[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='evakkolapset' results in 1 hits


 
1. Buck, Trevor : International child law, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International child law / Buck, Trevor, xxviii, 331 p.. - London : Cavendish publ., 2005.

ISBN 1-85941-948-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents Children's Rights and Childhood; Introduction to International Law; United Nations Convention on the Rights of the Child 1989; Child Labour; The Child in Europe; International Child Abduction; Inter-country Adoption; Conclusio

INDEX WORDS:
* adoption = adoption = adoptio
* African Court of Justice = African Court of Justice = African Court of Justice
* Afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* AIDS = AIDS = AIDS
* barnarbete = child labour = lapsityö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barnets bästa = best interest of the child = lapsen etu
* fattigdom = poverty = köyhyys
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* EU-grundlag = EU constitution = EUn perustuslaki
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tvångsförflyttade barn = displaced children = evakkolapset
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* sysselsättning = employment = työllisyys
* EU = EU = EU
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (=FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NGO = NGO = NGO
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* barnpornografi = child pornography = lapsipornografia
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* sexturism = sex tourism = seksiturismi
* tortyr = torture = kidutus
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* ICJ = ICJ = ICJ
* välfärd = welfare = hyvinvointi

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; Vienna declaration and programme of action; UDHR; CRC; UN charter; ESC; Stockholm declaration; ECHR; CRC-OP; CRC-2OP; European convention on the adoption of children; ICCPR; ICESCR; Hague convention on intercountry adoption; ToA; TEU; EU charter of fundamental rights; ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child; AMR;

URL http://www.cavendishpublishing.com/html/moreinfo.asp?BookID=553&catid=


24.11.1999