[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='discrimination' results in 2087 hits


 
1. Halonen, Tarja : Homoseksuaalien asema tänään Suomessa, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Homoseksuaalien asema tänään Suomessa / Halonen, Tarja

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 193-196. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja arvostelee nykyistä seksuaalirikoslainsäädäntöä ja selvittää miten homoseksuaaleja koskevat säännökset ovat toimineet käytännössä. The author criticizes the present sex-crimes legislation, and describes how regulations concerning homosexuals have worked in practice.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Räsänen, Leila : Norjalainen tasa-arvolaki, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Norjalainen tasa-arvolaki / Räsänen, Leila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 5., p. 144-146. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1976. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa perehdytään neljän norjalaisen juristin arvioon Norjan tasa-arvolakiesityksen mahdollisuuksista estää naisiin kohdistuvaa syrjintää, edistää tasa-arvoa ja naisten vapautumista.Lähtökohtana on käytetty seuraavaa kirjaa: Tove Stang Dahl, Kjersti Graver, Anne Hellum, Anne Robberstad: En arbeidsbok i likestilling.Juss og Juks.Pax förlag A / S.Oslo. The author presents an evaluation by four Norwegian lawyers on the possibilities of the Norwegian equal opportunities law proposal to prevent discrimination against women.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
3. Bruun, Niklas : "Yhden puheiden mukaan älköön ketään tuomittako", 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

"Yhden puheiden mukaan älköön ketään tuomittako" / Bruun, Niklas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p.266-267. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa arvostellaan Dennis Töllbergin :"Att dömas ohörd", 1982.Töllbergin kirja käsittelee Ruotsin v. 1969 Personalkontrollkungörelsen:iä (PKK).Töllberg tutkii PKK:n valituksia.Kirja on T:n väitöskirjatyön sivutuote ja käsittelee yksittäistä tapausta. The author criticizes Dennis Töllberg's book "Att dömas ohörd" (To be sentenced without hearing)(1982).The book deals with the Swedish Personnel Control Proclamation(Personalkontrollkungörelsen) from 1969, and it is a by-product of Töllberg's doctoral thesis.

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Ellilä, Heidi (ed.) : Meillekin tasa-arvolaki?, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Meillekin tasa-arvolaki? / Ellilä, Heidi (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 115-120. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittajat pyrkivät selittämään miksi tasa-arvolainsäädäntö on syntynyt ja levinnyt niin laajalle.Eräs selitys on se, että suhtautuminen naistyövoimaan on muuttunut.Monissa maissa naistyövoiman kysyntä lisääntyi voimakkaasti 1970-luvun alkupuolella, minkä seurauksena nousi esiin etenkin työelämässä tapahtuvan sukupuoleen perustuvan diskriminaation kieltäminen.Toinen selitys on naisliikkeen voima, esimerkiksi anglosaksisissa maissa ja Norjassa ja Tanskassa naisliike on ollut paljon aktiivisempi kuin meillä.Oman maamme naisliike on ollut passiivinen.Artikkelissa selostetaan myös suomalaisen tasa-arvolakiesityksen sisältö. The authors try to explain why equal opportunities legislation waas brought about and why it has spread so widely.One explanation is that the attitudes towards women labour has changed.In several countries the demand for women labour greatly increased in the beginning of 1970s which resulted in a prohibition of sex-based discrimination of labour.Another explanation is the power of the women's movement.For example, in the Anlo-Saxon Countries and in Norway and Denmark the women's movement has been a lot more active than in Finland.The author also presents the content of the Finnish equal opportunities law proposition.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Villi yksityissektori..., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Villi yksityissektori... /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 116-117. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain nojalla nostetut syrjintäjutut, niin yhteydenotot tasa-arvovaltuutettuun kuin valitukset lääninoikeuksiinkin, ovat tyypillisesti tapauksia, joissa valittajalla on vielä toiveita saada kyseessä oleva virka itselleen.Yksityissektorilla tätä toivoa ei ole.Yleensä ei ole myöskään selkeitä pätevyysvaatimuksia.Toimintastrategia yksityissektorin valvonnassa muotoutuu pakostakin eri tavalla.Palkkaerot ovat suuret.Naisten erityisiä taitoja ja kykyjä ei arvosteta.Pitkä koulutuskaan ei tuota naisille hyviä tuloja. Discrimination cases raised on basis of the Law of Equal Opportunities, both contacts to the Equal Opportunities Ombudsman and complaints to administrative courts, are typical cases where the complainer still has hopes of getting the post which is under debate.In the private sector no such hope exists.Usually there are no clear competence requirements either.The private sector control system is bound to get a different form.The difference in wages is great. Women's special skills and abilities are not appreciated.Not even a long education will yield a good income for women.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhetsombudsmannen = equal opportunities ombudsman = tasa-arvovaltuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Lääninoikeudet tasa-arvoisina, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lääninoikeudet tasa-arvoisina /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 115-116. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain syrjintäpykälien osalta ollaan parhaillaan mielenkiintoisessa vaiheessa: pian saataneen KHO:n tulkinta tasa-arvolain 8 # (syrjintä työelämässä) soveltamisesta kunnallisiin nimityksiin.Kirjoituksessa esitetään LO:n päätöksiä, joista on valitettu KHO:een. An interesting phase is at hand in the discrimination paragraphs of the Law of Equal Opportunities.The Supreme Administrative Court interpretation of the application of 8# of the Law of Equal Opportunities (discrimination in profession) to municipal appointments should soon be completed.The author presents some Administrative Court decisions which have been appealed to the Supreme Administrative Court.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Bruun, Niklas : Jämställdhetslagen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhetslagen / Bruun, Niklas ; Koskinen, Pirkko, 227 p.. - Helsingfors ; Helsinki : Juristförbundets förlag / Lakimiesliiton kustannus, 1987.

ISBN 951 640 320 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Bokens avsikt är att skingra fördomar mot jämställdhetslagen och samtidigt dämpa alltför högt uppskruvade förväntningar då jämställdhetslagen inte får några omvälvande konsekvenser.Boken erbjuder en sammanfattande översikt, refererar kvinnans ställning på den finska arbetsmarknaden, ger en internationell bakgrund och behandlar grundligt lagstiftningsarbetets skeden och stadganden samt påföljderna av jämställdhetslagen.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Rosas, Allan : Nordic human rights policies, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic human rights policies / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Current research on peace and violence : No. 9(4)., p.167-182. - Tampere : TAPRI (D), 1986. - ISSN 0356-7895

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article looks at the Nordic human rights policies by studying the commitment to UN treaties; the European Convention; national implementation of human rights norms; voting behaviour in the UN; collective and new human rights and the Nordic Countries in relation to control, critisism and sanctions.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

SHELF CODE: Offprints (A.R.)

 
9. Tasa-arvolakitoimikunnan mietintö, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tasa-arvolakitoimikunnan mietintö : Betänkande avgivet av kommitten för en jämställdhetslag / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.44), var.pag.. - Helsinki : Valtioneuvoston kanslia; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1982. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 5 738 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estää sukupuolen tai sukupuoleen liittyvän syyn perusteella tapahtuva syrjintä.Myös sukupuolta loukkaava mainonta kiellettäisiin.Esitykseen sisältyy myös ehdotukset laeiksi sukupuolten tasa-arvosta annetun lain valvontaa varten asetettavasta tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Mäkinen, Tuija : Mustalaisten kohtelusta, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mustalaisten kohtelusta / Mäkinen, Tuija - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No.68), 125 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = National research institute of legal policy, 1984. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 094 6

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: The study examines forms of discriminatory behaviour on the following three levels: the level of everyday life, the bringing of cases of experienced discrimination to the attention of the authorities and how the cases are dealt with by the authorities.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* romer = Roma = romanit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary : the treatment of gypsies

 
11. Sukupuoleen kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sukupuoleen kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla / - (Valtioneuvoston kanslian julkaisuja ; No.3), 73 p.. - Helsinki : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta : työmarkkinajaosto; Valtion painatuskeskus, 1975.

ISBN 951 46 1681 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asettama työmarkkinajaosto määrittelee ensimmäiseksi syrjinnän käsitteen yleisellä tasolla puuttumatta kuitenkaan siihen kysymykseen, missä työelämän eri vaiheissa tällaista syrjintää saattaa esiintyä ja miten sitä tulisi estää.Sen jälkeen jaosto kartoittaa ne työelämän osavaiheet, joissa syrjintää voi esiintyä.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
13. Dutoit, Bernard (ed.) : La nationalite de la femme mariee , 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La nationalite de la femme mariee : Europe / Dutoit, Bernard (ed.) ; Gouset, Yves (ed.) - (Comparativa ; No.2), 329 p.. - Geneve, 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans ce livre on etudie entre autre la question de la double nationalite, léacquisition de la nationalite du mari par léepouse etrangere et les effets de la nullite ou de la dissolution du mariage sur la nationalite de la femme.La deuxieme partie analyse selon le schema precite dans la premiere partie la legislation des divers pays europeens presente dans léordre alphabetique.La troisieme partie contient le texte des conventions multilaterales qui interessent les Etats europeens.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att gifta sig el. ingå äktenskap = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
14. Verdoodt, Albert : La protection des droits de l'homme dans les etats plurilingues, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La protection des droits de l'homme dans les etats plurilingues / Verdoodt, Albert - (Langues et culture ; No.13), 210 p.. - Paris : Fernand Nathan (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'objectif de l'ouvrage est de decrire les divers solutions realisees ou envisagees dans des Etats plurilingues relativement a la protection des droit de l'homme au sens classique et aussi dans le domaine linguistique.Dans la premiere partie les principales mesures, prises en vues de proteger les droits de l'homme dans un Etat plurilingue sont analyses et la deuxieme partie est consacree a la facon dont on arrive a maintenir de tels droits.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
15. Torrelli, Maurice : Le medecin et les droits de léhomme, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Le medecin et les droits de léhomme / Torrelli, Maurice - (Collection mondes en devenir : documents et essais ; No.1), 466 p.. - Paris : Berger-Levrault (D), 1983.

ISBN 2 7013 0505 5

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Léouvrage a comme but de faire connaitre aux medecins et a l'ensemble du personnel de sante, les principaux instruments juridiques internationaux de protection des droits de léhomme : les organisations internationales et les organisations non gouvernementales.Dans cet etude aussi la place du medecin parmi les combattant pour les droits de léhomme est etudiees.

INDEX WORDS:
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ESC;

 
16. Dutoit, Bernard : La nationalite de la femme mariee , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La nationalite de la femme mariee : Amerique, Asie, Oceanie / Dutoit, Bernard - (Travaux et recherches de l'institut de droit compare : comparativa ; No.6 (2)), 299 p.. - Geneve : Librairie Droz (D), 1980.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans ce livre on etudie entre autre la question de la double nationalite, l'aquisition de la nationalite du mari par l'epouse etrangere et les effets de la nullite au de la dissolution du mariage sur la nationalite de la femme. Le deuxieme partie analyse la legislation dans les regions suivantes : l'Amerique du Nord et du Sud, l'Asie, le Proche et le Moyen-Orient et l'Oceanie.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas / Asia : 6000 / 7000

 
17. Dutoit, Bernard : La nationalite de la femme mariee : Afrique, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La nationalite de la femme mariee : Afrique / Dutoit, Bernard - (Travaux et recherches de l'institut de droit compare : comparativa ; No.13 (3)), 264 p.. - Geneve : Librairie Droz (D), 1976.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans ce livre on etudie entre autre la question de la double nationalite, l'acquisition de la nationalite du mari par l'epouse etrangere et les effets de la nullite au de la dissolution du mariage sur la nationalite de la femme.La deuxieme partie analyse selon le schema precite dans la premiere partie la legislation des divers pays en Afrique presentes dans l'ordre alphabetique.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
18. Bossuyt, Marc : L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme / Bossuyt, Marc, 262 p.. - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1976.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans ce livre léauteur analyse comment la discrimination en matiere de droits de léhomme est interdite et comprise par le droit international.La pratique internationale est confrontee avec une analyse conceptuelle et les difficultes de la constatation déune discrimination et les effets de la mise en oeuvre pratique de son interdiction sont examinees.Desireux de mettre en valeur les sources de base de toute etude en droit international une importance particuliere fut attache aux travaux preparatoires et aux textes des conventions internationals.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

NOTE (GENERAL): UN charter; ESC; AMR; Apartheid convention; ECHR; UDHR;

 
19. The rights of the child, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The rights of the child / - (Human rights fact sheet ; No. 10), 32 p.. - Geneva : Centre for Human Rights, 1990. - ISSN 1014-5567

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* UNICEF = UNICEF = UNICEF

NOTE (GENERAL): CRC;

 
20. Beetham, David ... [et al.] : International IDEA handbook on democracy assessment, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International IDEA handbook on democracy assessment / Beetham, David ... [et al.], 144 p.. - Hague : Kluwer Law, 2002.

ISBN 90-411-1727-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* val = elections = vaalit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* polis = police = poliisi
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* kvinnor = women = naiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset

 
21. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. five / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1975.

ISBN 9 0 247 1779 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 20 parts:. 1. David E. Schmitt : Discrimination and conflict in Northern Ireland... 2. Winifred Crum Ewing : Human Rights in Northern Ireland. 3. Maurice M.Roumani : The case of the Jews from Arab countries : a neglected issue. 4. N. J.C olletta : Malaysia's forgotten people : education, cultural identity and socio-economic mobility among South Indian plantation workers. 5. Constantina Safilios-Rotschild : sex discrimination : theory and research. 6. William J.Wilson : The changing context of American race relations : urban blacks and structural shifts in the economy. 7. Chris Mullard : Racism in Britain : Management concepts, 1948-1975. 8. Stanley Meisler : Holocaust in Burundi, 1972. 9. Anthony Mascarenhas : Bangladesh : a profile of 20th century genocide. 10. Rudolf O. de la Garza : Mexican Americans in the United States : the evolution of a relationship. 11. Lawrence Schlemmer : Institutionalised inequality and differentiation : an evoluation of race discrimination in South Africa. 12. Cas de Villiers : Colour discrimination and policy evolution in South Africa. 13. Allan C. Ornstein : Affirmative action and American universities. 14. Marshall W. Murphree and Donald G.Baker : Racial discrimination in Rhodesia. 15. Pierre Naudin : The violation of human rights in Uganda. 16. A. C. W van der Vet : Dutch tolerance on trial : Holland on the brink of conflict. 17. The International Leage for the Rights of Man : the violation of human rights in India. 18. Rounaq Jahan : Women in Bangladesh. 19. John Scali ; Philip Hoffman ; Daniel Patrick Moynihan ; and Leonard Garment : the United Nations and human rights : the American viewpoint.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* judar = Jews = juutalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa

 
22. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. two / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ. , 1975.

ISBN 9 0 247 1781 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 18 parts.1.Maurits van Haegendoren : Ethno-linguistic deavage in Belgium.2.Katharina Otzen : Discrimination and preferment in the federal republic of Germany.3.Christopher Bagley : Sequels of alienation : West Indian migrants in Britain.4.Clemens Amelunxen : Marriage and women in Islamic countries.5.Georges R.Tamarin : Israeli society : Authoritarian traditionalism versus pluralist democracy.6.Emmanuel Sivan : The Kurds : Another Perspective..7.S.R. Mohan Das : Discrimination in India.8.D.Wickramanayake : The caste system in Sri Lanka.9.R.K.Vasil : Ethnic discrimination in Fiji : An Indian view.10.Justus M. van der Kroef : The Papuans of Irian Jaya (West New Guinea).11.Jiro Suzuki and Mickey Sakamoto : Discrimination against foreigners of Japanese descent in Japan.12.Denis Worrall : Government in the plural society : The South African model.13.John S.Western : Discrimination in Australia and New Zealand.14.Victor J.Hanby : Indians in American cities.15.Susan Eckstein : Occupational inequality in urban Mexico.16.Sechin Jagchid : Discrimination against minorities in China.17.Stefan T.Possony : Anti-semitism in the Russian orbit.18.Walter Dashnyck : Discrimination and abuse of power in the USSR.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* judar = Jews = juutalaiset
* indianer = Indians = intiaanit
* islam = islam = islaminusko
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kurder = Kurds = kurdit
* kaster = castes = kastit
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / West Africa : 0

 
23. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. one, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. one / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ. , 1975.

ISBN 9 0 247 1780 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 19 parts. 1. Stefan T.Possony : From Gulag to Guitk : Political prisons in the USSR today. 2. J.Milton Yinger : Discrimination against American blacks. 3. Joseph Dunner : Anti-jewish discrimination since the end of world war two. 4. Clemens Amelunxen : Foreign workers in West Germay. 5. Manuel Medina : Spain : Regional, linguistic and ideological conflict. 6. Gerg Maier : Peru : Portrait of a fragmented society. 7. Miguel Leon-Portilla : Endangered cultures : The Indian in Latin America. 8. Victor J.Hanby : The new indianism and the menominee of Wisconsin. 9. Costa Luca : Discrimination in the Arab Middle East. 10. L.M. von Taubinger : Suffering and struggle of the Kurds. 11. Emmanuel Sivan : The Kabyls : An oppressed minority in North Africa. 12. Albert E.Levak : Discrimination in Pakistan : National, provincial, tribal. 13. W.J Breytenbach : Inter-ethnic conflict in Africa. 14. William Wetherall and George A.De Vos : Ethnic minorities in Japan. 15. Walter Dushnyck : Human rights in communist ruled East-Central Europe. 16. Colin Tatz : Pessimism in Australian race relations. 17. Paul V.Hyer : The Mongolian nation within the People's Republic of China. 18. Winifred Crum Ewing : Discrimination in Great Britain.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kurder = Kurds = kurdit
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* förtryck = repression = sortotoimet
* förföljelse = persecution = vaino
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / USA / West Germany / Spain / Peru / South America / Central America / Middle East / Turkey / Iran / Iraq / Algeria / Pakistan / Japan / Europe / Australia / China / United Kingdom / Latin America / North Africa

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
24. Blanpain, Roger ... [et al.] : Institutional changes and European social policies after the treaty of Amsterdam, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Institutional changes and European social policies after the treaty of Amsterdam / Blanpain, Roger ... [et al.] - (Studies in social policy), 415 p.. - Hague : Kluwer Law, 1998.

ISBN 90-411-1018-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The European Union, Employment, Social Policy and the Law, by Roger Blanpain. 2. Labour Law and the European Union after the Amsterdam Treaty, by Chris Engels & Lisa Solas. 3. Searching for a European Employment Strategic Initiative, by Michele Colucci. 4. Fundamental Rights in the EU Frank Hendrickx. 5. The Constitutional Amendments made to the Treaty on European Union by the Treaty of Amsterdam, by Eddy De Smijter.

INDEX WORDS:
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* EMU = EMU = EMU
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* globalisering = globalization = globalisaatio
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* IMF = IMF = IMF
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* OECD = OECD = OECD
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* föräldraledighet = parental leave = vanhempainloma
* social dumpning = social dumping = sosiaaliturvan purkaminen
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* fattigdom = poverty = köyhyys
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; SEA; TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1018-6

 
25. Om utlänningars rättsliga ställning , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Om utlänningars rättsliga ställning : delbetänkande av diskrimineringsutredningen / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (Ds A ; No. 6), 208 p.. - Stockholm : Liber (D), 1984.

ISBN 91 38 0 8327 2

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Enligt direktiven skulle utredningens uppdrag vara att göra en utredning om fördomar och diskriminering i fråga om invandrare.Dessutom ingick i direktiven en allmän undersökning av rättsregler som på visst sätt berör invandrare i Sverige.Utredningen genomgick lagar och förordningar för att utröna i vilka fall olika regler gäller för den som har hemvist i Sverige beroende på om han är svensk eller utländsk medborgare.Med utgångspunkt i direktiven och riktlinjerna för invandrar- och minoritetspolitiken har för varje enskilt fall övervägts om en olikartad behandling alltjämt är motiverad och i så fall hur en särreglering bör göras.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
26. Discrimination in employment or occupation on the basis of marital status, 1962
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Discrimination in employment or occupation on the basis of marital status /. - repr..

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International labour review : no. 85; 3., p. 1-44 p.. - Geneva : ILO, 1962.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: A common form of discrimination against women in employment and occupation relates to marital status, representing a particular aspect of discrimination based on sex and one, moreover with regard to which allegations abound and facts are scarce.Given the increasingly large numbers of married women in the work force and the importance of their contribution to economic and social development, it is useful to examine this rather negative aspect of their employment in its current context to see what can be done, not only to combat discrimination in employment and occupation against married women, but also in a positive way to come to grips with the practical problems which their employment involves.The following is an article synthesising the findings of a recent ILO survey on the subject.

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

 
27. Tomasevski, Katarina : Development aid and human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Development aid and human rights / Tomasevski, Katarina, XVI, 208 p.. - London : Printed publ.(D), 1989.

ISBN 0861877365

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book tries to raise human rights issues from the margins of development aid to its mainstream.Hence the book discusses the human rights imlications of the economic and social politics which promoted and supported through aid. Ultimately, it suggests that a human rights impact assessment should be applied to the entire development aid. The book consists of the following parts: Part I: The promise: human rights in donors' politics. Part II: The practice: sanctions versus promotion. Part III: Components of the linkage. The message of this book is that human rights should be applied throughout development aid, not only used to evaluate yhe performance of the recipient governments.It argues that all the governments -donors included- are bowed by international human rights law.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* NGO = NGO = NGO
* kvinnor = women = naiset

 
28. Pakuscher, Ernst K. : Administrative law in Germany , 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative law in Germany : Citizen v. State / Pakuscher, Ernst K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 309-331. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1968.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
29. Hargen, Randi : Likställdhet mellan könen , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Likställdhet mellan könen : norsk arbets papper / Hargen, Randi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 84-88. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607), (C)

 
30. Räsänen, Leila : Förberedandet av ratificering av FN:s konvention om avskaffandet av diskriminering av kvinnor, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Förberedandet av ratificering av FN:s konvention om avskaffandet av diskriminering av kvinnor / Räsänen, Leila

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från stiftelsens för Åbo Akademi forskningsintitut ; No. 82), p. 89-90. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD)

[Next]


24.11.1999