[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('förvaltningsrättsligt frihetsberövande') results in 8 hits


 
1. Lehtonen, Lasse : KHO otti kantaa mielisairaslain mukaisen pakkohoidon edellytyksiin., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

KHO otti kantaa mielisairaslain mukaisen pakkohoidon edellytyksiin. / Lehtonen, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p.249-253. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mielisairaslain mukaan pakkohoito on yksi useimmin käytetyistä hallinto-oikeudellisen vapaudenriiston muodoista Suomessa. Artikkeli käsittelee n.s.Pieksämäki-jupakan yhteydessä tapahtuneesta naislääkärin toimittamisesta pakkohoitoon.KHO:n päätös (annettu 28.3.1986) herätti arvostelua varsinkin psykiatrien piirissä ja synnytti vilkasta keskustelua tahdonvastaisen hoidon arviointipersuteista. According to the Law of Mental Illness, administrative detention is one of the most frequently used forms of detention in Finland.The author discusses the so-called "Pieksamäki squabble" where a femal doctor was taken in for mental treatment by force.The decision of the Supreme Administrative Court (March 3, 1986) arouse criticism, especially among psychiatrists, and gave cause to lively discussion about the criteria for treatment against ones own free will

INDEX WORDS:
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Lehtonen, Lasse : Om vård som sker utan samtycke av patienten och utan särskild rättsgrund.(t), 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om vård som sker utan samtycke av patienten och utan särskild rättsgrund.(t) / Lehtonen, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 121., p.273-316. - Helsinki, 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Finska medborgares prsonliga frihet är tryggad i RF 6.Begreppen anstaltsmakt eller särskilt subordinationsförhållande har använts för att beskriva grunden för begränsning av den ställning eller de rättigheter en person har då han är intagen på anstalt.Enligt konstruktionen med anstaltsmakt kan vistelse på anstalt utgöra den grund som gör det möjligt att på en person tillämpa normer, vilka åtminstone int på en lika låg normnivå kunde tillämpas utanför anstalten. I artikeln diskuteras den rättsliga betydelsen av patientens samtycke (i Finland) och principen om patientens samtycke i vissa andra länders rättsordning (Sverige, Väst-Tyskland,USA).

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikeln är översatt av Henrik Bruun.

 
3. Hyvönen, Pekka : Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus osana Suomen oikeusjärjestystä, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus osana Suomen oikeusjärjestystä / Hyvönen, Pekka, 98 p.. - Rovaniemi : Lapin korkeakoulu ; oikeustieteiden osasto, 1985.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa on erotettu kaksi ongelmakenttää. Ensinnäkin valtiosääntöoikeuden näkökulmasta on tarkasteltu yleissopimuksen voimaansaattamista ja sopimuksen hierarkista asemaa suhteessa muuhun lainsäädäntöön. Lähteinä yleissopimuksen valmisteluasiakirjat ja voimaansaattamisproblematiikan osalta ne teokset ja artikkelit, jotka kysymystä ovat käsitelleet nimenomaan Suomen valtiosäännön pohjalta. Toisessa osassa on tarkasteltu Suomen lainsäädännön sopusointuisuutta yleissopimuksen kanssa. Suomen tekemät varaumat on käyty läpi. Erityisenä kysymyksenä lainsäädännön ja yleissopimuksen välisen sopusointuisuuden selvittämisessä on käsitelty hallinnollista vapaudenriistoa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto

 
4. Lehtonen, Lasse : Potilaan hoitaminen hänen suostumuksestaan riippumatta, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Potilaan hoitaminen hänen suostumuksestaan riippumatta / Lehtonen, Lasse, 213 p.. - Turku : Turun yliopisto ; Julkisoikeudellinen laitos, 1984.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tytkielman tarkoituksena oli selvittää, milloin lainsäännökset oikeuttavat hoitamaan potilasta ilman tämän suostumusta ja milloin tämä on mahdollista ilman erikoissäännöstä, missä määrin potilasta voidaan hoitaa ilman tämän suostumusta sekä millainen oikeusturva potilaalla on erilaisissa tilanteissa, joissa hoito on tapahtunut suostumuksesta riippumatta. Potilaan suostumukseen (itsemääräämisoikeuteen) liittyvien ongelmien selvittämistä on pidetty tärkeänä mm. terveydenhuollon oikeusturvajärjestelyjä tutkineiden komiteoiden ja oikeusasiamiehen kannanotoissa.

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (THESIS): Master's thesis, University of Turku, 1984

 
5. Scheinin, Martin : Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä = Human rights in Finnish law : a study in constitutional law of the domestic validity of international human rights treaties and the applicability of human and constitutional rights in the Finnish legal order / Scheinin, Martin, 35, 378 p.. - Jyväskylä : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991 .

ISBN 951 855 121 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Helsinki (199109), (T)

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ICESCR;

 
6. The legal system in Chlie, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal system in Chlie /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 13., p. 46-59. - Geneva : International Commission of Jurists, 1974.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* avrättningar = executions = teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / Latin America

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Playfair, Emma : Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank / Playfair, Emma

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 35., p. 31-44. - Geneva : International Commission of Jurists, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* ockupation = occupation = miehitys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7329 / 7354

NOTE (GENERAL): Geneva convenions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Part A.1.Playfair, Emma: Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank.2. van Krieken, Peter: Torture and asylum.3.Zwaak, Leo: Friendly settlement in complaints against Turkey., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Part A.1.Playfair, Emma: Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank.2. van Krieken, Peter: Torture and asylum.3.Zwaak, Leo: Friendly settlement in complaints against Turkey. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Newsletter : No. 13., p. 5-50. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tortyr = torture = kidutus
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7329 / 7354

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Refugee convention


24.11.1999