[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('deprivation of liberty') results in 266 hits


 
1. Melander, Göran : Frihetsberövande såsom åtgärd riktad mot asylsökande och flykting , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Frihetsberövande såsom åtgärd riktad mot asylsökande och flykting = Deprivation of liberty as proceeding against asylum-seeker and refugee / Melander, Göran

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 117., p.65-76. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1981. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgår från att FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter föreskriver att ingen må godtyckligt anhållas eller fängslas samt att ett frihetsberövande endast får äga rum i sådan ordning, som föreskrives i lag (artikel 9). Förf. redogör först för regler om frihetsberövande i internationella överenskommelser och därefter för regler om frihetsberövande i nationell rätt.Artikeln slutar med en undersökning av förhållandena i Sverige. The writer begins by stating that according to the UN Covenant on Civil and Political Rights, no one should be arrested or imprisoned unwarrantably, and deprivation of liberty may be carried out only in accordance with the procedure prescribed by law (article 9).The author discusses the provisions concerning deprivation of liberty in international law.The article concludes with a presentation of a research on the situation in Sweden.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
2. Myntti, Kristian : Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland / Myntti, Kristian - ( Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi : Rättsvetenskapliga institutionen.Serie A. ; 268), 160 pp.. - Åbo / Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 493 5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Syftet med skriften är att utreda den finländska rättsordningens överensstämmelse med för Finland juridiskt bindande internationella överenskommelser på området för de mänskliga rättigheterna och huruvida och i vilken utsträckning tillträdandet av sådana internationella förpliktelser på- verkat tillkomsten och utformningen av den nationella lagstiftningen på det aktuella området. The purpose of the paper is to discuss whether the Finnish legal system is in conformity with international agreements on human rights which are binding upon Finland and whether and to what extent the Finnish adherence to such international agreements has affected the national legislation in this particular field.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Publikationen är en förkortad och omarbetad version av K.Mynttis licentiat avhandling "Internationella mänskorättsnormer och frihetsberövande" (1988). Publikationen är publicerad inom ramen för projektet "Finland och de mänskliga rättigheterna".ECHR;

 
3. Pihlajamäki, Heikki : Pakkolaitokseen eristäminen 1971 - 1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pakkolaitokseen eristäminen 1971 - 1986 / Pihlajamäki, Heikki - ( Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 85), 68 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1987. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 112 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The study deals with those who have been incarcerated as dangerous recidivists since 1971 in Finland, and with the decisions that have been made in their cases.The study thus deals in part with the selection of dangerous recidivists and in part with the decisionmaking process.

INDEX WORDS:
* isolering = isolation = eristäminen
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary: Indeterminate incarceration of dangerous recidivists, 1971-1986

 
4. Mäkinen, Tuija : Suljettujen laitosten laitospopulaatioiden kehitys, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suljettujen laitosten laitospopulaatioiden kehitys = The population of closed institutions / Mäkinen, Tuija - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 31), 105 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1979. - ISSN 0357-0126

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The report deals with the people confined in: reform schools, workhouses, mental hospitals and homes for alcoholics.The main focus is on how many people have been placed in an institution against their will.

INDEX WORDS:
* institutioner = institutions = laitokset
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary

 
5. Ramcharan, B.G. (ed.) : The right to life in international law, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to life in international law / Ramcharan, B.G. (ed.) - ( International studies in human rights ; No.3), 371 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The work includes articles on the concept and dimensions of the right to life; the drafting history on the right to life; the satisfaction of survival requirements; the inter-relationship between the right to life and the right to development and between the right to life and the right to peace; genocide and mass killings; peremptory norms of jus cogens; protection of the right to life by law and by other means; arbitrary deprivation of life; international legal standards on capital punishment and international measures against arbitrary or summary killings by goverments.

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
6. Boyle, C.K. : The concept of arbitrary deprivation of life, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The concept of arbitrary deprivation of life / Boyle, C.K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The right to life in international law / Ramcharan, B. G. (ed.) - (International studies in human rights ; No. 3), p. 221-244. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This study focuses on some of the arbitrary deprivation of life at a general level.The study examines exceptions to the right to life; different aspects of the Universal Declaration of Human Rights and the Civil and Political Covenant of 1966, European Convention on Human Rights; a case; and the relation of justification and deprivation.

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UHR; ICCPR; ECHR;

 
7. Nsereko, D.D. : Arbitrary deprivation of life : controls on permissible deprivations, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Arbitrary deprivation of life : controls on permissible deprivations / Nsereko, D.D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The right to life in international law / Ramcharan, B. G. (ed.) - (International studies in human rights ; No. 3), p. 244-283. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: An attempt is made in this paper to examine the concept of arbitrariness, to discuss the most common instances of arbitrary deprivation of life, to point out and to posite the rationale for situations when it may be possible for a government to deprive citizens of their right to life, to analyse the controls which international law imposes on these deprivations and to make suggestions for the further argumentations of these controls.

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

 
8. Viljanen, Pekka : Vangitsemisesta sotilasrikosasioissa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vangitsemisesta sotilasrikosasioissa / Viljanen, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 78., p. 131-147. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1980.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä käsitellään m.m.Hallitusmuodon 6#:n 1 momenttia jossa säädetään jokaisen Suomen kansalaisen olevan lain mukaan turvattu m.m. henkilökohtaisen vapauden puolesta.Näin ollen vapautta voidaan rajoittaa ainoastaan lailla. Vangitseminen sotilasrikosasiassa on kysymys syvällisestä puuttumisesta yhteen keskeisimpien kansalaisten perusoikeuksiin

INDEX WORDS:
* soldater = soldiers = sotilaat
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Myntti, Kristian : Inställningen till frihetsberövande, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Inställningen till frihetsberövande : en undersökning av tjänstemannaattityder på social och hälsovårdsrättens område / Myntti, Kristian - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A. ; No.1), 53 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1989.

ISBN 951 649 596-4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Syftet med denna första delrapport i det s.k frihetsprojektet, ett forskningssamarbete mellan institutionen för offentlig förvaltning och institutet för mänskliga rättigheter, är att kartlägga vissa kategoriers av statliga- och kommunala tjänstemän inställning till nödvändigheten av implementeringen av internationella mänskliga rättigheter och individuella rättsskyddsmedeel vid olika typer av frihetsberövande i Finland.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Bilaudaturarbete i offentlig förvaltning, ingår i IMR:s "Frihetsprojekt" ICCPR; ECHR

 
10. Tomasevski, Katarina (ed.) : Children in adult prisons , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children in adult prisons : an international perspective / Tomasevski, Katarina (ed.), 220 p.. - London : Frances Pinter, 1986.

ISBN 0 86187 617 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The contents of this book constitute one of the basic documents resulting from the Exploratory Study on Children in Adult Prisons.The aims of the study are to determine the incidence, by sex and age, of incarceration of children in adult prisons and to identify risk situations.Special reference is made to existing or needed international and national legal texts and declarations. The problem of imprisonment of children is focused on as a global phenomenon. A child is here defined as any person up to the age of eighteen years.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* fångar = prisoners = vangit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ICESCR; OAS; ICCPR; ICCPR-2OP; CRC; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
11. Myntti, Kristian : Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter : en undersökning av polisattityder till den nya förundersökningslagstiftningen / Myntti, Kristian - (Medddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A. ; No. 307), 45 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1990.

ISBN 951 649 701 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Ingår i Frihetsprojektet ; Rapport 2. ECHR-5(3); UDHR-9; ICCPR-9(1)-9(3)-14(2); ICCPR-14(2); ECHR-6(2)

 
12. Kopetzki, Christian : Artikel 5 und 6 MRK (VfGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 MRK (VfGH) / Kopetzki, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 207-300. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
13. Spielmann, Alphonse : La protection des droits de l'homme : quid des droits des detenus ?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La protection des droits de l'homme : quid des droits des detenus ? / Spielmann, Alphonse

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 589-594. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* kränkningar = violations = loukkaukset
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* förbrytare = offenders = rikolliset
* tortyr = torture = kidutus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-3;-4;-6;-8;-9;-10;-11;-12;-25

 
14. Eissen, Marc-André : Case-law on article 5 of the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case-law on article 5 of the convention for the protection of human rights and fundamental freedoms / Eissen, Marc-André, 39 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1986.

ISBN 92 871 0775 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-5;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
15. Rosas, Allan (ed.) : International human rights norms in domestic law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International human rights norms in domestic law. / Rosas, Allan (ed.), 299 p. . - Helsinki : Finnish Lawyers' publ. comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Poland : 8222 / 8141

NOTE (GENERAL): ECHR; Geneva conventions; ICCPR-2OP; Genocide convention; CAT; Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity; Vienna convention on the law of treaties; ESC; ICESCR; ACHPR;CRC;CEDAW;UDHR;

 
16. Heginbotham, Christopher : Mental health and civil rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Mental health and civil rights. / Heginbotham, Christopher

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 29-39. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR

 
17. Scheinin, Martin : The status of human rights conventions in Finnish domestic law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The status of human rights conventions in Finnish domestic law. / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 25-43. - Helsinki : Finnish Lawyers publ. comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* nationell status = domestic status = valtionsisäinen oikeusasema
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; Refugee convention

 
18. Pellonpää, Matti : The implementation of the European Convention on human rights in Finland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The implementation of the European Convention on human rights in Finland. / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 44-67. - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* nationell status = domestic status = valtionsisäinen oikeusasema
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

 
19. Higgins, Rosalyn : The European convention on human rights., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European convention on human rights. / Higgins, Rosalyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 495-549. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0198254881

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* fred = peace = rauha
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; ICESCR;

 
20. Dinstein, Yoram : The right to life, physical integrity and liberty, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to life, physical integrity and liberty / Dinstein, Yoram

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 114-137. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* säkerhet = security = turvallisuus
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-2OP; ECHR; ICESCR;

 
21. Rosenne, Shabtai : The International convention against the taging of hostages, 1979., 1980
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The International convention against the taging of hostages, 1979. / Rosenne, Shabtai

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights. - p. 109-156 - ( ; No. 10) - Tel Aviv : s.n., 1980.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus

 
22. Neumeister case, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Neumeister case : judgment of 27th June 1968 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 8), 48 p.. - Köln : Carl Heymann, 1968.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-3-5-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Ringeisen case , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ringeisen case : judgment of 22 June 1972 (Question of the application of article 50 of the convention) / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 15), 12 p.. - Köln : Carl Heymann, 1972.

ISBN 3 452 17 4832

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* ekonomi = economy = talous
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. "Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961., 1961
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961. / - (Publications of the European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 3), 67 p.. - Köln : Carl Heymann, 1961.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* IRA = IRA = IRA
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-7-15-17

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. "De Becker" case , 1962
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"De Becker" case : judgment of the 27th March 1962 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 4), 33 p.. - Köln : Carl Heymann, 1962.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* journalister = journalists = lehtimiehet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* säkerhet = security = turvallisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-5-7-10;UDHR-9

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. De Wilde, Ooms and Versyp cases , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De Wilde, Ooms and Versyp cases : ("Vagrancy" cases) : judgment of 10 March 1972 (question of the application of article) / - (Publications from the European Court of Human Rights.Serie A : Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 14), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1972.

ISBN 3 452 17478 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-26-50

 
27. Ringeisen case, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ringeisen case : judgment of 16th July 1971 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 13), 56 p.. - Köln : Carl Heymann, 1971.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ekonomi = economy = talous
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-7-10-11-26 ; ECHRP-1-1-2-3

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Neumeister case , 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Neumeister case : judgment of 7 May 1974 : (Question of the application of Article 50 of the convention) / - (Publications of the European Court of Human Rights Series A : Judgments and decisions. ; No. 17), 21 p.. - Köln : Carl Heymann, 1974.

ISBN 3 452 17814 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR- 50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Case of Engel and others, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Engel and others : 1. decision of 1 October 1975; 2. judgment of 8 June 1976; 3. judgment of 23 November 1976 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 22), 71 p.. - Köln : Carl Heymann, 1977.

ISBN 3 452 18279 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1,2,3)-10-11-14-15-17-18-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. "Wemhoff" case : judgment of 27th june 1968., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Wemhoff" case : judgment of 27th june 1968. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 7), 40 p.. - Köln : Carl Heymann, 1968.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* ekonomi = economy = talous
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999