[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='civiltjänstgöring' results in 94 hits


 
1. Siviilipalvelujärjestelmän romuttaminen (oikeudellinen elämä), 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Siviilipalvelujärjestelmän romuttaminen (oikeudellinen elämä) /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p. 168-170. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus käsittelee 30.04.1986 annettua uutta väliaikaista siviilipalveluslakia.Kirjoittaja toteaa, että siviilipalvelusta ei oikeastaan ole olemassakaan 01.01.1987 lähtien."Uudistus on malliesimerkki lainsäädännöstä, jota edeltää yksipuolinen valmistelu, pinnallinen julkinen keskustelu ja huolimaton käsittely eduskunnassa."Lopuksi käsitellään sotilasjohdon valtaa Suomessa ja kriisilainsäädäntöpakettia."Tuskin mitään muuta intressiryhmää kohdellaan Suomessa näin hyvin.On tyrmistyttävää, kuinka sokeasti hallitus, eduskunta ja tiedotusvälineet luottavat sotilasjohdon vaatimustensa tueksi esittämiin perusteisiin". The article deals with the new, temporary law of alternative national service (väliaikainen siviilipalvelusmieslaki) passed June 30, 1986.The author states that there really is no alternative national service since January 1, 1987. "The reform is a model example of legislation preceded by one-sided preparation, superficial public debate and careless reading in the Parliament". The author discusses the power of Finnish officers, and he also deals with the emergency powers act package."Hardly any other interests group in Finland is being treated so well.It is shocking how blindly the Government, the Parliament and the media accept the officers' arguments."

INDEX WORDS:
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* militarism = militarism = militarismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Scheinin, Martin : Aseistakieltäytymisoikeus, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aseistakieltäytymisoikeus / Scheinin, Martin - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D: ; No. 3), 263 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1981.

ISBN 951 45 4514 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja käsittelee aseistakieltäytymiseen ja eri asevelvollisryhmien asemaan liittyviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.Työssä tarkastellaan omantunnonvapautta perusoikeutena Suomessa, aseistakieltäytymisoikeutta ihmisoikeutena, asevelvollisuuden ja aseistakieltäytymisen lainsäädäntöhistoriaa vuodesta 1877 alkaen, väliaikaislain soveltamista sekä tulevaisuuden näkymiä. The author discusses conscientious objection and the position of conscription groups from the point of view of constitutional rights.The work deals with freedom of conscience as a basic right in Finland, the right to conscientious objection as a human right, legislative history of conscription and conscientious objection from 1877 onwards, the application of the temporary law and future prospects.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): "Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat" Teos on tammikuussa 1987 valmistuneen lisensiaattityön "Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus" lyhennetty ja joiltain osin ajantasaistettu laitos, josta on jossain määrin karsittu Scheininväitöskirjatutkimuksen kohteena olevia perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien ongelmia; UDHR; ICCPR; ECHR;

 
3. Tupamäki, Matti : Transnational protection of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Transnational protection of human rights / Tupamäki, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish National Reports to the Twelfth Congress of the International Academy of Comparative Law: Sydney and Melbourne 18-26 August 1986. - p. 85-122 - (Studia Iuridica Helsingiensia) - Helsinki : University of Helsinki (D), 1986. - ISSN 0491-2748

ISBN 951 45 3964 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses current issues of human rights, the impact of internatio- nal law of human rights on domestic law, and human rights and international relations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Saraviita, Ilkka : VJ 7.2:n soveltamisala ja siviilipalvelusmiehet, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

VJ 7.2:n soveltamisala ja siviilipalvelusmiehet / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 68., p.114-123. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1970.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan VJ 7.2:n soveltamisala ja siviilipalvelusmiehet, eli vakinaisessa väessä palvelevan asevelvollisen vaalikelpoisuuden poistavan säännöksen soveltamisalan tarkastelu.

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Kiljunen, Kimmo; Väänänen, Jouko (eds.) : Youth and conscription, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Youth and conscription / Kiljunen, Kimmo; Väänänen, Jouko (eds.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Youth and conscription / Kiljunen, K.; Väänänen, J. (eds.), 272 p.. - Jyväskylä : IPB; WRI; Peace Union of Finland (D), 1987.

ISBN 591 9193 014

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Conscription forms a mechanism via which youth meets the military system in society, in conditions of both war and peace.This book focuses on the historical origin and expansion of conscription as well as on the opposition to it.Furthermore it examines the social and cultural effects of conscription, in particular from the point of view of youth -both male and female.Special attention is given to campaigns against conscription to the right of conscentious objection and to the actual situation of conscentious objectors in different countries.

INDEX WORDS:
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
6. Rätten till vapenfri tjänst, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rätten till vapenfri tjänst : betänkande avgivet av 1973 års vapenfriutredning (VPU 73) / ; Försvarsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 7), 217 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1977. - ISSN 0375-250 X

ISBN 91 38 0 3162 0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Utredningen tillkallades för att se över lagen om vapenfri tjänst och sanktionerna vid totalvägran av värnplktiga och vapenfria tjänstepliktiga. Enligt direktiven har utredningen haft i uppdrag främst att behandla följande frågor : 1.Utredningen bör undersöka om det är lämpligt och möjligt att ytterligare precisera de formuleringar av förutsättningarna för vapenfri tjänst som finns i första paragrafen i vapenlagarna. 2.Utredningen bör när det gäller de vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöringsområden undersöka möjligheterna att finna flera eller andra tjänstgöringsalternativ inom sådan samhällsnyttig verksamhet som kan anses höra till totalförsvaret i allmän mening. 3.Utredningen bör undersöka möjligheterna att utterligare förbättra utrednings- och prövningsförfarandet hos vapenfrinämnden. 4.I fråga om samhällssanktioner vid totalvägran uttalas att utredningens överväganden bör ske mot bakgrund av att det inte kan komma i fråga att helt slopa påföljden för totalvägran eller att endast tillämpa lindriga påföljder i form av t.ex. bötesstraff, men att det å andra sidan kan ifrågasättas om fängelsestraff utgör en lämplig reaktionsform mot gärningar som är betingade av djupt religiösa eller moraliska betänkligheter. Utredningen lämnar i betänkandet inledningsvis en överesikt över den historiska utvecklingen av vapenfrilagstiftningen i Sverige.

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
7. Rights and responsibilities of youth, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and responsibilities of youth / ; Unesco - (Educational studies and documents ; No. 6), 72 p.. - Paris : UNESCO, 1972.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study is addressed to all who are able in various ways to influence the accession of young people to responsibilities in various fields.The following aspects which affects the life of young people are examined : the family : the protection of the young : javeline delinguency : education : work : public and political life.

INDEX WORDS:
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

 
8. Scheinin, Martin : Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus ; valtiosääntöoikeudellinen tutkimus aseistakieltäytymisoikeudesta ja perusoikeuksien sitovuudesta., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus ; valtiosääntöoikeudellinen tutkimus aseistakieltäytymisoikeudesta ja perusoikeuksien sitovuudesta. / Scheinin, Martin, xxv, 477 p.. - Turku : Turun Yliopisto ; oikeustieteelinen tiedekunta, 1987.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Luvussa 1. esitetään tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat. Kun myöhempi tarkastelu on pääosin lainopillista, pyritään tässä jaksossa osoittamaan, että ajatus perusoikeuksien sitovuudesta on mahdollista perustella myös marxilaisen teorian pohjalta. Luvussa 2. tarkastellaan maanpuolustusvelvollisuutta koskevan säännöksen syntyhistoriaa, tulkintaa oikeuskirjallisuudessa sekä soveltamiskäytäntöä. Kolmas luku keskittyy omantunnonvapauden perusoikeuteen. Siinä käydään läpi säännösten syntyhistoriaa, tulkintaa oikeuskirjallisuudessa sekä soveltamiskäytäntöä. Luvussa 4. keskitytään aseistakieltäytymisoikeuteen Suomen lainsäädännön mukaan Tässä yhdistyvät myös 2. ja 3. lukujen teemat. Lopuksi otetaan kantaa siviilipalvelusmiehen oikeuteen kieltäytyä vakaumustaan loukkaavista palvelutehtävistä. Luvussa 5. tarkastellaan kansainvälisiä ihmisoikeusjärjestelyjä ja hankkeita aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamiseksi erityiseksi ihmisoikeudeksi. Lisäksi tekijä ottaa kantaa ihmisoikeussopimusmääräysten valtionsisäiseen vaikutukseen ja normihierarkiseen asemaan sekä siihen, millaisissa tilanteissa suomalaiset aseistakieltäytyjät voivat tukeutua ihmisoikeusjärjestelyihin.

INDEX WORDS:
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

 
9. Collange, Jean-Francois : Theologie des droits de l'homme, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Theologie des droits de l'homme / Collange, Jean-Francois, 363 p.. - Paris : CERF, 1989.

ISBN 2204030651

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kristendomen = christianity = kristinusko
* NGO = NGO = NGO
* apartheid = apartheid = rotusorto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Bill of rights;Magna carta;UDHR; AMR

 
10. Scheinin, Martin : The status of human rights conventions in Finnish domestic law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The status of human rights conventions in Finnish domestic law. / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 25-43. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* nationell status = domestic status = valtionsisäinen oikeusasema
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; Refugee convention

 
11. Hannikainen, Lauri : The implementation of international humanitarian law in Finland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The implementation of international humanitarian law in Finland. / Hannikainen, Lauri ; Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 264-294. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990 .

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* militär = military = sotaväki
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Hague Conventions; Geneva Conventions; ECHR; Nuremberg charter USED FOR Nürnberg charter; ;

 
12. Rosas, Allan (ed.) : Human rights in a changing East-West perspective., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in a changing East-West perspective. / Rosas, Allan (ed.) ; Helgesen, Jan - (TAPRI studies in International Relations.), viii, 375 p.. - London : Pinter publ., 1990.

ISBN 0 86187 131 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Eastern Europe / USA : 8200 / 8100

NOTE (MEETINGS): Papers from a workshop held in Turku / Åbo, org. by TAPRI, (19871200), (C).Rewieved in "Mennesker & rettigheter", 1992:1, p. 100-103 by Pål Kolstö

NOTE (GENERAL): AMR; ICCPR-2OP; ESC; ECHR; Geneva conventions; Refugee convention; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD)

 
13. Engram, Jonathan M. : Conscientious objection to military service, 1982
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Conscientious objection to military service : a report to the United Nations Divison of Human Rights / Engram, Jonathan M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Georgia journal of international and comparative law : No. 12(3). - Athens,Georgia : Georgia University, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* FN = UN = YK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
14. Resolutions in 1983 (January-June) concerning fundamental rights, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Resolutions in 1983 (January-June) concerning fundamental rights / ; European Parliament

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(3)., p. 381-395. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* judar = Jews = juutalaiset
* EG = EC = EY
* EG = EC = EY

 
15. 1.Right to conscientious objection in Finland / communication inadmissible 2.Examination of the same matter by the Committee and the European Commission / communication inadmissible 3.Alleged loss of a Jamaican passport / communication inadmissible 4.III-treatment and detention without judgment / case of Solorzono v.Venezuela 5.Measures against former Zairian parliamentarism / numerous violations of the Covenant 6.Candidacy for presidential elections Zaire / numerous violations of the Covenant 7."Suit at law" / purview of art. 14(1) of the Covenant / dismissal from the Canadian Army / claim for a disability pension 8.Survey of decisions given up till July 1986 (by Nowak, Manfred), 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Right to conscientious objection in Finland / communication inadmissible 2.Examination of the same matter by the Committee and the European Commission / communication inadmissible 3.Alleged loss of a Jamaican passport / communication inadmissible 4.III-treatment and detention without judgment / case of Solorzono v.Venezuela 5.Measures against former Zairian parliamentarism / numerous violations of the Covenant 6.Candidacy for presidential elections Zaire / numerous violations of the Covenant 7."Suit at law" / purview of art. 14(1) of the Covenant / dismissal from the Canadian Army / claim for a disability pension 8.Survey of decisions given up till July 1986 (by Nowak, Manfred) / ; Human Rights Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 7(2-4)., p. 267-306. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1986. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* pass = passport = passi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rapporter = state reports = raportit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway / Jamaica / Zaire / Canada / Central Africa : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP;

 
16. 1.Exclusive use of French, rather than Breton, in legal proceedings does not harm the effectiviness of the legal remedy / Application of Art. 27(minority rights) excluded by French reservation / T.K. v.France 2.Historical inequities and recent developments threatening the Lubicon Lake Band's way of life and culture violate minority rights (Art 27) / Lubicon Lake Band v.Canada 3.Violation of the State's duty to protect the security of a person (Art.9) and the right to have access to public service in his own country (Art. 25) / Delgado v.Colombia 4.Sentence of death imposed without a fair trial violates Articles 6 and 14 / Reid v.Jamaica 5.Longer duration of the alternative service for conscientious objectors is not considered discriminatory / Järvinen v.Finland 6.Arbitrary pre-trial detention of a lawyer, suspected of forgerey and involvement in false income tax returns / van Alphen v.The Netherlands, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Exclusive use of French, rather than Breton, in legal proceedings does not harm the effectiviness of the legal remedy / Application of Art. 27(minority rights) excluded by French reservation / T.K. v.France 2.Historical inequities and recent developments threatening the Lubicon Lake Band's way of life and culture violate minority rights (Art 27) / Lubicon Lake Band v.Canada 3.Violation of the State's duty to protect the security of a person (Art.9) and the right to have access to public service in his own country (Art. 25) / Delgado v.Colombia 4.Sentence of death imposed without a fair trial violates Articles 6 and 14 / Reid v.Jamaica 5.Longer duration of the alternative service for conscientious objectors is not considered discriminatory / Järvinen v.Finland 6.Arbitrary pre-trial detention of a lawyer, suspected of forgerey and involvement in false income tax returns / van Alphen v.The Netherlands / ; Human Rights Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 11 (3-4)., p. 300-334. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Canada / Colombia / Jamaica / Finland / The Netherlands

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP;

 
17. Brody, Reed; Weissbrodt, David : Major developments at the 1989 session of the UN Commission on Human Rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Major developments at the 1989 session of the UN Commission on Human Rights / Brody, Reed; Weissbrodt, David

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 11(4)., p. 586-611. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1989. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* rapporter = state reports = raportit
* tortyr = torture = kidutus
* OAU = OAU = OAU
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP; CRC;

 
18. Concerns in Europe : May-October 1991 : an Amnesty International publication , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Concerns in Europe : May-October 1991 : an Amnesty International publication / , 83 p.. - London : Amnesty International, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* avrättningar = executions = teloitukset
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Western Europe / Finland

 
19. Mongolia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mongolia : continuing legislative reform /, 19 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Mongolia : 7138

NOTE (GENERAL): CAT; UDHR; ICCPR-2OP; ICESCR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
20. Flyghed, Janne : Konsten att disciplinera en opposition, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Konsten att disciplinera en opposition / Flyghed, Janne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 45., p. 18-34. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1989. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
21. Vapenfriprövningens effekter , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Vapenfriprövningens effekter : en undervisning av tillståndsärenden 1980-1989 : betänkande av utredningen om utvärderingen av vapenfriprövning / ; Försvarsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 81), 177 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1990. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10647 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
22. Värnplikten i framtiden , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Värnplikten i framtiden : betänkande av 1983 års värnpliktutbildningskommitté / ; Försvarsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 71), 230 p.. - Stockholm : LIBER, 1984. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 08463 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
23. Conscientious objection to compulsory military service , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Conscientious objection to compulsory military service : recommendation No. R (87) 8 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 9 April 1987 and Explanatory report / ; Directorate of Human Rights, 15 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1988.

ISBN 92 871 1567 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-9;

 
24. Öhlinger, Theo : Das Grundrechtsverständnis in Österreich- Entwicklungen bis 1982, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Das Grundrechtsverständnis in Österreich- Entwicklungen bis 1982 / Öhlinger, Theo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Grund- und Menschenrechte in Österreich: 70 Jahre Republik: Grundlagen, Entwicklung und internationale Verbindungen / Machacek, R.; Pahr, W. P.; Stadler, G. (eds.), p.29-42. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 095 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): Magna Carta; ECHR; ESC; ICCPR; ICESCR;

 
25. Barker, Rodney : Political legitimacy and the state, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Political legitimacy and the state / Barker, Rodney, 216 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 827495 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* feminism = feminism = naisasialiike
* narkotikamissbruk = drug abuse = huumausaineiden väärinkäyttö
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* röstande = voting = äänestäminen

 
26. Raz, Joseph (ed.) : Authority, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Authority / Raz, Joseph (ed.), 330 p.. - Oxford : Basil Blackwell, 1990.

ISBN 0 631 15728 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* filosofi = philosophy = filosofia

 
27. Digest of Strasbourg, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case-law relating to the European convention on human rights : update to vol. 1 (Articles 1-5) / ; Council of Europe, var. pag.. - Köln : Carl Heyman, 1988.

ISBN 3 452 2 0999 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR 1-2-3-4-5;

 
28. Sadurski, Wojcieck : Moral pluralism and legal neutrality, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Moral pluralism and legal neutrality / Sadurski, Wojcieck - (Law and philosophy library ; No. 9), 6, 221 p.. - Dordrecht : Kluwer, 1990.

ISBN 0 7923 0565 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* religion = religion = uskonto
* straff = punishment = rangaistus
* moral = morality = moraali
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys

NOTE (GENERAL): CERD;

 
29. Clapham, Andrew : Human rights and the European Community, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the European Community : a critical overview / Clapham, Andrew - (European Union : the human Rights Challenge ; v. 1), viii, 272 p.. - Baden-Baden : Nomos Verl., 1991.

ISBN 3 7890 2280 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* apartheid = apartheid = rotusorto
* direktiv = directives = direktiivit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* EU = EU = EU
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* pornografi = pornography = pornografia
* barn = children = lapset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR-2OP;

 
30. Bosnia-Hercegovina, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bosnia-Hercegovina : gross abuses of basic human rights : an Amnesty International publication /, 47 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* serber = Serbs = serbit
* våldtäkt = rape = raiskaus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* muslimer = Muslims = muslimit
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Croatia / Yugoslavia

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

[Next]


24.11.1999