[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='elinolosuhteet' results in 22 hits


 
1. Report on the situation of Roma and Sinti in the OSCE area, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report on the situation of Roma and Sinti in the OSCE area /, 175 p.. - Hague : OSCE. High Commissioner on National Minorities, 2000.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. Discrimination and racial violence. 3. Education. 4. Living conditions. 5. Political participation. 6. Recommendations.

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* NGO = NGO = NGO
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EU = EU = EU
* HCNM = HCNM = HCNM

GEOGRAPHICAL TERMS: Czech Republic / Slovak Republic / Croatia / Macedonia / Hungary / Bulgaria / Romania / Spain

NOTE (GENERAL): Copenhagen document; ICCPR-20; CERD; ICESCR; CRC; ECHRP-1-2; CEDAW-7; Declaration on the rights of minorities;

 
2. Hammad, Suzanne H. : The CRC, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The CRC : 'words on paper' or a reality for children? / Hammad, Suzanne H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The international journal of children's rights : vol. 7; no. 3., p. 215-237. - Hague : Kluwer Law, 1999. - ISSN 0927-5568

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnomsorg = child welfare = lastenhuolto
* muslimer = Muslims = muslimit
* islam = Islam = islaminusko
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* återvändare = returnees = paluumuuttajat
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* barnarbete = child labour = lapsityö
* NGO = NGO = NGO

NOTE (GENERAL): CRC; Arab charter on child refugees;

 
3. Barume, Albert Kwokwo : Heading towards extinction?, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Heading towards extinction? : indigenous rights in Africa : the case of the TWA of the Kahuzi-Biega national park, Democratic Republic of Congo / Barume, Albert Kwokwo - (IWGIA document ; no. 101), 142 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2000 . - ISSN 0105-4503

ISBN 87-90730-31-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The political context. 2. Indigenous peoples in Africa. 3. Conservation in Congo and the Kahuzi-Biega national park. 4. The expulsion of the TWA from the Kahuzi-Biega national park. 5. Land rights. 6. Recommendations.

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* ILO = ILO = ILO
* OAU = OAU = OAU
* UNEP = UNEP = UNEP
* OAS = OAS = OAS
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR; CERD;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s IWGIA

 
4. Housing rights in East Timor, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Housing rights in East Timor : better late than never / - (Mission report), 39 p.. - Geneva : COHRE, 2000.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s COHRE

URL http://www.cohre.org/lbframe.htm (full text)

 
5. Monitoring the EU accession process, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Monitoring the EU accession process : minority protection : country reports / - (EU accession monitoring program), 548 p.. - Budapest : Central European U. P., 2001.

ISBN 1-891385-19-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EU utvidgning = EU enlargement = EU laajentuminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* sysselsättning = employment = työllisyys
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ryssar = Russians = venäläiset
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rasism = racism = rasismi
* asyl = asylum = turvapaikka
* romer = Roma = romanit
* NGO = NGO = NGO
* tvångssterilisering = forced sterilization = pakkosterilisointi
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* HCNM = HCNM = HCNM
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* barn = children = lapset
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* statslösa barn = stateless children = valtiottomat henkilöt
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* UNICEF = UNICEf = UNICEF
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Czech Republic / Estonia / Hungary / Latvia / Lithuania / Poland / Romania / Greece / Slovakia / Slovenia

NOTE (GENERAL): Race equality directive (EU); CERD-14; ECHR-14; ICCPR-26; European convention on nationality; Vienna convention on the law of treaties; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; EU charter of fundamental rights; ECHR-6; TEU; Treaty of Nice;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.eumap.org/reports/10

 
6. Monitoring the EU accession process, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Monitoring the EU accession process : judicial independence : country reports /, 472 p.. - Budapest : Central European U. P., 2001.

ISBN 1-891385-20-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU utvidgning = EU enlargement = EU laajentuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* skadestånd = compensation = korvaus
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Czech Republic / Estonia / Hungary / Latvia / Lithuania / Poland / Slovakia / Slovenia / Romania

NOTE (GENERAL): ECHR-6; ICCPR-14;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.eumap.org/reports/20

 
7. The indigenous world 2000/2001, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The indigenous world 2000/2001 /, 472 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2001. - ISSN 0105-4503

ISBN 87-90730-48-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* inuiter = Inuits = inuiitit
* danskar = Danes = tanskalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* kulturella rättigheter = cultural rights = sivistykselliset oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* kvinnor = women = naiset
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* NATO = NATO = NATO
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* fattigdom = poverty = köyhyys
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: North America / Mexico / Central America / South America / Australia / North Africa / East Africa / Central Africa / Southern Africa / South Asia / East Asia / Southeast Asia

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Greenland

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); CERD;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s IWGIA

URL http://www.iwgia.org/sw6419.asp (full text)

 
8. Helsingius, Ulla (chairperson) : Youth policy in Romania, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Youth policy in Romania : report by an international group of experts appointed by the Council of Europe / Helsingius, Ulla (chairperson) ; du Bois-Reymond, Manuela (rapporteur), 80 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 2001.

ISBN 92-871-4600-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* ungas rättigheter = youth rights = nuorten oikeudet
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen

LIBRARY LOCATION: CoE-2001

URL http://book.coe.int/GB/CAT/LIV/HTM/l1754.htm

 
9. Hidden inplain view, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Hidden inplain view : refugees living without protection in Nairobi and Kampala /, 208 p.. - New York : Human Rights Watch, 2002.

ISBN 1-56432-281-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* avvisning = non-refoulement principle = palautuskielto
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu

LIBRARY LOCATION: IMR/HRW

URL http://www.hrw.org/reports/2002/kenyugan/kenyugan.pdf
URL (in full text)

 
10. Militarization, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Militarization /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Indigenous affairs : no. 2 ; no. 1., 70 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2001. - ISSN 1024-3283

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. ASIA: Stories of the Voiceless, by Aküm Longchari. 2. Militarization and the Chittagong Hill Tracts, by Chandra Roy. 3. Militarization in the Cordillera Region, The Philippines, by Joan Carling and Benedict Solang. 4. OCEANIA: Prison, Torture and murder in Jayapura, by by Oswald Iten. 5. High Noon in West Papua Tensions grow in Indonesia's easternmost province, by Oswald Iten. 6. Millenarian Expectations and the Dreary Realities of Life under Indonesian Occupation in West Papua, by Danilo Geiger. 7. The Kwajalein Atoll and the New Arms Race The US anti-ballistic Weapons system and consequenses for the Marshall Islands of the Pacific, by PCRC. 8. ARCTIC: USA's National Missile Defence Threatens Greenland's Exiles, by Aqqaluk Lynge. 9. AFRICA: Human Rights in the Gambela National State, by Nykiaw Abula Ochalla. 10. The War Games Victims, by Johnson Ole Kaunga. 11. AMERICAS: Autonomy in Chiapas, Mexico, By IWGIA. 12. We want to be both Indigenous and Mexican Message from the national Zapatista Liberation Army (EZLN). 13. Autonomy Strengthens Democracy Responses from Adelfo Regiono Montes... 14 The Peace Process in Chiapas has suffered a new setback. 15. International Peace Service - SIPAZ

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fredsprocess = peace process = rauhanprosessi
* autonomi = autonomy = autonomia
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* militär = military = sotaväki
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* våldtäkt = rape = raiskaus
* kärnvapenprov = nuclear test = ydinkoe
* inuiter = Inuits = inuiitit
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti

NOTE (GENERAL): OAU charter; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

 
11. Indigenous peoples in urban areas , 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Indigenous peoples in urban areas /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Indigenous affairs : no. 3-4., 70 p. . - Copenhagen : IWGIA, 2002. - ISSN 1024-3283

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Editorial: 1. Indigenous Peoples and Urbanisation, by Jens Dahl, director, IWGIA & Marianne Jensen, editor, Indigenous Affairs 2. AFRICA: The Living and working conditions of urban-based indigenous peoples, by Johnson ole Kaunga. 3. ASIA : Tribal Domestic Working Women in Delhi, India, by Samar Bosu Mullick. 4. The Situation of Poor Indigenous Peoples in Baguio City - the Philippines, by Geraldine Cacho and Joan Carling. 5. AMERICA: The Uncertain Future of the Embera of the Upper Sinú in Colombia, by by Fernando Castrillón Zapata, ONIC. 6. Ethnic Identity and Poverty: Indigenous Peoples in the Cities of Mexico, by Tania Carrasco. 7. Mapuche Migration, Identity and Community in Chile: From Utopia to Reality, by Alvaro Bello M. 8. ARCTIC: Urban Aboriginal Communities in Canada, by Christopher Reid. 9. Urban Inuit in Canda : A case from Montreal, By Nobuhiro Kishigami. 10. PACIFIC: Urban Maori in Aotearoa/New Zealand, By Kirsty Gover.

INDEX WORDS:
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* fattigdom = poverty = köyhyys
* maorer = Maori people = maorit
* inuiter = Inuits = inuiitit
* migration = migration = siirtolaisuus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* socialskydd = social protection = sosiaaliturva

 
12. Wydra, Doris : The Crimea conundrum, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Crimea conundrum : the tug of war between Russia and Ukraine on the questions of autonomy and self-determination / Wydra, Doris

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal on minority and group rights : vol. 10; no. 2., p. 111-130. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2003. - ISSN 1385-4879

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* självständighet = independence = itsenäisyys
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tatarer = Tatars = tataarit
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / Ukraine / Crimea

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; ICESCR; Declaration of the rights of minorities;

 
13. Ziemele, Ineta (ed.) : Expanding the horizons of human rights law, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Expanding the horizons of human rights law : new authors, new themes / Ziemele, Ineta (ed.) - (The Raoul Wallenberg Institute : new authors series ; vol. 1), xii, 290 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2005.

ISBN 90-04-14364-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Table of Contents :. INETA ZIEMELE: Introduction; 1. FILIPA MARQUES JÚNIOR : Fair Trial in Death Penalty Cases: A Case Study on the New Military Commissions in the USA. 2. DOMINIC LAFERRIÈRE Fighting Terrorism and Respecting Human Rights, a Case Study of International Human Rights Jurisprudence. 3. KAJSA ÖBRINK : Multiple Discrimination and the System of International Human Rights. Law: The Example of Haitian Women in the Dominican Republic. 4. ANNETTE LYTH : Where are the Women? – A Gender Approach to Refugee Law. 5. MONA RESSAISSI : Minimum Wage Regulation: An Extension to the Right to an Adequate Standard of Living. 6. MALIN KÄLL : Oil-Exploitation in Nigeria Procedures Addressing Human Rights. Abuses. 7. GEORGE JOKHADZE : The Big Ones of the Music Industry: Copyright and Human Rights Aspects of the Music Business. LIST OF CONTRIBUTORS.

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnor = women = naiset
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* levnadsstandard = standard of living = elintaso
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* terrorism = terrorism = terrorismi
* NGO = NGO = NGO
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tortyr = torture = kidutus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* våldtäkt = rape = raiskaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* sexuellt våld = sexual violence = seksuaalinen väkivalta
* feminism = feminism = naisasialiike
* minimilön = minimum wage = minimipalkka
* globalisering = globalization = globalisaatio
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* användning av våld = use of force = voimakeinojen käyttö
* offer = victims = uhrit
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Australia / New Zealand / Europe / Asia / Africa / Latin America

NOTE (GENERAL): UDHR-26(2); ICESCR-13; CERD-7; UNESCO declaration on race and racial prejudice; CRC-29; Convention concerning discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111); Declaration on the rights of minorities; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Europan charter for regional or minority languages; ACHPR; ICESCR-2; Geneva conventions; ICCPR-14;

 
14. The indigenous world 2005, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The indigenous world 2005 /, 567 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2005. - ISSN 0105-4503

ISBN 87-91563-05-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* inuiter = Inuits = inuiitit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* rapporter = state reports = raportit
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* turism = tourism = turismi
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* val = elections = vaalit
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* kvinnor = women = naiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* autonomi = autonomy = autonomia
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* implementering = implementation = toteuttaminen
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Greenland / Norway / Sweden / Finland / Russian Federation / Alaska / USA / Canada / Mexico / Guatemala / Nicaragua / Costa Rica / Belize / Suriname / French Guiana / Colombia / Venezueal / Ecuador / Peru / Bolivia / Paraguay / Brazil / Argentina / Chile / New Zealand / The Islands of the Pacific / Japan / China / Tibet / Taiwan / Philippines / Indonesia / Malaysia / Thailand / Cambodia / Viet Nam / laos / Burma / Bangladesh / Nepal / India / Ethiopia / Kenya / Tanzania / Uganda / Rwanda / Burundi / Cameroon / Angola / Namibia / Botswana / South Africa / East Africa / Horn of Africa / Middle East / Central Africa / South Asia / East Asia / Southeast Asia / South America / Central America / North America

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aotearoa

NOTE (GENERAL): ICCPR-40; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

LIBRARY LOCATION: s IWGIA

URL http://www.iwgia.org/sw6419.asp (full text)

 
15. Always somewhere else, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Always somewhere else : anti-Gypsyism in France / - (Country report series ; no. 15), 344 p.. - Budapest : European Roma Rights Centre, 2005. - ISSN 1416-7409

ISBN 963-86955-01

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Executive Summary. 2. Introduction: A Climate of Racism Against Travellers and Gypsies. 3. Gypsies and Travellers in France: A History of Rejection, Contol and Repression. 4. Second Class Citizens: Inequality of Travellers and Gypsies in the Exercise of Basic Civil and Political Rights. 5._ Assault on aWay of Life: Laws, Policies and Practices Related to Travelling, Halting and Living Conditions of Gypsies and Travellers. 6. Denying Gypsies and Travellers Adequate HOusing. 7. Discriminatory Treatment and Abuse of Travellers and Gypsies by Criminal Justice Officials. 8. Discrimination in Access to Social and Public Services. 9. Discrimination Against Gypsies and Travellers in Access to Employment . 10. Violations of the Right to Education of Traveller and GyPsy Children. 11. Anti-Discrimination Legislation. 12. Subjecting Romani Migrants to Inhuman and Degrading Treatment. 13. Conclusion: Failed Equality. 14. Recommendations.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* romer = Roma = romanit
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* rätt till vatten = right to water = oikeus veteen
* rasism = racism = rasismi
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen

LIBRARY LOCATION: s Roma Rights

URL http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2421 (full text)

 
16. Minority protection, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Minority protection : in Poland /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): East European human rights review : vol. 11; no. 1., p. 71-131. - Den Bosch : BookWorld, 2005. - ISSN 1382-7987

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EU = EU = EU
* romer = Roma = romanit
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* ECRI = ECRI = ECRI
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rasåtskillnad = racial segregation = rotuerottelu
* hälsovård = health care = terveydenhuolto
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* sysselsättning = employment = työllisyys
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

 
17. Roma life in three countries, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Roma life in three countries : Finland, Slovakia and Slovenia / - ( Publications from the state provincial office of southern Finland 2008 ; 125), 27 p.. - Tampere : State Provincial Office of Southern Finland, 2008.

ISBN 978-952-460-214-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* romer = Roma = romanit
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* sysselsättning = employment = työllisyys
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Slovakia / Slovenia

URL http://www.poliisi.fi/lh/biblio.nsf/A1C127F24718ABC0C22573FD00413619/$file/eslh_125.pdf

 
18. Ekholm, Linda : Ursprungsfolkens rätt att bestämma sina egna prioriteringar gällande utvecklingsprocessen, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Ursprungsfolkens rätt att bestämma sina egna prioriteringar gällande utvecklingsprocessen : särskilt om ursprungsfolkens rätt att delta i utvecklingsfrågor / Ekholm, Linda, 99 p.. - Åbo : Åbo Akademi, 2006.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* statens förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i Folkrätt, ÅA,[2006], [T]

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Vienna declaration and programme of action; Final document of the world conference on human rights in Vienna; AMR; ICCPR; Draft declaration on indigenous peoples rights; Proposed declaration on the rights of indigenous peoples; Declaration on the right to development;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
19. Liégeois, Jean-Pierre : Roma in Europe, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Roma in Europe / Liégeois, Jean-Pierre, 307 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 2007.

ISBN 978-92-871-6051-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Part I : Sociocultural data:. 1. Discovery Origins Dispersal and establishment Migration. 2. Populations: Numbers Names Living conditions. 3. Language: Variations Comparisons Functions. 4. Social organisation: A mosaic Organisation Alliances Social control. 5. Travel. 6. The family. 7. Religion. 8. Economic organisation. 9. Art. 10. Lifestyle and identity. Part II - Sociopolitical data:. 11. Historic experience: Exclusion Containment Inclusion Indecision. 12. Modern times: Individual and group legal status The legal status of travel Other regulations Administration. 13. Attitudes and reactions: Local populations Local authorities Nomads and stopping-places Sedentary families and accommodation. 14. The imaginary Gypsy: manipulated images: 15. The school as an institution: Context A crucial consideration Specialised schooling … or mainstream A philosophy of schooling Towards an intercultural ethos. 16. Social action: Social work Non-Gypsy associations and organisations Towards a new situation?. 17. Roma/Gypsy organisations: A history World Congresses Plans for a European organisation Profound change The political stakes. 18. International institutions: The European Union The Council of Europe The Organisation for Security and Co-operation in Europe The United Nations Advancing on a broad front Necessary evaluation. 19. Reflection and action: The Gypsy world Development aid – the realm of uncertaint A new landscape A set of principles Towards a hyperproject A ‘paradigm’ effect. Appendices 1. Contributors to the first two editions 2. Useful references 3. Council of Europe glossary on Roma and Travellers

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* romer = Roma = romanit
* migration = migration = siirtolaisuus
* religion = religion = uskonto
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EU = EU = EU
* OSSE = OSCE = ETYJ
* FN = UN = YK
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* ECRI = ECRI = ECRI
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages; ECHR;

SHELF CODE: CoE-2007

URL http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2132

 
20. Dembour, Marie-Benedicte (ed.) : Are human rights for migrants, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Are human rights for migrants : critical reflections on the status of irregular migrants in Europe and the United States / Dembour, Marie-Benedicte (ed.) ; Kelly, Tobias, x, 249 p.. - New York : Routledge, 2011.

ISBN 978-0-415-61906-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Description:. Human rights seemingly offer universal protection. However, irregular migrants have, at best, only problematic access to human rights. Whether understood as an ethical injunction or legally codified norm, the promised protection of human rights seems to break down when it comes to the lived experience of irregular migrants. This book therefore asks three key questions of great practical and theoretical importance. First, what do we mean when we speak of human rights? Second, is the problematic access of irregular migrants to human rights protection an issue of implementation, or is it due to the inherent characteristics of the concept of human rights? Third, should we look beyond human rights for an effective source of protection? Written is an accessible style, with a range of socio-legal and doctrinal approaches, the chapters focus on the situation of the irregular migrant in Europe and the United States. Throughout the book, nuanced theoretical debates are put in the context of concrete case studies. The critical reflections it offers on the limitations and possibilities of human rights protections for irregular migrants will be invaluable for students, scholars and practitioners. Contents Introduction, by Marie-Bénédicte Dembour and Tobias Kelly. PART I: Taking it as a given: The affirmation of the optimist:. 2. The Recognition of the Rights of Migrants within the UN Human Rights System: the First Sixty Years, by Stefanie Grant. 3. Irregular Migration and Frontier Deaths: Acknowledging a Right to Identity, by Stefanie Grant. PART II: Deliberating: The efforts of those who work the system:. 4. The Constitutional Status of Irregular Migrants: Testing the Boundaries of Human Rights Protection in Spain and the United States, by Cristina Rodriguez and Ruth Rubio Marin. 4. The Human Rights of Migrants as Legal tools and Discursive Principles for Re-Framing Individual Justice in Modern Constitutionalism, by Galina Cornelisse. PART III: Protesting: The outrage of the witness:. 5. ‘Not our problem’: Why the conditions of irregular migrants in detention are not considered a human rights issue in Malta, by Daniela De Bono. 6. The Calaisis area: transit zone or dead-end?, by Marie Martin. PART IV: Keeping one’s distance: The puzzlement of the sceptic:. 7. Human Rights and Immigration Detention in the UK, by Mary Bosworth. 8. The Legalisation of Human Rights and the Protection of Torture Survivors: Asylum, Evidence and Disbelief, by Tobias Kelly. 9. The Rights of the Person: a Constitutional Agenda Drawn from the US Experience, by Linda Bosniak. 10. Afterword, by Upendra Baxi.

INDEX WORDS:
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* gränskontroll = border control = rajatarkastus
* barn = children = lapset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* MWC Committee = MWC Committee = MWC Committee
* CEAS = CEAS USED FOR Common European Asylum System = CEAS
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* frihetsberövande = detention = vapaudenriisto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* etik = ethics = etiikka
* EURODAC = EURODAC = EURODAC
* EU = EU = EU
* invandring = immigration = maahanmuutto
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* förföljelse = persecution = vaino
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Bosnia-Herzegovina / India / Iran / Libya / Malta / Mexico / Sri Lanka / United Kingdom / USA

NOTE (GENERAL): AMR; CAT; CEDAW; ICESCR; Migrant workers convention; CRC; ECHR; ICCPR; CRPD; UDHR;

URL http://www.routledge.com/books/details/9780415619066/

 
21. Verdirame, Guglielmo : The UN and human rights, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The UN and human rights : who guards the guardians / Verdirame, Guglielmo - ( Cambridge studies in international and comparative law), lvi, 448 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2011.

ISBN 978-0-521-84190-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Table of Contents:. 1. Introduction. 2. Concepts and definitions. 3. Human rights obligations of international organisations. 4. International institutional responsibility. 5. UN relief and development operations. 6. UN peacekeeping. 7. International administrations. 8. Implementation of UN sanctions. 9. Accountability. 10. Conclusions.

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barn = children = lapset
* motåtgärder = countermeasures = vastatoimet
* counter-terrorism = counter-terrorism = terrorismin vastainen toiminta
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* könsdiskriminering = sex discrimination = sukupuolisyrjintä
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* ICJ = ICJ = ICJ
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* fredsbevarande styrkor = peacekeeping forces = rauhanturvajoukot
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* gottgörelse = reparation = hyvitys
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* kvinnor = women = naiset
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta

NOTE (GENERAL): ACHPR; CAT; CEDAW; Genocide convention; Convention on the law of the sea; CRC; ECHR; Geneva conventions; Hague convention (IV); ICCPR; CERD; Additional protocols to the Geneva conventions; Slavery convention; ICC statute; UDHR;

URL http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6416884/?site_locale=en_GB

 
22. Torres, Liv (ed.) : The smoking business , 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The smoking business : tobacco workers in Malawi / Torres, Liv (ed.) - ( FAFO-report ; 339), 154 p.. - Oslo : Fafo, 2000. - ISSN 8601-6143

ISBN 82-7422-317-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utsatta grupper = vulnerable groups = riskialttiit ryhmät
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* kvinnor = women = naiset
* barnarbete = child labour = lapsityö

GEOGRAPHICAL TERMS: Malawi

NOTE (GENERAL): Convention no. 29 on Forced labour; Convention concerning minimum age for admission to employment (ILO convention no. 138); Equal remuneration for men and women workers for work of equal value (ILO convention no. 100);

URL http://www.fafo.no/pub/rapp/339/339-web.pdf


24.11.1999