[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='expropriation' results in 53 hits


 
1. Jyränki, Antero : Omistaminen perusoikeutena, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omistaminen perusoikeutena / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 65-75. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin lähtökohtana on v:n 1919 Hallitusmuodon 6.1 #, jossa sanotaan: "jokainen kansalainen on lain mukaan turvattu omaisuuden puolesta".HM 6.3 #:n mukaan "omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla".Artikkelissa esitetään muutoksia HM:n perussäännöstöihin. The starting point of the article is paragraph 6.1 of the 1919 Finnish Constitution where it is stated that "the property of every citizen is protected by law".According to paragraph 6.3 "expropriation of property for public needs against full compensation is prescribed in the law".The article presents changes in the constitutional provisions.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Sundberg Jacob W. F. (ed.) : Sporrong-Lönnroth, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sporrong-Lönnroth : en handbok / Sundberg Jacob W. F. (ed.) - (Institutet för offentlig och internationell rätt ; No. 63), 285 p.. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt (D), 1985.

ISBN 9 1 87112 63 9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Detta verk behandlar den första fällande domen mot Sverige i målet Sporrong och Lönnroth.För första gången fälldes en nordisk regering för brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, samt för första gången någonsin befanns en stat ha kränkt Artikel 1 i första tilläggsprotokollet. Innehållet i målet gäller fastighetsklagan och expropriation.Boken tar upp bla.Europeiska kommissionens rapport, Europeiska domstolens dom samt historiska, juridiska och idehistoriska reflexioner kring processen.

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
3. Förstärkt skydd för fri- och rättigheter , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förstärkt skydd för fri- och rättigheter : betänkande av rättighetsskyddsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 34), 326 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1978. - ISSN 0375-250 X

ISBN 91 38 03938

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Rättighetsskyddsutredningen har haft i uppdrag att utreda frågan om förstärkt skydd i regeringsformen för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Utredningen fick tre huvuduppgifter, nämligen : 1) att utarbeta förslag till särskilda rgler om förfarandet vid rättighetsbegränsande lagstiftning 2) att ta ställning till lagprövningsroll i rättighetsskyddet och utformningen därav 3) att ta ställning till hur man skall avgränsa området för en obligatorisk laggranskning i lagrådet, hur lagrådet skall vara sammansatt och hur dess granskning av rättighetsbegränsande lagar skall föras in som en särskild del av rättighetsskyddet.Utredningen tog också upp andra frågor om förstärkningar av rättighetsskyddet, ex. skyddet för egensomsrätten vid expropriation, förbud mot rättighetsbegränsning på diskriminatorisk grund.

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

 
4. Corell, Hans : Swedish cases before the European Court of human rights , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Swedish cases before the European Court of human rights : are the findings acceptable to Swedish politicians / Corell, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p. 177-185. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR

 
5. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : decision of the European Court of Human Rights : case of Lightow and others / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 425-427. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6-13-14; ECHRP-1-1

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
6. Kirgis, Frederic L. : Understanding the act of state doctrine's effects, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Understanding the act of state doctrine's effects / Kirgis, Frederic L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 58-61. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
7. Haugen, Geir : Nyere Norsk rettspraksis i relasjon til samene ; te sammenedrag, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Nyere Norsk rettspraksis i relasjon til samene ; te sammenedrag / Haugen, Geir

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Urfolkret i Norden: en rapport fra et nordisk forskningsseminar: urfolksretten i skandinavisk retspraksis og teori / Broested; J.(ed.). - p. 20-23 - (Institut for eskimologis skriftraekke ; No. 10) - Köbenhavn : Institut för eskimologi, 1983.

ISBN 87 87874 06 7

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): Nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i Skandinavisk retspraksis og teori, Hornboekhus, Hornboek, (1982012), (C)

 
8. Danelius, Hans : Judicial control of the administration , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Judicial control of the administration : a Swedish proposal for legislative reform / Danelius, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 115-123. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rättssystem = judicial system = oikeudellinen järjestelmä
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR -5 ; -6

 
9. Russo, Carlo : L'applicabilite aux nationaux des "principes generaux du droit international" vises a l'article 1 du protocol no. 1, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'applicabilite aux nationaux des "principes generaux du droit international" vises a l'article 1 du protocol no. 1 / Russo, Carlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 547-554. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

 
10. Raymond, Jean : L'article l du protocole additionnel et les rapports entre particuliers, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'article l du protocole additionnel et les rapports entre particuliers / Raymond, Jean

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 531-538. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1;-8;-13

 
11. Länsineva, Pekka : Perustuslaki, lunastuslaki ja täysi korvaus , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslaki, lunastuslaki ja täysi korvaus = Constitutional law, redemption law and full compensation / Länsineva, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 42-45. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet ; oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys., 1990. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus

 
12. Fleischer, Carl : Petroleumsrett, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Petroleumsrett / Fleischer, Carl, 20, 601 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1983.

ISBN 82 000 6173 6

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ekonomiska zoner = economic zones = talousalueet
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* beskattning = taxation = verotus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
13. Fleischer, Carl : Hovedpunkter i folkretten, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hovedpunkter i folkretten / Fleischer, Carl. - 4th ed., 258 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1978.

ISBN 82 00 02441 5

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* tortyr = torture = kidutus
* ekonomiska zoner = economic zones = talousalueet

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Vienna convention on the law of treaties

 
14. Green, Leslie : International law through the cases., 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law through the cases. / Green, Leslie. - 3rd ed.., xxii, 855 p. . - Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana Publications, 1970.

ISBN 0 420 42380 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* asyl = asylum = turvapaikka
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* EG = EC = EY
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ECHR;Geneva conventions;Hague conventions;UN charter;Vienna convention on the law of treaties

 
15. Pudas case : judgment of 27th October 1987 ; Bodein case : judgment of 27th October 1987., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pudas case : judgment of 27th October 1987 ; Bodein case : judgment of 27th October 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 125), 49 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21155 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-13-50;ECHR-6(1)-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Fredin case: judgment of 18 February 1991, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fredin case: judgment of 18 February 1991 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A. ; No. 192), 35 p.. - Köln : Carl Heymanns Verlag, 1991.

ISBN 3 452 22128 8

LANGUAGE: FRE, ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-14-50ECHR-P1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Kimminich, Otto : Omaisuuden suoja ja pakkolunastus Saksan liittotasavallan perustuslain oikeusjärjestyksessä, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omaisuuden suoja ja pakkolunastus Saksan liittotasavallan perustuslain oikeusjärjestyksessä / Kimminich, Otto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 7., p. 827-844. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany : 8225

 
18. Alfredsson, Gudmundur : Article 17, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 17 / Alfredsson, Gudmundur

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 255-262. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus

NOTE (GENERAL): UDHR-17; AMR; ECHRP-1-1; CEDAW

 
19. comp. by Advig Kiris : Restoration of the independence of the Republic of Estonia, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Restoration of the independence of the Republic of Estonia : selection of legal acts (1988-1991) / comp. by Advig Kiris, 103 p.. - Tallinn : Ministry of Foreign Affairs; Estoria; Institute for Information, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självständighet = independence = itsenäisyys
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / USSR

 
20. Lagergren, Gunnar : Five important cases on nationalization of foreign property , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Five important cases on nationalization of foreign property : decided by the Iran-United States Claims Tribunal / Lagergren, Gunnar - (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. ; No. 5), 56 p.. - Lund : Studentlitteratur, 1988. - ISSN 0283-085X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* förlikning = friendly settlement = sovinto

 
21. Eriksson, Lars D. : Sociala rättigheter som en ny form av egendom., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sociala rättigheter som en ny form av egendom. / Eriksson, Lars D.. - p. 77-87 - Helsinki : Kansaneläkelaitos, 1989.

ISBN 951 669 264 8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Festskrift "Juhlakirja Jaakko Pajula, 1 osa" : Ihminen ja yhteiskunta. ECHR-6; ICCPR;

 
22. Gray, Christine : Judicial remedies in international law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Judicial remedies in international law. / Gray, Christine, xix, 250 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 825432 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction. 1. International Arbitral Practice; 2. Remedies in the World Court; 3. The European Court of Justice; 4. Special Tribunals; 5. Commissions, US-Iran Tribunal, Arbitration; 6. Scope and Future Development. Bibliography. Index.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
23. Vihervuori, Pekka : Maa-ainesten ottaminen ja suojelu., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Maa-ainesten ottaminen ja suojelu. / Vihervuori, Pekka, xliv, 649 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1989.

ISBN 951 640 427 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
24. Wortley, B.A. : Some early but basic theories of expropriation., 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Some early but basic theories of expropriation. / Wortley, B.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL), p. 236-245. - Berlin : Duncker & Humblot, 1977.

ISBN 3 428 041585

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1; ICCPR;

 
25. Zamora, Stephen : Is there customary international economic law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Is there customary international economic law. / Zamora, Stephen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL), p. 9-42. - Berlin : Duncken & Humblot, 1989.

ISBN 3 428 06 826 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions on the law of the sea;Charter of economic rights and duties of States;

 
26. Ogus, Anthony : Property rights and freedom of economic activity., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Property rights and freedom of economic activity. / Ogus, Anthony

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Constitutionalism and rights : the influence of the United States Constitution Abroad / Henkin, L. ; Rosenthal, A.J. (eds.). - p. 125-150 - New York : Columbia U.P., 1990.

ISBN 0 231 06570 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* jordreform = land reform = maareformi
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
27. Dolzer, Rudolf : Nationale Investitionsversicchrung und völkerrechtliches Enteignungsrecht, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nationale Investitionsversicchrung und völkerrechtliches Enteignungsrecht : Bemerkungen zum Revere Copper Fall / Dolzer, Rudolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [ZaöRV] : 42., p. 480-507. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1982 .

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Papamichalopoulos v. Greece, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Papamichalopoulos v. Greece : European Court of Human Rights A/260-B /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European human rights reports : Vol. 16(5)., p. 440-461. - London : European Law Centre, 1993. - ISSN 0260-4868

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

 
29. Norton, Patrick M. : A law of the future or a law of the past?, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

A law of the future or a law of the past? : Modern tribunals and the international law of expropiation / Norton, Patrick M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 85(3)., p. 474-505. - New York : The American Society of International Law, 1991. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
30. Mendelson, M.H. : What price expropriation?, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

What price expropriation? : compensation for expropriation : the case law / Mendelson, M.H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 79., p. 414-420. - New York : The American Society of International Law, 1985. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

[Next]


24.11.1999