[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='disciplin' results in 9 hits


 
1. Sotilaskurinpitotoimikunnan mietintö, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sotilaskurinpitotoimikunnan mietintö / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 101), 302 p.. - Helsinki : Puolustusministeriö = Försvarsministeriet = Ministry of defence; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral =, 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 04172

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Puolustusministeriön asettama toimikunta on valmistanut ehdotuksen lainsäädännöksi sotilaallisista kurinpitorangaistuksista, jossa seikkaperäisesti järjestetään esimiehen valta kurinpitotoimen valta rangaista ja ojentaa sotilasrikossäännösten alaista henkilö, sekä laatia myös tarvittavat asetusehdotukset

INDEX WORDS:
* soldater = soldiers = sotilaat
* disciplin = discipline = kurinpito

 
2. Sotilasrikos- ja sotilasoikeudenkäynti- lainsäädännön uudistamiskomitean mietintö, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sotilasrikos- ja sotilasoikeudenkäynti- lainsäädännön uudistamiskomitean mietintö / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 18), 244 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral, 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 03095

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Komiteanmietinnössä ehdotetaan, että rikoslakiin lisätään sotilassrangaistussäännökset sisältävä uusi 45 luku ja että sotaväen rikoslaki kokonaisuudessaan kumotaan.Komitean ehdottamat rangaistussäännökset poikkeavat varsin oleellisesti nykysin voimassa olevista.Sotilasoikeudenkäynti kuuluisi ehdotuksen mukaan rauhan aikana yleisiin tuomioistuimiin.Komitealla on myös ehdotuksia sotilaskurinpitosäännöksistä.Viimemainitussa asiassa komitea on ollut yhteistyössä puolustusministeriön asettama 4 päivänä marraskuuta 1971 sotilaskurinpitotoimikunnan kanssa.

INDEX WORDS:
* soldater = soldiers = sotilaat
* disciplin = discipline = kurinpito
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Pellonpää, Matti : Ihmisoikeuskomitean päätös, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuskomitean päätös : sotilaskurinpitolain nojalla määrätty arestirangaistus ristiriidassa kansalais- ja poliittisia oikeuksien koskevan yleissopimuksen kanssa / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 87., p. 1005-1013. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1989.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* disciplin = discipline = kurinpito
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
4. Rosas, Allan : Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkityksestä yksityisen ihmisen oikeusturvan kehitykselle, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkityksestä yksityisen ihmisen oikeusturvan kehitykselle / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksenaikakauskirja : no. 1., p. 69-76. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1995.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* disciplin = discipline = kurinpito
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; ICCPR; ICESCR; ESC; TEU-2

 
5. [käännös] Soukola, Timo : Vähimmäissääntöjen soveltaminen, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Vähimmäissääntöjen soveltaminen : hyvän vankeinhoidon käsikirja : Penal Reform Internationalin maaliskuussa 1995 Haagissa julkistama ohjeisto, joka laadittiin yhteistyössä Alankomaiden oikeusministeriön kanssa = Making standards work : an international handbook on good prison practise / [käännös] Soukola, Timo - (Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu : 97 ; 4), 189 p.. - Helsinki : Vankeinhoidon koulutuskeskus, 1998. - ISSN 0785-3106

ISBN 951-885-152-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* disciplin = discipline = kurinpito
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT; ECHR; ECPT;

 
6. Rosen, Gunnar : Suomalaisina Itä-Karjalassa, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomalaisina Itä-Karjalassa : sotilashallinnon ja Suomen Punaisen Ristin yhteistoiminta 1941-1944 / Rosen, Gunnar, 274 p.. - Helsinki : Suomen Historiallinen Seura, 1998.

ISBN 951-710-092-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* religion = religion = uskonto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnor = women = naiset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* disciplin = discipline = kurinpito
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
7. Report NGO prison monitoirng mission November 19-24, 2001 , 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Report NGO prison monitoirng mission November 19-24, 2001 : Kosovo / ; Mission team : Albanian Human Rights Group, Tirana, Albania ; Bulgarian Helsinki Committee, Sofia, Bulgaria; ; Finnish Human Rights Project, Kosovo; ; Kosovo Center for Human Rights, Peja, Kosovo, 17 p.. - Kosovo : Finnish Human Rights Project;, 2002.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* disciplin = discipline = kurinpito
* tortyr = torture = kidutus

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: Country

 
8. McClelland, Justin : Starting from scratch, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Starting from scratch : the military discipline system of the East Timor defence force / McClelland, Justin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of conflict and security : vol. 7; no. 2., p. 253-274. - Oxford : Oxford U. P., 2002. - ISSN 1467-7954

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* disciplin = discipline = kurinpito
* självständighet = independence = itsenäisyys
* implementering = implementation = toteuttaminen

URL http://www3.oup.co.uk/jconsl/hdb/Volume_07/Issue_02/070253.sgm.abs.html

 
9. Buure-Hägglund, Kaarina : Suomen kriisilainsäädäntö, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomen kriisilainsäädäntö / Buure-Hägglund, Kaarina. - 2. p.., 265 p.. - Helsinki : WSOY lakitieto, 2002.

ISBN 951-670-091-8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I. Johdanto. 1. Laillisuusperiaate. 2. Nykyajan uhat. 3. Maanpuolustusvelvollisuus. II Lainsäädännön kriisivalmius. 1. Poikkeusolojen yleislait . 2. Erityissäännöksiä muussa lainsäädännössä. 3. Operatiiviset toiminnot perustuvat sotilaskäskyihin. 4. Kriisilait valmisteltava normaaliaikana. III EU-jäsenyyden vaikutus. 1. Kriisilainsäädäntö kansallista. 2. Huoltovarmuus. IV Kansainvälisen oikeuden merkitys kriisitilanteessa. 1. Kansainväliset velvoitteet sitovat myös kriisiaikana. 2. Konflikteja ehkäisevät kansainväliset järjestelyt. 3. Sodan oikeussäännöt. 4. Ahvenanmaan asema. 4.1. Ahvenanmaan sopimusten velvoitteet. 4.2. Mahdollisuus sulkea Ahvenanrauma. V . Kriisiajan päätöksenteko. 1. Sotilaskäskyasiat. 1.1. Taustaa. 1.2. Mikä on sotilaskäskyasia. 1.3. Ehdoton kuuliaisuus sotilaskäskyn ytimenä. 1.4. Tasavallan presidentin päätettäväksi vietävät sotilaskäskyasiat. 1.5. Menettely. 2. Päätösvallan keskittäminen. VI .Valmiuslaki. 1. Yleiset periaatteet. 2. Poikkeusolot. 2.1. Yleistä. 2.2. Kriisityypit. 2.3. Terroritoiminta poikkeusolojen perusteena. 2.4. Erilaisia uhkakynnyksiä erilaisiin tilanteisiin. 3. Päätöksenteko valmiuslain valtuuksia käyttöön otettaessa. VII Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönoton valmistelu. VIII Mitä valtuuksia voidaan saada valmiuslain nojalla?. 1. Valvonta ja säännöstely. 1.1. Rahoitus- ja vakuutusmarkkinat. 1.2. Tavarat, palvelut ja rakentaminen. 1.3. Palvelussuhteet. 1.4. Sosiaaliturva. 1.5. Hinnat ja maksut. 1.6. Vuokrasäännöstely. 1.7. Kuljetukset, liikenne ja viestiyhteydet. 2. Valtion maksukyky sekä maksu- ja määräajat. 3. Työvoiman käyttö. 3.1. Lain tuntemat valtuudet. 3.2. Varautuminen työvelvollisuuden toimeenpanoon. 4. Hallinnon ja terveydenhuollon laitosten järjestäminen. 5. Viranomaisten toiminnan turvaaminen. 5.1. Väestön ja omaisuuden evakuointi. 5.2. Valtuudet omaisuuden haltuun ottoon. 5.3. Liikkumisrajoitukset. IX Puolustustila. 1. Edellytykset puolustustilan voimaan saattamiselle 2. Puolustustilalain yle iset periaatteet. 3. Päätöksenteko, valmistelu ja tiedottaminen. 4. Puolustustilalain toimivaltuudet. 4.1. Yleiset turvallisuustoimenpiteet. 4.2. Sotilaallisen ja taloudellisen maanpuolustuksen turvaaminen. 4.3. Sotilasviranomaisten valtuudet. 5. Sotaoikeudet. X. Oikeusturvan takeet poikkeusoloissa. 1. Reunaehdot perusoikeuksien rajoittamiselle. 2. Perusoikeudet poikkeusoloissa. 3. Tiedotusvälineet ja sananvapaus . 4. Oikeus vahingonkorvaukseen. 5. Valitusoikeus. XI Poikkeustoimenpiteiden sanktiot ja turvaamistoimet. XII Varautuminen. 1. Virastojen ja yritysten varautumisvelvollisuus. 1.1. Valmiuslain yleisvelvoite. 1.2. Erityisvelvoitteita. 1.3. Varautuminen normaaliajan häiriöihin. 2. Huoltovarmuus. 3. Varautumisen johto ja koordinointi. 4. Varautuminen Ahvenanmaalla. XIII. Sotilaallisen voimankäytön lakiperusta. 1. Voimankäytön kansainvälisoikeudellinen kehys. 2. Aluevalvontalain mukainen voimankäyttö. 3. Voimankäyttö sotilaallisessa maanpuolustustehtävässä. XIV Loppusanat.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* EU = EU = EU
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* ECB = ECB = EKP
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* disciplin = discipline = kurinpito
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* beredskapslag = emergency powers act = valmiuslaki
* terrorism = terrorism = terrorismi

NOTE (GENERAL): Schengen agreement; ECHR; ICCPR; The statute of the ICC;

URL http://yritysjulkaisut.wsoy.fi/www/tuotelue.nsf/YJISBN/951-670-091-8


24.11.1999