakgrund till utvecklingen av mänskliga rättigheter, de olika kategorierna av mänskliga rättigheter de internationella konventionerna och organen refereras.Vidare behandlas FN:s flyktingkommissariat och flyktingkonventionen. The articles gives a historical background to the development of human rights and describes the different categories of human rights, the international conventions and organs.The UN High Commissioner for Refugees and the Convention on Refugeees are also discussed.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; Refugee convention

 
16. Rosas, Allan : Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 1-8 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 466 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln ges en historisk bakgrund till de mänskliga rättigheterna (mr), de olika kategorierna av mr och de internationella konventionerna behandlas. Dessutom dryftar författaren frågor kring kontrollen av mr och de internationella organen.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
17. Matikainen, Jaana : Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset : raportti Suomen osallistumisesta kansainväliseen lainsäädäntäyhteistyöhön / Matikainen, Jaana - ( Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 17), 90 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 118 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The report deals with the participation of Finland in international legislative activities.The case of the 1966 United Nations Conventions on human rights is taken as an example.First, the participation of Finland in the drafting and adoption of these conventions is described.Second, the report deals with the national drafting and decisionmaking progress in the ratification and implementation of these conventions.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary: Finland and the 1966 Human Rights Conventions: a report of Finland's participation and cooperation on the drafting of International law ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
18. Sipponen, Kauko (ed.) : Perusoikeustyöryhmän muistio, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perusoikeustyöryhmän muistio / Sipponen, Kauko (ed.) - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 3), var. pag.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1982. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 6246 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriö asetti 25 toukokuuta 1981 työryhmän valmistelemaan ja hankkimaan selvityksiä, joita pidetään tarpeellisina perusoikeussäännöstön uudistamistyössä.Tämä muistio luovutettiin oikeusministeriölle 14. huhtikuuta 1982.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
19. Kuosma, Tapio : Ihmisoikeudet , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeudet : Suomen suuntana Strasbourg = Human rights in Finland : heading for Strasbourg / Kuosma, Tapio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.48-51. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet (D), 1988. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa annetaan perustietoa ja näkökohtia Euroopan yleissopimuksesta. Käydään läpi yleissopimuksen lähtökohdat ja täytäntöönpanon valvonta; ihmisoikeuksien ja perusvapauksien subjektit; yksilön oikeudet ja vapaudet; sopimusvaltioille ja viranomaisille asetetut velvoitteet; ihmisoikeustuomioistuimen kokoonpano.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
20. Scheinin, Martin : Finland till Europarådet?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Finland till Europarådet? / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.45-46. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter (D), 1988. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln dryftas Finlands regerings och riksdags handlingar ifråga om anslutningen till Europarådet, främst med hänblick på människorättsaspekten.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
21. Rosas, Allan : De mänskliga rättigheterna i finländsk utrikespolitik, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De mänskliga rättigheterna i finländsk utrikespolitik / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti (D), 1986. - ISSN 0501-0659 ; 0501-0659

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: De uppgifter artikeln bygger på är insamlade inom ramen för ett projekt vid institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi.I artikeln belyses mänskliga rättigheters roll i Finlands utrikespolitik genom att se till olika FN-konventioner, omröstningar i FN, initiativ och inlägg i FN.Utöver sådana mer allmänna uppgifter han man i artikeln även analyserat Finlands agerande i två specifika frågor (nordisk jämförelse) -dels nya mänskliga rättigheter, dels frågan om kontroll, klander och sanktioner.Europakonventionen behandlas i korthet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
22. Rosas, Allan : Nordic human rights policies, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic human rights policies / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Current research on peace and violence : No. 9(4)., p.167-182. - Tampere : TAPRI (D), 1986. - ISSN 0356-7895

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article looks at the Nordic human rights policies by studying the commitment to UN treaties; the European Convention; national implementation of human rights norms; voting behaviour in the UN; collective and new human rights and the Nordic Countries in relation to control, critisism and sanctions.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

SHELF CODE: Offprints (A.R.)

 
23. Rosas, Allan : Vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset Suomessa / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.73-80. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan vuoden 1966 ihmisoikeussopimusten asemaa Suomen oikeudessa, yleissopimukset ja Suomen lainsäädäntöä, Euroopan ihmisoikeussopimusta sekä ihmisoikeusnormien asemaa lainvalmistelussa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
24. Scheinin, Martin : Ihmisoikeudet ja lainsäätäjä, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet ja lainsäätäjä / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.81-90. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään ihmisoikeussopimusten vaikutusta lainsäätäjän toiminnassa, sopimusten rajoituksia ja poikkeamista sekä lyhyt selostus sopimusten suorasta sovellettavuudesta.Lisäksi tarkastellaan ihmisoikeussopimusten vaikutusta perusoikeusuudistuksessa ja perustuslakivaliokunnan kannanottoa 1988.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR

 
25. Scheinin, Martin : Tietopaketti Suomen ihmisoikeustilanteesta , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tietopaketti Suomen ihmisoikeustilanteesta = Finland's human rights situation - an information package / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 1., p.33-36. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti (D), 1987. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli on arvostelu Klaus Törnuddin kirjasta: Finland and the International Norms of Human Rights.Kirjassa käydään läpi tärkeimpien ihmisoikeusasiakirjojen sääntelemät oikeudet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICESCR; ICCPR;

 
26. Andrews, J.A (ed.) : Human rights in criminal procedure , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in criminal procedure : a comparative study / Andrews, J.A (ed.) - (United Kingdom Comparative Law Series ; No.6), 451 p.. - the Hague : Martinus Nijhoff publ.; Kluver, 1982.

ISBN 90 247 2552 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study gives a comparative view of human rights in criminal procedure. The essays cover such topics as the criminal procedure and the European Convention on human rights, human rights and the Northern Ireland emergency, human rights in the criminal procedure of England and Wales, Scotland, Belgium, West Germany, Greece, Canada, the Republic of Ireland and the USA.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): Revisions of papers presented at a conference organized by the United Kingdom National Committee of Comparative Law held at Manchester 19781000 (C)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
27. Andrews, J.A. : Introduction, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Introduction / Andrews, J.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in criminal procedure : a comparative study / Andrews, J. A. (ed.) - (United Kingdom Comparative Law Series ; No.6), p.8-16. - The Hague : Martinus Nijhoff publ.; Kluver, 1982.

ISBN 90 247 2552 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The introduction is a discussion of the way in which rights are protected under the European Convention on Human Rights and who carries the final responsibility for ensuring the observance of human rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
28. Samuels, Alec : The argument for a bill of rights in the United Kingdom, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The argument for a bill of rights in the United Kingdom / Samuels, Alec

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in criminal procedure : a comparative study / Andrews, J. A. (ed.) - (United Kingdom Comparative Law Series ; No.6), p.417-436. - the Hague : Martinus Nijhoff publ.; Kluver, 1982.

ISBN 90 247 2552 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The work studies arguments "for" and "against" the introduction of a bill of rights in the United Kingdom in order to guarantee the observance of the European Convention on Human Rights.

INDEX WORDS:
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
29. Lidstone, K.W. : Human rights in the English criminal trial, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights in the English criminal trial / Lidstone, K.W.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in criminal procedure : a comparative study / Andrews, J. A. (ed.) - (United Kingdom Comparative Law Series ; 6), 63-122 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ.; Kluwer, 1982.

ISBN 90 247 2552 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author examines to what extent safeguards within the English trial system match up to the requirements of the European Convention on Human Rights.

INDEX WORDS:
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
30. Card, Richard : Human rights and substantive criminal law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and substantive criminal law / Card, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in criminal procedure : a comparative study / Andrews, J. A. (ed.) - (United Kingdom Comparative Law Series ; 6), 349-374 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ.; Kluwer, 1982.

ISBN 90 247 2552 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The purpose of the text is to relate the substantive criminal law of England to the United Kingdom's obligations under the European Convention on Human Rights.

INDEX WORDS:
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR;

[Next]


24.11.1999