[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('civil and political rights') results in 811 hits


 
1. Eriksson, Lars D. : Författningsdebattens nuläge, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Författningsdebattens nuläge / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p. 167-175. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Under 1977 tillsatte justitieministeriet 1) en kommission som skulle uppgöra ett lagförslag beträffande reglerna om kvalificerad majoritet i riksdagen och 2) en kommitte' som skall färdigställa ett lagförslag som innebär en totalreform av de medborgerliga rättigheterna.Utgående från detta och Paavo Kastaris publikation "Suomen valtiosääntö" och Tandem-rapporten "Demokratian rajat ja rakenteet" diskuterar förf. reformeringen av statsförfattningen. During 1977 the Ministry of Defence appointed: 1) a commission that was supposed to to prepare a bill concerning the rules of qualified majority in the Parliament and 2) a committee to prepare a bill for a total reform of the civil rights.Starting from these appointments, Paavo Kastari's publication "The Finnish Constitution" and the Tandem-report "The Limits and Structure of Democracy" the author discusses the reform of the Constitution.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Eriksson, Lars D. : ETYK-laki , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ETYK-laki : Suomen oikeuskulttuurin mittari? / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : Nr. 4., p. 281-286. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskunnallinen yhdistys, 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ns.Etyk-lain hyväksyminen (567 / 85) oli kirjoittajan mukaan oikeudellinen skandaali.Lain tarpeellisuutta ei ollut selvitetty, sen suhde ihmisoikeuksiin ja kansalaisoikeuksiin oli jäänyt selvittämättä ja lain poliisille antamat mahdollisuudet puuttua näihin oikeuksiin jäivät eduskuntakäsittelyn jälkeenkin täysin täsmentämättä. Artikkelissa käsitellään mm. seuraavat asiat : 1). lakiesityksen puuttelinen valmistelu 2). lakiesityksen juridinen kritiikki 3). lakiesityksen tarpeellisuus sekä lopuksi 4). vertailu Ruotsiin. According to the author the passing of the CSCE law (567 / 85) was a judicial scandal.The need for such a law had never been outlined, its relation to human rights and civil rights had never been investigated, and the authority given the police to act within this law remained totally unclarified despite the parliamentary proceedings. The article deals with: 1) the inadequate preparation of the bill 2) judicial critizism of the bill 3) the need for such a bill 4) a comparison to Sweden

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Holbrock, Wallace F. : Legal basis of rights and liberties in the United States of America., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal basis of rights and liberties in the United States of America. / Holbrock, Wallace F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 108., p. 437-448. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1972. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: rights may be divided into three groupings : freedom of expression, personal liberty and civil rights.Freedom of expression includes freedom of speech, of the press, freedom of assembly and freedom of religion.Personal liberty is assured by such rights as habeas corpus, protection from searches, trial by jury, right to legal counsel.Civil rights concern the prevention of discrimination among citizens for reason of race, religion or colour.The legal basis for these rights on the national level is found in the Constitution adopted in 1791 which are known as the Bill of Rights.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA use also UNITED STATES : 6357

 
4. Nousiainen, Kevät : Lakimieskäytännön innovaatiot , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lakimieskäytännön innovaatiot : kokemuksia USA:sta ja eräistä muista maista / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No 11., p.217-225. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIn

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan kansalaisoikeuksien toteuttaminen. USA:ssa perustuslailla on erityisen korostunut asema ja sen rikkominen voidaan käsitellä korkeimmassa oikeudessa.Tämän vuosisadan alussa eräät kansalaisoikeusjärjestöt alkoivat harrastaa n.s. test case-oikeudenkäyntejä viemällä tärkeitä perustuslakijuttuja korkeimpaan oikeuteen.Tässä kunnostautuivat varsinkin rodulliseen tasa-arvoon pyrkivä NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) ja poliittisia oikeuksia edistävä ACLU (American Civil Liberties Union). The article deals with the implementation of civil rights.In USA the Constitution has a particularly emphasized position, and any violations against it can be taken to the Supreme Court.In the early 1900 some civil rights organizations started to exercise so-called case trials by taking important civil rights cases to the Supreme Court.Especially NAAP (National Association for the Advancement of Colored People) which aims at achieving racial equality, and ACLU (American Civil Liberties Union) which promotes political rights were successful in this respect.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
5. Parhankangas, Annikki : Oikeudellisesta suojasta poliittista syrjintää vastaan, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeudellisesta suojasta poliittista syrjintää vastaan / Parhankangas, Annikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : NO. 6., p. 239-243. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Poliittisella syrjinnällä voidaan yleisesti luonnehtien - tarkoittaa sitä, että kansalaisia asetetaan eri asemaan toisiinsa nähden tai kohdellaan eri tavalla nimenomaan heidän poliittisen näkemyksen tai poliittisen toimintansa vuoksi. Käytännössä poliittinen syrjintä on usein tullut esille työ- ja virkasuhteisiin liittyen: työhön otossa, irtisanomisissa, virkanimityksissä.Kirjoituksessa esitetään lyhyesti minkälaisia lainsäädännöllisiä takeita meillä on poliittisten oikeuksien toteutumiselle siltä osin kuin on kysymys kansalaisten oikeudellisesta suojasta poliittista syrjintää vastaan. The author states that political discrimination - generally speaking - means that people are being treated in a special way only because of their political opinions or actions.In practice, this has meant that discrimination has occured in matters of work and posts; employment, dismissals and appointments. The article gives a short account of the Finnish legal guarantees of the realization of the political rights as far as the legal protection of citizens against political discrimination is concerned.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Amnesty International, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Amnesty International /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 224. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1981. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Amnesty International on ihmisoiekuksien puolesta toimiva, yhden asian liike, joka kiinnittää huomiota eri puolilla maailmaa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin.Järjestön perusideologia nojautuu YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeussopimukseen sekä sen sisältöä täsmentäviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.Järjestön kannalta tärkein on v. 1976 voimaantullut kansalais- ja muita poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, jossa ihmisoikeuksien julistuksessa ilmaistuville tavoitteille annetaan juridinen sitovuus.Kirjoituksessa selostetaan Uruguayn tapahtumat vuodesta 1969 eteenpäin. Amnesty International, which fights for human rights, is a one-interest movement that pays attention to human rights violations in various parts of the world.The basic ideology of the organization is based on the UN Universal Declaration of Human Rights, and international human rights conventions modifying the UN Declaration.From Amnesty Internationals point of view, the most important convention is the 1976 Convention on Civil and Political Rights where the objectives expressed in the human rights Declaration are given a legal commitment.The author reports on the situation in Chile from 1969 onwards.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* NGO = NGO = NGO
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

NOTE (GENERAL): UHR; ICCPR

 
7. Sainio, Toivo : Muukalaisen oikeusasemasta , 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Muukalaisen oikeusasemasta : erityisesti Suomen oikeutta silmällä pitäen = Legal status of aliens with special reference to Finnish law / Sainio, Toivo - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja ; No. 80), 328 p.. - Vammala : Suomalainen Lakimiesyhdistys; Akateeminen Kirjakauppa, 1968.

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: Tutkimus on jatkoa aikaisemmin julkaistulle samannimiselle väitöskirjalle. Tutkimuksen kohteena on muukalaisen yksityisoikeudellinen asema. This study is a sequel to a doctoral thesis bearing the same title.The subject of the research is the civil rights of aliens.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): With an English Summary

 
8. Sulkunen, Olavi : Työelämän oikeudet ja kansainvälinen työjärjestö, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Työelämän oikeudet ja kansainvälinen työjärjestö / Sulkunen, Olavi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 166-200. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987 .

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään työelämän ja muiden ihmisoikeuksien rajankäyntiä, TSS- ja KP-oikeuksia, orjakauppaa ja pakkotyön poistamista.Artikkelissa tarkastellaan myös kansainvälistä työkoodeksia, sekä ILO:n sääntelyasiakirjojen hyväksymistä ja soveltamista Suomessa. The author deals with the setting of boundaries between the right to work and other human rights, the economic, social and cultural rights, the civil and political rights, the abolishing of slavery and penal servitude.The author also looks at the international labour regulations, and the approval and application of the ILO regulation documents in Finland.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ILO = ILO = ILO
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Pellonpää, Matti : Ulkomaalaisten oikeudet kansalais-oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ulkomaalaisten oikeudet kansalais-oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan. / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 153 - 165. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli keskittyy maassaolo-oikeutta koskeviin kysymyksiin, asioihin, joista Suomessa säädetään ulkomaalaislaissa.Lisäksi käsitellään lyhyesti myös muita ulkomaalaisten oikeuksien rajoittamismahdollisuuksia. The article concentrates on questions relating to permit to residence which in Finland is prescribed in the Aliens Law.Also other restrictions on aliens rights are discussed.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Eriksson, Lars D. : Kansalais- ja poliittiset oikeudet, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansalais- ja poliittiset oikeudet / Eriksson, Lars D. ; Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 101 - 126. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan KP-sopimusta, sen sisältöä, Suomen siihen tekemiä varauksia, sen valtionsisäistä vaikutusta, velvoittavuuden eri tasoja sekä sen vaikutusta lainsäädäntö- ja oikeuden soveltamistoiminnassa. The article deals with the Convention on Civil and Political Rights - more specifically - its content, Finland's reservations, its effects on a national level, the various levels of commitment and the effect on legislation and law.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
11. Träskman, P.O. : Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleis- sopimuksen rikos- ja rikosprosessioikeutta koskevat normit, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleis- sopimuksen rikos- ja rikosprosessioikeutta koskevat normit / Träskman, P.O.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 127 - 140. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus selvittää KP-oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen merkitystä rikos- ja prosessioikeudellisena oikeuslähteenä sekä sen aineellista rikosoikeutta ja prosessia käsitteleviä normeja.The article gives an account of the International Covenant on Civil and Political Rights as a legal source in criminal law and process law.It also views the CCPR norms on substantial criminal law and criminal process.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
12. Tupamäki, Matti : Transnational protection of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Transnational protection of human rights / Tupamäki, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish National Reports to the Twelfth Congress of the International Academy of Comparative Law: Sydney and Melbourne 18-26 August 1986. - p. 85-122 - (Studia Iuridica Helsingiensia) - Helsinki : University of Helsinki (D), 1986. - ISSN 0491-2748

ISBN 951 45 3964 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses current issues of human rights, the impact of internatio- nal law of human rights on domestic law, and human rights and international relations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Myntti, Kristian (ed.) : Finländska mänskorättsperspektiv, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, Kristian (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; Publikation nr.5), 117 p.. - Åbo / Turku : Åbo Akademi(D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: SWE, FIN

ABSTRACT: Boken innehåller artiklar som utgör reviderade versioner av inlägg som framlades vid Oikeustieteen päivät-Juridikens dagar 4-5.9 1986 i Åbo.Dessutom har professorerna Allan Rosas och Tore Modeen tillställt kompletterande bidrag. Artiklarna dryftar frågan om förverkligandet av de mänskliga och medborgerliga rättigheterna i Finland.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Oikeustieteen päivät-juridikens dagar, Åbo, (19860904), (C)

 
14. Broms, Bengt : Ihmisoikeudet ja niiden suojelu, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet ja niiden suojelu / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainvälinen oikeus / Broms, B. - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, B-sarja ; No. 182), p. 245-283. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhistys (D), 1978.

ISBN 951 99162 6 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: X luku käsittelee ihmisoikeuksien kehitystä, julistusta, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä muita ihmisoikeuksia koskevia sopimuksia.Myös Euroopan neuvostoa ja ihmisoikeuksien suojelua tarkastellaan. Chapter X deals with the development of human rights, the declaration of human rights, the convention on civil and political rights and other conventions on human rights.The Council of Europe and the protection of human rights are also discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
15. Nieminen, Liisa : Taloudellisten,sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien historia, käsite ja suhde kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Taloudellisten,sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien historia, käsite ja suhde kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No. 260), p.1-24. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan jako toisaalta kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin ja toisaalta taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin.Lisäksi pohditaan TSS-oikeuksia kehitysmaiden näkökulmasta ja naisten kannalta sekä TSS-oikeuksien toteuttamisaikataulua.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kvinnor = women = naiset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Viljanen, Veli-Pekka : Kansalaisten yleiset oikeudet , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten yleiset oikeudet : tutkimus suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomikaudella ja itsenäisyyden ensi vuosina / Viljanen, Veli-Pekka - (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP).Julkaisuja. ; No.5) , 246 p.. - Turku : Turun Yliopisto (D), 1986. - ISSN 0781 1411

ISBN 951 642 874 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten suomalaisen perusoikeuskäsityksen keskeiset oikeudelliset rakennepiirteet muotoutuivat, täsmentyivät ja vakiintuivat autonomian aikana ja itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
18. Ramcharan, B.G. : Humanitarian good offices in international law , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Humanitarian good offices in international law : the good offices of the United Nations Secretary General in the field of human rights / Ramcharan, B.G. - (International studies in human rights ; No.2), 220 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1983.

ISBN 90 247 2805 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The involvement of United Nation Secretary General into humanitarian good offices.The work provides case studies and insight into the implementation of the good offices concept.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
19. Hannum, Hurst : The right to leave and return in international law and practice, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to leave and return in international law and practice / Hannum, Hurst - (International studies in human rights), 189 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3445 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author makes a thorough study of the right to leave and to return.The balance between respect for the fundamental rights of the individual and the concerns of the community in which she lives is studied as well as questions about migration, population policies, immigration, tourism, employment, refugees and asylum-seekers.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* asyl = asylum = turvapaikka
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* migration = migration = siirtolaisuus
* pass = passport = passi
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR-12-40; UDHR; ADRD; ICESCR ; ECHR; ESC; Convention on the eelimination of all forms of racial discrimination (CERD);AMR USED FOR American Convention on Human Rights

 
20. Takacs, Imre : Les formes de participation des citoyens au fonctionnement de l'Etat en Hongrie, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Les formes de participation des citoyens au fonctionnement de l'Etat en Hongrie / Takacs, Imre

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes du droit constitutionnel hongrois, p.136-145. - Budapest : Institut des sciences juridiques et politiques de léAcademie des sciences de Hongrie (D), 1987.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: La participation des citoyens ne se realise pas dans le domaine de léaccomplissement des fonctions de pouvoir public mais dans le domaine de léorganisation et des renseignement

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): Rapports nationaux prepares pour le II e Congres mondial de léAssociation internationale de droit constitutionnel (Paris, Aix-en-Provence, 1987)

 
21. Racz, Attila : Protection of the fundamental rights of the citizens in Hungary, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Protection of the fundamental rights of the citizens in Hungary / Racz, Attila

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes du droit constitutionnel hongrois, p.40-64. - Budapest : Institut des sciences juridiques et politiques de léAcademie des sciences de Hongrie (D), 1987.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author examins the protection of fundamental rights in Hungary.He starts by studying the fundamental rights of the citizens in general, then the guarantees of the fundamental rights of the citizens in general (legal guarantees) and at last he studies the constitutional guarantees of the fundamental rights of the citizens.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): Rapports nationaux prepares pour le II e Congres mondial de léAssociation internationale de droit constitutionnel (Paris, Aix-en-Provence, 1987)

 
22. Rosas, Allan : Human rights obligations, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights obligations : a Finnish perspective / Rosas, Allan - ( All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 235-248. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Presented at the "All-European system of human rights protection" - conference, Poznan (19901008)

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; ICCPR; CERD; CEDAW;Hague conventions; Geneva conventions;Apartheid convention; CRC USED FOR Convention on the rights of the child; ECPT; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. de Zayas, Alfred : Application of the International Covenant on Civil and Political Rights under the Optional Protocol by the Human Rights Committee, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Application of the International Covenant on Civil and Political Rights under the Optional Protocol by the Human Rights Committee / de Zayas, Alfred ; Möller, Jacob Th. ; Opsahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL) : 1985 : vol. 28, p. 64. - Kehl am Rhein : Duncker & Humblot, 1985.

ISBN 3-428-06148-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This article focuses primarily on the Human Rights Committeeés consideration of communications under the Optional Protocol.A general description of the committeeés work is followed by a section on admissibly criteria such as the standing of authors, the exhaustion of domestic remedies and the competence of the committee vis-a-vis national law and decisions.The main part of the article consists of a survey of the committeeés pronouncements on many of the articles of the covenant.Observations on the issue of derogation by states parties from some provisions of the covenant are then followed by brief concluding remarks.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Also published in Oikeustiede XXII (1989) "Ihmisoikeuskomitea kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen soveltajana sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan nojalla" p. 387-454, translated into Finnish by Martin Scheinin. ICCPR

 
24. Carey, John : UN protection of civil and political rights, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

UN protection of civil and political rights / Carey, John - (The procedural aspects of international law series ; No. 8), 205 p.. - New York : Syracuse U.P.(D), 1970.

ISBN 0 8 156 2146 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book examines the conference of human rights norms, existing and proposed implementation techniques, e.g., reporting, fact-finding and sanctioning.Each technique is reviewed historically as well as from the perspective of United Nations practice. Whenever useful developments have occured elsewhere, they are examined in detail. The author maintains a cautious and often skeptical view. It's a detailed analysis and constructive criticism about human rights enforcement and protection.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

 
25. Mangoldt, Hans von : Die kommunistische Konzeption der Bürgerrechte und die Menscenrechte des Völkerrechts, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die kommunistische Konzeption der Bürgerrechte und die Menscenrechte des Völkerrechts / Mangoldt, Hans von

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte in den Staaten des Warschauer Paktes : Bericht der unabhängigen Wissenschaftlerkommission / Brunner, G. (ed.), p.34-58. - Köln : Bundesanzeigen (D), 1988.

ISBN 3 88784 158 1

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Das zweites Kapitel redet uber die kommunistische Konzeption der Burgerrechte : ideologische Grundkonzepte, Verfassungsrechtliche und rechtsteoretische Grundaussagen; und vereinbarkeit mit dem Völkerrecht : die kommunistische Konzeption der Menschenrechtspakte und den Vertragspflichten aus dem IPBPR.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe : 8100

 
26. Brunner, Georg : Die verfassungsrechtliche Lage, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die verfassungsrechtliche Lage / Brunner, Georg

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte in den Staaten des Warschauer Paktes : Bericht der unabhängigen Wissenschaftlerkommission / Brunner, G. (ed.), p.59-65. - Köln : Bundesanzeigen (D), 1988.

ISBN 3 88784 158 1

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Das drittes Kapitel des Buchs redet uber Verfassungsentwicklung und Grundrechte, Grundrechtssubjekte, System der Grundrechte, Grundrechtsschranken und Grundrechtsschutz.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe : 8100

 
27. Rodley, Nigel : On the necessity of United States ratification of the International Human Rights Conventions, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

On the necessity of United States ratification of the International Human Rights Conventions / Rodley, Nigel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. ratification of the human rights treaties : with or without reservations / Lillich, R. B. (ed.), p.3-19. - Charlottesville : University U.P. of Virginia (D), 1981.

ISBN 0 8139 0881 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this chapter different views of United States ratification of international human rights conventions are examined, beginning with the disadvantages of nonparticipation.Further on discussing the advantages of participation; the optional protocol, american convention, and the convention on the elimination of all forms of racial discrimination; and declarations, understandings and reservations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR ; Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD);AMR;

 
28. Henkin, Louis : The covenant on civil and political rights, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The covenant on civil and political rights / Henkin, Louis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. ratification of the human rights treaties : with or without reservations / Lillich, R. B. (ed.), p.20-26. - Charlottesville : University U.P. of Virginia (D), 1981.

ISBN 0 8139 0881 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This chapter deals mainly with the reservations of the covenant on civil and political rights.Subjects of discussion are three principles of reservation: the first is that, while the U.S. will adhere to this covenant, it will not agree to any change in U.S. law as it is today, the second is that these conventions shall not be self-executing and the third reservation is the so called federal-state clause.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
29. Weston, Burns H. : U.S. ratification of the international covenant on economic, social and cultural rights with or without qualifications , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

U.S. ratification of the international covenant on economic, social and cultural rights with or without qualifications : comments / Weston, Burns H. ; Hannum, Hurst

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. ratification of the human rights treaties : with or without reservations / Lillich, R. B. (ed.), p.27-40. - Charlottesville : University U.P. of Virginia (D), 1981.

ISBN 0 8139 0881 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this chapter the author considers the commitment withdrawals thet president Carter made regarding the human rights treaties: the two reservations about free speach and statesé rights; the three undertakings about progressive implementation, foreign aid and citizenship discrimination, and the two declarations about private property rights and the non-self-executing treaty. In a comment by Hurst Hannum, the author shares his disagree on some points made by Burns Weston.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
30. Hersch, Jeanne (prep. by) : Birthright of man, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Birthright of man / Hersch, Jeanne (prep. by), 589 p. : ill.. - Paris : UNESCO (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this collection of texts was to assemble a collection anticipating the philosophy implicit in the Universal Declaration of 1948, nothing published after that date has been included.The quotations are drawn from a wide variety of traditions and periods which would illustrate how human beings everywhere, throughout the ages and all over the world, have asserted and claimed the birthright of man

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* slaveri = slavery = orjuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

[Next]


24.11.1999