[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='equality' results in 1724 hits


 
1. Buure-Hägglund, Kaarina : Sukunimiuudistus, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sukunimiuudistus / Buure-Hägglund, Kaarina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 257-263. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli kertoo sukunimilainsäännön taustasta, sukunimilaista vuodelta 1920 ja vuonna 1930 voimaan tulleesta avioliittolain nimisäännöksestä, joka velvoitti aviovaimon ottamaan miehensä sukunimen.Paradoksaalista kyllä, avioliittolaki merkitsi kokonaisuudessaan suurta edistysaskelta naiselle perustuessaan puolisoiden tasa-arvoisuuden periaatteelle.Nykyiset voimassa olevat sukunimisäännökset ovat hajallaan eri laisssa.Artikkeli käsittelee sukunimiuudistuksen vaiheet ja tavoitteet ja lainehdotuksen merkitystä.Kansainvälisesti on otettu kantaa asiaan Euroopan Neuvostossa v. 1978 ja YK:ssa v. 1979, jolloin hyväksyttiin naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus.Suomi allekirjoitti sopimuksen 1980. The article deals with the background of the surname legislation in Finland, the Surname Law of 1920 and Marriage Law of 1930 which obliged the wife to take her husband's surname.Paradoxically enough, being based on the principle of equality of the conjoints, the Marriage Law as a whole was a big step of progress for the woman.The surname regulations in force are scattered about in different laws.The article deals with the various stages of the surname reform, its objectives and the importance of the proposed bill.The issue has been dealt with on an international level in the European Council in 1978 and in the U.N. in in 1979 when the General Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women was adopted.Finland ratified the convention in 1980.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): International convention on the elimination of all forms of racial discrimination USE CERD;Convention on the elimination of all forms of discrimination against women USE CEDAW;

 
2. Räsänen, Leila : Norjalainen tasa-arvolaki, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Norjalainen tasa-arvolaki / Räsänen, Leila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 5., p. 144-146. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1976. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa perehdytään neljän norjalaisen juristin arvioon Norjan tasa-arvolakiesityksen mahdollisuuksista estää naisiin kohdistuvaa syrjintää, edistää tasa-arvoa ja naisten vapautumista.Lähtökohtana on käytetty seuraavaa kirjaa: Tove Stang Dahl, Kjersti Graver, Anne Hellum, Anne Robberstad: En arbeidsbok i likestilling.Juss og Juks.Pax förlag A / S.Oslo. The author presents an evaluation by four Norwegian lawyers on the possibilities of the Norwegian equal opportunities law proposal to prevent discrimination against women.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
3. Roos, Nina : Tasa-arvolakiehdotus naisnäkökulmasta, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tasa-arvolakiehdotus naisnäkökulmasta / Roos, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 56-61. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tuodaan esiin eräitä naisten kannalta tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät ns. tasa-arvolainsäädäntöön ja osaksi otetaan kantaa näihin kysymyksiin.Koska lainvalmistelu Suomessa on loppusuoralla, tarkastellaan suomalaista tasa-arvolakiehdotusta, erityisesti naisnäkökulmasta. The author brings forth some issues important to women in connection to the so-called egual opportunities legislation, and partly takes stand on these issues.Because the preparation of the law in Finland has reached its final stage, the Finnish egual opportunities law proposal is discussed, especially from the women's point of view.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Nikula, Paavo : Tasa-arvolaki tajuttavasti, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tasa-arvolaki tajuttavasti / Nikula, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 83-87. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja arvostelee Pirkko K.Koskisen ja Niklas Bruunin tasa-arvolain kommentaaria, joka on julkaistu jo ennen lain voimaantuloa.Molemmat ovat osallistuneet lain valmisteluun. The writer criticizes Pirkko K.Koskinen's and Niklas Bruun's comment on the Law of Equal Opportunities (tasa-arvolaki) that was published before the law came into force.Both Koskinen and Bruun participated in the drafting of the law.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Nousiainen, Kevät : Lakimieskäytännön innovaatiot , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lakimieskäytännön innovaatiot : kokemuksia USA:sta ja eräistä muista maista / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No 11., p.217-225. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIn

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan kansalaisoikeuksien toteuttaminen. USA:ssa perustuslailla on erityisen korostunut asema ja sen rikkominen voidaan käsitellä korkeimmassa oikeudessa.Tämän vuosisadan alussa eräät kansalaisoikeusjärjestöt alkoivat harrastaa n.s. test case-oikeudenkäyntejä viemällä tärkeitä perustuslakijuttuja korkeimpaan oikeuteen.Tässä kunnostautuivat varsinkin rodulliseen tasa-arvoon pyrkivä NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) ja poliittisia oikeuksia edistävä ACLU (American Civil Liberties Union). The article deals with the implementation of civil rights.In USA the Constitution has a particularly emphasized position, and any violations against it can be taken to the Supreme Court.In the early 1900 some civil rights organizations started to exercise so-called case trials by taking important civil rights cases to the Supreme Court.Especially NAAP (National Association for the Advancement of Colored People) which aims at achieving racial equality, and ACLU (American Civil Liberties Union) which promotes political rights were successful in this respect.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
6. Roos, Nina : För en jämställdhetslagstiftning, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

För en jämställdhetslagstiftning / Roos, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 196-200. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar den planerade jämställdhetslagen.Förf. börjar med att fastställa vad begreppet jämställdhet är och förklarar att hon utgår ifrån att jämställdhet mellan könen kan främjas med hjälp av rättsregler.Utgångspunkten i artikeln är FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor.Förf. granskar vilka krav konventionen ställer på vår lagstiftning samt värderar vår jämställdhetslag ur ett rättspolitiskt perspektiv. The article deals with the law of equal opportunities which is being prepared. The author starts by defining the concept "equality", and by stating that she believes equality of the sexes can be promoted with legal rules.The starting point of the article is the UN Convention on Abolishing All Forms of Discrimination Against Women.The author deals with the various demands the Convention has on Finnish legislation, and evaluates the Finnish Law of Equal Opportunities from a legal politics perspective.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrmination againstwomen (CEDAW);

 
7. Ellilä, Heidi (ed.) : Meillekin tasa-arvolaki?, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Meillekin tasa-arvolaki? / Ellilä, Heidi (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 115-120. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittajat pyrkivät selittämään miksi tasa-arvolainsäädäntö on syntynyt ja levinnyt niin laajalle.Eräs selitys on se, että suhtautuminen naistyövoimaan on muuttunut.Monissa maissa naistyövoiman kysyntä lisääntyi voimakkaasti 1970-luvun alkupuolella, minkä seurauksena nousi esiin etenkin työelämässä tapahtuvan sukupuoleen perustuvan diskriminaation kieltäminen.Toinen selitys on naisliikkeen voima, esimerkiksi anglosaksisissa maissa ja Norjassa ja Tanskassa naisliike on ollut paljon aktiivisempi kuin meillä.Oman maamme naisliike on ollut passiivinen.Artikkelissa selostetaan myös suomalaisen tasa-arvolakiesityksen sisältö. The authors try to explain why equal opportunities legislation waas brought about and why it has spread so widely.One explanation is that the attitudes towards women labour has changed.In several countries the demand for women labour greatly increased in the beginning of 1970s which resulted in a prohibition of sex-based discrimination of labour.Another explanation is the power of the women's movement.For example, in the Anlo-Saxon Countries and in Norway and Denmark the women's movement has been a lot more active than in Finland.The author also presents the content of the Finnish equal opportunities law proposition.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Pylkkänen, Anu : Sukupuolten välisen tasa-arvon oikeushistoriallisia ulottuvuuksia, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sukupuolten välisen tasa-arvon oikeushistoriallisia ulottuvuuksia / Pylkkänen, Anu

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 121-123. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja tarkastelee artikkelissaan niitä argumentteja, joilla naisen aseman parantamista perusteltiin 1800-luvulla, sekä saavutettuja reformeja suhteessa näihin argumentteihin. The writer looks at the arguments which were used when fighting to improve the position of the woman in the 1800 and compares these arguments with the reforms achieved.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Nikula, Paavo : Tasa-arvovaltuutetun viikkotyö syksyllä 1987, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tasa-arvovaltuutetun viikkotyö syksyllä 1987 / Nikula, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.382-393. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli koostuu tasa-arvovaltuutetun yhden viikon työstä syksyllä 1987: tasa-arvolain mukaisesta selvityksestä ympäristönsuojelusihteerin valinnassa, tasa-arvolain muutoksesta y.m. The article is a one-week-diary of the work of the Equal Opportunities Ombudsman .It includes an account of the appointment of the Secretary of Environmental Control (ympäristönsuojelusihteeri), the reform of the Law of Equal Opportunities, etc.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Heimolinna, Eero : Hoitovapaa - tasa-arvolaki, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hoitovapaa - tasa-arvolaki / Heimolinna, Eero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p.61-62. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Hoitovapaa on osa suurempaa lakipakettia.Tarkoituksena on ollut parantaa pienten lasten hoidon järjestelyä niin etteivät lasten vanhempien olemassa olevat yhteydet työelämään katkeaisi.Kirjoituksessa arvioidaan lyhyesti hoitovapaata työelämän tasa-arvon kannalta. The Law of Care Leave (hoitovapaa) is part of a bigger law parcel.The aim of the parcel is to improve care arrangements of small children in such a way that the parents' contacts to working life do not suffer.The author briefly evaluates care leave from the point of view of equality of the sexes.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* vårdledighet = child leave = hoitovapaa

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Rowe, Gerard C. : Suomen uusi tasa-arvolaki - oikeusvertailevia huomioita (t), 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen uusi tasa-arvolaki - oikeusvertailevia huomioita (t) / Rowe, Gerard C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 41-55. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomi liittyi vähän aikaa sitten niihin lukuisiin maihin, jotka ovat kieltäneet syrjinnän sukupuolen perusteella.Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (jäljempänä tasa-arvolaki) täydentää Suomen perustuslakia ja muita säännöksiä, joissa tietyt syrjinnän muodot kielletään.Artikkelissa tarkastellaan Suomen tasa-arvolaki muiden maiden vastaavista laeista saatujen kokemusten valossa. Finland recently joined those numerous countries which have prohibited sex-discrimination.The Law of Equal Opportunities completes the Finnish Constitution and other provisions where certain forms of discrimination are prohibited.The author looks at the Finnish Law of Equal Opportunities in the light of experiences from other countries' corresponding laws.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Lääninoikeudet tasa-arvoisina, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lääninoikeudet tasa-arvoisina /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 115-116. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain syrjintäpykälien osalta ollaan parhaillaan mielenkiintoisessa vaiheessa: pian saataneen KHO:n tulkinta tasa-arvolain 8 # (syrjintä työelämässä) soveltamisesta kunnallisiin nimityksiin.Kirjoituksessa esitetään LO:n päätöksiä, joista on valitettu KHO:een. An interesting phase is at hand in the discrimination paragraphs of the Law of Equal Opportunities.The Supreme Administrative Court interpretation of the application of 8# of the Law of Equal Opportunities (discrimination in profession) to municipal appointments should soon be completed.The author presents some Administrative Court decisions which have been appealed to the Supreme Administrative Court.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Siloitteleva raportti tasa-arvon edistämisestä, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Siloitteleva raportti tasa-arvon edistämisestä /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 117-118. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Nais- ja tasa-arvotutkimus on ollut vuosikymmenen alkupuolen avainsanoja. Naistutkimus on vuodesta 1981 ollut Suomen Akatemian erityisen tuen kohteena.Vuosia 1980-1985 koskeneen ohjelman toteutumisesta on ilmestynyt noin 300-sivuinen raportti (Sosiaali- ja terveysministeriön selonteko Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman toteuttamisesta vuosina 1980-85 ja sen jälkei- sistä keskeisistä tasa-arvonedistämistoimenpiteistä.Tasa-arvo julkaisuja.Sarja B:Tiedotteita). Women's research and equality research have been key words of the early 1980s. Since 1981 women's research has received special financial support from Suomen Akatemia ( The Finnish Academy).The author discusses the realization of the Finnish Government's equal opportunities programme 1980-85.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Seksistinen mainonta ja KTM, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Seksistinen mainonta ja KTM /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 118-119. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain esitöissä lakiin esitettiin otettavaksi kielto sukupuoleen perustuvasta hyväksikäytöstä mainonnassa.Lopullisesta lakitekstistä kielto kuitenkin jäi pois.Erillisen lain säätäminen saattaa jatkossa tulla. Kirjoituksessa keskustellaan syrjivästä mainonnasta. When the Law of Equal Opportunities was being prepared it was suggested that sexual exploitation in advertising be prohibited.In the final text the prohibition was excluded.The article discusses discriminating advertising.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* reklam = advertising = mainonta

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. Alho, Olli (ed.) : Mies, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mies : nainen : ihminen, tieteen näkemyksiä sukupuolten eroista ja tasa-arvosta / Alho, Olli (ed.), 222 p.. - Helsinki : Opetusministeriö = Ministry of Education (D), 1984.

ISBN 951 859 493 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjan sisältö jakautuu kolmeen osaan.Ensimmäisessä tarkastellaan miehen ja naisen asemaa luonnontieteen, kulttuuritutkimuksen, teologian, filosofian ja historiatieteen näkökulmasta.Toisessa käsitellään sukupuolten eroja kehityksessä, kasvatuksen ja koulutuksen arvoja.Kolmannessa osassa arvioidaan sukupuolten asemaa.Kirja sisältää kolmetoista seuraavien henkilöiden kirjoittamaa artikkelia: Olli Alho, Elina Haavio-Mannila, Olli Järvinen, Pirkko E.Koskinen, Osmo Lampinen, Martti Lindqvist, Aili Nenola-Kallio, Lea Pulkkinen, Maija-Liisa Rauste-von Wright, Leila Räsänen, Esa Saarinen, Päivi Setälä ja Tatu Vanhanen. The content of the book is divided into three parts.The first part looks at the man and the woman in natural science, culture research, theology, philosophy and history.The second part concentrats on differences between sexes with regard to development, upbringing and education.In the third part the authors consider the status of the two sexes.The book includes thirteen articles by the following authors: Ollo Alho, Elina Haavio-Mannila, Olli Järvinen, Pirkko E.Koskinen, Osmo Lampinen, Marttin Lindqvist, Aili Nenola-Kallio, Lea Pulkkinen, Maija-Liisa Rauste-von Wright, Leila Räsänen, Esa Saarinen, Päivi Setälä and Tatu Vanhanen.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
16. Bruun, Niklas : Jämställdhetslagen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhetslagen / Bruun, Niklas ; Koskinen, Pirkko, 227 p.. - Helsingfors ; Helsinki : Juristförbundets förlag / Lakimiesliiton kustannus, 1987.

ISBN 951 640 320 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Bokens avsikt är att skingra fördomar mot jämställdhetslagen och samtidigt dämpa alltför högt uppskruvade förväntningar då jämställdhetslagen inte får några omvälvande konsekvenser.Boken erbjuder en sammanfattande översikt, refererar kvinnans ställning på den finska arbetsmarknaden, ger en internationell bakgrund och behandlar grundligt lagstiftningsarbetets skeden och stadganden samt påföljderna av jämställdhetslagen.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Isaksson, Eva : Hän Lottansa vei mukanaan, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hän Lottansa vei mukanaan / Isaksson, Eva, 327 p.; ill.. - Helsinki : Rauhankirjallisuuden edistämisseura (D), 1988.

ISBN 951 9457 23 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjassa keskitytään naissotilaisiin ja kehityslinjoihin heidän hyödyntämisessään sekä naisten mobilisaatioon varsinaisen sodan aikoina. Naisten sodanaikainen työ ei ole käytettävissä olleen ainesiston perusteella osoittautunut naisten tasa-arvoa työelämässä vauhdittaneeksi tekijäksi.

INDEX WORDS:
* soldater = soldiers = sotilaat
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
18. Tasa-arvolakitoimikunnan mietintö, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tasa-arvolakitoimikunnan mietintö : Betänkande avgivet av kommitten för en jämställdhetslag / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.44), var.pag.. - Helsinki : Valtioneuvoston kanslia; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1982. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 5 738 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estää sukupuolen tai sukupuoleen liittyvän syyn perusteella tapahtuva syrjintä.Myös sukupuolta loukkaava mainonta kiellettäisiin.Esitykseen sisältyy myös ehdotukset laeiksi sukupuolten tasa-arvosta annetun lain valvontaa varten asetettavasta tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietintö , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietintö = Betänkande av försökskommissionen för jämställdhetsfrågor inom skolan / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No.17), 180 p.. - Helsinki : Opetusministeriö = Undervisningsministeriet = Ministry of education; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1988. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1200 5

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on koululainsäädännössä asetettu erääksi koulun kasvatustavoitteeksi.Myös tasa-arvolaissa kiinnitetään huomiota koulutukseen sekä kouluviranomaisten velvollisuuteen edistää tasa-arvoa. Koulutusrakenne ja opetussuunnitelma ovat pääosin samat tytöille ja pojille. Kuitenkin tyttöjen ja poikien koulukokemukset muodostuvat usien erilaisiksi ja myös ammatillisessa koulutuksessa heidän toiveet suuntautuvat eri aloille.Toimi kunnan toimenpide-esitykset kohdistuvat seuraaville alueille: piilo-opetussuunni telma, tietokäsitys ja arvosisällöt, ammatinvalinnan laajentaminen, kouluyhteisön yhteistyö ja opettajankoulutus.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Sukupuolikiintiöt koulutuksessa, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sukupuolikiintiöt koulutuksessa : tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ehdotukset ja asiaa valmistelleen työryhmän muistio / - (Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan monisteita ; No.4), 47 p.. - Helsinki : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta; Valtion painatuskeskus, 1986.

ISBN 951 46 9703 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on pohtinut kiintiöinnin käyttöönottamista yhtenä keinona tasoittaa sukupuolirakennetta keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksessa.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Sipilä, Helvi : YK:n naisten vuosikymmen 1976-1985, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

YK:n naisten vuosikymmen 1976-1985 / Sipilä, Helvi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 83(7)., p.852-863. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1985.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: YK:n Naisten vuosikymmen, 1976-1985 on vuonna 1975 vietetyn kansainvälisen naisten vuoden välitön jatko.Molemmat ovat osa YK:n toimintaa sen periaatteiden ja päämäärien edistämiseksi.YK:n naisten vuosikymmen on edistänyt YK:n toimintaa kaikilla aloilla.Tasa-arvon ja kehityksen ohella on siten lisääntynyt myös naisten panos kansainvälisten suhteitten, yhteisymmärryksen ja yhteisvastuun edistämiseksi.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* FN = UN = YK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
22. Koskinen, Pirkko K. : Mitä tasa-arvolain rikkomisesta seuraa ?,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mitä tasa-arvolain rikkomisesta seuraa ? / Koskinen, Pirkko K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 82(2)., p.154-173. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D)

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käydään läpi niitä oikeusturvateitä, tehosteita ja muita keinoja, jotka tällä tietämällä näyttäisivät oleva syrjityksi itsensä katsovan henkilön käytettävissä hänen tavoitellessaan tasa-arvoaan sekä arvioidaan tasa-arvolakityöryhmän mietintöä 1983.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
23. Lyon-Caen, Gerard : Droit social international et europeen, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Droit social international et europeen / Lyon-Caen, Gerard - (Precis Dalloz), 394. - Paris : Dalloz (D), 1972.

ISBN 2 247 00104 1

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans le cadre de cet ouvrage les problemes sociaux sont abordes sous leur aspect commun plutot quéen insistant sur les particularites de la technique juridique de chaque etat.Léobjet du droit social est constitue par léetude des problemes que pose le trail salarie.Déautres notions analyse dans le livre sont le droit compare du travail et le droit international du travail.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
24. Nikula, Paavo : Tasa-arvolaki asianajajan kannalta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tasa-arvolaki asianajajan kannalta / Nikula, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 68., p. 318-322 . - Helsinki : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja = Organ för Finlands advokatförbund (D), 1987. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolainsäädännön on suurelta osin naisasialiikkeen määrätietoisen työn tulos.Laki ajaa naisasiaa.Lain tarkoituksena on ensinnäkin estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja toiseksi edistää naisten asemaa erityisesti työelämässä. Kirjoituksessa selostetaan lain sisältöä ja tasa-arvolautakunnan menettelyä.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
25. Sipilä, Helvi : YK:n toiminnasta sukupuolten välisen tasa-arvoisuuden edistäjänä, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

YK:n toiminnasta sukupuolten välisen tasa-arvoisuuden edistäjänä : kansainvälinen naisten vuosi / Sipilä, Helvi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 73., p.763-773. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1975.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Lähtökohtana YK:n kansainvälinen naisten vuosi tarkastellaan naisen aseman olojen ja osallistumisen parantamisen kehitystä

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
26. Bowman, M.J. : Multilateral treaties , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Multilateral treaties : index and current status / Bowman, M.J. ; Harris, D.J. , 516 p.. - London : Butterworths (D), 1984.

ISBN 0 406. 25.277 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book examines treaties of differnt types, human rights treaties, also.The human rights subject are : apartheid, asylum, children, civil and political rights, economic and social rights, equality / non-discrimination, establishment (persons), freedom of association, freedom of movement / transit, freedom of speach, genocide, personal data, regional conventions (Africa, America, Europe), slavery / traffic in persons, war crimes, women.The book contains traties from 1868 to 1983.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

LIBRARY LOCATION: At the Institute

 
27. Bruun Niklas : Jämställdhetslagen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhetslagen / Bruun Niklas ; Koskinen, Pirkko, 227 p.. - Helsingfors : Juristförbundets förlag, 1987.

ISBN 951 640 320 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I boken behandlas den finska lagen om jämställdhet mellan könen samt lagen om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden med kompletterande övriga lagändringar.Lagen trädde ikraft 1.1 1987.Utgångpunkterna för hur en rad specialproblem skall lösas skisseras.Bl.a. den internationella bakgrunden, lagstiftningsarbetets skeden, tillämpningområden, tillsynen och påföljderna av brott mot jämställdhetslagen behandlas.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
28. Veenhoven, Willem A. (ed.) : Case studies on human rights and fundamental freedoms , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case studies on human rights and fundamental freedoms : a world survey : vol. five / Veenhoven, Willem A. (ed.), 582 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1975.

ISBN 9 0 247 1779 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article consists of 20 parts:. 1. David E. Schmitt : Discrimination and conflict in Northern Ireland... 2. Winifred Crum Ewing : Human Rights in Northern Ireland. 3. Maurice M.Roumani : The case of the Jews from Arab countries : a neglected issue. 4. N. J.C olletta : Malaysia's forgotten people : education, cultural identity and socio-economic mobility among South Indian plantation workers. 5. Constantina Safilios-Rotschild : sex discrimination : theory and research. 6. William J.Wilson : The changing context of American race relations : urban blacks and structural shifts in the economy. 7. Chris Mullard : Racism in Britain : Management concepts, 1948-1975. 8. Stanley Meisler : Holocaust in Burundi, 1972. 9. Anthony Mascarenhas : Bangladesh : a profile of 20th century genocide. 10. Rudolf O. de la Garza : Mexican Americans in the United States : the evolution of a relationship. 11. Lawrence Schlemmer : Institutionalised inequality and differentiation : an evoluation of race discrimination in South Africa. 12. Cas de Villiers : Colour discrimination and policy evolution in South Africa. 13. Allan C. Ornstein : Affirmative action and American universities. 14. Marshall W. Murphree and Donald G.Baker : Racial discrimination in Rhodesia. 15. Pierre Naudin : The violation of human rights in Uganda. 16. A. C. W van der Vet : Dutch tolerance on trial : Holland on the brink of conflict. 17. The International Leage for the Rights of Man : the violation of human rights in India. 18. Rounaq Jahan : Women in Bangladesh. 19. John Scali ; Philip Hoffman ; Daniel Patrick Moynihan ; and Leonard Garment : the United Nations and human rights : the American viewpoint.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* indianer = Indians = intiaanit
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* judar = Jews = juutalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa

 
29. Handlingsplan för det nordiska jämställdhetsamarbetet 1989-1993, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handlingsplan för det nordiska jämställdhetsamarbetet 1989-1993 / ; Nordiska Rådet ; Nordiska Ministerrådet - (Nu ; No. 6), 42 s.. - Stockholm; Köpenhamn : Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet, 1989.

ISBN 91 7996 156 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Det nordiska jämställdhetsamarbetet har pågått sedan 1974 inom Nordiska ministerrådets ram.Samarbetet indelas i tre former: informationsutbyte, arbetsfördelning, gemensamma nordiska projekt.I slutet av handlingsplanen finns en förteckning över de föreslagna åtgärderna angivna efter prioritering i tid.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
30. Sandberg, Elisabet : Målet är jämställdhet , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Målet är jämställdhet : en svensk rapport med anledning av FN:s kvinnoår / Sandberg, Elisabet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 58), 86 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1975. - ISSN 0375-250 X

ISBN 91 38 02471 3

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Denna rapport har utarbetats m.a.a.FN:s internationella kvinnoår 1975. Avsikten är i första hand att för en internationell publik presentera svenska resultat och erfarenheter av arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män. En tidigare rapport till FN "The status of women in Sweden" presenterades 1968. Den här rapporten är till stor del en uppföljning av vad som hänt på olika områden sedan 1968.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

[Next]


24.11.1999