[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('brott mot mänskligheten') results in 884 hits


 
1. IADL:n XII kongressi, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

IADL:n XII kongressi /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 78-80. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus ja yhteiskuntatiteellinen yhd.(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan IADL:n XII kongressi Ateenassa 15-19.10.1984: yli 600 osanottajaa 88 maasta, samoin kuin lukuisista kansainvälisistä, lakimies- ja ihmisoikusjärjestöistä sekä vapautusliikkeistä.IADL on viime vuosina painottanut erityisesti aseidenriisuntaa ja ydinaseettomia vyöhykkeitä.IADL toteaa, että ydinaseitten käyttö merkitsee YK:n peruskirjan loukkaamista ja on samalla Nurnbergin sotarikostuomioistuimen perussäännössä määritelty rikos ihmisyyttä vastaan. The article reports on the XII IADL congress in Athens (October 15-19, 1984): more than 600 participants from 88 countries, and numerous international lawyer and human rights organizations and liberation organizations.During the past few years IADL has especially stressed disarmament and nuclear free zones.IADL states that the use of nuclear weapons is a violation of the UN Charter, and according the Charter of the International Military Tribunal at Nuremberg a crime against humanity.

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

NOTE (MEETINGS): Conference of IADL - Athenes, 19841019 (C)

NOTE (GENERAL): International Military Tribunal charter (IMT charter);

 
2. Natsirikosten vanhentuminen..., 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Natsirikosten vanhentuminen... / : No. 8., p. 176. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D) , 1979.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa selostetaan natsirikosten vanhentumisen oikeudellispoliittinen kiistakysymys Saksassa ja ehdotus v. 1972 Suomen eduskunnalle annetussa RL 8 luvun uudistusesityksessä niiden rikosten vanhentumisajaksi, joista on säädetty elinkautisrangaistus, 25 vuotta.Eduskuntakäsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota YK:ssa syntyneeseen yleissopimukseen sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan kohdistuvien rikosten vanhentumattomuudesta. Statute-barred war crimes have been a controversial issue for legal politics in Germany.The article deals with the criminal code reform proposal submitted to the Parliament (Eduskunta) in 1972.The proposal suggests that crimes leading to life sentence be statute-barred after 25 years.

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan

NOTE (GENERAL): UDHR

 
3. Schwelb, Egon : Crimes against humanity, 1946
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Crimes against humanity / Schwelb, Egon

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law : no. 23. - p. 178-226 - London : Oxford U.P.(D), 1946.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article examines Atricle 6 of the Charter of the International Military Tribunal, annexed to the Four-Power Agreement of 8 August 1945.Article 6 provides for the establishment of a tribunal by the Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis. Paragraph (c) in the article refers to crimes against humanity.According to paragraph c) the community of nations is entitled to intervene judicially against crimes committed against any civilian population, before and during the war and it's irrelevant whether or not such crimes violated the domestic law of the country.The article examines the question, in the light of historical events proceeding the Charter of 8 August 1945, of the proceedings and the judgment of the International Military Tribunal at Nuremberg and of state practice centring on the problem of "crimes against humanity".

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan

NOTE (GENERAL): IMT charter;

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOline Law Journal Library

 
4. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
5. Uukuri, Marja-Terttu Elina : Kansainvälinen rikos, vastuu rikoksen tekemisestä ja vastuun toteuttaminen., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Kansainvälinen rikos, vastuu rikoksen tekemisestä ja vastuun toteuttaminen. / Uukuri, Marja-Terttu Elina, 87 p.. : Helsingin Yliopisto ; Julkisoikeuden laitos, 1988.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksen kohteena on kansainvälinen rikosoikeus, jonka katsotaan kuuluvan kansainväliseen oikeuteen. Tutkimuksessa esitetään mahdollisena ratkaisumallina kaksoisvastuu. Teorian mukaan sekä valtio että yksilö ovat samasta kansainvälisestä rikoksesta vastuussa. Subjektiuskysymyksen lisäksi tutkimuksessa perehdytään kahteen kansainvälisen rikosoikeuden keskeiseen ongelmaan. Ensiksikin, ei ole olemassa materiaalista kansainvälisen rikosoikeuden koonnosta, kansainvälistä rikoslakia. Toinen kansainvälisen rikosoikeuden keskeinen ongelma on se, ettei muodollisessa kansainvälisessä rikosoikeudessa ole kattavaa seuraamusjärjestelmää eikä tuomioistuinta. Tutkimuksessa selvitetään sanktiojärjestelmän nykytila sekä pyritään löytämään mahdollisuuksia sen kehittämiselle valtion vastuuta koskevan säännöstöluonnoksen ja tutkijoiden kirjoitusten valossa.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan

 
6. Spielmann, Alphonse : La protection des droits de l'homme : quid des droits des detenus ?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La protection des droits de l'homme : quid des droits des detenus ? / Spielmann, Alphonse

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 589-594. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* kränkningar = violations = loukkaukset
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* förbrytare = offenders = rikolliset
* tortyr = torture = kidutus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-3;-4;-6;-8;-9;-10;-11;-12;-25

 
7. Khushalani, Yougindra : Dignity and honour of women as basic and fundamental human rights., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Dignity and honour of women as basic and fundamental human rights. / Khushalani, Yougindra, 153 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2585 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* våldtäkt = rape = raiskaus
* kvinnor = women = naiset
* FN = UN = YK
* krig = war = sota
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminalsof the European axis powers and charterof the international military tribunal ; Geneva conventions ; UN Charter; UDHR; ICCPR; Tokyo charter of the international military tribunal for the far-east of 1946. IMT-charter;

 
8. Goodwin-Gill, Guy : The refugee in international law., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The refugee in international law. / Goodwin-Gill, Guy, xxvi, 318 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1983.

ISBN 0 19 825372 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* asyl = asylum = turvapaikka
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan

 
9. Blishchenko, Igor P. : Judicial decisions as a source of international humanitarian law, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Judicial decisions as a source of international humanitarian law / Blishchenko, Igor P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, A. (ed.). - p. 41-54 - Napoli : Editoriale Scientifica, 1979.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan

NOTE (GENERAL): Nuremburg Charter; Genocide convention; Geneva conventions;

 
10. Ermacora, Felix : Menschenrechte in der sich Wandelnden Welt : 1. Band: Historische Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Menschenrechte in der sich Wandelnden Welt : 1. Band: Historische Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten / Ermacora, Felix - (Veröffentlichen der Kommission fur das Studium der Menschenrechte ; No.1), 629 p.. - Wien : Verlag der Österreichischer Akademie der Wissenschaften, 1974.

ISBN 3 7001 0093 0

LANGUAGE: GER / ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* asyl = asylum = turvapaikka
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* stat och kyrka = state and church = valtio ja kirkko
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter;Magna Carta; Genocide convention; ICCPR; ICESCR;

 
11. Levie, Howard S. : The code of international armed conflict ; vol 2, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The code of international armed conflict ; vol 2 / Levie, Howard S., 1099. - London : Oceana Publications, 1986.

ISBN 0 379 20815 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* ockupation = occupation = miehitys
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ICRC = ICRC = ICRC
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
12. Falk, Richard : Human rights and state sovereignty, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and state sovereignty / Falk, Richard, 251 p.. - New York : Holmes & Meyer publ., 1981.

ISBN 0841906203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR ; UN charter;International coveneant on the elimination of all forms of discrimination(CERD); UN charter

 
13. Meron, Theodor : Human rights and humanitarian norms as customary law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and humanitarian norms as customary law / Meron, Theodor, x, 263 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1989.

ISBN 0198252390

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions; ICCPR; ICESC; Inter-American convention to prevent and punish torture

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet (kopior)

 
14. Roberts, Adam; Guelff, Richard (eds.) : Documents on the laws of war, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Documents on the laws of war / Roberts, Adam; Guelff, Richard (eds.). - 2nd ed.., xi, 509 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1989.

ISBN 0198256582

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Hague conventions

 
15. Fleischer, Carl : Hovedpunkter i folkretten, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hovedpunkter i folkretten / Fleischer, Carl. - 4th ed., 258 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1978.

ISBN 82 00 02441 5

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* tortyr = torture = kidutus
* ekonomiska zoner = economic zones = talousalueet

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Vienna convention on the law of treaties

 
16. Thyssen, Ole : Menneskerettigheder, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menneskerettigheder / Thyssen, Ole

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettigheder - viden og handling / Gulmann, C.; Nordskov Nielsen, L.; Rehof, L. (eds.) - (Skrifter fra det Danske Menneskerettighedscenter ; No. 1), p. 22-32. - Köbenhavn : G.E.C. Gad, 1987.

ISBN 87 12 01746 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): UDHR

 
17. Green, Leslie : Essays on the modern law of war., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Essays on the modern law of war. / Green, Leslie, xxii, 281 p.. - Dobbs Ferry, N.Y. : Transnational Publ., 1985.

ISBN 0 941320 26 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties;Genocide convention;Hague conventions

 
18. Harff, Barbara : Genocide and human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Genocide and human rights : international legal and political issues (book three) / Harff, Barbara - (Monograph series in world affairs. ; No. 20 (3)), xi, 90 p.. - Denver, Colorado : University of Denver, 1984.

ISBN 0 87940 074 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

NOTE (GENERAL): Nuremberg Charter;Genocide convention

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Das, Komleshwar : United Nations institutions and procedures founded on conventions on human rights and fundamental freedoms., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

United Nations institutions and procedures founded on conventions on human rights and fundamental freedoms. / Das, Komleshwar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev. and edit. for the English ed. by Philip Alston, p. 303-362. - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* FN = UN = YK
* ILO = ILO = ILO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* slaveri = slavery = orjuus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; CERD; CEDAW; Refugee convention; Convention on the political rights of women; Genocide convention

 
20. MacDonald, J. : International prohibitions against torture and other forms of similar treatment of punishment., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International prohibitions against torture and other forms of similar treatment of punishment. / MacDonald, J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 385-406. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* terminologi = terminology = terminologia
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ICRC = ICRC = ICRC
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Declaration on the protection of all persons from being subjected totorture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; CAT; ECHR-OP;

 
21. Shaw, M.N. : Genocide and International Law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Genocide and International Law. / Shaw, M.N.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 797-820. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Genocide convention; ICCPR; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief.

 
22. Lerner, Natan : New concepts in the UNESCO declaration on race and racial prejudice., 1981
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

New concepts in the UNESCO declaration on race and racial prejudice. / Lerner, Natan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 3(1)., p. 48-61. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1981 . - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* ras = race = rotu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Declaration on race and racial prejudice; CERD; ICCPR

 
23. Falk, Richard : Revitalizing international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Revitalizing international law / Falk, Richard - (Publications of the Center of International Studies), 19, 241 p.. - Ames : IOWA state U.P., 1989.

ISBN 0 8138 1532 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* NIEO = NIEO = UKTJ
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* finlandisering = finlandization = suomettuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Geneva conventions; Hague conventions;

 
24. de Zayas, Alfred M. : The Wehrmacht war crimes bureau, 1939-1945, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Wehrmacht war crimes bureau, 1939-1945 / de Zayas, Alfred M., 19, 364 p.. : University of Nebraska Press, 1989.

ISBN 0 8032 9908 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / USSR / Poland : 8225 / 8150

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
25. Ginsburgs, George (ed.) : The Nuremberg trial and international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Nuremberg trial and international law / Ginsburgs, George (ed.) ; Kudriavtsev, V.N. - (Law in Eastern Europe ; No. 42), 16, 288 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0 798 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* slaveri = slavery = orjuus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* judar = Jews = juutalaiset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* tortyr = torture = kidutus
* koncentrationsläger = concentration camp = keskitysleiri
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions; ICCPR; UDHR;

 
26. D'Amato, Anthony : International law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law : process and prospect / D'Amato, Anthony, 6, 250 p.. - Dobbs Ferry, N.Y. : Transnational publ., 1987.

ISBN 0 941320 35 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* terrorism = terrorism = terrorismi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America : 6245

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; Genocide convention

 
27. Falk, Richard : Targeting the children of South Africa, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Targeting the children of South Africa : a new crime of state / Falk, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law = Revue Africaine de droit international et compare, p. 13-24. - London : African society of International and Comparative Law = La Societe Africaine de Droit International et Compare, 1989. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

NOTE (GENERAL): Declaration of the rights of the child; ICCPR;

 
28. Hannikainen, Lauri : Rikokset ihmiskunnan rauhaa ja turvallisuutta vastaan, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Rikokset ihmiskunnan rauhaa ja turvallisuutta vastaan / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, p. 786-798. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1983.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
29. The work of the international law commission., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The work of the international law commission. /, 243 p.. - New York : United Nations ; Office of public information (D), 1972.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The present publication is intended to be a general introduction to the work of the International Law Commission. Part I contains a brief historial outline of the various attempts at the development and codification of international law, part II, an account of the organization, programme and methods of work of the commission. Part III is devoted to brief essays on the various topics of international law, which have been dealt with by the International Law Commission. Annexes are appended, containing the text of the commission's statute, a list of present and former members of the commission and the full text of selected final drafts prepared by the commission and of multilateral conventions which were adopted by diplomatic conferences convened under the auspices of the United Nations or the General Assembly itself.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* reservationer = reservations = varaumat
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* nationalitet = nationality = kansallisuus

 
30. International humanitarian law and human rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International humanitarian law and human rights / - (Human rights fact sheet ; No. 13), 18 p.. - Geneva : Centre for human rights, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* rapporter = state reports = raportit
* journalister = journalists = lehtimiehet
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions

URL http://193.135.156.15/html/menu6/2/FS13.htm

[Next]


24.11.1999