[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='beredskapslag' results in 1 hits


 
1. Buure-Hägglund, Kaarina : Suomen kriisilainsäädäntö, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomen kriisilainsäädäntö / Buure-Hägglund, Kaarina. - 2. p.., 265 p.. - Helsinki : WSOY lakitieto, 2002.

ISBN 951-670-091-8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I. Johdanto. 1. Laillisuusperiaate. 2. Nykyajan uhat. 3. Maanpuolustusvelvollisuus. II Lainsäädännön kriisivalmius. 1. Poikkeusolojen yleislait . 2. Erityissäännöksiä muussa lainsäädännössä. 3. Operatiiviset toiminnot perustuvat sotilaskäskyihin. 4. Kriisilait valmisteltava normaaliaikana. III EU-jäsenyyden vaikutus. 1. Kriisilainsäädäntö kansallista. 2. Huoltovarmuus. IV Kansainvälisen oikeuden merkitys kriisitilanteessa. 1. Kansainväliset velvoitteet sitovat myös kriisiaikana. 2. Konflikteja ehkäisevät kansainväliset järjestelyt. 3. Sodan oikeussäännöt. 4. Ahvenanmaan asema. 4.1. Ahvenanmaan sopimusten velvoitteet. 4.2. Mahdollisuus sulkea Ahvenanrauma. V . Kriisiajan päätöksenteko. 1. Sotilaskäskyasiat. 1.1. Taustaa. 1.2. Mikä on sotilaskäskyasia. 1.3. Ehdoton kuuliaisuus sotilaskäskyn ytimenä. 1.4. Tasavallan presidentin päätettäväksi vietävät sotilaskäskyasiat. 1.5. Menettely. 2. Päätösvallan keskittäminen. VI .Valmiuslaki. 1. Yleiset periaatteet. 2. Poikkeusolot. 2.1. Yleistä. 2.2. Kriisityypit. 2.3. Terroritoiminta poikkeusolojen perusteena. 2.4. Erilaisia uhkakynnyksiä erilaisiin tilanteisiin. 3. Päätöksenteko valmiuslain valtuuksia käyttöön otettaessa. VII Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönoton valmistelu. VIII Mitä valtuuksia voidaan saada valmiuslain nojalla?. 1. Valvonta ja säännöstely. 1.1. Rahoitus- ja vakuutusmarkkinat. 1.2. Tavarat, palvelut ja rakentaminen. 1.3. Palvelussuhteet. 1.4. Sosiaaliturva. 1.5. Hinnat ja maksut. 1.6. Vuokrasäännöstely. 1.7. Kuljetukset, liikenne ja viestiyhteydet. 2. Valtion maksukyky sekä maksu- ja määräajat. 3. Työvoiman käyttö. 3.1. Lain tuntemat valtuudet. 3.2. Varautuminen työvelvollisuuden toimeenpanoon. 4. Hallinnon ja terveydenhuollon laitosten järjestäminen. 5. Viranomaisten toiminnan turvaaminen. 5.1. Väestön ja omaisuuden evakuointi. 5.2. Valtuudet omaisuuden haltuun ottoon. 5.3. Liikkumisrajoitukset. IX Puolustustila. 1. Edellytykset puolustustilan voimaan saattamiselle 2. Puolustustilalain yle iset periaatteet. 3. Päätöksenteko, valmistelu ja tiedottaminen. 4. Puolustustilalain toimivaltuudet. 4.1. Yleiset turvallisuustoimenpiteet. 4.2. Sotilaallisen ja taloudellisen maanpuolustuksen turvaaminen. 4.3. Sotilasviranomaisten valtuudet. 5. Sotaoikeudet. X. Oikeusturvan takeet poikkeusoloissa. 1. Reunaehdot perusoikeuksien rajoittamiselle. 2. Perusoikeudet poikkeusoloissa. 3. Tiedotusvälineet ja sananvapaus . 4. Oikeus vahingonkorvaukseen. 5. Valitusoikeus. XI Poikkeustoimenpiteiden sanktiot ja turvaamistoimet. XII Varautuminen. 1. Virastojen ja yritysten varautumisvelvollisuus. 1.1. Valmiuslain yleisvelvoite. 1.2. Erityisvelvoitteita. 1.3. Varautuminen normaaliajan häiriöihin. 2. Huoltovarmuus. 3. Varautumisen johto ja koordinointi. 4. Varautuminen Ahvenanmaalla. XIII. Sotilaallisen voimankäytön lakiperusta. 1. Voimankäytön kansainvälisoikeudellinen kehys. 2. Aluevalvontalain mukainen voimankäyttö. 3. Voimankäyttö sotilaallisessa maanpuolustustehtävässä. XIV Loppusanat.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* EU = EU = EU
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* ECB = ECB = EKP
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* disciplin = discipline = kurinpito
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* beredskapslag = emergency powers act = valmiuslaki
* terrorism = terrorism = terrorismi

NOTE (GENERAL): Schengen agreement; ECHR; ICCPR; The statute of the ICC;

URL http://yritysjulkaisut.wsoy.fi/www/tuotelue.nsf/YJISBN/951-670-091-8


24.11.1999