[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter') results in 1215 hits


 
1. Blom, Raimo : Kapitalismi ja työväenluokan TSS-oikeudet, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kapitalismi ja työväenluokan TSS-oikeudet / Blom, Raimo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p. 3-10. - Helsinki : SUOMEN DEMOKRAATISET LAKIMIEHET & OIKEUS-JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN YHD.(D) , 1975. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja sanoo aluksi että euroopan valtiosääntöjä koskeva tarkastelu v. 1970 osoitti ettei tss-oikeuksia ollut kirjattu kapitalististen maiden perustuslakeihin. valtiosääntökomitean välimietinnssä (1974:27) komitean jäsenet toteavat että tss-oikeudet on turvattu perustuslaissa mahdollisimman tehokkaasti. kirjoittajan mukaan tss-oikeudet konkreettis-historiallisena toteutumismuotona on luokkataistelu. The author starts by saying that a revision of European constitutions in 1970 showed that economic, social and cultural rights were not included in the constitutions of the capitalistic countries.In the intermediate report of the Finnish Constitution Committee (1974:27) the members state that the economic, social and cultural rights are protected by the constitution in the best possible way.According to the author the class struggle is a concrete historical realization of the economic, social and cultural rights.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Jyränki, Antero : Perusoikeusuudistuksen tavoitteet, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeusuudistuksen tavoitteet / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p.191-192. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kesällä 1977 asetettiin komitea valmistelemaan perusoikeussäännösten uudistamista ja toimikunta valmistelemaan määräenemmistösäännösten tarkistamista.Artikkelin kirjoittaja pohtii perusoikesuudistusta tästä lähtökohdasta painottaen m.m. TSS-oikeuksien lisäämistä perustuslakiin. In the summer of 1977 a committee was appointed to prepare a reform of the constitutional rights provisions, and a commission was appointed to prepare a re vision of the qualified majority provisions.The author of the article discusses the constitutional rights reform from this point of view with emphasis on the adding of the economic, social and cultural rights to the Constitution.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

 
3. Reinikainen, Paavo : Taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä perusoikeuksista (TSS-oikeudet), 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä perusoikeuksista (TSS-oikeudet) / Reinikainen, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 161-167. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli määrittelee TSS-oikeudet (Karapuun määritelmä) sekä käsittelee niiden historiaa ja merkitystä.Artikkeli käsittelee myös TSS-oikeuksien sitomusta. The author defines economic, social and cultural rights (Karapuu's definition) and presents their history and importance.The article also deals with the ESC rights commitment.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ESC USED FOR European Social Charter

 
4. Ahvenainen, Taisto : Talouspolitiikka, sosiaalihuoltaja ja sosiaaliset oikeudet, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Talouspolitiikka, sosiaalihuoltaja ja sosiaaliset oikeudet / Ahvenainen, Taisto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 389-397. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtee siitä, että Englannin konservatiivinen hallitus katsoi taloudellisten ongelmien johtuvan m.m. julkisten menojen tasosta ja luonteesta. Se asetti tavoitteeksi menojen vähentämisen ja hyvinvointivaltion uudelleenrakentamisen.Avainelementtejä ovat julkisen sektorin työllistävän vaikutuksen supistaminen, painopisteen siirtäminen pois sosiaalisista hyvinvointipalveluista ja sosiaalipolitiikan uudelleenrakentaminen yksilöllisyyden pohjalta kollektiivisuuden sijasta.Suomessa on valtion menojen osuus bruttokansantuotteesta n. 42 %.Kun julkisten menojen kasvun on ylittänyt kansantuotteen kasvun, suuntaa on pidetty vaarallisena.Kirjoituksessa keskustellaan julkisten menojen kasvu eri pohjoismaissa. The British Conservative Government argues that the economical problems are due to, inter alia, the standard and character of public expenses.The Government took as one of its objectives to cut down on expenses, and to restructure the welfare state.Key elements are reduction of public sector employment, change of focus from social welfare services, and the restructuring of social politics from collectivity to individuality.In Finland the state expenses are about 42% of the BNP.When the increase of public expenses exceed the increase in BNP, the situation has been regarded as crucial.The author discusses the increase of public expenses in the Nordic countries.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries : 8222 / 8002

 
5. Arkisia perusoikeuksia, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Arkisia perusoikeuksia /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 442. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Joulukuun puolivälissä pidettiin sosiaalihallituksen 20-vuotisjuhlaseminaari aiheena "arkipäivän perusoikeudet".Seminaariesitelmät käsittelivät erilaisia sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä teemoja.Esiintyjät olivat m.m. ministeri Tarja Halonen, eduskunnan oikeusasiamies ja professori Allan Rosas. The topic of the Social Board's 20th anniversary seminar was "Everyday Human Rights".The papers read at the seminar treated different themes connected to social rights.Lecturers were Minister Tarja Halonen, the Parliamentary Equal Opportunities Ombudsman and Professor Allan Rosas.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Arkipäivän perusoikeudet (C) (=common basic rights)

 
6. Sulkunen, Olavi : Työelämän oikeudet ja kansainvälinen työjärjestö, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Työelämän oikeudet ja kansainvälinen työjärjestö / Sulkunen, Olavi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 166-200. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987 .

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään työelämän ja muiden ihmisoikeuksien rajankäyntiä, TSS- ja KP-oikeuksia, orjakauppaa ja pakkotyön poistamista.Artikkelissa tarkastellaan myös kansainvälistä työkoodeksia, sekä ILO:n sääntelyasiakirjojen hyväksymistä ja soveltamista Suomessa. The author deals with the setting of boundaries between the right to work and other human rights, the economic, social and cultural rights, the civil and political rights, the abolishing of slavery and penal servitude.The author also looks at the international labour regulations, and the approval and application of the ILO regulation documents in Finland.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ILO = ILO = ILO
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Karapuu, Heikki : Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet / Karapuu, Heikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 83 - 100. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa puhutaan TSS-oikeuksista, niiden toteuttamisesta sekä oikeusvaikutuksesta.Kirjoittaja erittelee kansallisten perustuslakien TSS-oikeuksiin liitettyjä juridisia vaikutuksia sekä tarkastelee TSS-sopimusta yleisten oppien näkökulmasta. The article discusses the realization of the social, economic and cultural rights, and sheds light on their effects on law.The author analyzes the legal effects of those social, economic and legal rights which are included in state constitutions.He also looks at the International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights from the point of view of general principles.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR;

 
8. Broms, Bengt : Ihmisoikeudet ja niiden suojelu, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet ja niiden suojelu / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainvälinen oikeus / Broms, B. - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, B-sarja ; No. 182), p. 245-283. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhistys (D), 1978.

ISBN 951 99162 6 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: X luku käsittelee ihmisoikeuksien kehitystä, julistusta, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa yleissopimusta, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä muita ihmisoikeuksia koskevia sopimuksia.Myös Euroopan neuvostoa ja ihmisoikeuksien suojelua tarkastellaan. Chapter X deals with the development of human rights, the declaration of human rights, the convention on civil and political rights and other conventions on human rights.The Council of Europe and the protection of human rights are also discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
9. Gronow, Pekka : Lasten kulttuuritoimintakomitean keskeiset ongelmat, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lasten kulttuuritoimintakomitean keskeiset ongelmat / Gronow, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 87-88. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Virtanen, Leea : Lasten perinnekulttuurin tehtävät, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lasten perinnekulttuurin tehtävät / Virtanen, Leea

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 45-64. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Hurme, Helena : Kulttuuria kehdossa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kulttuuria kehdossa / Hurme, Helena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 65-75. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Eräsaari, Leena : Lastenkirjallisuus ja sosialisaatio, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lastenkirjallisuus ja sosialisaatio / Eräsaari, Leena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 77-85. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Runsas, Reijo : Yhteiskunta ja poikkeava lapsi, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Yhteiskunta ja poikkeava lapsi / Runsas, Reijo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 167-179. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan poikkeavuuden eräitä tarkastuskulmia, poikkeavan käyttäytymisen erilaisia tarkastelttapoja sekä poikkeavuuden määrittelyä.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Karapuu, Heikki : The juridical force of economic, social and cultural rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The juridical force of economic, social and cultural rights : some Finnish examples / Karapuu, Heikki ; Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 4., p.36-42. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1988.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The purpose of the article is to pay attention to some Finnish developments in the field of economic, social and cultural rights.The authors first introduce the subject and then concentrate on the right to work and the right to basic subsistence -with respect to these rights they focus on domestic law rather than on the covenant on economic, social and cultural rights.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. Karapuu, Heikki : The juridical force of economic, social and cultural rights , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The juridical force of economic, social and cultural rights : some Finnish examples / Karapuu, Heikki ; Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic Journal on human rights : No. 4., p.36-42. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1988.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article presents a picture of the status of economic, social and cultural rights in Finland confining the report, first, to a general discussion and then to comment on two specific rights, the right to work and the right to a basic subsistence, focusing on domestic law rather than on the relevant provisions of the covenant.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Myntti, Kristian (ed.) : TSS-oikeudet ja Suomi, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, Kristian (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), 91 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien liiton, Ihmisoikeusjuristien, Suomen valtiosääntäoikeudellisen seuran sekä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin järjestämässä ja Helsingissä 4.12.1987 pidetyssä Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ja Suomi- seminaarissa pohdittiin TSS-oikeuksien suhdetta Suomen lainsääntöön sekä näiden oikeuksien toteutumista Suomessa.Tähän julkaisuun kootut kirjoitukset perustuvat seminaarissa esitettyihin puheenvuoroihin.Professori Allan Rosas sekä nuorempi tutkija Martin Scheinin ovat lisäksi antaneet julkaistavaksi kaksi eduskunnan perustuslakivaliokunnalle esittämiinsä muistioihin perustuvaa artikkelia.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): TSS-oikeudet ja Suomi, Helsinki (19871204), (C)

 
17. Nieminen, Liisa : Taloudellisten,sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien historia, käsite ja suhde kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Taloudellisten,sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien historia, käsite ja suhde kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No. 260), p.1-24. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan jako toisaalta kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin ja toisaalta taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin.Lisäksi pohditaan TSS-oikeuksia kehitysmaiden näkökulmasta ja naisten kannalta sekä TSS-oikeuksien toteuttamisaikataulua.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kvinnor = women = naiset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
18. Karapuu, Heikki : TSS-oikeuksien valtionsisäinen velvoittavuus, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

TSS-oikeuksien valtionsisäinen velvoittavuus / Karapuu, Heikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.25-48. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa pohditaan TSS-oikeuksia koskevan sopimuksen eri näkökohtia, mm. sopimuksen tosiasiallinen merkityksettömyyttä, sen oikeudellista sitovuutta, Limburgin periaatteita sekä sopimuksen vaikutus ylimpiin valtioelimiin.Lisäksi tarkastellaan esimerkkejä lainsäädäntöratkaisuista ja sopimuksen vaikutusta tuomioistuimiin ja hallintokoneistoon.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Ketokoski, Anja-Riitta : TSS-oikeuksien valvonta, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

TSS-oikeuksien valvonta / Ketokoski, Anja-Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), 9.49-59. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan TSS-oikeuksien toteuttamisen valvontaa; miten kansainvälinen järjestelmä tällä hetkellä toimii näitten oikeuksien turvaamiseksi; mitkä järjestöt osallistuvat tähän edistämistoimintaan sekä kysymys kuka huolehtii heikompien oikeuksista.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Mikkola, Matti : Sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisesta Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisesta Suomessa / Mikkola, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.60-63. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään sosiaalilainsäädännön rakennetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen paikallisia tarpeita, subjektiivista oikeutta, sosiaalisten ongelmien ehkäisyä sekä sosiaalisten perusoikeuksien historiallista taustaa.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Viilo, Juhani : Oikeus asuntoon : toteutuva TSS-oikeus, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Oikeus asuntoon : toteutuva TSS-oikeus / Viilo, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.64-70. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa pohditaan miten oikeus asuntoon on Suomessa toteutunut, miten Suomen lainsäädäntö turvaa oikeutta asuntoon.Lisäksi tarkastellaan subjektiivistä oikeutta perusoikeuden sisällä, perusoikeuden toteuttamisnäköaloja, TSS ja Suomen velvoitteita sekä kysymystä -ratkeaako oikeus asuntoon -perusoikeus erityisryhmien kautta.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Bruun, Niklas : Työelämän oikeudet : perusoikeuksina Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Työelämän oikeudet : perusoikeuksina Suomessa / Bruun, Niklas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No. 260), p.71-72. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan työntekijöiden oikeuksien kahtia jakoa ja miten tämä on muuttumassa.Työpaikalla ja suhteessa valtioon oikeudet määräytyvät työlainsäädännön mukaan, suhteessa valtioon nämä oikeudet ovat kansalaisoikeuksina vahvistettuja hallitusmuodossa.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
23. Suomi, Juhani : Suomi ja YK, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Suomi ja YK / Suomi, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja / Kosti Huuhka ...(et al.). - p. 66-71 - (Maan puolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisusarja ; No.1) - Helsinki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta; Valtion painatuskeskus, 1982.

ISBN 951 25 0216 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään Suomen YK-politiikkaa, rauhanturvatoimintaa, aseidenriisuntaa, taloudellista ja sosiaalista toimintaa, ihmisoikeuskysymyksiä ja työskentelyä rotusorron poistamiseksi sekä Suomen toimintaperiaatteita suhteessa YK:hon.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* apartheid = apartheid = rotusorto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
24. Raaz, Falko : Cultural rights and international cultural cooperation, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Cultural rights and international cultural cooperation / Raaz, Falko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights, communication and culture : report of the second Leipzig-Tampere seminar on confidence-building in the non-military field, Tampere 1988. - p. 71-83 - (Department of Journalism and Mass Communication. Publications, Series B. ; No.28) - Tampere : University of Tampere (D), 1989. - ISSN 0358-4151

ISBN 951 44 2471 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Having as a base the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural rights and the constitution of UNESCO, the study examines the cultural rights and international cooperation.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (MEETINGS): The second seminar on confidence-building in the non-military field, organized by the Karl Marx University (Leipzig, GDR) and the University of Tampere (Tampere, Finland) on 19881130 (C)

NOTE (GENERAL): ICESCR; UDHR;

 
25. Lyon-Caen, Gerard : Droit social international et europeen, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Droit social international et europeen / Lyon-Caen, Gerard - (Precis Dalloz), 394. - Paris : Dalloz (D), 1972.

ISBN 2 247 00104 1

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans le cadre de cet ouvrage les problemes sociaux sont abordes sous leur aspect commun plutot quéen insistant sur les particularites de la technique juridique de chaque etat.Léobjet du droit social est constitue par léetude des problemes que pose le trail salarie.Déautres notions analyse dans le livre sont le droit compare du travail et le droit international du travail.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
26. Vers une protection efficace des droits economiques et sociaux, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Vers une protection efficace des droits economiques et sociaux / - (Centre d'etudes europeennes : departement des droits de l'homme : deuxieme colloque), 209 p.. - Bruxelles : Vander (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Cet ouvrage comprend des articles sur la protection et les problemes des droits economiques et sociaux.Mais aussi le rapport d'une Table Ronde sur "Les perspectives d'une protection efficace des droits economiques et sociaux en Belgique"

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; ESC;

 
27. Daube, M.C. : Reflexions sur la protections des droits economiques et sociaux en Republique déAllemagne, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Reflexions sur la protections des droits economiques et sociaux en Republique déAllemagne / Daube, M.C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vers une protection efficace des droits economiques et sociaux ?. - p. 81-111 - (Centre déetudes europeennes : departement des droits de léhomme : deuxieme colloque) - Bruxelles : Vander (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Les reflections de l'auteur s'efforcent de degager quelques traits essentiels du systeme de protection des droits economiques et sociaux dans le cadre de RFA.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
28. Toth, M.J. : Les droits economiques et sociaux dans les pays socialistes et a l'echelon mondial, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Les droits economiques et sociaux dans les pays socialistes et a l'echelon mondial / Toth, M.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vers une protection efficace des droits economiques et sociaux ?. - p. 71-80 - (Centre d'etudes europeennes : departement des droits de léhomme : deuxieme colloque) - Bruxelles : Vander (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'auteur etudie la situation dans l'URSS, la Roumanie et la Yougoslavie en relation aux instruments internationale et pour terminer il constate que l'application des droits de l'homme diminue la tension interne d'une societe et assure la paix sociale.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
29. Saraviita, Ilkka : Kansalaisten perusoikeudet ja niiden suojaaminen, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansalaisten perusoikeudet ja niiden suojaaminen / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 80. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1982.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan kansalaisten perusoikeuksia, mitä ne ovat ja mitä niillä suojataan.Tämän lisäksi käsitellään Suomen tilannetta, sekä klassiset vapaudet jotka ovat turvattuja Suomen perustuslaissa että TSS-oikeudet jotka puuttuvat perustuslaistamme.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
30. Longo, M.M. : La societe italienne d'aujourdéhui devant les declarations internationales des droits de l'homme en matiere economique et sociale, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La societe italienne d'aujourdéhui devant les declarations internationales des droits de l'homme en matiere economique et sociale / Longo, M.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vers une protection efficace des droits economiques et sociaux ?. - p. 49-58 - (Centre d'etudes europeennes : departement des droits de l'homme : deuxieme colloque) - Bruxelles : Vander (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'auteur analyse si les principes internationales en ce qui concerne les droits de l'homme en matiere economique et social sont accepte en Italie.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

[Next]


24.11.1999