[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('duty to obey orders') results in 12 hits


 
1. Konstari, Timo : Virkamiehen ilmaisuvapaus, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Virkamiehen ilmaisuvapaus / Konstari, Timo, 18, 178 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1986.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Scheinin, Martin (ed.) : Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä / Scheinin, Martin (ed.) ; Tarvainen, Kirsi , 8, 150 p.. - Helsinki : Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry; Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* soldater = soldiers = sotilaat
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / United Kingdom / Romania / Uruguay / USA

NOTE (GENERAL): Contents: 1.Gunnar Rosen: Geneven yleissopimukset ja oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä 2.Jukka Lindstedt: Suomi, toinen maailmansota ja oikeus kieltäytyä sotilaspalveluksesta ja sotilaallisista käskyistä 3.Hans Göran Franck: Kysymyksiä yksilön vastuusta Vietnamin sodassa 4.Meindert J.F.Stelling: Ilmoittaminen kieltäytymisestä täyttää ydinaseiden käyttöön liittyviä käskyjä 5. Edison Arrarte: Kieltäytyminen osallistumasta kidutukseen 6.Victor Stanculescu: Armeijan kieltäytyminen ampumasta omia kansalaisia - Romanian tapahtumat joulukuussa 1989 7.Matjev Shaposnikov: Kieltäytyminen ampumasta lakkolaisia 8. Doron Vilner: Kieltäytyminen palvelemasta miehitetyillä alueilla 9.Iain Cameron: Tapaus Arrowsmith 10.Martin Stengel: Kieltäytyminen ehdottomasta sotilasvalasta 11.Jussi Hautamäki: Sodan oikeussääntöjen opettaminen Suomen puolustusvoimissa 12.Francis A.Boyle: Nurnbergin periaatteiden käyttö syytetyn puolustuksessa 13. Martin Scheinin: Omatunto ja kieltäytyminen 14.Allan Rosas: Humanitaarinen oikeus nyt ja tulevaisuudessa

LIBRARY LOCATION: Allan's book

 
3. Flyghed, Janne : Konsten att disciplinera en opposition, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Konsten att disciplinera en opposition / Flyghed, Janne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 45., p. 18-34. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1989. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Dinstein, Yoram : The distinctions between war crimes and crimes against peace, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The distinctions between war crimes and crimes against peace / Dinstein, Yoram

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights 1994 : vol. 24 / Dinstein, Y. ... [et al.], p. 1-18. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1995. - ISSN 0333-5925

ISBN 90-411-0026-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot freden = crimes against peace = rikos rauhaa vastaan
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia

NOTE (GENERAL): London charter (IMT charter) ; Nuremberg charter; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions (I)

LIBRARY LOCATION: s Israel

 
5. Wennergren, Bertil : Order och lydnad, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Order och lydnad / Wennergren, Bertil

REFERENCE TO GENERIC UNIT: De lege : skrifter av fakultetens hedersdoktorer / Jareborg, N. (red.) - (Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok : 1992 ; årg. 2), p. 151-164. - Uppsala : Iustus, 1992. - ISSN 1102-3317

ISBN 91-7678-224-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR;

 
6. Zalaquett, José : Overview : Confronting human rights violations committed by former governments, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Overview : Confronting human rights violations committed by former governments : principles applicable and political constraints / Zalaquett, José

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. I : general considerations / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 1-54. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-47-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Other articles are:. 1. Justice after transitions, by Jamal Benomar. 2. Project on justice in times of transition : report of the project's inaugural meeting, by Mary Albon.

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* demokrati = democracy = demokratia
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* amnesti = amnesty = armahdus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* försoning = reconciliation = sovinto
* ILO = ILO = ILO
* åtal = prosecution = syyte
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* kollektiv skuld = collective guilt = kollektiivinen syyllisyys
* folkmord = genocide = kansanmurha

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Central Europe / Africa / Benin / Niger / Togo

NOTE (GENERAL): UDHR; AMR; ICCPR-14-15; Charter 77; Czech charter of fundamental rights; CAT;

 
7. Argentina, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Argentina /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. II : country studies / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 323-382. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-48-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* OAS = OAS = OAS
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* amnesti = amnesty = armahdus
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
8. Prosecution and Amnesty, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Prosecution and Amnesty /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. III : laws, rulings and reports / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 457-612. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-49-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* amnesti = amnesty = armahdus
* åtal = prosecution = syyte
* OAS = OAS = OAS
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Bangladesh / El Salvador / Ethiopia / Germany / Honduras / Nicaragua / South Africa / Uruguay

 
9. Granström, Görel : Värnpliktsvägran, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Värnpliktsvägran : en rättshistorisk studie av samvetsfrihetens gränser i den rättspolitiska debatten 1898-1925 / Granström, Görel, 236 p.. - Uppsala, 2002.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL: 1. Inledning. 2. Historisk bakgrund. 3. Den inledande processen - undantag för samvetsömma i viss utsträckning. 4. Inledande idébrytningar : debatterna 1907-1912. 5. Uniformsvägran och frågan om förlängd tjänstgöingstid: debatten 1915-1917. 6. Det första laginitiativet : 1920 års provisorium. 7. Avstamp mot ett nytt, demokratiskt samhälle: 1925 års lag. 8. Vilka var vägarna? 9. Samvetsfriheternas gränser - sammanfattande analys. ENGLISH SUMMARY

INDEX WORDS:
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* reservationer = reservations = varaumat
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (THESIS): Dr.iur. (thesis); University of Uppsala. Faculty of Law, 2000 [T]

URL http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?isbn=99-2002-0318111332
URL
URL http://www.svenskhistoria.nu/forskning/183.html

 
10. Insco, James B. : Defense of superior orders before military commissions, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Defense of superior orders before military commissions / Insco, James B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Duke journal of comparative & international law : vo. 13; no. 2., p. 389-418. - Durham : Duke University School of Law, 2003.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* militärdomstol = military tribunal = sotilastuomioistuin
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* terror = terror = terrori
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

URL http://www.law.duke.edu/journals/djcil/

 
11. Lappalainen, Riina : Försvaret förmans befallning i den internationella straffrätten med särskild betoning på jugoslavientribunalen, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Försvaret förmans befallning i den internationella straffrätten med särskild betoning på jugoslavientribunalen / Lappalainen, Riina, iii, 77 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskakliga fakulteten, 2008.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell straffrätt = international criminal law = kansainvälinen rikosoikeus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* ICJ = ICJ = ICJ
* ICRC = ICRC = ICRC
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, 2009 [T]

NOTE (GENERAL): Genocide convention; CAT; Nuremberg charter; ICC statute; ECHR; ICCPR; Geneva conventions; London charter; ICTY statute;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
12. Dinstein, Yoram : The defence of 'obedience to superior orders' in international law, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The defence of 'obedience to superior orders' in international law / Dinstein, Yoram, xxxiii, 267 p.. - Oxford : Oxford U.P., 2012.

ISBN 978-0-19-96777081-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: NATIONAL LAW:. 1: The Dilemma and its Solutions. 2: The Leipzig Trials. PART II: INTERNATIONAL THEORY:. 1: The Manifest Illegality Principle and the Personal Knowledge Principle. 2: The Doctrine of Respondeat Superior. 3: The Doctrine of Absolute Liability. 4: The Mens Rea Principle. PART III: INTERNATIONAL LEGISLATION, 1919-1945:. 1: Initial Irresolution. 2: The Negation of the Plea of Obedience to Superior Orders. PART IV: THE CASES:. 1: Trials before International Tribunals. 2: Trials before National Courts. PART V: INTERNATIONAL LEGISLATION SINCE 1946:. 1: Doubts and Vacillations. 2: The Work of the International Law Commission. Conclusions.

INDEX WORDS:
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* folkmord = genocide = kansanmurha

NOTE (GENERAL): IMT charter; Genocide convention; Nuremberg charter; Geneva conventions;


24.11.1999