[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('asiakirjojen julkisuus') results in 35 hits


 
1. Norström, Carl : EU och den svenska offentlighetsprincipen, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU och den svenska offentlighetsprincipen / Norström, Carl, 286 p.. - Stockholm : Juridik & Samhälle, 1995.

ISBN 91-7199-032-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* EG-institutioner = EC-institutions = EY-instituutiot
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* CFSP = CFSP = YUTP
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland

NOTE (GENERAL): TEU

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
2. Wallin, Anna-Riitta : Offentlighetsprincipen och finländska reformplaner, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Offentlighetsprincipen och finländska reformplaner / Wallin, Anna-Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rätten till information som en mänsklig rättighet : föredrag vi XI nordiska mötet i rättsinformatik, 24-25.11.1995 / Saarenpää, A.; Suksi, M. (red.), p. 29-46. - Åbo : Abo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1997.

ISBN 951-650-910-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
3. Integritet, offentlighet, informationsteknik, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Integritet, offentlighet, informationsteknik : betänkande av Datalagskommittén / ; Justitieministeriet - (SOU ; 39), xx, 873 p.. - Stockholm : Fritzes, 1997 . - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20543-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
4. Ragnemalm, Hans : Den enskilde och det allmänna , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den enskilde och det allmänna : studier i stats- och förvaltningsrätt / Ragnemalm, Hans, 423 p.. - Stockholm : Juristförlaget, 1987.

ISBN 91-7598-177-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EG = EC = EY
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
5. Wahlgren, Peter (red.) : Rättsfallssamling i IT-rätt, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Rättsfallssamling i IT-rätt / Wahlgren, Peter (red.) - (Skrifter från institutet för rättsinformatik ; 5), 169 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 1996.

ISBN 91-39-20025-6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* IT = IT = IT
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
6. Olsson, Anders R. : Yttrandefrihet och tryckfrihet, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yttrandefrihet och tryckfrihet : handbok för journalister / Olsson, Anders R.. - 2. uppl.., 282 p.. - Stockholm : Rabén Prisma, 1997.

ISBN 91-518-3064-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* EU = EU = EU
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* journalister = journalists = lehtimiehet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* etik = ethics = etiikka
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
7. Strömberg, Håkan : Handlingsoffentlighet och sekretess, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handlingsoffentlighet och sekretess / Strömberg, Håkan, 75 p.. - Lund : Studentlitteratur, 1995.

ISBN 91-44-16917-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* tystnadsplikt = obligation of secrecy = vaitiolovelvollisuus
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* justitieombudsman = Parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* EU = EU = EU
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
8. Hedlund, Ewa : EU-medborgarens rätt till samhällsservice, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU-medborgarens rätt till samhällsservice / Hedlund, Ewa, 31 p.. - Stockholm : Svenska kommunförbundet och Kommentus förlag, 1995.

ISBN 91-7344-954-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy / United Kingdom / France / Spain / Sweden

NOTE (GENERAL): European public service charter; La charte des services publics; Plan de Modernizacion del administracion del estado; Patient's charter; Citizen's charter; EEC-treaty; TEU;

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
9. Bohlin, Alf : Offentlighetsprincipen, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Offentlighetsprincipen / Bohlin, Alf. - 5. uppl.., 247 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 1996.

ISBN 91-39-20012-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* justitieombudsman = Parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* tystnadsplikt = obligation of secrecy = vaitiolovelvollisuus
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
10. Norström, Carl : Sekretess i socialtjänsten, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sekretess i socialtjänsten / Norström, Carl ; Sverne, Tor. - 3. uppl., 431 p.. - Göteborg : Gothia, 1997.

ISBN 915-62292-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* tystnadsplikt = obligation of secrecy = vaitiolovelvollisuus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
11. Oker-Blom, Max : Intimitetsskyddet - i korstrycket mellan offentlighet och sekretess, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Intimitetsskyddet - i korstrycket mellan offentlighet och sekretess / Oker-Blom, Max

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland : no. 132; andra-tredje häfte., p. 167-192. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland, 1996. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* tystnadsplikt = obligation of secrecy = vaitiolovelvollisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
12. Biondi, Andrea : The flexible citizen, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The flexible citizen : individual protection after the treaty of Amsterdam / Biondi, Andrea

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European public law : vol. 5; issue 2., p. 245-267. - Hague : Kluwer, 1999. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

NOTE (GENERAL): TEU; ToA;

 
13. Sejersted, Fredrik : Norway : the act on public access to documents, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Norway : the act on public access to documents : current frustrataions and prospects for reform / Sejersted, Fredrik

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European public law [=EPL] : vol. 5; issue 1., p. 12-21. - Hague : Kluwer, 1999. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland / Denmark

 
14. Dyrberg, Peter : Current issues in the debate on public access to documents, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Current issues in the debate on public access to documents / Dyrberg, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law review : vol. 24:2., p. 157-170. - London : Sweet & Maxwell, 1999. - ISSN 0307-5400

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* EU = EU = EU

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
15. Lagstiftningen om offentlighet och sekretess revideras, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Lagstiftningen om offentlighet och sekretess revideras : särtryck = Julkisuus- ja salassasäädännön uudistus : eripainos / - (Lagberedningsavdelningens publikation ; 6), 283 p.. - Helsingfors : Justitieministeriet, 1999. - ISSN 0356-8431

ISBN 951-53-2077-1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL: 1. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlighet i myndighetemas verksamhet samt till lagar som har samband med den (RP 30/1998 rd). 2. Förvaltningsutskottets betänkande 31/1998 rd. 3. Transumt ur riksdagens svar pa regeringens proposition med förslag till lag om offentlighet i myndighetemas verksamhet samt till lagar som bar samband med den (RSv 303/1998 rd). 4. Lagtexter i Finlands författningssamling.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Rättsvet. inst.

SHELF CODE: II. vån.

 
16. Reif, Linda C. (ed.) : The international ombudsman anthology , 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international ombudsman anthology : selected writings from the International Ombudsman Institute / Reif, Linda C. (ed.) - (~), xxxviii, 745 p.. - Hague : Kluwer Law; International Ombudsman Institute, 1999.

ISBN 90-411-0490-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Introduction, by Linda C. Reif. 1. THE OMBUDSMAN : PRESENT AND FUTURE ROLES :. 1. M. Costing : The ombudsman and his environment: a global viev. 2. D. Jacoby : The Future of the Ombudsman. 3. S. Owen : The Ombudsman: Essential Elements and Common Challenges. 4. D. Pearce : The Ombudsman: Review and Preview - The Importance of Being Different. 5. G.E. Caiden and D. de Asper y Valdes : Maturation Issues for the Ombudsman. II : THE OMBUDSMAN : SURVEYS AND PERSPECTIVES:. 1. R. Gregory : Building an Ombudsman Scheme: Statutory Provisions and Operating Practices. 2. V. Ayeni : Evaluating Ombudsman Programmes. 3. U. Kempf and M. Mille : The Role and the Function of the Ombudsman: Personalised Parliamentary Control in Forty-Eight Different States. 4. D. de Asper y Valdes : The Self-Perceptions of the Ombudsman: A Comparative and Longitudinal Survey. III : THE OMBUDSMAN AND HUMAN RIGHTS PROTECTION:. 1. L.C. Reif : The Promotion of International Human Rights Law by the Office of the Ombudsman. 2. M. Costing : The National Ombudsman of the Netherlands and Human Rights. 3. J. Madrazo : New Policies on Human Rights in Mexico: The National Commission for Human Rights 1988-1993. 4. J.L. Maiorano : The Defensor del Pueblo in Argentina: A Constitutional Institution of Control and Protection. 5. H. Gammeltoft-Hansen : Refugee Concerns. IV. ADAPTATIONS OF THE OMBUDSMAN MODEL : 1. M.G.J. Kimweri : The Effectiveness of an Executive Ombudsman. 2. M.D. Farrell-Donaldson : Will the Real Ombudsman Come Forward?. 3. M. Mills : Municipal Government Ombudsman. 4. C. Maino : Ethical Considerations : The Leadership Code of Papua New Guinea. V. THE OMBUDSMAN AND ISSUES OF JURISDICTION:. 1. E. Biganovsky : The Experiences of the South Australian Ombudsman : "Policy - Administration - Jurisdiction of the Ombudsman". 2. D. Gibson : Coping With Quasi-ness : Ombudsmen and Quasi-Judicial Tribunals. 3. J. Meunier : The Special Relations of the Canadian Province Ombudsmen With the Courts and Quasi-Judicial Authorities. 4. P.K. Koskinen : Investigating the Judiciary. 5. D.C. Rowat : Why An Ombudsman to Supervise the Courts?. 6. T. J. Christian : Why an ombudsman to supervise the courts in Canada? VI. THE OMBUDSMAN PROCESS:. 1. M. Zacks : Administrative Fairness in the Ombudsman Process. 2. C. Ferris : Special Ombudsman Investigations. 3. R. Jamieson : Alternative Dispute Resolution. 4. H.G. Morrison : Decisions by the Ombudsman and Review by th Legislature: Rules, Principles and Policy. 5. B. Parfitt : Public Education on the Role of the Ombudsman Office Geographical Concerns, Targetting Vulnerable Groups. 6. M. Aeuilar Alvarez : The Teaching, Learning and Training Process for Human Rights Protection. 7. D. Jacoby : Comments on Relations Between Ombudsmen.

INDEX WORDS:
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* europeiska ombudsmannen (EU) = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etik = ethics = etiikka
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Alaska / Austria / California / Chile / China / Australia / Colombia / Costa Rica / Denmark / Eastern Europe / El Salvador / Finland / France / Germany / Ghana / Guatemala / Hawaii / Netherlands / Mexico / Hungary / Jamaica / Papua New Guinea / Latin America / Argentina / Chile / Brazil / Venezueal / Namibia / Taiwan / Uganda / Zambia

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child; Candadian charter of rights and freedoms; CEDAW; CRC; CAT; ECHR; ICCPR; ICESCR;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0490-9

 
17. Ollila, Riitta : Freedom of speech and protection of privacy in convergence of electronic communications, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of speech and protection of privacy in convergence of electronic communications / Ollila, Riitta - (Acta universitatis lapponiensis ; 41), xlii, 351 p.. - Rovaniemi : University of Lapland. Faculty of Law, 2001. - ISSN 0788-7604

ISBN 951-634-805-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Fundamental rights in information society. 2. Freedom of speech and implicit restrictions. 3. Protection of privacy in information flows. 4. Reconciliation between freedom of speech and privacy.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* INTERNET = INTERNET = INTERNET

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Germany

NOTE (GENERAL): ECHR-10;

URL Fulltext i EDILEX (http://www.lakimies.org/)

 
18. Clayton, Richard : Privacy and freedom of expression, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Privacy and freedom of expression : (reprinted from "the law of human rights" / Clayton, Richard ; Tomlinson, Hugh, xii, 271 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2001.

ISBN 0-19-924638-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 12. The Right to Respect for Privacy and the Home. A. The Nature of the Rights. B. The Rights in English Law Before the Human Rights Act: (1) Introduction (2) Intrusion into the home: entry, search and seizure (3) The misuse of personal information (4) Photography, surveillance and telephone tapping (5) Privacy and the media (6) Other privacy rights. C. The Law Under the European Convention : (1) The scope of the right (2) Justification under Article 8(2). D. The Impact of the Human Rights Act : (1) Introduction (2) United Kingdom cases prior to the Human Rights Act (3) General impact issues (4) Specific areas of impact Appendix 1. The Canadian Charter of Rights (1) Introduction (2) Section 8 principles (3) A personal right (4) Section 8 analysis: a two-step process Appendix 2. The New Zealand Bill of Rights Act (1) Introduction (2) Interpretation of section 21 (3) Electronic surveillance Appendix 3. Human Rights Cases in Other Jurisdictions (1) Introduction (2) Human Rights Committee (3) India (4) Ireland (5) South Africa. 15. Freedom of Expression. A.The Nature of the Right B. The Right in English Law Before the Human Rights Act (1) Introduction (2) Prior Restraint (3) Protection of reputation: defamation (4) Comment on court proceedings: contempt of court (5) Obscenity and indecency (6) Media regulation and censorship (7) Freedom of expression and the criminal law (8) Expression and government secrecy (9) Freedom of information C. The Law Under the European Convention (1) Introduction (2) Scope of the right (3) Types of expression (4) Justifying limits on expression D. The Impact of the Human Rights Act (1) Introduction (2) United Kingdom cases prior to the Human Rights Act (3) General Impact Issues (4) The potential impact Appendix 1. The Canadian Charter of Rights (1) Introduction (2) Justifiable limitations Appendix 2. The New Zealand Bill of Rights Act (1) Introduction (2) Justifiable Limitations Appendix 3. Human Rights Cases in Other Jurisdictions (1) Introduction (2) Antigua and Barbuda (3) Australia (4) Hong Kong (5) Human Rights Committee (6) India (7) Ireland (8) Namibia (9) South Africa (10) Sri Lanka (11) Zimbabwe

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* hädelse = blasphemy = herjaus
* censur = censorship = sensuuri
* barn = children = lapset
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* val = elections = vaalit
* sysselsättning = employment = työllisyys
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* pressfrihet = freedom of the press = painovapaus
* fångar = prisoners = vangit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* invandring = immigration = maahanmuutto
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* journalister = journalists = lehtimiehet
* polis = police = poliisi
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* allmänna ordningen = public order = yleinen järjestys
* romer = Roma = romanit

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; Canadian charter of rights and freedoms; ICCPR;

URL http://www.oup.co.uk/search2/?view=searchresults

 
19. Peers, Steve : Human rights case law of the European Court of Justice April 2001 to December 2001, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights case law of the European Court of Justice April 2001 to December 2001 / Peers, Steve

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law review : vol. 2; no. 1., p. 147-161. - Nottingham : University of Nottingham. Human rights Law Centre. School of Law, 2002. - ISSN 1461-7781

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* betald semester = paid leave = maksettu loma
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* EU = EU = EU

NOTE (GENERAL): ECHR; EU charter of fundamental rights; ToA;

 
20. Alling, Johan : Beslut, dokumentation och öppenhet i EU, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Beslut, dokumentation och öppenhet i EU / Alling, Johan ; Jönsson, Karin ; Lindberg, Fredrik, 300 p.. - Stockholm : Norstedts förlag, 2001.

ISBN 91-39-00642-5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL: 1. Europeiska Unionen - institutioner och organ. 2. Offentlighet och informationspolitik. 3.EG-domstolens rättspraxis om öppnehet. 4. Sammasntällning och klarhet. 5. Dokumentation. 6. Beslutsförfarande. 7. Rättskällor och politiska akter. 8. Rådets dokument. 9. Historiska arkiv. 10. Elektroniska källor.

INDEX WORDS:
* direkt effekt = direct effect = välitön vaikutus
* EU = EU = EU
* justitieombudsman (EU) = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.njab.se/

 
21. Heuru, Kauko : Kunta perusoikeuksien toteuttajana, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kunta perusoikeuksien toteuttajana / Heuru, Kauko, 314 p.. - Helsinki : Talentum, 2002.

ISBN 952-14-0671-2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. Kunnallishallinnon perustuslaillinen asema. 2. Perusoikeudet. 3. Kunnan vastuu perusoikeuksien toteuttamisessa. 4. Perusoikeudet ja kunnallistalous. 5. Oikeussuoja.

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* EMU = EMU = eMU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

URL http://kauppapaikka.talentum.com/

 
22. Eeckhout, P. (ed.) : Yearbook of European law 2001-2002, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yearbook of European law 2001-2002 : 21 / Eeckhout, P. (ed.) ; Tridimas, T. ; Burca, G. de, xviii, 669 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2003.

ISBN 0-19-925461-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The constitutionalization of the European Union, by Christiaan Timmermans. 2. The Euro and the European demos : a reconstitution, by Larry Cata Backer. 3. Essentlia facilities in EC law : the rise of an 'epithet' and the consolidation of a doctrine in the communications sector, by Antonio F. Bavasso. 4. Free movement of persons inthe light of the new title IV TEC : from intergovernmentalism towards a community policy, by Georgia Papagianni. 5. Economic migration into the European Union : standing at the crossroads, by Daniel Wilsher. 6. The race directive : towards equality for all the peoples of Europe?, by Christopher Brown. 7. IN(di)visible citizen(ship) : same-sex partners in European Union immigration law, by Lina Papadopoulou. 8. International law in Community law : the law andpolitics of direct effect, by Jan Klabbers. 9. Bananas, private challenges, the courts and the legislature, by Arwel Davies. 10. Black, white and shades of grey : horizontality of directives revisited, by Takis Tridimas. 11. State liability and alternative courses of action : how independent can an autonomous remedy be?, by Georgios Anagnostaras. 12. the new regulation on access to documents : a critical analysis, by Steve Peers. 13. 'De'legalize it' - on current tendencies in EC constitutional law, by Joakim Nergelius. SURVEYS:. 1. Principles of European internal market law : 2001 cases, by Andrea Biondi and Maya Lester. 2. Environmental law 2000-2001, by Nicola Notaro and sara Poli. 3. Council of Europe : legal co-operation in 2000-2001, by Hans-Jürgen Bartsch.

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* asyl = asylum = turvapaikka
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* barn = children = lapset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* rasism = racism = rasismi
* EU-utvidgning = EU-enlargement = EU-laajentuminen
* sysselsättning = employment = työllisyys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* rasdiskrimineringsdirektiv = race directive = rotusyrjintädirektiivi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* terrorism = terrorism = terrorismi
* WTO = WTO = WTO
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Germany / Italy / United Kingdom / USA / Finland / France / Greece / Sweden

NOTE (GENERAL): ICCPR; EU charter on fundamental rights; Social charter; Data protection convention; EC treaty; TEU; ToA; Schengen convention; ECHR; ESC; Framework convention on the protection of national minorities; Rio convention on biological diversity; SEA; Convention on climate change; CERD; CEDAW; Migrant workers convention;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
23. Eeckhout, P. (ed.) : Yearbook of European law 2001, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yearbook of European law 2001 : 2 / Eeckhout, P. (ed.) ; Tridimas, T. ; Burca, G. de, xviii, 699 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2002.

ISBN 0-19-924340-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The influence of free movement of persons, services and capital on national direct taxation : trends in the case law of the Court of Justice, by Melchior Wathelet. 2. Public service provision in competitive markets, by Erika Szyszczak. 3. From Obloquy to equality : in the shadow of abnormal situations, by Nellius Carey. 4. The defeat of the European Tobacco Advertising situations, by Nelius Carey. 5. Locating EC environmental law, by Donald McGillvray and Jnae Holder. 6. Reflections on the future of the judicial system of the European Union after Nice, by P. J. G. Kapteyn. 7. Protecting legitimate expectations in European Community law andin domestic Irish law, by Gavin Barrett. SURVEYS:. 1. The institutional law of the European Union in 2000, by Kieran St. C. Bradley. 2. European Union employment and social policy 1999-2000, by Catherine Barnard and Tamara Hervey. 3. The Brussels convention 1999-2000, by Edwin Peel. 4. EC competition law 1999-2000, by Ian S. Forrester, QC and Jacquelyn F. MacLennan. 5. Common foreign and security policy 19999-2000, by Steve Peers

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* CFSP = CFSP = YUTP
* sysselsättning = employment = työllisyys
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* ECJ = ECJ = ECJ
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* WEU = WEU = WEU
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
24. Eechout, P. (ed.) : Yearbook of European law 1999/2000, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yearbook of European law 1999/2000 : 19 / Eechout, P. (ed.) ; Tridimas, T. ; Burca, G. de, xx, 738 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2000.

ISBN 0-19-829939-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: ARTICLES:. 1 C. Turner and R. Munoz: Judicial Architecture. 2. K. Lenaerts and E. de Smijter: The EU as an Actor in International Law. 3. A. Biondi: Internal Market. 4. D. O'Keefe and B. Keane: The Shadow of Silhouette. 5 H. W. Micklitz: Principles of Social Justice in European Private Law. 6. K Schiemann: Europe: Our Common Legal Principles. 7. A. Tomkins: Transparency and the Emergence of European Administrative Law. 8. S. Schonberg: Legal Certainty and Revocation of Administrative Decisions. 9. C. A. Jones: Television without Frontiers Directive. 10. C. Zilioli and M. Selmayr: ECB. 11. J. D. La Rochere: EMU: Constitutional Aspects and External Representation. 12 R. Asariotis: Anti-Suit Injunctions and the Brussels Convention. ANNUAL SURVEYS : 13. K. Bradley: The Institutional Law of the European Union in 1999. 14. M. Hunt: The European Convention on Human Rights. 15. H. J. Bartsch: Council of Europe: legal Co-operation in 1998/1999. 16. D. Chalmers: Environmental Law 1998-1999.

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* sysselsättning = employment = työllisyys
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EMU = EMU = EMU
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* kurder = Kurds = kurdit
* europeiska ombudsmannen (EU) = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Belgium / Denmark / France / Germany / Greece / Italy / Netherlands / Norway / Poland / South Africa / Sweden / Switzerland / USA

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; Brussels convention; Dublin convention; Refugee convention; ECPT; European convention on transfrontier television; Kyoto protocol; Lugano convention; Social charter; The statute of the ICJ; UN charter;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-829939-7

 
25. Bull, Thomas : Sweden : changing principles of freedoms of speech in Sweden?, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sweden : changing principles of freedoms of speech in Sweden? / Bull, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European public law : vol. 8; issue 3., p. 333-348. - Hague : Kluwer Law, 2002. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* EU = EU = EU
* allmänna ordningen = public order = yleinen järjestys

NOTE (GENERAL): ECHR-10;

 
26. Thym, D. : The Schengen law, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Schengen law : a challenge for legal accountability in the European Union / Thym, D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 8; no. 2., p. 218-245. - London : Blackwell publ., 2002. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat

NOTE (GENERAL): EC treaty; Schengen protocol; ToA; TEU; ECHR-6;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.ingenta.com/isis/searching/ExpandTOC/ingenta;jsessionid=2t0q1om30p8om?issue=infobike://bpl/eulj/2002/00000008/00000002&index=3
URL (full text)

 
27. Bohlin, Alf : Offentlighetsprincipen, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Offentlighetsprincipen / Bohlin, Alf. - 6. uppl.., 266 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 2003.

ISBN 91.39-20232-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
28. Tridimas, Takis (ed.) : European Union law for the twenty-first century, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

European Union law for the twenty-first century : rethinking the new legal order : vol. 1 constitutional and public law : external relations / Tridimas, Takis (ed.) ; Nebbia, Paolisa, xxvi, 465 p.. - Oxford : Hart publ., 2004.

ISBN 1-84113-456-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction, by Takis Tridimas. 2. Three Challenges for European Constitutionalism in the 21 st Century, by Francis Snyder. 3. Judicial Review as a Contribution to the Development of European Constitutionalism, by Koen Lenaerts and Tim Corthaut. 4. Competences of the Union, by George A Bermann. 5. The Hierarchy of Norms, by Paul Craig. 6. Protecting Fundamental Rights in Europe’s New Constitutional Order, by Anthony Arnull. 7. The European Court of Justice and the Draft Constitution: A Supreme Court for the Union?, by Takis Tridimas. 8. The European Commission: Should it be at the Heart of the Future European Union?, by Mike Cuthbert and Sarah Willis. 9. The Role of National Parliaments in the EU’s New Constitutional Order, by Adam Cygan. 10. For Substantive Constitutionalism in the European Union, by Bernard Ryan. 11. Forgetting Law in the European Convention? Europe’s ‘Hidden’ Constitution-Building and its Legitimation, by Michelle Everson and Julia Eisner. 12. The Draft EU Constitution and Private Party Access to Judicial Review of EU Measures, by Angela Ward. 13. Legality Review of Member States Discretion Under Directives, by Chris Hilson. 14. What is the Point of Francovich?, by Michael Dougan. 15. Lines in the Sand: Between Common Foreign Policy and Single Foreign Policy, by Eileen Denza. 16. Which Policy for Which Europe? The Emerging Security and Defence Policy of the European Union, by Panos Koutrakos. 17. Gripping Global Governance: The External Relations of the EU Between the Treaty of Nice and the Convention on the Future of Europe, by Christoph Herrmann. 18. Squaring the Circle for Tomorrow’s World: A Comparative Analysis of the EC and WTO Approaches to Balancing Economic and Non-economic Interests in International Trade, by Emily Reid. 19. The Participation of the European Community in the World Trade Organisation: An External Look at European Union Constitution-Building, by Antonis Antoniadis. 20. EU Immigration and Asylum Law: Internal Market Model or Human Rights Model?, by Steve Peers. 21. A Missed Opportunity? EU Law and Asylum in the 21 st Century, by Hélène Lambert. 22. Asylum and Immigration in the Context of Enlargement, by Catherine Phuong. 23. Enlargement: A Successful Instrument of Foreign Policy?, by Marise Cremona. 24. The European Employment Strategy and the Challenges of Enlargement, by Samantha Velluti. 25. The EU Charter of Fundamental Rights: Is it a New Accession Condition for the Candidate Countries Especially in Light of the Post-Nice IGC?, by Jenö Czuczai.

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* asyl = asylum = turvapaikka
* europeiska arresteringsordern = European arrest warrant (EAW) = eurooppalainen pidätysmääräys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* EU = EU = EU
* CFSP = CFSP = YUTP
* EU-grundlag = EU-constitution = EUn perustuslaki
* demokrati = democracy = demokratia
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* sysselsättning = employment = työllisyys
* konstitutionalism = constitutionalism = valtiosääntöistäminen
* EU-utvidgning = EU enlargement = EU-laajentuminen
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* globalisering = globalization = globalisaatio
* invandring = immigration = maahanmuutto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* legitimitet = legitimacy = legitimiteetti
* äktenskap = marriage = avioliitto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* romer = Roma = romanit
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* terrorism = terrorism = terrorismi
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of HUman Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* konstitutionalism = constitutionalism = valtiosääntöistäminen
* CFSP = CFSP = YUTP

NOTE (GENERAL): EU charter of fundamental rights; ECHR;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.hart.oxi.net/bookdetails.asp?id=634&bnd=0

 
29. Lenaerts, Koen : Constitutional law of the European Union, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional law of the European Union / Lenaerts, Koen ; van Nuffel, Piet. - 2. ed.., clii, 969 p.. - London : Sweet & Maxwell, 2005.

ISBN 0-421-88610-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: The European Union - Emergence of New Paths Towards Integration. PART II: Jurisdiction of the European Union. PART III : The Actors of the European Union. PART IV: The Decision-Making Process Within the European Union. PART V: Sources of Law of the European Union. PART VI: The European Union in International Legal Transactions.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* abort = abortion = abortti
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* sysselsättning = employment = työllisyys
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* asyl = asylum = turvapaikka
* EU-utvidgning = EU-enlargement = EU-laajentuminen
* CFSP = CFSP = YUTP
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EU-grundlag = EU constitution = EUn perustuslaki
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* könsdiskriminering = sex discrimination = sukupuolisyrjintä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* EMU = EMU = EMU
* EBRD = EBRD = EBRD
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* CFSP = CFSP = YUTP
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / France / Germany / Luexembourg / Netherlands / Ireland / United Kingdom / Denmark / Greece / Portugal / Spain / Austria / Finland / Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR; UN charter; Refugee convention; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; ECHRP-11; EU charter of fundamental rights; SEA; ToA; Treatyof Nice; Art. 45-46 (EC treaty);

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
30. Mäenpää, Olli : Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa / Mäenpää, Olli, xiv, 275 p.. - Helsinki : Edita, 2007.

ISBN 978-951-37-4876-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

URL http://www.bookplus.fi/product.php?isbn=9789513748760&CustID=742746f5b7d05bcb9a972dc64a910e33

[Next]


24.11.1999