[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='directives' results in 20 hits


 
1. Isaac, Guy : Droit communautaire général, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Droit communautaire général / Isaac, Guy. - 3rd ed.. - (Collection droit: sciences économiques), 318 p.. - Paris; Masson, 1992. - ISSN 0335-8690

ISBN 2 225 82258 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* direktiv = directives = direktiivit
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ

 
2. Louhisola, Oiva : EUR, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EUR : kansalaisen Eurooppa- ja EY-tieto / Louhisola, Oiva, 263 p.. - Helsinki : Editum, 1992.

ISBN 951 553 733 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* direktiv = directives = direktiivit
* EU = EU = EU
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* jordbruk = agriculture = maanviljely

 
3. Siekmann, R. C. R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1978-1979, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1978-1979 / Siekmann, R. C. R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 11., p. 193-257. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1980. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2711 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* EG = EC = EY
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka
* PLO = PLO = PLO
* direktiv = directives = direktiivit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands Antilles / Netherlands / Egypt / Israel / Turkey / North Africa : 6113 / 8238

NOTE (GENERAL): Refugee convention; CERD

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
4. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1987-1988, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1987-1988 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 20., p. 137-244. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7924 0568 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* asyl = asylum = turvapaikka
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* direktiv = directives = direktiivit
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-8; ICCPR-26

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
5. Clapham, Andrew : Human rights and the European Community, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the European Community : a critical overview / Clapham, Andrew - (European Union : the human Rights Challenge ; v. 1), viii, 272 p.. - Baden-Baden : Nomos Verl., 1991.

ISBN 3 7890 2280 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* apartheid = apartheid = rotusorto
* direktiv = directives = direktiivit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* EU = EU = EU
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* pornografi = pornography = pornografia
* barn = children = lapset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR-2OP;

 
6. Erämetsä, P. : Sopimukset EY-alueella, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sopimukset EY-alueella / Erämetsä, P., xv, 235 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus = Finnish Lawyers' publ. comp., 1992.

ISBN 951 640 583 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* direktiv = directives = direktiivit

 
7. Hartley, Trevor C. : The foundations of European Community law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The foundations of European Community law : an introduction to the constitutional and administrative law of the European Community / Hartley, Trevor C.. - 2nd. ed.., li, 496 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1991.

ISBN 0 19 876207 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* direktiv = directives = direktiivit
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Belgium : 8251 / 8214

 
8. Rasmussen, Hjalte : The European Community Constitution, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Community Constitution : summaries of leading EC Court cases / Rasmussen, Hjalte - (Studies from the Institute of European Market Law ; No. 2 ), 283 p.. - Copenhagen : Nytt Nordisk Forlag; Handelshojskolens Forlag, 1989.

ISBN 87 17 03543 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* barnarbete = child labour = lapsityö
* direktiv = directives = direktiivit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* konsumentens rättigheter = consumer's rights = kuluttajan oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

 
9. Betänkande av kommitten för utvecklande av arbetarskyddet och miljövården, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande av kommitten för utvecklande av arbetarskyddet och miljövården = Työ- ja ympäristönsuojelun kehittämiskomitean mietintö / ; Arbetskraftsministeriet = Työministeriö - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No.11) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5268 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Komitea on selvittänyt työsuojelun ja ympäristönsuojelun yhteistyön kehittämistä työpaikkatasolla. Lisäksi tarkasteltiin EY-direktiivien sisältöä ja niiden mahdollista vaikutusta komiteatyön sisältöön.

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* direktiv = directives = direktiivit
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Main library

 
10. Raitio, Juha : Eurooppaoikeuden välitön vaikutus, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eurooppaoikeuden välitön vaikutus : tutkimus EY-oikeudellisesta direct effect-doktriinista / Raitio, Juha, xxvi, 139 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1994.

ISBN 951-640-756-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* direktiv = directives = direktiivit
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* prejudikat = precedent = ennakkoratkaisu

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / United Kingdom / France

NOTE (GENERAL): Art. 177 (EEC); TEU

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
11. Puustinen, Seppo : Valtion korvausvastuusta europpaoikeudessa tutkimus direktiivin täytäntöönpanovelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvasta valtion korvausvastuusta EY- ja Eta-oikeudessa, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Valtion korvausvastuusta europpaoikeudessa tutkimus direktiivin täytäntöönpanovelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvasta valtion korvausvastuusta EY- ja Eta-oikeudessa / Puustinen, Seppo - (Helsingin yliopiston Kansainvälisten talousoikeuden instituutin julkaisuja), xxix, 179 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1994. - ISSN 0789-774X

ISBN 951-640-757-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* direktiv = directives = direktiivit
* prejudikat = precedent = ennakkoratkaisu

NOTE (GENERAL): TEU; EEC-treaty

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
12. Thue, Yngvild : EF-domstolens laere om direktivets direkte virkning, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

EF-domstolens laere om direktivets direkte virkning / Thue, Yngvild - (Iusef ; 10), 105 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1993.

ISBN 82-00-21910-0

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* direktiv = directives = direktiivit
* implementering = implementation = toteuttaminen

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
13. Travers, Noel : The implementation of directives into Irish law, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The implementation of directives into Irish law / Travers, Noel

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law review : vol. 20; no. 1 ., p. 103-110. - London : Sweet & Maxwell, 1995. - ISSN 0307-5400

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* direktiv = directives = direktiivit

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland

NOTE (GENERAL): Art. 189 (EC);

 
14. Mörner, Nils : Harmonisering av lagstiftning i EU genom direktiv, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Harmonisering av lagstiftning i EU genom direktiv / Mörner, Nils - (Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms Universitet ; 31), vi, 76 p.. - Stockholm : Juristförlaget, 1995. - ISSN 1101-7732

ISBN 91-7598-411-3

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* direktiv = directives = direktiivit
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

NOTE (GENERAL): TEU

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
15. Tridimas, Takis : The case-law of the European Court of Justice on corporate entities, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The case-law of the European Court of Justice on corporate entities / Tridimas, Takis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1993 : vol. 13, p. 335-360. - Oxford : Clarendon Press, 1994.

ISBN 0-19-825781-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* direktiv = directives = direktiivit
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta

NOTE (GENERAL): Art. 52-58 (EC)

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
16. Baldwin, Robert : Rules and government, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rules and government / Baldwin, Robert, xi, 331 p.. - Oxford : Clarendon Press , 1996.

ISBN 0-19-826489-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* direktiv = directives = direktiivit
* invandring = immigration = maahanmuutto
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
17. Weatherill, Stephen : Compulsory notification of draft technical regulations, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Compulsory notification of draft technical regulations : the contribution of directive 83/189 to the management of the internal market / Weatherill, Stephen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law : 1996 : vol. 16 / Barav, A.; Wyatt, D. A. (eds.), p. 129-204. - Oxford : Clarendon Press, 1997.

ISBN 0-19-876499-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* direktiv = directives = direktiivit
* EU = EU = EU
* EFTA = EFTA = EFTA
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): Art.-177 (EC);

 
18. Masters, Sara : Decisions of the Court of Justice of the European Communities during 1997, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions of the Court of Justice of the European Communities during 1997 / Masters, Sara

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The British year book of international law 1997 : no. 68 / Brownlie, I.; ... [et al.], p. 447-466. - Oxford : Oxford U. P., 1998.

ISBN 0-19-826086-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* NATO = NATO = NATO
* implementering = implementation = toteuttaminen
* direktiv = directives = direktiivit
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Serbia-Montenegro / Former Yugoslavia / United Kingdom / Austria

NOTE (GENERAL): EC treaty; ECHR;

 
19. Arnull, Anthony (ed.) : Wyatt & Dashwood's European Union law, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Wyatt & Dashwood's European Union law / Arnull, Anthony (ed.) ; Dashwood, Alan ; Dougan, Michael ; Ross, Malcolm ; Spaventa, Eleanor ; Wyatt, Derrick. - 5th ed.., cl, 1224 p.. - London : Sweet & Maxwell, 2006.

ISBN 0-421-92560-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Part One: Historical Introduction. *From the Founding Treaties to the EU Constitution. Part Two: The Constitutional Order. *Institutions of the European Union. *The Legislative Process. *Union Competences. Part Three: Constitutional Principles. *Sources Supremacy and Direct Effect of Union Law. *Remedies for breach of Community Law. *General Principles of Law and Fundamental Rights. *The Charter of Fundamental Rights. *The Treaty establishing a Constitution for Europe. *European Community and European Union. Part Four: Jurisdiction of the Community Courts. *Judicial Architecture and Judicial Method. *Direct Actions. *Preliminary Rulings. Part Five: The Fundamental Rights of Union Citizens, the Internal Market and Beyond. *Free Movement of Goods I - Customs Duties and Discriminatory Internal Taxation. *Free Movement of Goods II - Quantitative Restrictions and Measures having equivalent effect. *Union Citizenship and the Rights to Move and Reside in the Union. *Freedom of Movement for Workers. *The Right of Establishment and the Freedom to provide Services. *Corporate Establishment, Cross Border Acquisitions, Company Law Harmonisation, and the effect of National Tax Rules on the Internal Market. *Completion of the Internal Market. *Economic and Monetary Union. Part Six: Competition Policy. *Introduction to the Rules on Competition. *Restrictive Practices. *Abuse of a Dominant Position. *Application of Articles 81 and 82. *Mergers. *State Aids. *Public and entrusted Undertakings.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EU-grundlag = EU-constitution = EUn perustuslaki
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* ECJ = ECJ = ECJ
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* direktiv = directives = direktiivit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

NOTE (GENERAL): EEC treaty, SEA, TEU, ToA, Treaty of Nice, EU constitution

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
20. Ward, Angela : Judicial review and the rights of private parties in EU law, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Judicial review and the rights of private parties in EU law / Ward, Angela. - 2nd ed.., lxxiii, 443 p.. - Oxford : Oxford University Press, 2007.

ISBN 978-0-19-920686-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Introduction. 2. Judicial enforcement of EU instruments through private party litigation. 3. The rights of private parties under EU law and member state remedies and procedural rules: background. 4. The rights of private parties and member state remedies and procedural rules - part I: the principles of effectiveness and non-discrimination. 5. Damages. 6. Private parties and direct access to the Court of First Instance. 7. Article 234 Validity Review. 8. Damages under article 288(2). 9. Conclusion.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* direktiv = directives = direktiivit
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

NOTE (GENERAL): TEU

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.oup.com/uk/catalogue/?ci=9780199269624


24.11.1999