[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('civil servants') results in 16 hits


 
1. Rintala, Matti : Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean suunnittelemista ehdotuksista, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean suunnittelemista ehdotuksista / Rintala, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 233-237. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja esittelee nk.Sippolan komitean, joka valmistelee virkamiesten oikeusaseman kehittämistä m.m. virkamiehen aseman muutos, nimittäminen, perusoikeudet ja oikeusturva. The writer presents the so-called Sippola Committee which is preparing an improvement of Finnish officials' legal status, appointment and legal security.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Reinikainen, Paavo : Eräitä näkökohtia virkamiehen perusoikeuksista, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Eräitä näkökohtia virkamiehen perusoikeuksista / Reinikainen, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 30-33. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtökohtana on se, että kirjallisuudessa ei juurikaan ole pohdittu perusoikeuksien merkitystä virkamiehen oikeudellisen aseman kannalta Suomessa.Artikkeli tarkastelee oikeustapauksia julkishenkilöstön oikeusasemakomitean (jälj. stat uskomitea) ehdotusten ja eräiden konkreettisten oikeustapausten pohjalta. The author proceeds from the fact that very little has been written about the importance of basic rights for the legal status of officials in Finland.The article discusses cases in view of proposals made by the Public Servants' Legal Status Committee, and it reviews some cases.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmän mietintö , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmän mietintö = Betänkande av arbetsgruppen för utlänningars behörighet för tjänster / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.2), 51 p.. - Helsinki : Valtionvarainministeriö = Finansministeriet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1988. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1181 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmä on mietinnössään selvittänyt mahdollisuutta lieventää nykyistä ulkomaan kansalaisen kelpoisuutta valtion ja kuntien virkoihin rajoittavaa lainsäädäntöä.Työryhmä ehdottaa ulkomaan kansalaisen kelpoisuutta valtion, kuntien ja kuntainliittojen virkoihin koskevaa lainsäädäntöä tarkistettavaksi siten, että ulkomaan kansalainen voitaisiin pääsääntöisesti nimittää em. virkoihin.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tjänstemannarätt = civil servants' law = virkamiesoikeus
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Kosiek case: 1. decision of 28th September 1984 (relinquihsment of jurisdiction); 2. judgment of 28 August 1986, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kosiek case: 1. decision of 28th September 1984 (relinquihsment of jurisdiction); 2. judgment of 28 August 1986 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 105), 51 p.. - Köln : Carl Heymann, 1986.

ISBN 3 452 70767 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-10; UDHR-21; ICCPR-25

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Glasenapp case: 1. decision of 28th September 1984(relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 28th August 1986., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Glasenapp case: 1. decision of 28th September 1984(relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 28th August 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 104), 64 p.. - Köln : Carl Heymann, 1986.

ISBN 3 452 20748 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-10-26; UDHR-21; ICCPR-25

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Bradley, A. W. : Racial discrimination and the public sector, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Racial discrimination and the public sector / Bradley, A. W.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 317-325. - London : Sweet & Maxwell, 1991. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
7. Mitrofanov, M.V. : Civil servants of international organization of the UN agencies., 1978
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Civil servants of international organization of the UN agencies. / Mitrofanov, M.V. - (Year-Book of International Law.), p. 224-236. - Moscov : s.n., 1978.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* FN = UN = YK

 
8. Lester, Anthony; Hulton, Susan : Freedom of expression under the European Convention, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of expression under the European Convention / Lester, Anthony; Hulton, Susan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights law in the Commonwealth Caribbean / Byre, A.D.; Byfield, B. (eds.). - p. 185-210 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 90 247 3785 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-10

 
9. Det allmännas skadeståndsansvar, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Det allmännas skadeståndsansvar : Betänkande av kommitten för översyn av det allmännas skadeståndsansvar / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 35) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-13374-1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Germany / Switzerland / Austria / France / USA / United Kingdom

LIBRARY LOCATION: Main library

 
10. Harris, Clive : Configurations of racism, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Configurations of racism : the civil service, 1945-60 / Harris, Clive

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Race & Class : 33; 1., p. 1-30. - London : Institute of Race Relations, 1991. - ISSN 0306-3965

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Europe : 8051 / 8000

 
11. Koskinen, Seppo : Virkamiesoikeuden perusteet, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Virkamiesoikeuden perusteet / Koskinen, Seppo ; Kulla, Heikki, xiv, 261 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1996.

ISBN 951-640-897-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* EU = EU = EU
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* tjänstemannarätt = civil servants' law = virkamiesoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR-6;

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
12. Amerasinghe, C. F. : Principles of the institutional law of international organizations, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Principles of the institutional law of international organizations / Amerasinghe, C. F. - (Cambridge studies in international and comparative law), xxx, 519 p.. - New York : Cambridge U. P., 1996.

ISBN 0-521-56254-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* förvaltning = administration = hallinto
* asyl = asylum = turvapaikka
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* EU = EU = EU
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* ICRC = ICRC = ICRC
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ratificering = ratification = ratifiointi
* tolkning = interpretation = tulkinta
* WHO = WHO = WHO
* WEU = WEU = WEU

NOTE (GENERAL): UN charter; Vienna convention on the law of treaties;

 
13. Viljanen, Veli-Pekka : II: YLEINEN OSA : Perusoikeuksien soveltamisala, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

II: YLEINEN OSA : Perusoikeuksien soveltamisala / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 111-156. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* soldater = soldiers = sotilaat
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* fångar = prisoners = vangit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
14. Tuori, Kaarlo : III : YKSITTÄISET PERUSTEOKSET : Yhdistymisvapaus (PL 13ß), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : YKSITTÄISET PERUSTEOKSET : Yhdistymisvapaus (PL 13ß) / Tuori, Kaarlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 433-460. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* soldater = soldiers = sotilaat
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ILO = ILO = ILO
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (THESIS): ECHR-11; ICESCR; ICCPR;

 
15. Beenen, J. E. : Citizenship, nationality and access to public service employment, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Citizenship, nationality and access to public service employment : the impact of European Community law / Beenen, J. E., xiv, 298 p.. - Groningen : Europa Law Publ., 2001.

ISBN 90-76871-04-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Chapter 1 : Introduction. 1. Central problem. 2. Structure of this thesis. Chapter 2: Free Movement of Persons within the European Union. 1. Introduction. 2. Free movement of persons within the EU. 2.1 Article 39 (ex Article 48) EC. 2.1.1 Non-discrimination on grounds of nationality. 2.1.2 The defi nition of a worker in EU law. 2.1.3 The rights contained in Article 39 (ex Article 48) EC. 2.2 Secondary legislation. 2.2.1 Regulation 1612/68. 2.2.2 Directive 68/360. 2.2.3 Regulation 1251/70. 2.2.4 Regulation 1408/71. 3. Exceptions to free movement. 3.1 Directive 64/221. 3.2 Public policy. 3.3 Public security. 3.4 Public health. 3.5 The public service exception. 4. Conclusions. Chapter 3: Citizenship. 1. Introduction. 2. The concepts of citizenship and nationality. 2.1 Citizenship. 2.2 Nationality. 2.3 The differences between the concepts of citizenship and nationality. 3. Citizenship of the European Union. 3.1 Characteristics of EU citizenship. 3.2 Historical development of European citizenship. 3.3 Citizenship in the EC Treaty. 3.3.1 Introduction. 3.3.2 The rights of citizens of the Union. 3.3.2(a)Article 17 (ex Article 8) EC: establishing Union citizenship. 3.3.2(b)Article 18 (ex Article 8a) EC: freedom of movement. 3.3.2(c) Article 19 (ex Article 8b) EC: voting rights in EP and local elections. 3.3.2(d) Article 20 (ex Article 8c) EC: diplomatic and consular protection. 3.3.2(e) Article 21 (ex Article 8d) EC: petition right and the right to appeal to the Ombudsman. 3.4 Fundamental Rights. 3.5 Third-country nationals. 3.6 The dynamic character of European citizenship. 4. Conclusions. Chapter 4 Article 39 (4) (ex Article 48 (4)) EC: the Public Service Exception. 1. Introduction. 2. The history of public service exceptions. 3. The case law of the European Court. 3.1 Sotgiu v. Deutsche Bundespost, case 152/73. 3.2 Commission v. Belgium, case 149/79. 3.3 Commission v. France, case 307/84. 3.4 Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemburg, case 66/85. 3.5 Commission v. Italy, case 225/85. 3.6 Allué & Coonan, case 33/88. 3.7 Bleis v. Ministère de líEducation Nationale, case C-4/91. 3.8 Commission v. Luxembourg, case C-473/93. 3.9 Commission v. Belgium, case C-173/94. 3.10 Commission v. Greece, case C-290/94. 3.11 Additional case law. 4. The Commissionís approach. 5. The Courtís approach. 5.1 The institutional versus the functional approach. 5.2 What is the functional approach?. 5.3 Civil servants versus contractual employees. 5.4 The cumulative versus alternative approach. 5.5 Posts included in the exception. 5.6 Posts not included in the exception. 5.7 The effect the European Courtís interpretation of the public service exception. 6 Further analysis of the Courtís approach. 7 Comparison with Article 45 (ex Article 55) EC. 8. Conclusions Chapter 5 : The Concept of the State in Two Other Areas of European Law. 1 Introduction. 2 Direct effect of directives. 2.1 Conditions for the direct effect of Community law. 2.2 The reasons for the direct effect of directives. 2.3 Case law. 2.4 Results of the direct effect of directives. 3 Public procurement. 3.2 Public procurement provisions. 3.3 The scope of the public procurement directives. 3.4 Case law. 4 Conclusions. Chapter 6 : Access to Public Employment in a Number of EU Member States; a General Study. 1 Introduction. 2 Legislative basis for the public service exception. 2.1 A general criterion. 2.2 A negative list. 2.3 A positive list. 2.4 A mixed system. 3 Changes in the legislation. 4 National court cases dealing with the public service exception. 5 Distinctions between civil servants proper and contractual employees. 6 Distinctions between EU-citizens and third-country nationals. 7 Conclusions. Chapter 7 : Access to Public Service Employment in the Netherlands. 1 Introduction. 2 Nationality requirements in the Netherlands. 3 The status of public service employees. 4 Civil servants. 5 The impact of European law on the Dutch public service. 6 Other categories of public service employees. 6.1 Decentralised authorities. 6.2 Police offi cers. 6.3 Parliamentary staff. 6.4 The judiciary. 6.5 Public bodies. 6.5.1 Development of government in the Netherlands. 6.5.2 The notion of adminstrative authority under the Algemene wet bestuursrecht (Awb). 6.6 Comparison of two public bodies. 6.6.1 Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). 6.6.2 Gezondheidsraad. 7 Conclusions. Chapter 8: Access to Public Service Employment in Belgium 1 Introduction. 2 Nationality requirements in Belgium. 2.1 History of the nationality requirement. 2.2 The demise of the institutional approach. 2.3 Current nationality requirements. 3 The status of public service employees. 3.1 The public service principles. 4 Civil servants. 4.1 The principle of loyalty and continuity. 4.2 Political neutrality. 5 The impact of European law on the Belgian public service. 6 Other categories of public service employees. 6.1 Decentralised authorities. 6.2 Police offi cers. 6.3 Parliamentary staff. 6.4 The judiciary. 6.5 Public bodies. 6.5.1 Openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 7 Conclusions. Chapter 9: Access to Public Service Employment in The United Kingdom. 1 Introduction. 2 Nationality requirements in the United Kingdom. 2.1 Civil Service Nationality Rules. 2.2 Prescribed bodies according to the Race Relations Act (RRA). 3 The status of public service employees. 4 Civil servants. 4.1 Next Steps Agencies. 4.2 Special allegiance and the duty of loyalty. 4.3 Policital neutrality. 4.4 Public Service Ethos. 5 The impact of European law on the UK public service. 6 Other categories of public service employees. 6.1 Decentralised authorities. 6.2 Police offi cers. 6.3 Parliamentary staff. 6.4 The judiciary. 6.5 Public bodies. 6.5.1 Agencies. 6.5.1(a)The National Health Service (NHS). 6.5.2 Public corporations and nationalised industry. 6.5.2(a)The British Broadcasting Corporation (BBC). 7 Conclusions. Chapter 10: Summary and Conclusions 1 Summary. 2 Conclusions. 3 The Way Forward. Selective Bibliography. Table of Cases. List of Abbreviations.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* medborgarskap (EU) = citizenship (EU) = kansalaisuus (EU)
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.europalawpublishing.com/european_law/public_service.htm

 
16. I. Perusoikeudet Euroopan unionissa = De grundläggande rättigheterna inom Europeiska unionen, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

I. Perusoikeudet Euroopan unionissa = De grundläggande rättigheterna inom Europeiska unionen /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yksilön oikeusasema Euroopan unionissa = Individens rättsställning inom Europeiska unionen : juhlakirja Allan Rosas = festskrift Allan Rosas / Kaila, H.; Pirjatanniemi,E.; Suksi, M. (toim.=red.), p. 7-194. - Turku/Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2008.

ISBN 978-952-12-2051-7

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: ARTIKLAR:. 1. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna - från politisk deklaration till rättsligt bindande normer och extern kontroll, Holger Rotkirch. 2. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö EU-oikeuden lähteenä, Matti Pellonpää. 3. Syrjintäkielto: sisämarkkinoiden reunoilta perusoikeuksien ytimeen, Mikko Puumalainen. 4. Sukupuolten välisen tasa-arvon sääntelyn Euroopan unionissa, Anja Nummijärvi. 5. Sukupuolten välisen tasa-arvon sääntely Euroopan unionissa, ANja Nummijärvi, Päivi Romanov. 6. Muslimisiirtolaisten uskontopohjaiset oikeudet Länsi-Euroopan maissa - rajoitetaanko niitä liiaksi?, Lauri Hannikainen. 7. Kieliä koskevat oikeudet, Kari Liiri. 8. Henkilötietojen suoja, Petri Helander, Joni Heliskoski. 9. Virkamiesten sananvapaus, Heikki Kulla. 10. Oikeus diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun, Ora Meres-Wuori. 11. En högre nivå på miljöskyddet - en jämförelse mellan EG:s miljöskadedirektiv och den finska miljöskadelagen, Peter Wetterstein. 12. Kohti perusoikeusherkempää tavaroiden vapaata liikkuvuutta, Tuomas Ojanen. 13. Euroopan unionin perusoikeusvirasto, Martin Scheinin. 14. EU:n ihmisoikeuspolitiikka - ulkosuhteet ja sisäpolitiikka johdonmukaisuuden näkökulmasta, Johanna Suurpää.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EU-rätt = EU-law = EU-oikeus
* graviditet = pregnancy = raskaus
* muslimer = Muslims = muslimit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* diplomatiskt skydd = diplomatic protection = diplomaattinen suoja
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* miljöskada = environmental damage = ympäristövahinko
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* CFSP = CFSP = CFSP
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* romer = Roma = romanit
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): EU charter of fundamental rights; EC treaty-art. 141;TEU; ToA; EU treaty; Paris principles;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB-hyllan


24.11.1999