[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='arbitration' results in 94 hits


 
1. Kansainväliset välimiessäännöt , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainväliset välimiessäännöt : UNICITRAL 1976 / - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 6), 32 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1979. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 4431

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta UNCITRAL hyväksyi 1976 välimiessäännöt kansainvälisen kaupan yhteydessä syntyvien riitojen selvittelyä varten.Julkaisu sisältää englanninkielisen alkuperäistekstin sekä sen suomenkielisen käännöksen.

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Finland : 0 / 8222

 
2. Möller, Gustaf : Välimiesmenettelyn puolueettomuudesta, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Välimiesmenettelyn puolueettomuudesta / Möller, Gustaf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 84(6)., p.771-795. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esillä olevassa kirjoituksessa on tarkoitus tutkia onko välimiesten puolueettomuus riittävästi turvattu oikeudessamme erityisesti huomioon ottaen välimiesten kelpoisuutta ja esteellisyyttä koskevat säännökset.Keskeisenä on tällöin myös kysymys asianosaisten sopimusvapauden rajoista välimiesoikeuden kokoonpanoon nähden.

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Autere, Tenho : Kansainvälisten riitojen rauhanomaisesta selvittelystä, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainvälisten riitojen rauhanomaisesta selvittelystä : erityisesti tuomiovaltaa silmällä pitäen / Autere, Tenho - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.A-sarja ; No.83), 238 p.. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys; Akateeminen kirjakauppa, 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimus tarkastelee rauhanomaisten selvittelymetodien, väkivallankäytön vastapainona, kehitystä kansainvälisen yhteisön järjestyksessä.Tutkimuksen taustana on se tosiasia, että kansainvälisessä elämässä on sotien tai muun väkivallan syynä ollut useimmiten jokin osapuolten välinen ristiriita, joko oikeudellinen tai valtapoliittinen.

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
4. Official documents , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Official documents : ruling pertaining to the differences between France and New Zeeland araising from the Rainbow Warrior affair /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 325-328. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* NGO = NGO = NGO

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
5. Wallgren, Carita : Valet av tillämplig materiell rätt i ett till Finland lokaliserat internationellt skiljemannaförfarande , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Valet av tillämplig materiell rätt i ett till Finland lokaliserat internationellt skiljemannaförfarande = The law applicable to the merits of an international dispute arbitrated in Finland / Wallgren, Carita

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Festskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland : No. 120., p. 350-373. - Helsinki : JFT (D), 1984.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Följande redogör för vad som avses med internationellt skiljemannaförfarande, den konventionstext som reglerar lagvalsfrågan, haagkonventionen, skiljemännens lagval m.m.

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu

 
6. Jacot-Guillarmod, Oliver : L'arbitage prive face a l'article 6/1 de la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'arbitage prive face a l'article 6/1 de la convention europeenne des droits de l'homme / Jacot-Guillarmod, Oliver

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 281-294. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-6-1

 
7. Brownlie, Ian : Principles of the public international law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Principles of the public international law. / Brownlie, Ian. - 4th ed.., xlviii, 748 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 82 56396

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

NOTE (GENERAL): UN Charter

 
8. Tanja, Gerard J. : The legal determination of international maritime boundaries , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The legal determination of international maritime boundaries : the progressive development of continental shelf, EFZ and EEZ law / Tanja, Gerard J. - (T.M.C. Asser Instituut, Hague), 360 p.. - Deventer : Kluver Law and Taxation Publishers, 1990.

ISBN 90 6544 478

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljö = environment = ympäristö
* säkerhet = security = turvallisuus
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece / Turkey / Tunisia / Libya USED FOR Libyan Arab Jamahiriya / Guinea / North Africa / West Africa : 8227 / 8248

NOTE (GENERAL): Convention on the continental shelf

 
9. Butler, William E. (ed.) : The non-use of force in International Law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The non-use of force in International Law. / Butler, William E. (ed.), 250 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0293 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* aggression = aggression = aggressio
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* ekonomi = economy = talous
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* FN = UN = YK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Nicaragua / Grenada / Lebanon / United Kingdom / South Africa / Central America / Latin America : 6245 / 6357

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ECHR;Vienna convention on the law of treaties; Declaration on commonwealth principles; Treaty on Antarctica; UN convention on the law of the sea; Nuclear test ban treaty; The 3rd Line Convention

 
10. Brownlie, Ian : The principle of the non-use of force., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The principle of the non-use of force. / Brownlie, Ian ; Müllerson, R. A. ; Shinkahetskaia, G. G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The non-use of force in international law / Butler, W. E. (ed.), p. 17-52. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0293 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* medling = mediation = välitysmenettely
* invasion = invasion = invaasio
* aggression = aggression = aggressio

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / USA / Grenada / Lebanon / Latin America : 6245 / 6357

NOTE (GENERAL): Un charter;Vienna convention on the law of treaties

 
11. Carty, Anthony (ed.) : The role of international institutions., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The role of international institutions. / Carty, Anthony (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The non-use of force in international law / Butler, W. E. (ed.), p. 53-151. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0293 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* apartheid = apartheid = rotusorto
* COMECON = COMECON = COMECON
* FN = UN = YK
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Nicaragua / Central America / South Africa / Latin America : 8251 / 6245

NOTE (GENERAL): Declaration of Commonwealth principles.

 
12. Snyder, Francis : Economic power., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Economic power. / Snyder, Francis ; Weiss, F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The non-use of force in international law / Butler, W. E. (ed.), p. 202-247. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0293 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* ekonomi = economy = talous
* fattigdom = poverty = köyhyys
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): The 3rd Lomé convention.

 
13. Vasak, Karel : The Council of Europe , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Council of Europe / Vasak, Karel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev. and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 457-542 - Westport, Connectticut : Greenwood Press; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23396 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* implementering = implementation = toteuttaminen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC

 
14. Dinstein, Yoram (ed.) : International law at a time of perplexity , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Yoram (ed.) ; Tabory, Mala Cassoc, xxxiii, 1056 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG, FRE, SPA

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* FN = UN = YK
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ILO = ILO = ILO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UN charter; ACHPR; AMR; ECHR; CERD; ICCPR; Geneva conventions; Hague conventions; Genocide convention; CAT;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
15. Benavada, Santiago : La medicion de la Santa Sede en el Diferendo Chileno-Argentino sobre la zona Austral., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La medicion de la Santa Sede en el Diferendo Chileno-Argentino sobre la zona Austral. / Benavada, Santiago

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 33-50. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* medling = mediation = välitysmenettely
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / Argentina / South America / Latin America : 6424 / 6414

NOTE (GENERAL): El tratado de paz y amistad

 
16. Broms, Bengt : The present stage in the work of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the strenghtening of the role of the oranization., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The present stage in the work of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the strenghtening of the role of the oranization. / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 73-90. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* medling = mediation = välitysmenettely
* säkerhet = security = turvallisuus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): UN charter

 
17. Cohen, Maxwell : Impartiality, realism and the international process., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Impartiality, realism and the international process. / Cohen, Maxwell

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 91-102. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* medling = mediation = välitysmenettely
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
18. Gill, T.D. : Litigation strategy in the Nicaragua case at the International Court., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Litigation strategy in the Nicaragua case at the International Court. / Gill, T.D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 197-224. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* gerilla = guerrilla = sissiliike

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / United States / Central America / Latin America : 6245 / 6357

NOTE (GENERAL): Sandinista national liberation front (FSLN) / Nicarauan democrate force (FDN)UN charter

 
19. Quelques observations sur l'immunite d'execution des Etats et l'arbitrage International., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Quelques observations sur l'immunite d'execution des Etats et l'arbitrage International. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 369-384. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
20. Mosler, Hermann : The ad hoc chambers of the International Court of Justice, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The ad hoc chambers of the International Court of Justice : evaluation after five years of experience / Mosler, Hermann

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 449-460. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* medling = mediation = välitysmenettely
* ICJ = ICJ = ICJ

NOTE (GENERAL): International Court of Justice (ICJ) / Ad hoc Chambers.

 
21. Nathan, Eli : The Vienna conventionon succession on states in respect of state property, archives and debts., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Vienna conventionon succession on states in respect of state property, archives and debts. / Nathan, Eli

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 489-518. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* medling = mediation = välitysmenettely
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): The Vienna convention on the law of treaties; ICCPR

 
22. Maria Ruda, Jose : Nulidad de los tratados., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Nulidad de los tratados. / Maria Ruda, Jose

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.)Dinstein, Y. (ed.), p.661-678. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* ratificering = ratification = ratifiointi

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties

 
23. Ustor, E. : International arbitration, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International arbitration : Hungary's experience, practice and policy : past and present / Ustor, E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 977-986. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* medling = mediation = välitysmenettely
* historia = history = historia

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary / Austria : 8129 / 8213

NOTE (GENERAL): The peace treaty of Trianon.

 
24. Valticos, Nicolas : Nature et portee juridique de la ratification des conventions internationales du travail., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Nature et portee juridique de la ratification des conventions internationales du travail. / Valticos, Nicolas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 987-1004. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties.

 
25. Tankoano, Amadou : La place du droit public de l'etat dans l'arbitrage international avec une personne privee, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

La place du droit public de l'etat dans l'arbitrage international avec une personne privee / Tankoano, Amadou

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law = Revue Africaine de droit international et compare, p. 69-84. - London : African society of International and Comparative Law = La Societe Africaine de Droit International et Compare, 1989. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu

 
26. Schücking, Walther : The international union of the Hague conferences, 1918
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international union of the Hague conferences : the work of the Hague vol. I / Schücking, Walther - (Carnegie endowment for international peace), xii, 341 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1918.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

NOTE (GENERAL): Hague conferences; Geneva conventions; St.Petersburg convention

 
27. Brown Scott, James : The proceedings of the Hague peace conferences, 1920
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The proceedings of the Hague peace conferences : translation of the official texts : prepared in the Divison of International Law of the Carnegie Endowment for International Peace : the conference of 1899 / Brown Scott, James - ( Publications of the Carnegie Endowment for International Peace), xxii, 883 p.. - New York : Oxford U.P., 1920.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* skiljedom = arbitration = sovittelu

NOTE (GENERAL): Hague conventions

 
28. Siekmann, R. C. R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1978-1979, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1978-1979 / Siekmann, R. C. R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 11., p. 193-257. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1980. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2711 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* EG = EC = EY
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka
* PLO = PLO = PLO
* direktiv = directives = direktiivit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands Antilles / Netherlands / Egypt / Israel / Turkey / North Africa : 6113 / 8238

NOTE (GENERAL): Refugee convention; CERD

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
29. Pellet, Alain : The opinions of the Badinter Arbitration Committee , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The opinions of the Badinter Arbitration Committee : a second breath for the self-determination of peoples / Pellet, Alain

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European journal of international law = Journal européen de droit international =[EJIL] : No. 3(1)., p. 178-185. - München : C.H.Beck, 1992. - ISSN 0938-5428

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. Introduction Dionisio Anzilotti was one of three judges who served on the Permanent Court of International Justice from its inception in 1922 until its end in 1946, when the new International Court of Justice was established. Judges Rafael Altamira of Spain and Antonio Sánchez de Bustamante of Cuba were the other two jurists who sat on the bench together with Anzilotti throughout that period. The first term of judges of the Permanent Court of International Justice extended from 1922 to 1930, and the second from 1930 to 1939. Anzilotti was elected on the first occasion, and then reelected on the second. Then, on 1st September 1939, World War II broke out in Europe. Due to the prevailing circumstances, the Assembly of the League of Nations determined that it was inadvisable to proceed with elections for the third term of the Court, and that the existing members of the Court should therefore, pursuant to Article 13, paragraph 3, of its Statute, continue to discharge their duties. The Council of the League of Nations tacitly agreed. On that basis, the mandate of the members of the Court was extended until 1946, when the last Assembly of the League of Nations convened. For this reason, Anzilotti retained his position until the end of the War. The final two cases submitted to the Permanent Court were The Electricity Company of Sofia and Bulgaria, between Belgium and Bulgaria, and `Gerliczy', between Liechtenstein and Hungary. Both cases were interrupted by the outbreak of the War and the invasion of the Netherlands. Therefore, for all practical purposes, the work of the Permanent Court can be considered to have ceased as of 5th December 1939, when it issued an Order concerning an interim measure relating to The Electricity Company of Sofia and Bulgaria. In 1919, before joining the Court, Anzilotti participated as a member of the Italian delegation to the Peace Conference in Paris. He was immediately appointed, in 1920, as Under-Secretary of the League of Nations in charge of Legal Affairs. In that capacity, he was among the drafters of the Statute of the Permanent Court, and was therefore involved in the work of the Court from its very inception.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* skiljedom = arbitration = sovittelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): UN charter

URL http://www.ejil.org/

 
30. Hahn, Hugo J. : Value maintenance in the Young Loan Arbitration , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Value maintenance in the Young Loan Arbitration : history and analysis / Hahn, Hugo J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 14., p. 3-40. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1983. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 2916 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties

[Next]


24.11.1999