[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('conscientious objector') results in 41 hits


 
1. Rätten till vapenfri tjänst, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rätten till vapenfri tjänst : betänkande avgivet av 1973 års vapenfriutredning (VPU 73) / ; Försvarsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 7), 217 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1977. - ISSN 0375-250 X

ISBN 91 38 0 3162 0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Utredningen tillkallades för att se över lagen om vapenfri tjänst och sanktionerna vid totalvägran av värnplktiga och vapenfria tjänstepliktiga. Enligt direktiven har utredningen haft i uppdrag främst att behandla följande frågor : 1.Utredningen bör undersöka om det är lämpligt och möjligt att ytterligare precisera de formuleringar av förutsättningarna för vapenfri tjänst som finns i första paragrafen i vapenlagarna. 2.Utredningen bör när det gäller de vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöringsområden undersöka möjligheterna att finna flera eller andra tjänstgöringsalternativ inom sådan samhällsnyttig verksamhet som kan anses höra till totalförsvaret i allmän mening. 3.Utredningen bör undersöka möjligheterna att utterligare förbättra utrednings- och prövningsförfarandet hos vapenfrinämnden. 4.I fråga om samhällssanktioner vid totalvägran uttalas att utredningens överväganden bör ske mot bakgrund av att det inte kan komma i fråga att helt slopa påföljden för totalvägran eller att endast tillämpa lindriga påföljder i form av t.ex. bötesstraff, men att det å andra sidan kan ifrågasättas om fängelsestraff utgör en lämplig reaktionsform mot gärningar som är betingade av djupt religiösa eller moraliska betänkligheter. Utredningen lämnar i betänkandet inledningsvis en överesikt över den historiska utvecklingen av vapenfrilagstiftningen i Sverige.

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
2. Prisoners of conscience in the USSR , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prisoners of conscience in the USSR : their treatment and conditions : an Amnesty International report / ; Amnesty International, 217 p. :ill.. - London : Amnesty International, 1980.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fångar = prisoners = vangit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* arbetsläger = labour camps = työleirit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
3. Prondzynski, Ferdinand von : Freedom of association and industrial relations, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of association and industrial relations : a comparative study / Prondzynski, Ferdinand von, 248 p.. - London : Mansell publ., 1987.

ISBN 0 7201 1870 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ILO = ILO = ILO

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Ireland / Germany / USA : 8000 / 8231

 
4. Janis, Mark W.(ed.) : The influence of religion on the development of international law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The influence of religion on the development of international law / Janis, Mark W.(ed.), 12, 268 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 0 7923 0939 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religion = religion = uskonto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* islam = islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; Hague conventions; Geneva conventions; Genocide convention; ECHR; CEDAW; ICCPR;

 
5. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : USSR : a report prep. for the Helsinki review conference / ; Helsinki Watch, 12, 343 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 76 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* tortyr = torture = kidutus
* missbruk av psykiatri = abuse of psychiatry = psykiatrian väärinkäyttö
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* muslimer = Muslims = muslimit
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Baltic Republics / Georgia / Armenia / Ukraine / Estonia / Latvia / Lithuania : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. 1.Communication referring to the right to work inadmissible, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Communication referring to the right to work inadmissible : 2. Communication of a Swede on behalf of Arabs and Muslims inadmissible. 3. Leader of the political opposition in Madagascar victim of arbitrary arrest and detention. 4. Suriname's responsibility for killings at military police action in 1982. 5. Legal status of conscientious objectors in Finland. 6. Discrmination on the basis of language/promotion policies in the Canadian armed forces / ; Human Rights Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 6(2-4)., p. 231-241. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* muslimer = Muslims = muslimit
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / Sweden / Madagascar / Suriname / Finland / Canada / Southern Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP

 
7. Hannikainen, Lauri : Implementing of international humanitarian law in Finnish law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementing of international humanitarian law in Finnish law / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 114-145. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ICRC = ICRC = ICRC
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* folkmord = genocide = kansanmurha
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ICCPR; ECHR; Paris Peace Treaty; CAT;

 
8. The conference on security and cooperation in Europe (CSCE) , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The conference on security and cooperation in Europe (CSCE) : human rights in the new Europe : the CSCE in search of a role /, 18 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP

 
9. Concerns in Europe , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Concerns in Europe : November 1991 - April 1992 /, 99 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

TIME PERIOD: 1991-1992

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Western Europe : 8100 / 8200

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP; ECHR; ECPT;

 
10. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1979-1980, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1979-1980 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 12., p. 299-358. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1981. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2961 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-6; ICCPR

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
11. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1987-1988, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1987-1988 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 20., p. 137-244. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7924 0568 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* asyl = asylum = turvapaikka
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* direktiv = directives = direktiivit
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-8; ICCPR-26

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
12. Scheinin, Martin : Mänskliga rättigheter som legalstrategi, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mänskliga rättigheter som legalstrategi / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 59(15)., p. 3-14. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1992. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Finland / Sweden : 8002 / 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR

 
13. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17087/90 by Eirik Julin against Finland /, 6 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-9-14-27

 
14. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17811/91 by Mihail Varfolomejiv against Finland /, 11 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Estonia / USSR : 8222 / 8150

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-18-27

 
15. Fledelius, Hanne : Freedom of religion in Denmark, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of religion in Denmark / Fledelius, Hanne ; Juul, Birgitte, 111 p.. - Copenhagen : The Danish Centre for Human Rights, 1992. - ISSN 0903-9961

ISBN 87-89040-29-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* ILO = ILO = ILO
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* FN = UN = YK
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* implementering = implementation = toteuttaminen
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* fångar = prisoners = vangit
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
16. Cyprus, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Cyprus : a summary of Amnesty International's human rights concerns /, 11 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* tortyr = torture = kidutus
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. The Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE), 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) : the Budapest review conference & protection of human rights /, 20 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* NGO = NGO = NGO
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto

LIBRARY LOCATION: IMR/CSCE

 
18. Amnesty International's concerns at the 51st United Nations Commission on Human Rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Amnesty International's concerns at the 51st United Nations Commission on Human Rights /, 35 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnor = women = naiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* rapporter = state reports = raportit

NOTE (GENERAL): CAT; ICCPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
19. Cyprus, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cyprus : imprisonment of conscientious objector : Sophoklis Georgiou /, 3 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus

NOTE (GENERAL): UDHR-18; ICCPR-18

 
20. Cyprus, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cyprus : imprisonment of conscientious objector : Marios Yiannaki Peratikou /, 3 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus

NOTE (GENERAL): UDHR-18; ICCPR-18

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
21. Cyprus, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cyprus : imprisonment of conscientious objector : Iosif Kosta Kourides /, 3 p. . - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus

NOTE (GENERAL): UDHR-18; ICCPR-18

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
22. East Timor, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

East Timor /, 22 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
23. Concerns in Europe January - June 1995, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Concerns in Europe January - June 1995 /, 59 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* katoliker = Catholics = katoliset
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* kvinnor = women = naiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Armenia / Austria / Azerbaijan / Belarus / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria

NOTE (GENERAL): CAT

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: Europe

 
24. Spyropoulos, Philippos C. : Constitutional law in Hellas, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional law in Hellas / Spyropoulos, Philippos C., 172 p.. - Hague : Kluwer, 1995.

ISBN 90-411-0074-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EG = EC = EY
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

NOTE (GENERAL): ECHR; Genocide convention; CERD; ICESCR; CEDAW; CAT; CRC; ESC; ECPT;

 
25. O'Flaherty, Michael : Human rights and the UN practice before the treaty bodies, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the UN practice before the treaty bodies / O'Flaherty, Michael, xiv, 286 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1996.

ISBN 0-421-57690-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* barn = children = lapset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* folkmord = genocide = kansanmurha
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* invandring = immigration = maahanmuutto
* NGo = NGO = NGO
* rapporter = state reports = raportit
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* pornografi = pornography = pornografia
* prostitution = prostitution = prostituutio
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

NOTE (GENERAL): CAT; ICESCR; CEDAW; CERD;CRC; Genocide convention; ICCPR;

 
26. Tivey, Leonad (ed.) : The nation-state, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The nation-state : the formation of modern politics / Tivey, Leonad (ed.), x, 214 p.. - New York : St. Martin's, 1981.

ISBN 0-312-55941-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. I. The emregence of the nation-state. 1. The origins of the nation-state, by Cornelia Navari. 2. Varieties of nationalism, by A. W. Orridge. 3. States, nations and economics, by Leonard Tivey. II. Contemporary developments. 4. The nation-state in Western Europe : erosion from above and below, by Martin Kolinsky. 5. The nation-state in Asia, by Hugh Tinker. 6. The nation-state in Black Africa, by Arnold Hughes. III. Ideology and problems. 7. Socialism and nationalism, by A: W. Wright. 8. Resisting the nation-state : the pacifist and anarchist traditions, by Geoffrey Ostergaard. 9. A future for the nation-state, by Gordon Smith.

INDEX WORDS:
* nationalism = nationalism = nationalismi
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* demokrati = democracy = demokratia
* EG = EC = EY
* islam = Islam = islaminusko
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* OAU = OAU = OAU
* rasism = racism = rasismi
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

LIBRARY LOCATION: off. rätt.

 
27. Torture i Russia, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Torture i Russia : "This man-made hell" /, 76 p.. - London : Amnesty International, 1997.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / Europe

NOTE (GENERAL): CAT

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
28. Sunstein, Cass R. : Legal reasoning and political conflict, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Legal reasoning and political conflict / Sunstein, Cass R., x, 220 p.. - New York : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-510082-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etik = ethics = etiikka
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* tolkning = interpretation = tulkinta
* filosofi = philosophy = filosofia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* våldtäkt = rape = raiskaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* slaveri = slavery = orjuus
* sterilisering = sterilization = sterilisointi

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-510082-4

 
29. Forrest Martin, Francisco ... [et al.] : International human rights law and practice, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International human rights law and practice : cases, treaties and materials [volume I] / Forrest Martin, Francisco ... [et al.], xlii, 1356 p.. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0608-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents Table of Authorities. Preface. Introduction. Part One: An Overview of International Human Rights Law Development and International Human Rights Protection Mechanisms. I. The Historical and Conceptual Development of International Human Rights Law. II. Overview of International Protection Mechanisms: History, Organization, and Operations. III. Where Are We Going From Here? Contemporary Understandings of the Global Order and International Human Rights Law. Part Two: International Legal Principles & Human Rights Law. I. Sources and Principles. II. Using International Human Rights Law in Domestic Fora. III. Caselaw, Advisory Opinions, and Other Materials. IV. Evidentiary Standards. V. Jurisdiction and Procedural Issues. VI. International Remedies and State Compliance with Decisions from International Tribunals. VII. State Action and Affirmative Duties. Part Three: International Criminal Tribunals. Part Four: Using Interdisciplinary Materials in International Litigation. Part Five: Human Lawyering: Litigative Strategy, Non-Litigative Advocacy, and Client Relations. I. Practical Aspects of Human Rights Litigation. II. Non-Litigative Aspects of International Human Rights Law Practice. Conclusion: The Importance of Setting Priorities: Who is Your `Client'? Index.

INDEX WORDS:
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* reservationer = reservations = varaumat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* fact finding missions = fact-finding missions = fact-finding missions
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* kvinnor = women = naiset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* val = elections = vaalit
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* tortyr = torture = kidutus
* slaveri = slavery = orjuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* rätt till genmäle = right to reply = oikeus vastaukseen
* nationalitet = nationality = kansallisuus

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; AMR; ECHR; CERD; CEDAW; CAT; Genocide convention;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0608-1

 
30. Kourula, Pirkko : Broadening the edges, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Broadening the edges : refugee definition and international protection revisited / Kourula, Pirkko, xviii, 407 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1997.

ISBN 90-411-0480-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema
* barn = children = lapset
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* konfliktförebyggande åtgärder = conflict prevention = konfliktien estäminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* landminor = landmines = maamiinat
* migration = migration = siirtolaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* tortyr = torture = kidutus
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* tillfälligt skydd = temporary protection = tilapäinen suojelu
* flyktingläger = refugee camps = pakolaisleirit
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* kvinnor = women = naiset
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* ICRC = ICRC = ICRC
* förföljelse = persecution = vaino
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema
* tolkning = interpretation = tulkinta
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Armenia / Asia / Australia / Austria / Azerbaijan / Bangladesh / Bosnia-Herzegovina / Burma / Burundi / Cambodia / Canada / Myanmar / Chechnya / Czechoslovakia / China / Congo / Croatia / Cyprus / Egypt / El Salvador / Eritrea / Ethiopia / Europe / Finland / Former Yugoslavia / France / Georgia / germany / Guatemala / Honduras / Hong Kong / Hungary / India / Indonesia / Iran / Iraq / Italy / Kazakstan / Kuwait / Kyrgystan / Laos / Liberia / Libya / Macedonia / Madagascar / Malaysia / Nakorny Karabakh / Netherlands / New Zealand / Nicaragua / Norway / Pakistan / Philippines / Russian Federation / Rwanda / Sierre Leone / Singapore / Somalia / USSR / Sudan / Sweden / Switzerland / Tajikstan / Tanzania / Tunisia / Thailand / Turkey / Turkmenistan / Ukraine / United Kingdom / USA / Western Sahara / Former Yugoslavia / Zaire

[Next]


24.11.1999