[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('barnets rättigheter') results in 476 hits


 
1. Mattila, Heikki E.S. : Om utvecklingen av utomäktenskapliga barns rättsliga ställning: tankar på basen av fransk och finsk rättshistoria , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om utvecklingen av utomäktenskapliga barns rättsliga ställning: tankar på basen av fransk och finsk rättshistoria = On the development of the legal status of children born out of wedlock : thoughts on the basis of French and Finnish legal history / Mattila, Heikki E.S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 111., p.334-362. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland(D), 1975. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgår från regeringens proposition med förslag till revision av lagstiftningen om barns rättsliga ställning. Huvudmålsättningen är "förverkligandet av barns rättsliga ställning".Detta gäller speciellt utomäktenskapliga barn.Hur har utvecklingen gått?En historisk beskrivning med exempel från olika länder ges. The article starts from the bill proposing a revision of the legislation concerning children's legal position.The main objective is "the realization of children's legal position".This mainly concerns children born out of wedlock. What direction has the development taken?A historical description is given with expamples from various countries.

INDEX WORDS:
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Finland : 8223 / 8222

 
2. Harris, David : The European Social Charter, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Social Charter / Harris, David, xv, 345 p.. - Charlottesville : U.P. of Virginia, 1984.

ISBN 0 8139 1004 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Ireland / United Kingdom / Denmark / Sweden / West Germany / The Netherlands / France / Italy / Spain : 8000

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ESC;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
3. Kosonen, Arto : The special protection of children and child soldiers , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The special protection of children and child soldiers : a principle and its application / Kosonen, Arto - (Public law ; No. 22), 135 p.. - Helsinki : University of Helsinki (D), 1987. - ISSN 0357-0355

ISBN 951 45 4187 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The text is a partly shortened, partly revised and updated version of the article "Lapsisotilaat, lasten oikeudet ja kansainvälinen oikeus" (Child Soldiers, the Rights of Children and International Law).It deals with the question of military use of children and their rights in general from the point of view of international law.

INDEX WORDS:
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

 
4. Justander, Kalle : Lasten oikeudet, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lasten oikeudet / Justander, Kalle

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 232-248. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1987.

ISBN 951 640 249 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään "lapsuuden" historiaa, lapsen oikeuksien julistuksia, yleissopimushanketta, lapsityövoiman hyväksikäyttöä, adoptioita ja kidnappauksia.Lisäksi käsitellään kysymystä lapsista sotien ja selkkausten uhrina sekä kansainvälisen lapsiasiamiehen tarvetta. The following topics are dealt with: the history of "childhood", the various declarations of children's rights, the convention project, the use of child labour, adoption and abduction.The question of children as victims of war and conflicts, and the need for an international children's ombudsman are also discussed.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
5. Jokinen, Pirkko (ed.) : Lapsen asema, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsen asema / Jokinen, Pirkko (ed.) - (Lakikokoelma ; No. 15), 302 p.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1986. - ISSN 0359-6664

ISBN 951 860 097 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Teos sisältää lapsen asemaa koskevat säädökset kokonaisuutena, se koostuu kahdesta osasta - lapsen ja vanhemman välistä oikeudellista suhdetta käsittelevästä lainsäädännöstä ja lapsen asemaan muuten liittyvistä säädöksistä. The work contains the complete regulations on the status of the child.It is divided into two parts.The first part deals with the legal relationship child - parent, and the second discusses other regulations connected to the status of the child.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Lainsäädäntöä on seurattu Suomen säädöskokoelman numeroon 641 / 28.8.1986 saakka.

 
6. Jaakkola, Risto : Lapsen asema lainsäädännössä, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapsen asema lainsäädännössä / Jaakkola, Risto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 21-30. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksen tarkoitus on lähteä lapsesta ja kuvailla niitä oikeussääntöjä, jotka rajoittavat lapsen itsenäistä toimintaa.Lopussa tarkastellaan lyhyesti tutkimuksen, politiikan ja lapsilainsäädännön välisiä yhteyksiä.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Laine, Reino : Lapsen oikeudet ja velvollisuudet koululaitoksen piirissä, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapsen oikeudet ja velvollisuudet koululaitoksen piirissä / Laine, Reino

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 209-211. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään lyhyesti lasten oikeuksia ja velvollisuuksia koululaitoksen piirissä.Lasten oikeuksista mainitaan oikeudet itse koulun- käyntiin ja sosiaalisiin etuihin, toimintaoikeudet, oikeus tarvittavaan oikeus- turvaan.Lasten velvollisuudet ovat mm. osallistuminen koulutyöhön ja koulun järjestyssääntöjen noudattaminen.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Cantell, Ilkka : Lapsen asema perheessä ja perheen hajotessa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapsen asema perheessä ja perheen hajotessa / Cantell, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 155-166. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään alaikäisen holhousta ja huoltoa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuksia koskevia täytääntöönpanoasioita sekä lapsen oikeusturvaa perheessä.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Hautamäki, Airi : Kasvuympäristön aiheuttamat kehityserot lapsissa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kasvuympäristön aiheuttamat kehityserot lapsissa / Hautamäki, Airi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 191-199. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa pohditaan mahdollisuuksia vähentää lapsen kasvuympäristön eriarvoisuutta, erojen kasantuvaa luonnetta sekä eri yhteiskuntaluokkien mahdollisuuksia sosiaalistaa lapsiaan markkinataloudellisen yhteiskunnan tavotteiden mukaan.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Runsas, Reijo : Yhteiskunta ja poikkeava lapsi, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Yhteiskunta ja poikkeava lapsi / Runsas, Reijo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 167-179. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan poikkeavuuden eräitä tarkastuskulmia, poikkeavan käyttäytymisen erilaisia tarkastelttapoja sekä poikkeavuuden määrittelyä.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Torrelli, Maurice : La protection internationale des droits de l'enfant , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La protection internationale des droits de l'enfant : travaux du Centre d'etude et de recherche de droit international et de relations internationales de l'Academie de droit international, la Haye 1979 / Torrelli, Maurice, 218 p. . - Paris : UNESCO (D), 1983.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'etude cherche a donner un caractere obligatoire aux droits de l'enfant, proclames par des textes néayant pour le moment que valeur declatoire. Les essaies de l'etude analysent les questions suivantes : recherches sur les sources internationales des droits de l'enfant, sur le statut des parties en relation et recherches sur l'enfant et les systemes de valeurs.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR-14; AMR; CERD; Declaration on the rights of the child;

 
12. Helin, Markku : Kihlalapsen asemasta, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kihlalapsen asemasta / Helin, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.700-705. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ratkaisussaan 1979 II 89 korkein oikeus on kiintoisalla tavalla ottanut kantaa isyyslain voimaantulosäännösten tulkintaan.Kirjoituksessaan (Lm 1981 s. 549-558) varatuomari Tuula Hiidensalo on ratkaisua puolustaen vastannut lainsäädäntöneuvos Savolaisen kritiikkiin.Tässä kirjoituksessa ei pyritä osoittamaan oliko puheena oleva ratkaisu oikea vaiko mahdollisesti virheellinen, vaan kommentoidaan niitä perusteita, joille Hiidensalo mainitsee KKO:n ratkaisulinjan nojautuneen.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. The rights of the child, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The rights of the child / - (Human rights fact sheet ; No. 10), 32 p.. - Geneva : Centre for Human Rights, 1990. - ISSN 1014-5567

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* UNICEF = UNICEF = UNICEF

NOTE (GENERAL): CRC;

 
14. Adiseshiah, Malcolm S. : It is time to begin , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

It is time to begin : the human role in development : some further reflections for the seventies / Adiseshiah, Malcolm S., 182 p.. - Paris : UNESCO, 1972.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book is an edited and selected version of Mr.Adiseshiah's statements and published studies on development during his last three years as a Deputy Director-General of Unesco

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* barnarbete = child labour = lapsityö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* analfabetism = illiteracy = lukutaidottomuus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
15. Within human reach , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Within human reach : a future for Africa's children /, 93 p.. - New York : UNICEF (D), 1985.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The human situation in Africa today is still critical, for many people it is worsening.The priorities for action to solve these problems, outlined in in this report,, focus on the twin objectives of meeting basic human needs in difficult times and re-building the human foundation for sustained development. Attention is given to six main areas of action; Towards food reliance, basic services, the role of women, protecting the environment, promoting greater local responsibility in development and the approach to economic adjustment.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* grundbehov = basic needs = perustarpeet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
16. Careus, Joseph H. : Membership and morality : admission to citizenship in liberal democratic states., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Membership and morality : admission to citizenship in liberal democratic states. / Careus, Joseph H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Immigration and the politics of citizenship in liberal democratic states / Brubaker, W. R. (ed.), p.31-49. - Lanham : U.P. of America, 1989.

ISBN 0 8191 7428 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this essay two positions will be discussed : the right for those allowed to reside and work in a nation, to become citizens following a moderate passage of time and some formalities; the rights for children of resident aliens to be granted citizenship, or at least the right to citizenship in the state in which they live.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / North America : 8000 / 6300

 
17. Landqvist, Åke (ed.) : Barnens miljö i Norden, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Barnens miljö i Norden / Landqvist, Åke (ed.), 96 p.. - Stockholm : Föreningarna Nordens förbund (D), 1979.

ISBN 91 85276 08 1

LANGUAGE: SWE, NOR, DAN

ABSTRACT: Boken omfattar rundt 20 frittstående artiklar skrevet av ulike eksperter på barns miljösituasjon. vikten har varit å belyse hvordan det moderne nordiske samfundet imotekommer barns behov och rett til et stimulererende och utviklende miljö.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): 1979 International Year of the child.

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
18. Hersch, Jeanne (prep. by) : Birthright of man, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Birthright of man / Hersch, Jeanne (prep. by), 589 p. : ill.. - Paris : UNESCO (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this collection of texts was to assemble a collection anticipating the philosophy implicit in the Universal Declaration of 1948, nothing published after that date has been included.The quotations are drawn from a wide variety of traditions and periods which would illustrate how human beings everywhere, throughout the ages and all over the world, have asserted and claimed the birthright of man

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* slaveri = slavery = orjuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
19. Black, Maggie : The children and the nations, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The children and the nations : the story of UNICEF / Black, Maggie, 502 p.. - New York : UNICEF (D), 1986.

ISBN 92 1100302 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book is the history and description of UNICEF's work, covering a time period from 1946 to 1980.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet

 
20. Tomasevski, Katarina (ed.) : Children in adult prisons , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children in adult prisons : an international perspective / Tomasevski, Katarina (ed.), 220 p.. - London : Frances Pinter, 1986.

ISBN 0 86187 617 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The contents of this book constitute one of the basic documents resulting from the Exploratory Study on Children in Adult Prisons.The aims of the study are to determine the incidence, by sex and age, of incarceration of children in adult prisons and to identify risk situations.Special reference is made to existing or needed international and national legal texts and declarations. The problem of imprisonment of children is focused on as a global phenomenon. A child is here defined as any person up to the age of eighteen years.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* fångar = prisoners = vangit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ICESCR; OAS; ICCPR; ICCPR-2OP; CRC; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
21. Volio, Fernando : The child's right to education , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The child's right to education : a survey / Volio, Fernando ; Suchodolski, Bogdan ; Mialaret, Gaston

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The child's right to education / Mialaret, G. (ed.), p.19-53. - Paris : Unesco (D), 1979.

ISBN 92 3 101737

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this first part of the book different aspects of the right to education regarding children are discussed.The history of the right to education is first briefly examined.Then the authors discuss ethical aspects of the child's right to education and what kind of education a child is to have.

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): Declaration of the rights of the child;OAS charter;OAU;ECHR;ADR;AMR;

 
22. Scheper-Hughes, Nancy (ed.) : Child survival , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Child survival : anthropological perspectives on the treatment and maltreatment of children / Scheper-Hughes, Nancy (ed.) - (Culture, illness and healing ; No. 11), 396 p.. - Dordrecht : D.Reidel Publishing co.(D), 1987.

ISBN 1 55608 02 8 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This volume represents an attempt to situate reproduction, child treatments, and child survival within its broadest possible framework, one that takes into account bio-evolutionary, demographic, economic, moral, political and ideological constraints on individual and collective behaviors toward children.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* abort = abortion = abortti
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* födelsekontroll = birth control = syntyvyydensäännöstely
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* incest = incest = insesti
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* barn = children = lapset

 
23. Hauswald, Lizabeth : External pressure, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

External pressure : internal change : child neglect on the Navajo Reservation / Hauswald, Lizabeth

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Child survival : antropological perspectives on the treatment and maltreatment of children / Scheper-Hughes, N. (ed.) - ( Culture, illness and healing ; No. 11), p. 145-164. - Dordrecht : D.Reidel Publishing co.(D), 1987.

ISBN 1 55608 028 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This paper proposes that the patterns of child neglect and abuse seen on the Najavo Reservation today are the result of social pressures and economic change.The chapter starts with a social / historical overwiev.Child neglect is focused on as more than physical abuse.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

 
24. Barnets rätt, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Barnets rätt : 1 : om förbud mot aga : delbetänkande av utredningen om barnets rätt / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 10), 29 p.. - Stockholm : Justitiedepartementet, 1978. - ISSN 0375-250 X

ISBN 91 38 0 3928 1

LANGUAGE: SWE, ENG

ABSTRACT: The law of 1920 relating to children born in wedlock stipulated that parents had the right to punish their children.In the 1949 Parenthood and Guardianship Code the word "punish" was replaced by "reprimand".In 1966 the right of parents to beat their children laid down in the Parenthood and Guardianship Code was removed.The Commission on Children's Rights now proposes that an explicit ban on subjecting children to physical punishment or other degrading treatment should be introduced into the Parenthood and Guardianship Code. The Commission maintains that physical punishment is a form of degrading treatment.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
25. Boven, Theo van : People Matter , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

People Matter : views on international human rights policy / Boven, Theo van, 186 p.. - Amsterdam : Meulenhoff (D), 1982.

ISBN 9029020415

LANGUAGE: ENG, FRA

ABSTRACT: The book is a compilation of speaches made under the period 1977-1982. many of the statements have not been published before other than in United Nations Press releases.The recurving theme in all hes speaches is that in the end it must always be the people who matter.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* barn = children = lapset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
26. Sieghart, Paul (ed.) : Human rights in the United Kingdom, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the United Kingdom / Sieghart, Paul (ed.), 193 p.. - London : Pinter Publishers (D), 1988.

ISBN 0 86187 750 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rasrelationer = race relations = rotusuhteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; ECHR;

 
27. Sullivan Donna J. : Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination. / Sullivan Donna J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 82., p. 487-520. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR, ICCPR, Declaration on the elimimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
28. Nordisk Rådet ; Nordiska Ministerrådet : Handlingsplan för det nordiska jämställdhetssamarbetet 1989-1993, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handlingsplan för det nordiska jämställdhetssamarbetet 1989-1993 / Nordisk Rådet ; Nordiska Ministerrådet, 42p.. - Köpenhamn : Nordiska rådet, 1989.

ISBN 91 7996 156 8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
29. Buquicchio-de Boer, Maud : Children and the European Convention on Human Rights ; a survey case-law of the European Commission and Court of Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children and the European Convention on Human Rights ; a survey case-law of the European Commission and Court of Human Rights / Buquicchio-de Boer, Maud

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 73-89. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äktenskap = marriage = avioliitto
* religion = religion = uskonto
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-1;-5;-9;-10;-14; ECHR-1-2

 
30. Peukert, Wolfgang : Human rights in international law and the protection of unborn human beings, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights in international law and the protection of unborn human beings / Peukert, Wolfgang

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 511-519. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* barn = children = lapset
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* abort = abortion = abortti
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Declaration of the rights of the child; AMR-4; ICCPR-6; ECHR-2;-3;-8;-12;-64

[Next]


24.11.1999