[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('environmental protection') results in 841 hits


 
1. Andenaes, Kristian : Alta-viranomaiset juridisina kaivinkoneina, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Alta-viranomaiset juridisina kaivinkoneina / Andenaes, Kristian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No 11., p.29-39. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Alta on kehittynyt tavanomaisesta luonnonsuojelukysymyksestä periaatekysymykseksi, jonka polttopisteessä ovat vastakohtaisuudet paikallisen demokratian ja keskitetyn hallinnon, vähemmistöjen ja "suuren yhteiskunnan", perinteisten ja teollisen ekspansionismin ja ympäristönsuojelun ja korjaamattomien ympäristövahinkojen välillä.Artikkelissa selostetaan oikeudellinen argumentaatio Alta-konfliktissa, saamelaisten oikeudet ja "muita oikeus-kysymyksiä". Alta has developed from an ordinary matter of environmental protection to a question of principle with focal points on conflicts between local democracy and centralized administration, minorities and "major society", traditional and industrial expansionism, and environmental protection and irreparable evnironmental damage.The article presents the legal argumentation in the Alta conflict, Sami rights and other "rights topics".

INDEX WORDS:
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Kommenttaari Oikeus 1982:11 s. 67-68

 
2. Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi : päätösasiakirja / - ( Ulkoasiainministeriön julkaisuja), 109 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö (D), 1975.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan tekstin suomenkielinen käännös.Asiakirjassa käsitellään Euroopan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, yhteistyötä talouden, tieteen ja teknologian sekä ympäristönsuojelun alalla, Välimeren alueen turvallisuuteen ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä yhteistyötä inhimillisen toiminnan eri aloilla. The Finnish translation of the Final Act of the CSCE.The Act deals with questions concerning European security, co-operation in the field of economy, science, technology and environmental protection, and questions concerning security and co-operation in the Mediteranen, and co-operation in the different fields of human activities.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

LIBRARY LOCATION: IMR

 
3. Palokangas, Risto : Ympäristönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ympäristönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö / Palokangas, Risto ; Tarukannel, Veijo ; Nuuja, Ismo, 320 p. ; ill.. - Helsinki : Otava, 1986.

ISBN 951 1 08933 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Teos on tarkoitettu yleisluonteiseksi käsi- ja oppikirjaksi.Alussa on yleispiirteinen oikeusjärjestystä koskeva esittely johdannoksi hallinnon ja lainsäädännön tarkemmalle kuvaukselle.Tämän jälkeen käydään läpi ympäristönsuojelun hallintoa ja sen periaatteita; luonnonvarojen käyttöä ja suojelua; ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntöä.

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Vikatmaa, Juha : Ympäristösuojelusta rikospoliittisin keinoin, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ympäristösuojelusta rikospoliittisin keinoin / Vikatmaa, Juha

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 71., p.568-582. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1973.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksen lähtökohtana on ympäristötoimikunnan mietintö 1973:49.Esityksessä käydään läpi ympäristötilannetta, ympäristörikosten merkitystä, nykytilanne ympäristörikosoikeudessa, toimikunnan ehdotuksia sekä rikospoliittisia keinoja.

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Anand, R.P. : Confrontation or cooperation, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Confrontation or cooperation : international law and the developing countries / Anand, R.P., 274 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3438 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author examines the various issues of international law and the new challenges that must be met by it.Asian and African countries' active participation in international relations require a whole new concept of international law.The author argues that international law must, in order to remain effective, change according to the sociological structure of the new international community.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* fiske = fishing = kalastus

 
6. Buergenthal, Thomas (ed.) : Contemporary issues in international law, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Contemporary issues in international law : essays in honor of Luis B. Sohn / Buergenthal, Thomas (ed.). - VIII, 571 p. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984 .

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: GER, SPA, GER

ABSTRACT: The three broad categories dealed with in these essays are : the law of international organizations, law of the sea and related environmental issues and international human rights.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* asyl = asylum = turvapaikka
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; Geneva conventions; UN charter

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
7. Weil, Pierre : The art of living in peace, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The art of living in peace : guide to education for a culture of peace / Weil, Pierre, 122 p.. - Paris : UNESCO, 2002.

ISBN 92-3-103804-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: Introduction. Introduction to the second edition. PART ONE : Preliminary consideration on the methodology. PART TWO : The paradigm shift in science and its influence on education for peace. Chapter 1: Peace. A fragmentary vision of peace. A holistic vision of peace. Chapter 2: Education. The fragmented view of education. The holistic view of education. Chapter 3: Towards a holistic view of education for peace. Methods of education. PART THREE: Training others in the art of living in peace. Chapter 1: The art of living in peace with oneself. The destruction of peace process. Methods of education. The awakening and development of inner peace. Methods of education. Chapter 2: The art of living in peace with others. Pathogenic consensus and social expression of energy. Education for peace. Methods of education. Chapter 3: The art of living in peace with the environment. Human nature and nature of the environment. Towards a method of ecological education. Methods of education. Conclusion. Appendices. Venice Declaration. Charter of Transdiciplinarity. Declaration of Human Responsibility for Peace and Sustainable Development. The four pillars of education. Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace. Manifesto 2000 for a culture of peace and non-violence. Some personalities who express the universal values of non-fragmentation and interdependence. UNIPAIX. The author.

INDEX WORDS:
* fredsfostran = education for peace = rauhankasvatus
* fredsprocess = peace process = rauhanprosessi
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

 
8. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
9. Bulajic, Milan : Priciples of international development law , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Priciples of international development law : progressive development of the principles of international law relating to the new international economic order / Bulajic, Milan, 403 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3304 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter; ACHPR; Convention on the law of the sea;

 
10. Kiss, Alexandre : Les protocoles additionnels aux conventions de Geneve de 1977 et la protection de biens de l'environnement, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Les protocoles additionnels aux conventions de Geneve de 1977 et la protection de biens de l'environnement / Kiss, Alexandre

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 181-192. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions ; Unesco convention

 
11. Herczegh, Geza : La protection de l'environment naturel et le droit humanitaire, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La protection de l'environment naturel et le droit humanitaire / Herczegh, Geza

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 725-734. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
12. Krusewitz, Knut : Weltökologie und Menschenrechte, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Weltökologie und Menschenrechte / Krusewitz, Knut

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 67-71 - (Arbeitskreis Europäische sicherkeit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
13. Smith, Tirner; Kromack, Pascale (eds.) : Understanding US and European environmental law : a practitioner's guide, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Understanding US and European environmental law : a practitioner's guide / Smith, Tirner; Kromack, Pascale (eds.) - (International environmental law and policy series), xi, 176 p.. - London : Graham & Trotman, 1989.

ISBN 1853333050

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* växthuseffekt = greenhouse effect = kasvihuoneilmiö
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
14. Buller W.E. : Perestroika and international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perestroika and international law / Buller W.E., vi, 330 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0792304837

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
15. Kapteyn, P. J. G. : Introduction to the law of the European communities , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduction to the law of the European communities : after the coming into force of the single European act / Kapteyn, P. J. G. ; Verloren van Themaat, Pieter, xxvi, 427 p.. - Deventer : Kluwer and Taxation Publ., 1990.

ISBN 90 6544 400 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* NIEO = NIEO = UKTJ
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR;.SEA USED FOR Single European Act

 
16. The United Nations at forty , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations at forty : a foundation to build on /, vi, 201 p.:ill.. - New York : United Nations, 1985.

ISBN 92 1100 285 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet

 
17. Nordisk handlingsplan mot luftfororeningar.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Nordisk handlingsplan mot luftfororeningar. / - (NU ; No. 3), 100 p.. - Köpenhamn : Nordiska ministerrådet

ISBN 87 7303 460 6

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
18. Nordisk handlingsplan mot förorening av havet., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Nordisk handlingsplan mot förorening av havet. / - (NU ; No. 2), 112 p.. - Köpenhamn : Nordiska ministerrådet, 1990.

ISBN 87 7303 459 2

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* vattenförorening = pollution of water = vesien saastuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
19. Thanh, Ngo Ba : The solution of environmental protection within a global ecology strategy for peace, development and human rights under the rule of law., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The solution of environmental protection within a global ecology strategy for peace, development and human rights under the rule of law. / Thanh, Ngo Ba

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Conference of lawyers of Asia and the Pacific on jurisprudence of peace, development and human rights.. - p. 110-119 - New Delhi : Indian Association of lawyers, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (MEETINGS): Conference in New Delhi, (19880213), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR

 
20. Rao, P.P. : Environmental protection., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Environmental protection. / Rao, P.P. ; Pal, P. K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Conference of lawyers of Asia and the Pacific on jurisprudence of peace, development and human rights.. - p. 119-122 - New Delhi : Indian Association of lawyers, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

NOTE (MEETINGS): Conference in New Delhi, (19880213), (C).

 
21. For the realization of the right to better environment of the people of Asia and the Pacific region., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

For the realization of the right to better environment of the people of Asia and the Pacific region. / ; The Japan Lawyers International Solidarity Association

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Conference of lawyers of Asia and the Pacific on jurisprudence of peace, development and human rights.. - p. 123-127 - New Delhi : Indian Association of lawyers, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* kärnkraft = nuclear power = ydinvoima

GEOGRAPHICAL TERMS: Japan : 7130

NOTE (MEETINGS): Conference in New Delhi, (19880213), (C).

 
22. Nelson, L.D.M. : Certain aspects of the legal regime of the high seas., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Certain aspects of the legal regime of the high seas. / Nelson, L.D.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 519-538. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* säkerhet = security = turvallisuus
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea; Geneva convention on the high sea.

 
23. Hornstein, Donald T. : Indian fishing rights return to spawn fisheries., 1982
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Indian fishing rights return to spawn fisheries. : toward environmental protection of treaty fisheries / Hornstein, Donald T. - (Oregon Law Review.) : No. 61(1)., p. 93-122. - EugeneEugene,Oregon : University of Oregon School of Law, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fiske = fishing = kalastus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

 
24. Bandi, Gyula : Right to environment., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Right to environment. / Bandi, Gyula

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 380-393 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): ICESCR;

 
25. Bruha, Thomas : Report of the Working Group on Human Rights and environmental protection, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Report of the Working Group on Human Rights and environmental protection / Bruha, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 326-328. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

NOTE (GENERAL): ACHPR;

 
26. Fauchald, Ole Kristian : Retten i miljö som internasjonal menneskerettighet, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Retten i miljö som internasjonal menneskerettighet / Fauchald, Ole Kristian - (Institutt for offentlig retts skriftserie: Miljörettslige studier ; No. 3 (3) ), 7, 152 p.. - Oslo : Universitet i Oslo: Institutt for offentlig rett, 1991. - ISSN 0803-2106

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; AMR; ECHR; ESC; ICCPR;

 
27. Yakpo, E. K.M. : Applications of Forum non conveniens in the United States, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Applications of Forum non conveniens in the United States : Bhopal and its lessons for developing countries / Yakpo, E. K.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law = Revue Africaine de droit international et compare : No. 2., p. 139-159. - London : African Society of International and Comparative Law = La Societe Africaine de Droit International et Compare, 1989. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* naturkatastrofer = environmental disasters = ympäristötuhot

 
28. Global problems , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Global problems : report of the public lecture series : held at the Univeristy of Helsinki, October 1990 and March 1991 / - (Research reports ; No. 3), 167 p.. - Helsinki : Ulkopoliittinen Instituutti = The Finnish Institute of International Affairs, 1991.

ISBN 951 769 037 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: Suurpää,Contents: 1.Population growth and refugees (Cangping, Wu: Majava, Altti; Suurpää, Johanna).2.Third World debt (Vibert, Frank; Alho, Kari) Sydänmäki, Esko).3.Environmental de gradation: a threat to global security (Conrad, Jobst; Norderhang, Magnar).4.Narcotic drugs and psychotropic substances (Mark,Torbjörn; Idänpää-Heikkilä, Juhana).5.Human rights as a global problem (Rosas,Allan; Sampovaara, Veijo : comment on Rosas'presentation).6.Global problems and the need for a new global order (Falk, Richard; Vaahtoranta, Tapani)

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
29. Mahalu, Costa : The OAU Council of Ministers resolution on dumping of nuclear and industrial waste in Africa and the Basel convention in 1989, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The OAU Council of Ministers resolution on dumping of nuclear and industrial waste in Africa and the Basel convention in 1989 / Mahalu, Costa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law = Revue Africaine de droit international et compare : No. 2(1) ., p. 61-71. - London : African Society of International and Comparative Law = La Societe Africaine de Droit International et Compare, 1990. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

 
30. Martinez-Alier, Joan : Ecology and the poor, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ecology and the poor : a neglected dimension of Latin American history / Martinez-Alier, Joan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of Latin American studies : No. 23(3)., p. 621-639. - Cambridge : Cambridge U.P., 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* de fattiga = the poor = köyhät
* fiske = fishing = kalastus

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Peru / Latin America : 6400 / 6448

[Next]


24.11.1999