[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='courts' results in 67 hits


 
1. Kivivuori, Antti : Tuomioistuimet ja kansanvalta, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tuomioistuimet ja kansanvalta / Kivivuori, Antti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p. 43-46. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1974. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tuomioistuinten kansanvaltaisuus tarkoittaa, että tuomioistuinten päätösvaltaa käytetään kansan tahdon mukaisesti. Kirjoittaja painottaa, että ennen kaikkea on kysymys tuomioistuinten ratkaisujen sisällöstä, mutta sen ohella myös asioiden käsittelytavasta, vieläpä ihmisten kohtelusta heidän asioidessaan tuomioistuimessa.Artikkeli käsittelee alioikeuden kokoonpanoa, alioikeuksien toiminnan kansanvaltaisen valvonnan mahdollistamista, alioikeuksien organisaatiota y.m. Court democracy means that decision-making is used according to the citizens' wishes.The author stresses that above all it is a matter of court decision content.Besides that, court democracy is also a matter of case practise and treatment of people confronting the court.The article deals with the composition of the inferior court, the possibilities of realizing democratic examination of the inferior courts, inferior court organization, etc.

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* domstolar = courts = tuomioistuimet

 
2. Kivivuori, Antti : Tuomarivaltio Suomesta, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tuomarivaltio Suomesta / Kivivuori, Antti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 42-50. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja määrittelee artikkelin sisällön seuraavasti: onko tuomioistuinten asema yhteiskunnallisen vallan käyttäjänä sillä tavoin vahvistunut, että Suomi olisi muuttunut, tai on muuttumassa "tuomarivaltioksi"?Hän käsittelee 1). tuomioistuimia ja perustuslain tulkintaa 2). tuomioistuinten riippumattomuutta y.m. The author defines the content of the article as follows: has the status of the courts as users of social power become so strong that Finland has developed, or is developing into a "judge state"?The author deals with 1) courts and interpretation of constitutions 2) independence of the courts, etc.

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Oikeus ja poliittikka II., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus ja poliittikka II. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 205. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan USA:n korkeimman oikeuden kokoonpano ja nimitykset.Vahvan presidenttivallan maassa on myös ollut luonnollista, että presidentit ovat nimitysvallan myötä pyrkineet vaikuttamaan korkeimman oikeuden vallankäytön suuntaan ja sisältöön. The article describes the structure and nomination of the U.S.A.Supreme Court. In a country where presidents are powerful it has been natural for them to try to direct the Supreme Court by means of nomination.

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
4. Hirvonen, Juhani : Alioikeusuudistuksen vaiheita, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Alioikeusuudistuksen vaiheita / Hirvonen, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 41-45. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkisuudessa on käynnistynyt keskustelu virallisten syyttäjien toiminnasta ja oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisesta ja poliisin menettelytavoista. Oikeusministeriö antoi mietinnön joulukuussa 1971 (KM 1971:B112). Valtiosääntökomitean välimietinnössä (KM 1974:27) otettiin kantaa tuomioistuinlaitoksen kehittämiseen.Kannanotot nimityskysymyksiin, tehtävien pysyvyyteen ja määräaikaistamiseen sekä virassapysymisoikeuteen vaihtelevat suuresti.V. 1973 ja 1976 valmistuivat tuomioistuinlaitoksen uudistamista koskevat työryhmien ehdotukset. A public debate concerning the reform of the activities of the public prosecutors, court procedures and the methods of the police has begun.The Ministry of Justice gave a report in December 1971.In the intermediate report of the Constitutional Committee (valtiosääntökomitea) a standpoint was taken with regard to developing the legal system.There are plenty of opinions concerning appointments, permanence and temporality of tasks, and right to remain in office.In 1973 and 1976 the working groups finished their proposals for a reform of the judiciary system.

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* polis = police = poliisi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Kosonen, Arto : Erikoistuomioistuimet Suomessa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Erikoistuomioistuimet Suomessa : tutkimus Suomessa toimivien erikoistuomioistuinten taustasta, perustamisesta ja kehityksestä = Special courts in Finland : a study of the background, establishment and development of special courts in Finland / Kosonen, Arto - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 37), 302 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Rresearch Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1980. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 063 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The study is intended as basic research on special courts which exist in accordance with legislation presently in force in Finland.The following are regarded as special courts: the High Court of Impeachment, Court Martials, Land courts, the Water Rights courts, the Supreme Court of Office, the Insurance Court, the Labour Court, the Turnover Tax Court and the Market Court.

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary

 
6. Utriainen, Terttu : Yhteiskunnalliset ja valtiolliset tuomioistuimet DDR:n rikosprosessijärjestelmässä, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yhteiskunnalliset ja valtiolliset tuomioistuimet DDR:n rikosprosessijärjestelmässä / Utriainen, Terttu

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 77(1)., p. 1-19. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1979.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään DDR:n rikosprosessijärjestelmän historiallispoliittista taustaa, uuden prosessioikeuden luomista ja uuden juristikunnan kouluttamista, tuomioistuinten poliittis-yhteiskunnallista tehtävää, ja jakoa valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin oikeuksiin, yleisiä valtiollisia ja yhteiskunnallisia tuomioistuimia, kysymyksiä mitkä rikosjutut joutuvat yhteiskunnallisten tuomioistuinten ratkakaistavaksi, jutun käsittelyä yhteiskunnallisessa oikeusistuimessa muutoksen hakemista yhteiskunnallisen oikeu den päätöksestä - kaksi- instanssijärjestelmä sekä kollektiivien edustajia valtiollisissa oikeusistuimissa ensimmäisen instanssin oikeudenkäynnissä

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: East Germany : 8124

 
7. Nuorvala, Aarne : Oikeusvaltioajattelun ja kansalaisten oikeusturva hallintolainkäytön lähtökohtana, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeusvaltioajattelun ja kansalaisten oikeusturva hallintolainkäytön lähtökohtana / Nuorvala, Aarne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 76., p.221-228. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1978.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä yritetään koota yhteen hallintolainkäytön periaatteellisia kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä.Peruslähtökohta johon muut lähtökohdat ja myös tuomioistuinten asema yhteiskunnassa liittyvät, on oikeusvaltioajattelu ja kansalaiskeskeinen oikeusturvakäsitys.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Holopainen, Toivo : Tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuudesta ja riippuvuudesta, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuudesta ja riippuvuudesta / Holopainen, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 83-100 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Toivo Holopainen tarkastelee seuraavassa tuomioistuinten ja tuomareiden asemaa, niiden riippumattomuus ja riippuvuus, tuomioistuinten ja tuomareiden rooli, riippumattomuuden ja riippuvuuden mahdollisuuksia ja niiden takeita, tuomioistuinten kokoonpano riippumattomuuden ja riipuvuuden takeena sekä tuomioistuimet sampona.

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Autere, Tenho : Kansainvälisten riitojen rauhanomaisesta selvittelystä, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainvälisten riitojen rauhanomaisesta selvittelystä : erityisesti tuomiovaltaa silmällä pitäen / Autere, Tenho - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.A-sarja ; No.83), 238 p.. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys; Akateeminen kirjakauppa, 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimus tarkastelee rauhanomaisten selvittelymetodien, väkivallankäytön vastapainona, kehitystä kansainvälisen yhteisön järjestyksessä.Tutkimuksen taustana on se tosiasia, että kansainvälisessä elämässä on sotien tai muun väkivallan syynä ollut useimmiten jokin osapuolten välinen ristiriita, joko oikeudellinen tai valtapoliittinen.

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
10. Smith, Carsten : Norsk rett og folkretten, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Norsk rett og folkretten / Smith, Carsten ; Smith, Lucy, 238 p.. - Oslo : Universitetsforlaget (D), 1982.

ISBN 8200062422

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: Boken redogör för bruket av folkrätt vid norska domstolar og analyserar norsk domstolspraxis efter 1945.Boken försöker visa att frågan om bruket av folkrätten är mer sammansatt än man hittills vanligen trott.Bl.a. kan det vara fråga om att välja mellan flera internrättsliga lösningar som alla är folkrättsliga, men som likväl i olika grad ger folkrätten verkning som rättskälla. Framställningen försöker pröva den nyare skandinaviska rättskälloläran med dess realistiska og relatiniserade grundhållning.Detta betyder bl.a. att frågan om transformation blir reducerad.Frågan gäller om folkrättsliga källor skall beaktas av norska domstolar, utan med vilken styrka folkrättsliga källor skall samverka med de internrättsliga källorna.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* ensaksrörelse = one interest movement = yhden asian liike

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
11. Abraham, Henry J. : Freedom and the Court , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom and the Court : civil rights and liberities in the United States / Abraham, Henry J.. - 4. ed.., XVI, 443 p. :tab.. - New York : Oxford U.P.(D), 1982.

ISBN 0195029615

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* allmänna friheter = general freedoms = yleiset vapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
12. Leigh, Monroe : Judicial decisions , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : in Re Union Carbide Corp. : gas plant disaster at Bhopal, India in December 1984 / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 415.417. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* ansvar = responsibility = vastuu
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / India : 6357 / 7425

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
13. Maier, Harold G. : Appraisals of the ICJ's decision, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Appraisals of the ICJ's decision : Nicaragua v. United States (merits) / Maier, Harold G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 77-78. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Nicaragua / Central America / Latin America : 6357 / 6245

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
14. Highet, Keith : Evidence, the court and the Nicaragua case, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Evidence, the court and the Nicaragua case / Highet, Keith

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 1-56.. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* intervention = intervention = interventio
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Nicaragua / Central America / Latin America : 6357 / 6245

NOTE (GENERAL): UN charter;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
15. Zahle, Henrik : Regering, forvaltning og dom, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Regering, forvaltning og dom / Zahle, Henrik - (Dansk forfatningsret ; No. 2), 415 p.. - Köbenhavn : Christian Ejlers (D), 1989.

ISBN 87 7241 674 2

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* administration = förvaltning = hallinto
* FN = UN = YK
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

 
16. The stucture and function of Soviet courts, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The stucture and function of Soviet courts /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The distinctiveness of Soviet law / Feldbrugge, F. J. M. (ed.) - (Law in Eastern Europe ; No.34), p. 199-216. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3576 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättsnormer = legal norms = oikeusnormit

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (MEETINGS): Selected papers from the third world congress for Soviet and East European studies, Washington, D.C., (19851030) (C)

 
17. Koomans, Thijmen : The roots of judicial activism, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The roots of judicial activism / Koomans, Thijmen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 317-327. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättssystem = judicial system = oikeudellinen järjestelmä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
18. Perry, Michael J. : The constitution, the courts, and human rights an inquiry into the legitimacy of constitutional policymaking by the judiciary., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The constitution, the courts, and human rights an inquiry into the legitimacy of constitutional policymaking by the judiciary. / Perry, Michael J., xi,241 p.. - New Haven : Yale University U.P., 1982.

ISBN 0 300 03238 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
19. Viljanen, Veli-Pekka : Perustuslaki ja laintulkinta , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslaki ja laintulkinta = Constitutional law and interpretation of law / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 2., p. 203-233. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tolkning = interpretation = tulkinta
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Medina Quiroga, Cecilia : The battle of human rights , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The battle of human rights : gross systematic violations and the Inter-American system / Medina Quiroga, Cecilia, xvii, 363 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3687 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kränkningar = violations = loukkaukset
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* offer = victims = uhrit
* OAS = OAS = OAS
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* jurisdiktion = jurisdiction = toimivalta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas : 6000

NOTE (GENERAL): ADRD ; OAS charter;

 
21. van Dijk, Pieter : Domestic status of human rights treaties and the attitude of the judiciary the Dutch case., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Domestic status of human rights treaties and the attitude of the judiciary the Dutch case. / van Dijk, Pieter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.), p. 631-650. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; ICCPR; ICESCR;

 
22. Berger, Vincent : Case law of the European Court of Human Rights : Volume 1 : 1960-1987., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case law of the European Court of Human Rights : Volume 1 : 1960-1987. / Berger, Vincent, 478 p.. - Dublin : Round Hall Press, 1989.

ISBN 0 947686 371

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
23. Merrills J.G. : The development of international law by the European Court of Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The development of international law by the European Court of Human Rights / Merrills J.G. - (Melland Schill memeographies in international law), ix, 235 p.. - Manchester : Manchester U.P., 1988.

ISBN 0719026652

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
24. Zahle, Henrik : Den danske grundlov og menneskerettighederne. , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Den danske grundlov og menneskerettighederne. / Zahle, Henrik

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettigheder - viden og handling / Gulmann, C.; Nordskov Nielsen, L.; Rehof, L. (eds.) - (Skrifter fra det Danske Menneskerettighedscenter ; No. 1), p. 77-81. - Köbenhavn : G.E.C. Gad, 1987.

ISBN 87 12 01746 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

 
25. Sohn, Louis B. : Human rights, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights : their implementation and supervision by the United Nations / Sohn, Louis B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 369-401. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0198254881

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* institutioner = institutions = laitokset
* övervakning = supervision = valvonta
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* kränkningar = violations = loukkaukset
* FN = UN = YK
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ILO = ILO = ILO
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR ; Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); International Convention on the suppression andpunishment of the crime of apartheid; ECHR; Convention againstdiscrimination.

 
26. Cohen, Maxwell : Impartiality, realism and the international process., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Impartiality, realism and the international process. / Cohen, Maxwell

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 91-102. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* medling = mediation = välitysmenettely
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
27. Takacs, Imre : The guarantees of human rights., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The guarantees of human rights. / Takacs, Imre

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 47-65 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; ICESCR; AMR; ECHR;

 
28. Caiden, Gerald E. (ed.) : International handbook of the ombudsman , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International handbook of the ombudsman : country surveys / Caiden, Gerald E. (ed.), xix, 366 p.. - Westport, Connecticut : Greenwood Press, 1983.

ISBN 0 313 23716 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* fångar = prisoners = vangit
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

 
29. Serota, Bareness B. : The evolution of the role of the ombudsman - comparisons and perspectives., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The evolution of the role of the ombudsman - comparisons and perspectives. / Serota, Bareness B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International handbook of the ombudsman : evolution and present function / Laiden, G. E. (ed.), p. 27-41. - Westport : Greenwood Press, 1983.

ISBN 0 313 22685 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* demokrati = democracy = demokratia
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* komparativ rätt = comparative law = vertaileva oikeustiede
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Papua New Guinea : 9024

NOTE (GENERAL): Ombudsman Commission of Papua New Guinea.

 
30. Törnqvist, Rolf : Nationalsocialismen och domstolsväsendet i Tredje Riket, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nationalsocialismen och domstolsväsendet i Tredje Riket / Törnqvist, Rolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 41., p. 79-95. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1988. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* nationalsocialism = national socialism = kansallissosialismi
* domstolar = courts = tuomioistuimet

[Next]


24.11.1999