[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='fackföreningar' results in 475 hits


 
1. Blanpain, Roger ... [et al.] : Institutional changes and European social policies after the treaty of Amsterdam, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Institutional changes and European social policies after the treaty of Amsterdam / Blanpain, Roger ... [et al.] - (Studies in social policy), 415 p.. - Hague : Kluwer Law, 1998.

ISBN 90-411-1018-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The European Union, Employment, Social Policy and the Law, by Roger Blanpain. 2. Labour Law and the European Union after the Amsterdam Treaty, by Chris Engels & Lisa Solas. 3. Searching for a European Employment Strategic Initiative, by Michele Colucci. 4. Fundamental Rights in the EU Frank Hendrickx. 5. The Constitutional Amendments made to the Treaty on European Union by the Treaty of Amsterdam, by Eddy De Smijter.

INDEX WORDS:
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* EMU = EMU = EMU
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* globalisering = globalization = globalisaatio
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* IMF = IMF = IMF
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* OECD = OECD = OECD
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* föräldraledighet = parental leave = vanhempainloma
* social dumpning = social dumping = sosiaaliturvan purkaminen
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* fattigdom = poverty = köyhyys
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; SEA; TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1018-6

 
2. Tuominen, Eeva-Liisa ; Husu, Liisa : Kvinnor och män i fackföreningsverksamhet, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kvinnor och män i fackföreningsverksamhet / Tuominen, Eeva-Liisa ; Husu, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 126-134. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Berg, Ger van den : Quantitative aspects of the stalinist system of justice and terror in the Soviet Union, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Quantitative aspects of the stalinist system of justice and terror in the Soviet Union / Berg, Ger van den

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The distinctiveness of Soviet law / Feldbrugge, F. J. M. (ed.) - (Law in Eastern Europe ; No.34), p. 97-141. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3576 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fångläger = prison camps = vankileirit
* arbetsläger = labour camps = työleirit
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (MEETINGS): Selected papers from the third world congress for Soviet and East European studies, Washington, D.C., (19851030) (C)

 
4. Freedom of association and collective bargaining ,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of association and collective bargaining : general survey : report III (part 4 B) : third item on the Agenda : information and reports on the application of conventions and recommendations /, 157 p.. - Geneva : International Labour Office - ISSN 0074-6681

ISBN 92 2 103128 4

ABSTRACT: The publication consists of following chapters:. 1. Trade union rights and civil liberties. 2. Right of workers and employers, without distinction whatsoever, to establish organizations. 3. The right of workers and employers to establish organizations without previous authorisation. 4. The right of workers and employers to establish and join organizations of their own chosing. 5. The right of organizations to draw up their constitutions and rules and to elect their representantives in full freedom. 6. Right of workers' and employers' organizations to organize their administration and activities and to formulative their programmes. 7. The right to organize and collective bargaining. 8. Organizations of rural workers.

INDEX WORDS:
* allmänna friheter = general freedoms = yleiset vapaudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ILO = ILO = ILO
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet

NOTE (GENERAL): This is the report of the Committee on the Application of Conventions and Recommendations (Articles 19, 22 and 35 of the Constitution)

 
5. Coggins, John (et al.) : Trade unions of the world 1989-1990., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Trade unions of the world 1989-1990. / Coggins, John (et al.). - 2nd ed.., 480 p.. - Westgate House : Longman Group, 1989.

ISBN 0582 0390 88

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
6. Pensamiento Propio : Sindicatos del istmo a trabajar juntos, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sindicatos del istmo a trabajar juntos / Pensamiento Propio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 60., p. 30-31. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: 1988 was formed the Confederation of the Workers of Central America. It has as its goals to work for the peace in region, for the democracy and development. It also intends to fight the "sub-taiwanization" of the regional integration process, and protect agreements like the Torrijos-Carter of Panama, and detente against all risks of intervention.

INDEX WORDS:
* integration = integration = yhdentyminen
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

GEOGRAPHICAL TERMS: Central America / Latin America : 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
7. Vaenerberg, Ann-Marie : Mänskliga rättigheter i Afrika : den fackliga föreningsfriheten i Botswana, Kenya och Senegal, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Mänskliga rättigheter i Afrika : den fackliga föreningsfriheten i Botswana, Kenya och Senegal / Vaenerberg, Ann-Marie, 108 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1990.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Botswana / Kenya / Senegal / East Africa / Southern Africa : 5415 / 5234

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis), Åbo Akademi, 1990

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; ACHPR

 
8. Kapteyn, P. J. G. : Introduction to the law of the European communities , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduction to the law of the European communities : after the coming into force of the single European act / Kapteyn, P. J. G. ; Verloren van Themaat, Pieter, xxvi, 427 p.. - Deventer : Kluwer and Taxation Publ., 1990.

ISBN 90 6544 400 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* NIEO = NIEO = UKTJ
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR;.SEA USED FOR Single European Act

 
9. Campbell, Tom (ed.) : Human rights , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : from rhetoric to reality / Campbell, Tom (ed.), 262 p.. - Oxford : Brasil Blackwell, 1986.

ISBN 0 631 14362 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* feminism = feminism = naisasialiike
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UN charter;Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW); ICCPR; UDHR.

 
10. Wolf, Francis : Human rights and the International Labour Organisation., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and the International Labour Organisation. / Wolf, Francis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 273-305. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0198254881

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ILO = ILO = ILO
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR;

 
11. Baker, C. Edwin : Human liberty and freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human liberty and freedom of speech. / Baker, C. Edwin, viii, 385 p.. - Oxford : Oxford U.P., 1989.

ISBN 019 505 777 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* censur = censorship = sensuuri
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* feminism = feminism = naisasialiike
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
12. Prondzynski, Ferdinand von : Freedom of association and industrial relations, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of association and industrial relations : a comparative study / Prondzynski, Ferdinand von, 248 p.. - London : Mansell publ., 1987.

ISBN 0 7201 1870 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ILO = ILO = ILO

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Ireland / Germany / USA : 8000 / 8231

 
13. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : Turkey : a report prepared for the Helsinki review conference : a Helsinki report / ; Helsinki Watch, 4, 31 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 75 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* tortyr = torture = kidutus
* fängelser = prisons = vankilat
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Freedom and fear , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom and fear : human rights in Turkey : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 122 p.. - New York, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* tortyr = torture = kidutus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* fängelser = prisons = vankilat
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Nigeria, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nigeria : on the eve of "change" : transition to what : an Africa Watch report / ; Africa Watch, 55 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* journalister = journalists = lehtimiehet
* censur = censorship = sensuuri
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nigeria : 5548

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Bossuyt, Marc : Human rights in Suriname, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in Suriname / Bossuyt, Marc ; Griffiths, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 30., p. 52-62. - Geneva : International Commission of Jurists, 1983.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Suriname / Latin America : 6454

NOTE (GENERAL): ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Cheadle, Halton : The offensive against unions, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The offensive against unions / Cheadle, Halton

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 2., p. 137-148. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

 
18. Democracy and development in Central America, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Democracy and development in Central America /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 10(1-2)., p. 215-256. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1989. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* demokrati = democracy = demokratia
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Central America / USA : 6200 / 6357

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the Colloquy in San José, (19890206), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR-5

 
19. Konstari, Timo : Virkamiehen ilmaisuvapaus, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Virkamiehen ilmaisuvapaus / Konstari, Timo, 18, 178 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1986.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Masakkalia, Y.F.O. : The African Charter for Popular Participation in Development and Transformation , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The African Charter for Popular Participation in Development and Transformation / Masakkalia, Y.F.O.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Development co-operation and towards democracy / Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 51-63. - Helsinki : FINNIDA, 1991.

ISBN 951 47 57 637

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* ILO = ILO = ILO
* NGO = NGO = NGO
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Nordic seminar org. by the Advisory Board for Economic Relations between Finland and Developing Countries, Hanasaari, Espoo, (19911027), (c)

NOTE (GENERAL): ACHPR; UN charter; African Charter for Popular Participation in Development and Transformation

 
21. Haiti, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Haiti : the human rights tragedy : human rights violations since the coup /, 39 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* journalister = journalists = lehtimiehet
* tortyr = torture = kidutus
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Haiti / Caribbean Countries / Latin America : 6138 / 6100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
22. Pion-Berlin, David : The ideology of state terror, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The ideology of state terror : economic doctrine and political repression in Argentina and Peru / Pion-Berlin, David, x, 227 p.. - Boulder, Colorado : Lyenne rienner publ., 1989.

ISBN 1 55587 160 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* förföljelse = persecution = vaino
* förtryck = repression = sortotoimet
* terror = terror = terrori
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Peru / South America / USA / Latin America : 6414 / 6448

 
23. Hayson, Nicholas : Legerdemain in the legal domain, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legerdemain in the legal domain : a review of recent legislation in South Africa / Hayson, Nicholas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 7., p. 413-434. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1989. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
24. de Givry, Jean : Droits de l'homme travail et syndicats, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Droits de l'homme travail et syndicats : l'action de l'Organisation Internationale du Travail dans le domaine de la liberté syndicale et des relations professionnelles de 1944 a 1985 / de Givry, Jean, iii, 264 p.. - Paris; Éditions universitaires, 1989.

ISBN 2 7113 0388 8

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* ILO = ILO = ILO

 
25. Trade unionists action 1992, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Trade unionists action 1992 /, 18 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sudan / Colombia / Peru / China / Philippines / Sri Lanka / Israel / Morocco / East Africa / North Africa

 
26. Philippines, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Philippines : the killing goes on : cases for appeals /, 21 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* jordbrukare = farmers = maanviljelijät

GEOGRAPHICAL TERMS: Philippines : 7542

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
27. Philippines, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Philippines : the killing goes on : an Amnesty International publication /, 119 p.. - London : Amnesty International, 1992.

ISBN 0 86210 201 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* politiska mord = political murders = poliittiset murhat
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jordbrukare = farmers = maanviljelijät

GEOGRAPHICAL TERMS: The Philippines : 7542

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
28. Human and citizens´ rights in the Polish peoples republic (1 January-31 December 1988), 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human and citizens´ rights in the Polish peoples republic (1 January-31 December 1988) / ; prep. by the Helsinki Committee in Poland - (Report ; No. 7 ), 46 p.. - Wien : International Helsinki Federation for human Rights, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* förtryck = repression = sortotoimet
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* fredliga demonstrationer = peaceful demonstrations = rauhanomaiset mielenosoitukset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

NOTE (GENERAL): ICCPR-7-14-21-22; ICESCR-6-8

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
29. Annual survey on violatioins of trade union rights , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annual survey on violatioins of trade union rights : 1992 /, 71 p.. - Brussels : International Conference of Free = ICFTU Trade Unions, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ILO = ILO = ILO
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Americas / Asia / Europe : 5000 / 6000

 
30. Manila 91, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Manila 91 : international symposium : democracy : development : human rights / , 231 p.. - Geneva : OMCT / SOS - Torture, 1992.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Human rights and devlopment : regional situation : ASEAN region, by Pablito V. Sanidad. 2. Serious violations of children's rights, by Jose Verghese. 3. Developments and recent characteristics of repressive violence, by Luis Perez Aguirre. 4. Human rights violations in Israel and the Occupied territoris, by Leah Tsemel. 5. South Africa : regional report, by Roger Chennells. 6. The Egyptian Organisation for Human Rights launches a one year campaign to eradicate torture in Egypt, Amira Bahy El Dim. 7. Democracy, development and human rights as seen from Prague. 8. Human rights in the ethnic conflict areas : the experience of the USSR in the post-totalitarian period, by Alexander Sokolov. 9. The significance of the convention against torture on the protection of individuals, by Josef Voyame. 10. Impunity : a policy which enable countries to shun national and international legal obligations, by Eduardo Umana Mendoza. 11. Human development and human rights, by Kevin McGrath. 12. Response to speeches of Josef Voyame, Eduardo Umana Mendoza and Kevin McGrath. 13. Message from the Under-Secretary General of the United Nations, by Jan Martensen. 14. The impact of external debt and adjustment policies on the realisation of the right to development as a human right, Leonor Briones. 15. Debt, resources aand adjustment, by Leonor Briones. 16. Introduction to specific human rights criteria in the community's economic agreements with other countries : the example of the Lome convention, by Denis Corboy. 17. The impact of economic development policies on trade union freedoms from an ILO perspective, by Jane Hodges-Aeberhart. 18. Economic development policies and their impact on trade union freedoms, by Gordon McColl. 19. The need for democratisation and respect for human rights as criteria for implementing successful development polcies, by terrence George. 20. Development aid and human rights, by Wiwatchai Atthakor. 21. The role of non-governmental porganisations and intergovernmental bodies towards restructuring for social and human development. 22. Urgent appeals, by Eric Sottas. 23. Children : victimms of torture and ill-traetment, by Esther Bron. 24. Redress - a system of compensation for the victims of torture, by Keith Carmichael. 25. Prevention of human rights violations, by Theo van Boven. 26. Strategy for prevention of torture and rehabilitation of torture survivors in Pakistan, by Mahboob Mehdi.

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* straffrihet = impunity = koskemattomuus
* fackföreningar = trade unions = ammattiliitot
* NGO = NGO = NGO
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* offer = victims = uhrit
* barn = children = lapset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* EG = EC = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / North Africa

NOTE (MEETINGS): Symposium human rights and development, Manila, (19911206), (c); General Assembly of OMCT / SOS - Torture, Manila, (19911209), (c)

NOTE (GENERAL): CAT;

LIBRARY LOCATION: Folksrätt

SHELF CODE: s SOS Torture

[Next]


24.11.1999