[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('asuinpaikan valinta') results in 31 hits


 
1. Jessen-Petersen, Soren : Flyktingarna i ett nordiskt perspektiv, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Flyktingarna i ett nordiskt perspektiv / Jessen-Petersen, Soren

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 48-50 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 466 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln behandlas fyra aspekter av en flyktingsituation: 1) Grundorsakerna till flyktingskap (root causes) 2) Transit 3) asyl och bosättning i tredje land 4) Ekonomiskt bidrag.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
2. Nordbors rättigheter i Norden, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nordbors rättigheter i Norden = Pohjoismaalaisten oikeudet Pohjolassa / ; Nordiska Rådet - (NU-serien ; 1985 : No. 6), 413 p.. - Oslo : Nordiska Ministerrådet, 1986.

ISBN 91 38 09147 X

LANGUAGE: SWE, FIN

ABSTRACT: Nordiska Ministerrådet har sammanställt en jämförande analys vad gäller de hinder ländernas lagstiftning medför för nordiska medborgare vid bosättning eller vistelse i annat land.Rapporten omfattar ett tiotal rättsområden och har till syfte att visa eventuella brister i rättställningshänseende mellan medborgare och inflyttade nordbor.

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
3. Treffer, Hannes : Artikel 1-4 4.2P, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 1-4 4.2P / Treffer, Hannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 659-687. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHRP-4-1

 
4. Gunther, Herbert : Zur Entstehung von Völkergewohnheitsrecht., 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Zur Entstehung von Völkergewohnheitsrecht. / Gunther, Herbert - (Schriften zum Völkerrecht ; No. 11), 190 p.. - Berlin : Duncker & Humblot, 1970.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

 
5. Karapuu, Heikki : Economic, social and cultural rights in Finland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Economic, social and cultural rights in Finland. / Karapuu, Heikki ; Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 195-223. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990 .

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ACHPR; ICCPR; Refugee convention; ICESCR; CRC;

 
6. Ndongo, Tacco : Minorities and migration., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Minorities and migration. / Ndongo, Tacco ; Ibarra, Mario

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in urban areas. - p. 89-111 - Paris : Unesco, 1983.

ISBN 923 101 983 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* migration = migration = siirtolaisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Central America / South America / Latin America : 5000 / 6200

NOTE (MEETINGS): Symposium on human rights in urban areas, Paris, (19801208), (C).

 
7. Jägersköld, Stig : The freedom of movement., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The freedom of movement. / Jägersköld, Stig

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 166-184. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* migration = migration = siirtolaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR.

 
8. Volio, Fernando : Legal personality, privacy and the family., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Legal personality, privacy and the family. / Volio, Fernando

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 185-208. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kommunikation = communication = viestintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; Refugee convention; Declaration on the rights of the child.

 
9. Higgins, Rosalyn : Liberty of movement within the territory of a state, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Liberty of movement within the territory of a state : the contribution of the Committee on Human Rights / Higgins, Rosalyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 325-342. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* FN = UN = YK
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
10. Bozano case : judgment of 18th December 1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bozano case : judgment of 18th December 1986 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 111), 39 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20870 2

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1,4)-18-26-50; ECHRP-4-2

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Gillow case: judgment of 24th November 1986., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Gillow case: judgment of 24th November 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 109), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20860 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ockupation = occupation = miehitys
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rättvisa = justice = oikeudenmukaisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-14-50;ECHRP-1-1; ECHRP-4-2

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Grahl-Madsen, Atle : Article 13, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 13 / Grahl-Madsen, Atle

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 203-215. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (GENERAL): UDHR-13

 
13. Aussant, Jill (ed.) : Libre circulation des personnes, des services et des capitaux, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Libre circulation des personnes, des services et des capitaux : transports / Aussant, Jill (ed.). - 2e éd. - (Commentaire megret : le droit de la CEE ; No. 3), 408 p.. - Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles, 1990.

ISBN 2 8004 1009 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
14. Russian residence and travel restrictions, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Russian residence and travel restrictions / - (Helsinki Watch ; vol. 4; no. 14 ), 12 p.. - New York : Helsinki Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* pass = passport = passi
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Russian Federation : 8150

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; CERD

 
15. O'Reilly, James (ed.) : Human rights and constitutional law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and constitutional law : essays in honour of Brian Walsh / O'Reilly, James (ed.), xx, 366 p.. - Dublin : The Round Hall Press, 1992.

ISBN 0 947686 80 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* slaveri = slavery = orjuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EG = EC = EY
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / USA / Australia / Belgium / France / Germany / Italy / Luxembourg / Spain / Sweden : 8231 / 6357 / 9012 / 8214 / 8223 / 8233 / 8235 / 8245 / 8246

NOTE (GENERAL): American declaration of independence; ECHR; ESC; AMR; European convention on extradition; ICCPR; ICESCR; CAT; Refugee-convention; UN charter

 
16. Grigoriev, Alexej : Citizenship and minority rights issues in the Baltic States, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Citizenship and minority rights issues in the Baltic States : Latvia / Grigoriev, Alexej, 12 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institute for Human Rights, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ukrainare = Ukrainians = ukrainalaiset
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* judar = Jews = juutalaiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Russian Federation / Latvia

NOTE (MEETINGS): Citizens, minorities, foreigners : human rights perspectives, workshop in Espoo, Finland, Hanasaari, (19930510-19930511), (C)

NOTE (GENERAL): Charter of Paris;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. O'Keefee, David : Trends in the free movements of persons within the European Communities, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Trends in the free movements of persons within the European Communities / O'Keefee, David

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and constitutional law : essays in honour of Brian Walsh / O'Reilly, J. (ed.), p. 263-291. - Dublin : The Round Hall Press, 1992.

ISBN 0 947686 80 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): Dublin convention; Schengen convention

 
18. Comparative study on discrimination against persons with HIV or AIDS, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Comparative study on discrimination against persons with HIV or AIDS / ; Swiss Institute of Comparative Law ; Council of Europe, 495 p.. - Strasbourg : Directorate of Human Rights of the Council of Europe, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* prostitution = prostitution = prostituutio
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / Ireland / Italy / Sweden : - / 8231 / 8233 / 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-14; CERD; ICCPR-26; CRC; CEDAW;

 
19. Öst, Anna-Carin : Medborgare eller främling, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Medborgare eller främling : en studie av medborgarskapsregleringen : Estland, Lettland och Litauen / Öst, Anna-Carin, 139 p.. - Åbo : Åbo Akademi: Rättsvetenskapliga institutionen, 1993.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ryssar = Russians = venäläiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Lithuania / Latvia

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis), Åbo Akademi University, (1993)

NOTE (GENERAL): Publicerad 1994; ISBN: 951-650-381-0.Recenserad i Invandrare & minoriteter 1995:3 av Alur Reinans.Convention on the nationality ow women; ADRD; Genocide convention; ECHR; Convention on the reduction of statelessness; CERD; CEDAW; ICCPR; ICESCR; AMR; CAT; CRC; Declaration on the rights of minorities; TEU;

 
20. publ. by the members of the court : Decisions of the Bundesverfassungsgericht - Federal Constitutional Court - Federal Republic of Germany, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Decisions of the Bundesverfassungsgericht - Federal Constitutional Court - Federal Republic of Germany : vol.I (part I-II): international law and law of the European Communities 1952-1989 / publ. by the members of the court, 766 p. . - Baden-Baden : Nomos, 1992.

ISBN 3-7890-2422-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* ICJ = ICJ = ICJ
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* inbördes likställdhet = equality of spouses = yhdenvertaiset yksityisoikeudelliset oikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Germany / Czechoslovakia / Poland

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; ICCPR; ICESCR; Nuremberg charter;

 
21. Hoogenboom, Thomas : Integration in to society and free movement of non-EC nationals, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Integration in to society and free movement of non-EC nationals / Hoogenboom, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European journal of international law (EJIL) = Journal europeén de droit international : v. 3(1)., p. 36-52. - München : C.H. Beck, 1992. - ISSN 0938-5428

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. Introduction: Discrimination against aliens, particularly those who are not nationals of one of the Member States, is a source of concern in the European Community. This concern has repeatedly been expressed by the Council, the Commission and the European Parliament.2 What is more, this topical and highly sensitive issue is one of extreme political and legal complexity. While there is a growing awareness that integrated measures are needed at Community level, the traditional view is that the treatment of aliens remains an area which belongs to state sovereignty. This view is apparently difficult to reconcile with the requirements of the internal market. This is evidenced by a debate about the powers of the Community and the possible transfer of the authority of the Member States to the Community.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EG = EC = EY
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ECJ = ECJ = ECJ
* romer = Roma = romanit
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): Schengen convention; Art. 3-48-66 (EEC); ESC; ECHR;

URL http://www.ejil.org/

 
22. Report from the Commission, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report from the Commission : on the citizenship of the union / - (Com (93) 702 ), 9 p.. - Brussels : Commission of the European Communities, 1993. - ISSN 0254-1475

ISBN 92-77-63177-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

SHELF CODE: EU III

 
23. Part 3: citizenship and fundamental rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part 3: citizenship and fundamental rights /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Legal issues of the Maastricht treaty / O'Keeffe, D.; Twoney. P.M. (eds.), p. 87-134. - London : Chancery, 1994.

ISBN 0-471-94199-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Union citizenship, by David O'Keeffe. 2. Citizenship of the union and nationality of member states, by Carlos Closa. 3. The European Union: Three pillars without a human rights foundation, by Patrick M. Twomey

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* tolkning = interpretation = tulkinta

NOTE (GENERAL): ECHR; EEC-treaty; TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
24. Pertek, Jacques : The Europe of universities, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The Europe of universities / Pertek, Jacques

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1991; vol. 11 / Barav, A.; Wyatt, D. A. (eds.), p. 257-272. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0-19-825779-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

NOTE (GENERAL): Art. 128 (EEC); Art. 126-128 (TEU)

 
25. Doehring, Karl ... [et al.] : Die staatsrechtliche Stellung der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Die staatsrechtliche Stellung der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland : Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht / Doehring, Karl ... [et al.] - ( Veröffentlichungen der Vereiningung der Deutschen Staatsrechtslehrer ; Hft 32) , 288 p.. - Berlin : Walter de Gruyter, 1974.

ISBN 3-11-005776-X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (MEETINGS): Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Mannheim vom 3. bis 6. Oktober 1973

LIBRARY LOCATION: Riksdagsbiblioteket

 
26. Einarsen, Terje : The European convention on human rights and the notion of an implied right to de facto, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European convention on human rights and the notion of an implied right to de facto / Einarsen, Terje

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of refugee law : vol. 2; no. 1., p. 361-389. - Oxford : Oxford U. P., 1990. - ISSN 0953-8186

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (GENERAL): ECHR-3-8-13

 
27. Grahl-Madsen, Atle : Article 13, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 13 / Grahl-Madsen, Atle ; Melander, Göran ; Ring, Rolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : a common standard of achievement / Alfredsson, G.; Eide, A.; (eds.), p. 265-278. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 1999.

ISBN 90-411-1168-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* flyktingar = refugees = pakolaiset

NOTE (GENERAL): UDHR-13; ECHRP-4; ICCPR; AMR; ACHPR; CERD; ICESCR; OAU refugee convention; Convention relating to the status of stateless persons; Helsinki final act;

 
28. Toner, Helen : Judicial interpretation of European Union citizenship - transformation or consolidation?, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial interpretation of European Union citizenship - transformation or consolidation? / Toner, Helen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Maastricht journal of European and comparative law : vol. 7; no. 2., p. 158-182. - Bryssel : Bruylant, 2000. - ISSN 1023-263X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap (EU) = citizenship (EU) = kansalaisuus (EU)
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

NOTE (GENERAL): EC treaty; TEU;

URL http://www.maastrichtjournal.eu/pdf/?articleId=2ad51c3eb9a7a0c6-9c0525a8a3b793b8

 
29. Marin, Rut Rubio : The European convention and the relative rights of resident aliens, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European convention and the relative rights of resident aliens / Marin, Rut Rubio ; O'Connell, Rory

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : vol. 5; no. 1 ., p. 4-22. - Oxford : Blackwell publ., 1999. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* nationalitet = nationality = kansallisuus

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-3; European convention on nationality;

 
30. Maduro, Migeul Poiares (ed.) : The past and future of EU law, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The past and future of EU law : the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome treaty / Maduro, Migeul Poiares (ed.) ; Azoulai, loic, xx, 512 p.. - Oxford : Hart, 2010.

ISBN 978-1-84113-712-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. Case 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen:. 1. Van Gend en Loos, 3 February 1963—A View from Within, by PIERRE PESCATORE. 2. The Continuous Significance of Van Gend en Loos, by BRUNO DE WITTE. 3. Van Gend en Loos: The Foundation of a Community of Law, by FRANZ C. MAYER. 4. Pluralism in Marbury and Van Gend, by DANIEL HALBERSTAM. II. Case 6/64, Flaminio Costa v ENEL and Case 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA:. 1. The European Court of Justice and the Doctrine of Supremacy: Van Gend en Loos; Costa v ENEL; Simmenthal, by NIAL FENNELLY. 2. Costa v ENEL and Simmenthal: Primacy of European Law, by INGOLF PERNICE. 3. Conflicts and Integration: Revisiting Costa v ENEL and Simmenthal II, by HERWIG CH HOFMANN. 4. FromCosta v ENEL to the Treaties of Rome: A Brief History of a Legal Revolution, by MORTEN RASMUSSEN. III. Case 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel and Case 4/73, J Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v Commission of the European Communities:. 1. The Incorporation of Fundamental Rights in the Community Legal Order, by JOSÉ NARCISO CUNHA RODRIGUES. 2. Primacy, Fundamental Rights and the Search for Legitimacy, by TAKIS TRIDIMAS. 3. Internationale Handelsgesellschaft, Nold and the New Human Rights Paradigm, by MATTIAS KUMM. 4. The ECJ’s fundamental rights jurisprudence— a milestone in transnational constitutionalism, by BRUN-OTTO BRYDE. IV. Case C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE (ERT) and Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou v Dimotiki Etairia Pliroforissis and Sotirios Kouvelas and Nicolaos Avdellas and others, and Case 5/88, Hubert Wachauf v Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft:. 1. Wachauf and the Protection of Fundamental Rights in EC Law, by FRANCIS G JACOBS. 2. Looking Back at ERT and its Contribution to an EU Fundamental Rights Agenda, by DAMIAN CHALMERS. 3. Wachauf and ERT: On the Road from the Centralised to the Decentralised System of Judicial Review, by ZDENE?K KÜHN. 4. ‘All the guidance’, ERT and Wachauf, by PEDRO CRUZ VILLALÓN. V. Case 283/81, Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health and Case 314/85, Foto-Frost v Hauptzollamt Lübeck-Ost:. 1. CILFIT and Foto-Frost in their Historical and Procedural Context, by DAVID EDWARD. 2. The Classics of EU Law Revisited: CILFIT and Foto-Frost, by PAUL CRAIG. 3. Cilfit and Foto-Frost: Constructing and Deconstructing Judicial Authority in Europe, by DANIEL SARMIENTO. 4. The Juridical Coup d’État and the Problem of Authority: CILFIT and Foto-Frost, by ALEC STONE SWEET. VI. Case 22/70, Commission of the European Communities v Council of the European Communities (European Agreement on Road Transport, ERTA); Joint Cases C-466/98, Commission v United Kingdom; C-467/98, Commission v Denmark et al (Open Skies Judgments) and Opinion of the Court 2/94 on the Accession by the Community to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms:. 1. The EC External Competencies: From the ERTA Case to the Opinion in the Lugano Convention, by PAOLO MENGOZZI. 2. Bold Constitutionalism and Beyond, by PIET EECKHOUT. 3. ERTA, ECHR and Open Skies: Laying the Grounds of the EU System of External Relations, by CHRISTOPHE HILLION. 4. Constructing the European Polity: ERTA and the Open Skies Judgments, by ROBERT POST. VII. Case 43/75, Gabrielle Defrenne v Société Anonyme Belge de Navigation Aérienne Sabena:. 1. The Shock Troops Arrive in Force: Horizontal Direct Effect of a Treaty Provision and Temporal Limitation of Judgments Join the Armoury of EC Law, ELEANOR SHARPSTON. 2. SABENA is dead, Gabrielle Defrenne’s case is still alive: the old lady’s testament, DENYS SIMON. 3. Defrenne II Revisited, SÍOFRA O’LEARY. 4. Gender Equality and Social Policy after Defrenne, by HORATIA MUIR WATT. VIII. Case 294/83, Parti écologiste ‘Les Verts’ v European Parliament:. 1. The Basic Constitutional Charter of a Community Based on the Rule of Law, by KOEN LENAERTS. 2. Les Verts v The European Parliament, by JEAN-PAUL JACQUÉ. 3. What Has Been, and What Could Be, Thirty Years after Les Verts/European Parliament, by ALBERTO ALEMANNO. 4. Opening or Closure? The Constitutional Intimations of the ECJ, by NEIL WALKER. IX. Case C-85/96, María Martínez Sala v Freistaat Bayern and Case C-413/99, Baumbast and R v Secretary of State for the Home Department:. 1. Martínez Sala and Baumbast revisited, by CHRISTIAAN TIMMERMANS. 2. A View of the Citizenship Classics: Martínez Sala and Subsequent Cases on Citizenship of the Union, by JO SHAW. 3. European Citizenship after Martínez Sala and Baumbast: Has European Law Become More Human but Less Social?, by AGUSTÍN JOSÉ MENÉNDEZ. 4. Martínez Sala and Baumbast: an institutionalist analysis, by CARLOS CLOSA MONTERO. X. Joint Cases C-6/90 and C-9/90, Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v Italian Republic:. 1. Once Upon a Time—Francovich: From Fairy Tale to Cruel Reality?, by DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER. 2. In Praise of Francovich, by ANDREA BIONDI. 3. Francovich and Imperfect Law, by JULIO BAQUERO CRUZ. 4. Francovich and its Aftermath: Member State Liability for Breaches of European Law from an Economic Perspective, by ROGER VAN DEN BERGH. XI. Case 8/74, Procureur du Roi v Benoît and Gustave Dassonville and Case 120/78, Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon):. 1. Life after Dassonville and Cassis: Evolution but No Revolution, by ALLAN ROSAS. 2. Kir Forever? The Journey of a Political Scientist in the Landscape of Mutual Recognition, by KALYPSO NICOLAÏDIS. 3. On the Art of Not Mixing One’s Drinks: Dassonville and Cassis de Dijon Revisited, by NICOLAS BERNARD. 4. An Outsider’s View of Dassonville and Cassis de Dijon: On Interpretation and Policy, by DONALD H REGAN. XII. Case C-415/93, Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal Club Liégeois SA v Jean-Marc Bosman and Others and Union des Associations Européennes de Football (UEFA) Jean-Marc Bosman:. 1. The Development of the Law and the Practice in the post-Bosman Era, by MARKO ILEŠIC?. 2. Bosman Changed Everything: The Rise of EC Sports Law, by STEPHEN WEATHERILL. 3. Bosman: The Genesis of European Sports Law, by STEFAAN VAN DEN BOGAERT. 4. Inherit the Wind: A Comment on the Bosman Jurisprudence, by GIANNI INFANTINO AND PETROS C MAVROIDIS.

INDEX WORDS:
* EU-rätt = EU-rätt = EU-rätt
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* bevisbörda = burden of proof = todistustaakka
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* CFSP = CFSP = CFSP
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* konstitutionalism = constitutionalism = valtiosääntöistäminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* sysselsättning = employment = työllisyys
* europeiska arresteringsordern = European arrest warrant (EAW) = eurooppalainen pidätysmääräys
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* kvinnor = women = naiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* WTO = WTO = WTO
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

NOTE (GENERAL): EEC treaty; ECHR;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.hartpub.co.uk/books/details.asp?isbn=9781841137124

[Next]


24.11.1999