[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='encyclopedia' results in 9 hits


 
1. Osmanczyk : The encyclopedia of the United Nations and international agreements, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The encyclopedia of the United Nations and international agreements / Osmanczyk, 1059 p.. - Philadelphia : Taylor and Francis, 1985.

ISBN 0 85066 31 21

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* FN = UN = YK

 
2. Encyclopedia of public international law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 3 : use of force : war and neutrality : peace treaties (A-M) /, 299 p.. - Amsterdam : North-Holland publ. comp., 1982.

ISBN 0 444 86234 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* vapenbegränsning = arms limitation = aseiden rajoittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; Geneva conventions;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
3. Bindschedler, R. L. (ed.) : Encyclopedia of public international law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 4 : use of force : war and neutrality : peace treaties (N-Z) / Bindschedler, R. L. (ed.), 377 p.. - Amsterdam : North-Holland publ. comp., 1982.

ISBN 0 444 86235 8

INDEX WORDS:
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Encyclopedia of public international law, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 5 : international organizations in general : universal international organizations and cooperation /, 427 p.. - Amsterdam : North-Holland publ.comp., 1983.

ISBN 0 444 86236 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* FN = UN = YK
* WHO = WHO = WHO
* UNICEF = UNICEF = UNICEF

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Encyclopedia of public international law, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 6 : regional cooperation, organizations and problems /, 381 p.. - Amsterdam : North-Holland publ. comp., 1983.

ISBN 0 444 86237 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* EG = EC = EY
* integration = integration = yhdentyminen
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): OAS charter; OAU charter; ACHPR; AMR; ECHR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Encyclopedia of public international law, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 8 : human rights and the individual in international law : international economic relations /, 551 p.. - Amsterdam : North-Holland publ. comp., 1985.

ISBN 0 444 87911 0

INDEX WORDS:
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* apartheid = apartheid = rotusorto
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* asyl = asylum = turvapaikka
* NGO = NGO = NGO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tortyr = torture = kidutus

NOTE (GENERAL): Charter of economic rights and duties; ECHR; AMR; ACHPR; UDHR;ESC

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Encyclopedia of public international law, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 9 : international relations and legal cooperation in general diplomacy and consular relations /, 425 p.. - Amsterdam : North-Holland, 1986.

ISBN 0 444 86240 4

INDEX WORDS:
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* terrorism = terrorism = terrorismi
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): Geneva conventios; Additional protocols to the Geneva conventions; ICCPR; AMR; ECHR; ADRD

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Encyclopedia of public international law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 10 : states : responsibility of states : international law and municipal law /, 543 p.. - Amsterdam : North-Holland publ. comp., 1987.

ISBN 0 444 86241 2

INDEX WORDS:
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avkolonisering = decolonization = siirtomaavallan purkaminen
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): OAU charter; OAS charter; UN charter;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. Encyclopedia of public international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 11 : law of the sea : air and space /, 353 p.. - Amsterdam : North-Holland publ. comp., 1989.

ISBN 0 444 86242 0

INDEX WORDS:
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* fiske = fishing = kalastus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet

LIBRARY LOCATION: IMR


24.11.1999