[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('children born out of wedlock') results in 39 hits


 
1. Mattila, Heikki E.S. : Om utvecklingen av utomäktenskapliga barns rättsliga ställning: tankar på basen av fransk och finsk rättshistoria , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om utvecklingen av utomäktenskapliga barns rättsliga ställning: tankar på basen av fransk och finsk rättshistoria = On the development of the legal status of children born out of wedlock : thoughts on the basis of French and Finnish legal history / Mattila, Heikki E.S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 111., p.334-362. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland(D), 1975. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgår från regeringens proposition med förslag till revision av lagstiftningen om barns rättsliga ställning. Huvudmålsättningen är "förverkligandet av barns rättsliga ställning".Detta gäller speciellt utomäktenskapliga barn.Hur har utvecklingen gått?En historisk beskrivning med exempel från olika länder ges. The article starts from the bill proposing a revision of the legislation concerning children's legal position.The main objective is "the realization of children's legal position".This mainly concerns children born out of wedlock. What direction has the development taken?A historical description is given with expamples from various countries.

INDEX WORDS:
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Finland : 8223 / 8222

 
2. Mattila, Heikki E.S. : Lapsioikeuden pääpiirteet, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsioikeuden pääpiirteet / Mattila, Heikki E.S.. - 2nd ed.., 358 p.. - Helsinki : Juridica, 1984.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* familj = family = perhe
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* adoption = adoption = adoptio
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Rasmussen case: judgment of 28th November., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rasmussen case: judgment of 28th November. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 87), 28 p.. - Köln : Carl Heymann, 1985.

ISBN 3 452 20305 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-14

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Saario, Vieno Voitto : Study of discrimination against persons born out of wedlock., 1967
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Study of discrimination against persons born out of wedlock. / Saario, Vieno Voitto, vii, 227 p.. - New York : United Nations, 1967.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.68.XIV.3

INDEX WORDS:
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* föräldrar = parents = vanhemmat

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR;

LIBRARY LOCATION: UN library

 
5. Internationella förmynderskapsfrågor , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Internationella förmynderskapsfrågor : betänkande av förmyndarskapsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 73), 192 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1987. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10101 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* förmyndarskap = guardianship = holhous
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Sweden : 8002 / 8246

NOTE (GENERAL): With an English summary.Convention concerning the powers of authorities and the law applicaple in respect of the protection of infants; European convention on the legalstatus of children born out of wedlock.

 
6. Buquicchio-de Boer, Maud : Sexual equality in the European convention of human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sexual equality in the European convention of human rights : a survey of case-law / Buquicchio-de Boer, Maud, 22 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* lesbo = lesbians = lesbot
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-8-14;

 
7. Thompson, Bankole : Illegitimacy in Sierra Leone law , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Illegitimacy in Sierra Leone law : a lingering anachronism - comparative perspectives / Thompson, Bankole. - 728-738

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African Journal of International and Comparative Law = Revue de Droit International et Comparé : v. 4(3). - London : African Society of International and Comparative Law = La Société Africaine de Droit International et Comparé, 1992. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sierra Leone : 5556

 
8. Explanatory report on the convention of the legal status of children born out of wedlock, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Explanatory report on the convention of the legal status of children born out of wedlock / - Strasbourg : Council of Europe, 1975.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. Freestone, David (ed.) : Children and the law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children and the law : essays in honour of professor H.K. Bevan / Freestone, David (ed.), xxxx, 332 p.. - Hull : Hull University Press, 1990.

ISBN 0-85958-496-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are :. 1. The contractual position of minors and the prohibition of employment by J. R. Carby-Hall and I. Boruta. 3. Defining the limits of state intervention : the child and the courts by S. M. Cretney. 4. The European Convention on Human Rights and the "illegimate" child by J. S. Davidson. 5. Children's education and the European Court of Justice by Mark Gould. Children and Divorce by J. C. Hall. 6. Controversy about children's rights by W. N. R. Lucy. 7. The United Nations convention on the rights of the child by David Freestone.

INDEX WORDS:
* adoption = adoption = adoptio
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* EG = EC = EY
* barnavård = child care = lastenhoito
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; ESC; CRC;.The text of the CRC

 
10. The effects of the convention on other areas of domestic law and practice , 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The effects of the convention on other areas of domestic law and practice : criminal law and civil law / - (All- European human rights yearbook (=AEHRYB) ; vol. 2), p. 195-234. - Kehl am Rhein : N.P. Engel, 1993.

ISBN 3-88357-111-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Egbert Myjer: The European dimension: More than a noncommittal ornament / Notes on the consequences of the ECHR for the administration of Dutch criminal justice. 2. Paul Lemmens: Effects of the ECHR on certain Areas of civil law.

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* ratificering = ratification = ratifiointi
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
11. Drzemczewski, Andrew E. : The European convention on human rights, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The European convention on human rights / Drzemczewski, Andrew E. ; Warbrick, Colin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1986 : vol. 6 / Jacobs, F. G.; Brisby, L. (eds.), p. 417-448. - Oxford : Clarendon Press, 1987.

ISBN 0-19-825605-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / The Netherlands / Austria

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-11; ECHRP-1-1

 
12. Ekelaar, John : Families and children, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Families and children : from welfarism to rights / Ekelaar, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Individual rights and the law in Britain / McCrudden, C.; Chambers, G. (eds.), p. 301-334. - Oxford : Clarendon Press, 1994.

ISBN 0-19-825741-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* abort = abortion = abortti
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* föräldrar = parents = vanhemmat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA

NOTE (GENERAL): CRC-7; ECHR;

 
13. Rudolf, Beate : Zur Rechtsstellung des Vaters eines nicht-ehelichen Kindes nach der EMRK, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Zur Rechtsstellung des Vaters eines nicht-ehelichen Kindes nach der EMRK : Anm. zur Entscheidung des EGMR im Fall Keegan gegen Irland / Rudolf, Beate

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : Jg. 22; no. 5-6., p. 110-112. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1995. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8

 
14. Schiratzki, Johanna : Muslimsk familjerätt, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Muslimsk familjerätt : lagar, seder och attityder / Schiratzki, Johanna, 128 p.. - Stockholm : Norstedts Juridik, 1993.

ISBN 91-38-50166-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* barn = children = lapset
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* familjerätt = family law = perheoikeus
* skilsmässa = divorce = avioero
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Iran / Sweden

URL http://www.njab.se/

 
15. Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant : comments of the Human Rights Committee : Malta /, 3 p.. - New York : United Nations, 1993.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CCPR/C/79/Add.29

INDEX WORDS:
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-40

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
16. Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant : comments of the Human Rights Committee : Japan /, 5 p.. - New York : United Nations, 1993.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CCPR/C/79/Add.28

INDEX WORDS:
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* NGO = NGO = NGO
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* koreaner = Koreans = korealaiset
* kvinnor = women = naiset
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-40

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
17. Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant : comments of the Human Rights Committee : Iceland /, 3 p.. - New York : United Nations, 1993.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CCPR/C/79/Add.26

INDEX WORDS:
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* rättssystem = judicial system = oikeudellinen järjestelmä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-40

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
18. The family, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The family : organisation and protection within the European social charter : study compiled by the Directory of Human Rights on the basis of the case law of the Committee of Independent Experts = La famille : organiastion et proetction dans la charter sociale européenne / - (Human rights social charter monographs ; no. 1), 86 p.. - Strasbourg : Concil of Europe, 1995.

ISBN 92-871-2798-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

NOTE (GENERAL): ESC; UDHR; ICESCR; ICCPR; CEDAW; CRC;ECHR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
19. 3. Formal and procedural aspects of monitoring, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

3. Formal and procedural aspects of monitoring /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Monitoring children's rights / Verhellen, E. (ed.), p. 73-164. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1996.

ISBN 90-411-0161-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Monitoring human rights : formal and procedural aspects, by Johan Vande lanotte and Geert Goedertier. 2. Monitoring children's rights : cutting through the confusion and planning for effective action, by James R. Himes. 3. Monitoring children's rights : a view from within, by Marta Santos Pais. 4. Recourse procedures against the violation of children's in European countries, by Pascale Boucaud. 5. Towards a European law on children : the European charter of rights of the child, by Juan Maria Bandrés Molet.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* rapporter = state reports = raportit
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* ILO = ILO = ILO
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

NOTE (GENERAL): European charter of rights of the child; CRC; ICCPR; ICESCR; ECHR-5-6-8;

 
20. Part one : International law at global and regional level, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part one : International law at global and regional level /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 9-90. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The Council of Europe's contribution to family law, by Margaret Killerby. 2. Case law and co-operation as the building blocks for protection of international families, by Adair Dyer. 3. Family law across frontiers : facts, conflicts, trends, by Dieter Henrich. 4. Connecting factors in international family law, by Helge Thue. 5. Transnational litigation in family matters, by Don MacDougall. 6. International marriage recognition : a world dilemma, by Lynn D. Wardle.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* inbördes likställdhet = equality of spouses = yhdenvertaiset yksityisoikeudelliset oikeudet
* skilsmässa = divorce = avioero
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): Convention on the exercise of children's rights; ECHR-8-12-14; ECHRP-1-1; ECHRP7-5; CRC; Hague marriage convention; Hague convention on guardianship; Convention on international child abduction;

 
21. Part II : Basic human rights and protecting family rights and the rights of children, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part II : Basic human rights and protecting family rights and the rights of children /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 91-254. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Family rights under the United Nations convention on the rights of the child, by Sharon Detrick. 2. Qualifications of signatories to the United Nations conventions on the rights of the child - what did state parties really agree to, by Alastair Bissett-Johnson. 3. Parent-child relationships within the European convention, by Katherine O'Donnell. 4. The Un convention on the rights of the child and controversial issues in Japanese family law and child affairs, by Yukiko Matsushima. 5. Children's right to be heard about family life and privacy - when the family falls apart, by Lis Frost. 6. Nea Zealand and the 1989 United Nations convention on the rights of the child, by Mark Henaghan. 7. Les conventions internationales et leur accueil par les Tribunaux en droit francais de la famille, by Jacqueline Rubellin-Devichi. 8. Which law? Which family? Which women? Problems of enforcing CEDAW in Southern Africa, by Puleng Letuka and Alice Armstrong. 9. Some remarks on the constitution of the Republic of South Africa concerning the protection of families and children, by J. A. Robinson. 10. Cultural diversity, human rights and the family in contemporary Africa : lessons from the South African constitutional debate, by Thandabantu Nhlapo.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* föräldrar = parents = vanhemmat
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* NGO = NGO = NGO
* adoption = adoption = adoptio
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* reservationer = reservations = varaumat
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rapporter = state reports = raportit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* val = elections = vaalit
* narkotika = drugs = huumeet

GEOGRAPHICAL TERMS: Indonesia / North Africa / Columbia / Tunisia / Belgium / China / France / Poland / Thailand / Czech Republic / Kuwait / Iceland / Holy See / Korea / Slovenia / Yugoslavia / Germany / Croatia / Bangladesh / Jordan / Maldives / Myanmar / Turkey / Egypt / Argentina / Malta / Ecuador / Norway / Denmark / Finland / Sweden

NOTE (GENERAL): CRC; ICCPR-23; ACHPR-17; AMR-17; ECHR-8; ECHRP7-5; CEDAW-5-16; ESC; Helsinki final act; Declaration on the rights of the child; ECHR-8-12-14;

 
22. Vuornos, Maija : Lapsen asema Suomessa, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsen asema Suomessa : tutkimus lapsen aseman ja oikeuksien kehittymisestä Suomessa / Vuornos, Maija, 237 p.. - Porvoo : WSOY, 1971.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* barnavård = child care = lastenhoito
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
23. Kjonstad, Asborn : Norwegian social law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Norwegian social law / Kjonstad, Asborn, 303 p.. - Oslo : Norwegian U. P., 1987.

ISBN 82-00-05903-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* asyl = asylum = turvapaikka
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* barn = children = lapset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* skilsmässa = divorce = avioero
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* barnombudsman = children's ombudsman = lapsioikeusasiamies
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* pension = pension = eläke

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
24. Iwasawa, Yuji : Part II : Comparative models for national enforcement, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Part II : Comparative models for national enforcement : International human rights adjudication in Japan / Iwasawa, Yuji

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Enforcing international human rights in domestic courts / Conforti, B,; Francioni, F. (eds.) - (International studies in human rights ; vol. 29), p. 223-294. - Hague : Martinus Nijhoff, 1997.

ISBN 90-411-0393-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* NGO = NGO = NGO
* ILO = ILO = ILO
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* tolkning = interpretation = tulkinta

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; CERD; CAT; ICCPR-OP; UDHR; CDE; CEDAW; CRC; Convention on abolition of forced labour; Declaration of the rights of mentally retarded persons; Convention no. 87 on freedom of association and protection of the right to organize; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Arai, Yutaka : The margin of appreciation doctrine in the jurisprudence of article 8 of the European convention on human rights, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The margin of appreciation doctrine in the jurisprudence of article 8 of the European convention on human rights / Arai, Yutaka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights : vol. 16; no. 1., p. 41-61. - Dordrecht : Kluwer Law, 1998. - ISSN +0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* invandring = immigration = maahanmuutto
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* fångar = prisoners = vangit
* fängslade personer = detained persons = vangitut henkilöt
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR-8;

URL http://www.wkap.nl/oasis.htm/164097

 
26. Engwall, Kristina : Gör barn till medborgare!, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Gör barn till medborgare! : om barn och demokrati under 1900-talet / Engwall, Kristina ; Justitiedepartementet - (Statens offentliga utredningar [=SOU] ; 97 ; Demokratiutredningens skrift; no. 4), 141 p.. - Stockholm : Fritzes, 1998. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20969-1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barnombudsman = children's ombudsman = lapsioikeusasiamies
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* barn = children = lapset
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
27. Meeusen, Johan : Judicial disapproval of discrimination against illegitimate children, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial disapproval of discrimination against illegitimate children : a comparative study of developments in Europe and the United States / Meeusen, Johan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of comparative law : vol. 48; no. 1., p. 119-145. - Berkeley : University of California. School of Law. The American Society of Comparative Law, 1995. - ISSN 0002-919X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): ECHR8-14;

 
28. Meulders-Klein, Marie-Theresa : The status of the father in European legislation, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The status of the father in European legislation / Meulders-Klein, Marie-Theresa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of comparative law : vol. 44; no. 3., p. 487-520. - Berkeley : University of California. School of Law. The American Society of Comparative Law, 1996. - ISSN 0002-919X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* barn = children = lapset
* abort = abortion = abortti
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece / Portugal / Spain / Italy / Belgium / Sweden / Finland / Norway / Denmark / United Kingdom / Netherlands / Germany / France / Netherlands / Ireland

NOTE (GENERAL): ECHR-8-14;

 
29. Bonthuys, E. : Of biological bonds, new fathers and the best interests of children, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Of biological bonds, new fathers and the best interests of children / Bonthuys, E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 13; no. 4., p. 622-637. - Kenwyn : Juta & Co., 1997. - ISSN 0258-7203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* faderskap = paternity = isyys
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* föräldrar = parents = vanhemmat

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

 
30. Iwasawa, Yuji : International law, human rights and Japanese law, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law, human rights and Japanese law : the impact of international law on Japanese law / Iwasawa, Yuji, xlii, 355 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1998.

ISBN 0-19-825912-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Introductory chapter. 2. The treaty-making process in Japan. 3. The status of international law in Japan. 4. The impact of international human rights law on resident aliens in Japan. 5. The impact of international human rights law on women in Japan. 6. The impact of international human rights law on detention in Japan. 7. Concluding chapter.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* barn = children = lapset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* ekonomiska sanktioner = economic sanctions = taloudelliset pakotteet
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* ICJ = ICJ = ICJ
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* juridisk prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* barnavård = child care = lastenhoito
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* NGO = NGO = NGO
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* terrorism = terrorism = terrorismi

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CEDAW; UDHR; ECHR; Canadian charter of rights and freedoms; CRC;

[Next]


24.11.1999