[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('disciplinary punishment') results in 7 hits


 
1. Pasanen, Jukka : Sotilasoikeuden hoidon kokonaisuusuudistus, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sotilasoikeuden hoidon kokonaisuusuudistus / Pasanen, Jukka ; Nikula, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 81., p.614-647. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1983.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan sotilaskurinpitorangaistuksen tulkintaa, menettelytapaa, seuraamusta ja valvontaa sekä sotilasoikeudenkäynnin yleistä järjestelyä.

INDEX WORDS:
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Pietola, Eino : Sotavangit Suomessa 1941-1944 , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sotavangit Suomessa 1941-1944 : dokumentteihin perustuva teos sotavankien käsittelystä Suomessa jatkosodan aikana / Pietola, Eino, 281 p.:ill.. - Jyväskylä : Gummerus, 1987.

ISBN 951 20 2977 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* koncentrationsläger = concentration camp = keskitysleiri
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* avrättningar = executions = teloitukset
* ICRC = ICRC = ICRC

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Konstari, Timo : Virkamiehen ilmaisuvapaus, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Virkamiehen ilmaisuvapaus / Konstari, Timo, 18, 178 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1986.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Hannikainen, Lauri : Implementing of international humanitarian law in Finnish law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementing of international humanitarian law in Finnish law / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 114-145. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ICRC = ICRC = ICRC
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* folkmord = genocide = kansanmurha
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ICCPR; ECHR; Paris Peace Treaty; CAT;

 
5. Kempees, Peter : A systematic guide to the case-law of the European Court of Human Rights 1960-1994, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A systematic guide to the case-law of the European Court of Human Rights 1960-1994 : volume I-III / Kempees, Peter, xlix, 1420 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1996.

ISBN 0-7923-3281-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* AIDS = AIDS = AIDS
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* barnavård = child care = lastenhoito
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* barn = children = lapset
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* demokrati = democracy = demokratia
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* respekt för hem = respect for home = kodin kunnioittaminen
* invandring = immigration = maahanmuutto
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* föräldrar = parents = vanhemmat
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* graviditet = pregnancy = raskaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rasism = racism = rasismi
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* tortyr = torture = kidutus
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR and its protocols (full text); Vienna convention on the law of treaties; CRC; Geneva conventions;

 
6. Danelius, Hans : Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis : en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna / Danelius, Hans, 410 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 1997.

ISBN 91-39-02203-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* abort = abortion = abortti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* EG = EC = EY
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* tortyr = torture = kidutus
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland

NOTE (GENERAL): ECHR and protocols in full text in Swedish;

 
7. [käännös] Soukola, Timo : Vähimmäissääntöjen soveltaminen, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Vähimmäissääntöjen soveltaminen : hyvän vankeinhoidon käsikirja : Penal Reform Internationalin maaliskuussa 1995 Haagissa julkistama ohjeisto, joka laadittiin yhteistyössä Alankomaiden oikeusministeriön kanssa = Making standards work : an international handbook on good prison practise / [käännös] Soukola, Timo - (Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisu : 97 ; 4), 189 p.. - Helsinki : Vankeinhoidon koulutuskeskus, 1998. - ISSN 0785-3106

ISBN 951-885-152-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* disciplin = discipline = kurinpito
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT; ECHR; ECPT;


24.11.1999