[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('constitutional rights') results in 223 hits


 
1. Blom, Raimo : Perusoikeudet kapitalismissa,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeudet kapitalismissa / Blom, Raimo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus, P.193-202. - Helsinki : SUOMEN DEMOKRAATTISET LAKIMIEHET & OIKEUS- JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN YHDISTYS ; (D) - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään perusoikeuksien historiaa, perusoikeuksien sisällöllinen ryhmittely, perusoikeuksien toteutuminen ja työväenluokan oikeusvaatimusten välttämättömyys. The article deals with the history of constitutional rights, the classification of constitutional rights according to content and, finally, the realization of constitutional rights and the necessity of the judicial demands of the working class.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Hidén, Mikael : Har grundrättigheterna någon betydelse? , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Har grundrättigheterna någon betydelse? = Fundamental rights - do they matter? / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT : No. 114., p. 413-421. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1978. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar sådana statsförfattningsrättsligt betydelsefulla regleringar i Finland, vilkas uttryckliga syfte är att trygga eller med vilkas hjälp de facto för medborgaren viktiga rättigheter eller fördelar tryggas.Vilka funktioner har grundrättighetssystemet och på vilket sätt har de förverkligats i finländsk statsförfattningspraxis. The article deals with such important adjustments to the constitutional legislation in Finland which explicitly aim at protecting civil rights.The article also presents the functions of the basic legal system.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Holmberg, Erik : Fri- och rättigheterna i Sveriges nya regeringsform , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fri- och rättigheterna i Sveriges nya regeringsform = Fundamental rights in the new Swedish constitution act / Holmberg, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 114., p. 422-428. - Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland, 1978. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Författaren utgår ifrån att konstatera att grundrättigheterena är en förutsättning för det demokratiska systemet.Förf. frågar sig därefter: vad är betydelsen av att rättigheterna förankras i grundlag?Vilken verkan har grundlagen i tillämpningen gentemot vanlig lag?Artikeln diskuterar den nya regeringsformen, som trädde i kraft 1976.Den reglerar ingående fördelningen mellan riksdagen och regeringen. The author starts by stating that constitutional rights are a precondition for the democratic system.Then the author asks himself: what is the purpose of anchoring rights in the Constitution?What effect does the Constitution have when applied on common law?The author discusses the new Constitution which came into effect in 1976 and in detail regulates the division between the Parlia ment and the Government.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Jyränki, Antero : Luonnos perusoikeusuudistukseksi, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Luonnos perusoikeusuudistukseksi / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 93-99. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen Hhallitusmuoto vuodelta 1919 kuuluu Euroopan perustuslakien joukossa niihin perustuslakeihin, jotka on säädetty ennen vuotta 1939.Vaikka objektiivisia muutospaineita on selvästi olemassa, valtioneuvoston v. 1977 asettama parlamentaarisesti kokoonpantu perusoikeuskomitea päätti v. 1979 työnsä pystymättä esittämään minkäänlaisia ehdotuksia. Artikkelissa selvitetään että uudistukselle on olemassa kaksi suurta päävaihtoehtoa: 1) että muutetaan pelkästään perustuslain sananmuotoa ja 2) että uudistus antaa sysäyksen laajalle muun lainsäädännön uudistusprosessille.Kirjoituksessa käsitellään lähinnä kansandemokraattien luonnosta tässä keskustelussa.S. 115-124 esitetään luonnokset. The Finnish Constitution from 1919 belongs to the category of European constitutions which were prescribed before 1939.Although there is pressure for change, the Parliamentary Constitutional Rights Committee appointed by the Council of State finished its work in 1979 without being able to present any kind of propositions.The author of the article states that there are two main alternatives for the reform: 1) to change the wording of the Constitution, or 2) to trigger of a broad reform process of other legislation. The article mainly deals with the draft presented by the Folk Democrats.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Jyränki, Antero : Omistaminen perusoikeutena, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omistaminen perusoikeutena / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 65-75. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin lähtökohtana on v:n 1919 Hallitusmuodon 6.1 #, jossa sanotaan: "jokainen kansalainen on lain mukaan turvattu omaisuuden puolesta".HM 6.3 #:n mukaan "omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla".Artikkelissa esitetään muutoksia HM:n perussäännöstöihin. The starting point of the article is paragraph 6.1 of the 1919 Finnish Constitution where it is stated that "the property of every citizen is protected by law".According to paragraph 6.3 "expropriation of property for public needs against full compensation is prescribed in the law".The article presents changes in the constitutional provisions.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Reinikainen, Paavo : Eräitä näkökohtia virkamiehen perusoikeuksista, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Eräitä näkökohtia virkamiehen perusoikeuksista / Reinikainen, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 30-33. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtökohtana on se, että kirjallisuudessa ei juurikaan ole pohdittu perusoikeuksien merkitystä virkamiehen oikeudellisen aseman kannalta Suomessa.Artikkeli tarkastelee oikeustapauksia julkishenkilöstön oikeusasemakomitean (jälj. stat uskomitea) ehdotusten ja eräiden konkreettisten oikeustapausten pohjalta. The author proceeds from the fact that very little has been written about the importance of basic rights for the legal status of officials in Finland.The article discusses cases in view of proposals made by the Public Servants' Legal Status Committee, and it reviews some cases.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Modeen, Tore : Undantagslagstiftningen och dess målsättningar, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Undantagslagstiftningen och dess målsättningar / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p.130-131. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln diskuterar Teuvo Pohjalainens avhandling "Kansalaisten perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö" (Tammerfors 1980). Avhandlingens uppgift är att utröna målsättningarna med undantagslagstiftningen rörande medborgarnas fri- och rättigheter samt denna lagstiftnings betydelse för olika befolkningsgrupper. The author discusses Teuvo Pohjalainen's thesis "Kansalaisten perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö" (The citizens' basic rights and martial law) (Tampere, 1980).The aim of the thesis is to outline the objectives of martial legislation in view of citizens' freedoms and rights, and to discern consequences for various population groups.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. HM 9#:n takaama uskonnonvapaus...., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

HM 9#:n takaama uskonnonvapaus.... /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 207-208. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Perusoikeuskeskustelussa on HM 9#:n takaama uskonnonvapaus ollut varsin vähän esillä.Esimerkkinä siitä ettei uskonnonvapaus käytännössä aina toteudu voidaan mainita Lohjan kunnanhallituksen viime keväinen päätös pidättää lastentarhanopettajana toimiva Hely Vilppula virantoimituksesta 90 päiväksi sen johdosta, että hän uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi kieltäytyi osallistumista päiväkodin uskontokasvatukseen ja uskonnollisten merkkipäivien viettotapoihin. In the discussion of basic rights very little has been said about freedom of belief.En example testifying this is the case of the nursery school teacher who was sent on a 90-day-suspension for the reason that she refused to take part in the religious education and the celebration of the religious festivals at the school.

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Perusoikeuskomitean työn, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuskomitean työn /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 115-124. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Perusoikeuskomitean työn yhteydessä (1977-79) laaditut luonnokset uudeksi perustuslainsäädännöksi esitellään kirjoituksessa.Luonnokset sisältyvät perusoikeussäännösten kehittämistä koskeviin erillisiin lausumiin, jotka perusoikeuskomitean puheenjohtaja Antti Seppälä (LKP) ja jäsenet Antero Jyränki ja Jukka Sälevirta (SKDL) esittivät valtioneuvostolle 15.1.1980.Lausunnot oli liitetty kirjelmään, jossa v. 1977 asetettu perusoikeuskomitea totesi, ettei se pystynyt täyttämään toimeksiantoaan. The article presents the drafts for a new constitution which were made in connection to the work of the Constitutional Committee (1977-79).The drafts are included in statements concerning the development of regulations on constitutional rights.The statements were presented to the Goverment by the Chairman of the Constitutional Rights Committee Antti Seppälä and members of the Committee Antero Jyränki and Jukka Sälevirta.The statements were annexed to an official letter where the Constitutional Rights Committee appointed in 1977 declared that it could not complete its assignment.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Nieminen, Liisa : Perusoikeuksien merkitys naisille, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuksien merkitys naisille / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 67-85. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomalaisessa perusoikeustutkimuksessa ei sukupuoleen ole juuri kiinnitetty huomiota.Sana on tullut esiin vain pohdittaessa, mitä HM 5#:n lausumalla "Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä" tarkoitetaan.HM 5#:n on katsottu kieltävän sellaisen lain säätämisen, jonka tarkoituksena on "synnynnäisiin tai vastaaviin henkilön tahdosta riippumattomiin seikkoihin perustuva erottelu" - esim. rotu, äidinkieli, sukupuoli, yhteiskunnallinen tausta ja ikä. Very little attention has been paid to sex in Finnish constitutional rights research.The word has popped up only when there has been discussion of the meaning of the fifth paragraph of the Constitution: "Finnish citizens are equal before law".It has been assumed that the fifth paragraph prohibits the passing of such laws which "discriminate against people on grounds of birth or other such reasons that a person cannot help" -e.g. race, mother tongue, sex, social background and age.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Scheinin, Martin : Aseistakieltäytymisoikeus, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aseistakieltäytymisoikeus / Scheinin, Martin - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D: ; No. 3), 263 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1981.

ISBN 951 45 4514 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja käsittelee aseistakieltäytymiseen ja eri asevelvollisryhmien asemaan liittyviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.Työssä tarkastellaan omantunnonvapautta perusoikeutena Suomessa, aseistakieltäytymisoikeutta ihmisoikeutena, asevelvollisuuden ja aseistakieltäytymisen lainsäädäntöhistoriaa vuodesta 1877 alkaen, väliaikaislain soveltamista sekä tulevaisuuden näkymiä. The author discusses conscientious objection and the position of conscription groups from the point of view of constitutional rights.The work deals with freedom of conscience as a basic right in Finland, the right to conscientious objection as a human right, legislative history of conscription and conscientious objection from 1877 onwards, the application of the temporary law and future prospects.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): "Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat" Teos on tammikuussa 1987 valmistuneen lisensiaattityön "Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus" lyhennetty ja joiltain osin ajantasaistettu laitos, josta on jossain määrin karsittu Scheininväitöskirjatutkimuksen kohteena olevia perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien ongelmia; UDHR; ICCPR; ECHR;

 
12. Viljanen, Veli-Pekka : Perusoikeudet ja lainsäätäjä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeudet ja lainsäätäjä / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; Publikation nr. 5), p. 71-82. - Turku / Åbo : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa problematisoidaan tietyiltä osin suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisprosessia historiallisen aineiston valossa. The article deals with some aspects of the Finnish conception of constitutional rights and the history and development of this conception.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Scheinin, Martti : Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suoja Suomessa kriisioloissa ja kriiseihin varauduttaessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suoja Suomessa kriisioloissa ja kriiseihin varauduttaessa / Scheinin, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.), p. 155-193. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja erittelee kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja kansallisen perusoikeusjärjestelmän suhdetta suomalaisessa hätätilaoikeudessa, hän pyrkii vertailemaan perusoikeus- ja ihmisoikeussuojan ulottuvuutta ja institutio- naalisia ratkaisuja sekä osoittaa kansallisen perusoikeusjärjestelmän kehittämistarpeita.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat".

 
14. Sipponen, Kauko (ed.) : Perusoikeustyöryhmän muistio, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perusoikeustyöryhmän muistio / Sipponen, Kauko (ed.) - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 3), var. pag.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1982. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 6246 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriö asetti 25 toukokuuta 1981 työryhmän valmistelemaan ja hankkimaan selvityksiä, joita pidetään tarpeellisina perusoikeussäännöstön uudistamistyössä.Tämä muistio luovutettiin oikeusministeriölle 14. huhtikuuta 1982.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
15. Scheinin, Martin : Ihmisoikeudet ja lainsäätäjä, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet ja lainsäätäjä / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.81-90. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään ihmisoikeussopimusten vaikutusta lainsäätäjän toiminnassa, sopimusten rajoituksia ja poikkeamista sekä lyhyt selostus sopimusten suorasta sovellettavuudesta.Lisäksi tarkastellaan ihmisoikeussopimusten vaikutusta perusoikeusuudistuksessa ja perustuslakivaliokunnan kannanottoa 1988.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR

 
16. Viljanen, Veli-Pekka : Kansalaisten yleiset oikeudet , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten yleiset oikeudet : tutkimus suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomikaudella ja itsenäisyyden ensi vuosina / Viljanen, Veli-Pekka - (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP).Julkaisuja. ; No.5) , 246 p.. - Turku : Turun Yliopisto (D), 1986. - ISSN 0781 1411

ISBN 951 642 874 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten suomalaisen perusoikeuskäsityksen keskeiset oikeudelliset rakennepiirteet muotoutuivat, täsmentyivät ja vakiintuivat autonomian aikana ja itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Statsförfattningskommittens delbetänkande 1974, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Statsförfattningskommittens delbetänkande 1974 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Komiteanmietintö = Kommitteebetänkande : No. 27., 221 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral, 1974.

ISBN 951 46 1099 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Statsförfattningskommitte'n behandlar i sitt delbetänkande frågor som i huvudsak gäller de högsta statsorganens organisation och befogenhet samt medborgarnas grundrättigheter och rättsskydd, vidare granskar man även republikens presidents ställning och hans förhållande till övriga statsorgan från olika sidor.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
18. Jyränki, Antero : Näkökohtia Suomen perusoikeusjärjestelmästä, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia Suomen perusoikeusjärjestelmästä / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 66(8)., p.977-1002. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitelmassa Antero Jyränki käsittelee perusoikeuksien kehitystä, mistä ne saivat alkuunsa, perusoikeusjärjestelmää Suomessa, sen kehitys ja muuttuminen, perusoikeudet käsitteenä, perusoikeuksien sisällön määrittelyä.A.Jyränki käy myös läpi joitakin eri perusoikeuksia mm. omaisuuden turvaa ja sana- ja painovapautta.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
19. Adam, Antal : La definition constitutionnel des droits et des libertes, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

La definition constitutionnel des droits et des libertes / Adam, Antal

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes du droit constitutionnel hongrois, p.23-39. - Budapest : Institut des sciences juridiques et politiques de léAcademie des sciences de Hongrie (D), 1987.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans son texte léauteur analyse déabord les traits generaux de la constitution, puis les prinipaux trait distinctifs de la definition constitutionnel des droits et des libertes dans les nouvelles constitutions et pour terminer il etudie les principaux caracteristique, problemes et directions de developpement de la definition constitutionnel des droit et des libertes en Hongrie.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): Rapports nationaux prepares pour le II e Congres mondial de léAssociation internationale de droit constitutionnel (Paris, Aix-en-Provence, 1987)

 
20. Racz, Attila : Protection of the fundamental rights of the citizens in Hungary, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Protection of the fundamental rights of the citizens in Hungary / Racz, Attila

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes du droit constitutionnel hongrois, p.40-64. - Budapest : Institut des sciences juridiques et politiques de léAcademie des sciences de Hongrie (D), 1987.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author examins the protection of fundamental rights in Hungary.He starts by studying the fundamental rights of the citizens in general, then the guarantees of the fundamental rights of the citizens in general (legal guarantees) and at last he studies the constitutional guarantees of the fundamental rights of the citizens.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): Rapports nationaux prepares pour le II e Congres mondial de léAssociation internationale de droit constitutionnel (Paris, Aix-en-Provence, 1987)

 
21. Sipponen, Kauko (ed.) : Perusoikeustyöryhmän muistio, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeustyöryhmän muistio / Sipponen, Kauko (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 119., p. 107-108. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1983. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Justitieminiteriet tillsatte i maj 1981 en arbetsgrupp för att bereda och utföra sådana utredningar som behövs i arbetet på en revision av grundrättigheterna.Publikationen innehåller arbetsgruppens promemoria.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Jodtowski, Jerzy : Puolan kansantasavallan tuomioistuinlaitos (t), 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Puolan kansantasavallan tuomioistuinlaitos (t) / Jodtowski, Jerzy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 69., p. 267-283. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1980.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa esitellään Puolan kansantasavallan tuomioistuinorganisaatio ja tuomioistuinten toimivalta rikos- ja siviilijutussa sekä tuomareiden nimittäminen, Puolan oikeuden? pääperiaatteet on määritetty heinäkuun 22 päivänä 1952 annetussa ja helmikuun 10 päivänä 1976 muutetussa perustuslaissa.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
23. Kastari, Paavo : Haasteita oikeudelle ja oikeustieteelle, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Haasteita oikeudelle ja oikeustieteelle / Kastari, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 78., p. 558-585. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1980.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Yhteiskuntamme rakenteille ja toiminnoille on ollut ominaista tasainen ja yhtäjaksoinen kehitys.Paavo Kastari tarkastelee artikkelissa erilaisia haasteita oikeudelle ja oikeustieteelle kuten, poikkeuslait, työttömyys ja tuomioistuinlaitos.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

 
24. Saraviita, Ilkka : Kansalaisten perusoikeudet ja niiden suojaaminen, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansalaisten perusoikeudet ja niiden suojaaminen / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 80. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1982.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan kansalaisten perusoikeuksia, mitä ne ovat ja mitä niillä suojataan.Tämän lisäksi käsitellään Suomen tilannetta, sekä klassiset vapaudet jotka ovat turvattuja Suomen perustuslaissa että TSS-oikeudet jotka puuttuvat perustuslaistamme.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
25. Palola, Jorma : Hallitusmuodon 6 #:n 2 momentti ja täystyöllisyyspolitiikka, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hallitusmuodon 6 #:n 2 momentti ja täystyöllisyyspolitiikka / Palola, Jorma

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 86(2)., p. 133-148. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1988.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan hallitusmuodon 6 #:n 2 momenttia perustuslakivaliokunnan tuoreimpien kannanottojen valossa.Samalla sivutaan tärkeimpiä työllisyys- ja työvoimapolitiikkaa koskeva Suomen kansainvälisiä sitoumuksia, jotka ovat ko. perusoikeuden kansainvälisoikeudellisina takeina ja ohjaavat kansallista säädösvalmisteluamme.Pyritään näin hahmottelemaan, asettaako tämä normikehys, etenkin HM 6 #:n 2 momentti, vaatimuksia työllisyys- ja työvoimapolitiikan keinovalikoimalle.Esitys kokonaisuudessaan ? ? perusoikeussäännösten ongelmia yleisemminkin

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

 
26. Joustie, Heikki : Poliisin valtuuksista ja HM 10:n takaamista poliittisista perusoikeuksista, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Poliisin valtuuksista ja HM 10:n takaamista poliittisista perusoikeuksista / Joustie, Heikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 68., p.362-373. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1970.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan ensin poliisin valtuuksia yleensä, sitten siirrytään perusoikeuksien ja poliisivaltuuksien suhteen tarkasteluun.

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
27. El Kouhene, Mohamed : Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme / El Kouhene, Mohamed, XXII, 258 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3237 9

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: A travers déune analyse rigoreuse léauteur fait une comparaison du droit humanitaire et des droits de léhomme.Léobjet de léetude est de montrer que ces droits atteignent toujours un haut degre de complementarite et de compatibilite tout en etant deux systemes juridiques distincts.Cette complementarite existe tant en raison des personnes protegees (premier partie), que des droits proteges (deuxieme partie) et des mecanismes de mise en oeuvre (troisieme partie).

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS 1 ex

 
28. Luke, Gerhard : Hallintolainkäyttö Saksan Liittotasavallassa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hallintolainkäyttö Saksan Liittotasavallassa / Luke, Gerhard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 78., p.908-928. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1980.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa kuvataan ensin lyhyesti hallintolainkäytön historiallista kehitystä ennen kuin siirrytään tarkemmin tarkastelemaan voimassa olevaa hallintoprosessioikeutta Saksan Liittotasavallassa.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
29. Koskinen, Pirkko K. : Oikeus ja velvollisuus työhön Neuvostoliiton perusoikeusjärjestelmässa , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Oikeus ja velvollisuus työhön Neuvostoliiton perusoikeusjärjestelmässa = The right and the duty to work in the system of basic rights of the Soviet Union / Koskinen, Pirkko K.. - p. 87-132

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 12. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1979. - ISSN 0355-8215

ISBN 951 9068 73 2

LANGUAGE: FIN, ENG, RUS

ABSTRACT: The author examines the articles of the 1977 Constitution of the Soviet Union relating to the right and the duty to work.The study examines legal provisions and their interpretation.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
30. Karapuu, Heikki : Perusasioita perusoikeuksista , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusasioita perusoikeuksista : Some basic comments on basic rights / Karapuu, Heikki. - p. 67-124

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 19. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986. - ISSN 0355-8215

ISBN 951 855 082 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The established Finnish paradigm of basic rights is examined.Some aspects of the philosophical and historical foundations of the doctrine of human rights are discussed.The writer concentrates on two questions : the concepts of freedom, and the early history of human rights.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

[Next]


24.11.1999