[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('fair trial') results in 1023 hits


 
1. Mäenpää, Olli : Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan ihmisoikeussopimus ja oikeusturvan takeet hallintoasioissa = The European convention on human rights and the guarantees for legal protection in public administration / Mäenpää, Olli

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 87(3)., p. 281-318. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1989. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeussopimusten sisältämien ja kotimaisten oikeusturvaperiaatteiden suhde voidaan yleensä ymmärtää toisiaan täydentäviksi.Kirjoittaja keskittyy pääasiassa hyvälle hallintolainkäytölle asettuviin kansainvälisiin (tai ainakin Eurooppalaisiin) mittapuihin.Kirjoittaja tarkastelee ensin näitä hyvän hallintolainkäytön keskeisimpiä osatekijöitä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan kannalta.Tämän jälkeen hän selvittelee, missä viranomaisasioissa ja missä menettelyvaiheissa näitä vaatimuksia on artiklan nykyisen tulkintalinjan mukaan noudatettava.Soveltamisalan tarkastelua vasta sopimusmääräysten materiaalisen sisällön erittelyn jälkeen puoltaa erityisesti kaksi seikkaa, joista toinen on laadullis-sisällöllinen, toinen taas enemmänkin muodollinen.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
2. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
3. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : decision of the European Court of Human Rights : case of Lightow and others / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 425-427. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6-13-14; ECHRP-1-1

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
4. Kopetzki, Christian : Artikel 5 und 6 MRK (VfGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 MRK (VfGH) / Kopetzki, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 207-300. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
5. Nowak, Manfred : Artikel 5 und 6 (VWGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 5 und 6 (VWGH) / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 301-314. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

 
6. Ermacora, Felix : Artikel 6 MRK (OGH), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 6 MRK (OGH) / Ermacora, Felix

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 329-364. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
7. Sperduti, Giuseppe : L'Article 6 de la Convention Europeenne des droits de l'homme et des decisions administratives affectant des droits de caractere civil, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'Article 6 de la Convention Europeenne des droits de l'homme et des decisions administratives affectant des droits de caractere civil / Sperduti, Giuseppe

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 813-818. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* administration = förvaltning = hallinto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
8. Matscher, Franz : La notion de "decision d'une contestation sur un droit ou une obligation (de caractere civil)" au sens de l'article 6 / 1 de la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La notion de "decision d'une contestation sur un droit ou une obligation (de caractere civil)" au sens de l'article 6 / 1 de la convention europeenne des droits de l'homme / Matscher, Franz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 395-410. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn

NOTE (GENERAL): ECHR-6-1

 
9. van Dijk, Pieter : Universal legal principles of fair trial in criminal proceedings., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Universal legal principles of fair trial in criminal proceedings. / van Dijk, Pieter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in a changing East-West perspective / Rosas, A.; Helgesen, J. (eds.); Gomien, D. (collab.) - (TAPRI studies in International Relations.), p. 89-135. - London : Pinter publ., 1990.

ISBN 0 86187 131 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Western Europe : 8100 / 8200

NOTE (MEETINGS): Papers from a workshop held in Turku / Åbo, org. by TAPRI, (19871200), (C).

NOTE (GENERAL): Magna Carta; ECHR; AMR; ACHPR; UDHR; Geneva conventions; Nürnberg charter; English Bill of Rights

 
10. "Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961., 1961
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Lawless" case (merits) : judgment of 1st July 1961. / - (Publications of the European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 3), 67 p.. - Köln : Carl Heymann, 1961.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* IRA = IRA = IRA
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-7-15-17

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Ringeisen case, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ringeisen case : judgment of 16th July 1971 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 13), 56 p.. - Köln : Carl Heymann, 1971.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ekonomi = economy = talous
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-7-10-11-26 ; ECHRP-1-1-2-3

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Golder case, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Golder case : 1. decision of 7 May 1974; 2. judgment of 21 February 1975 / - ( Publications of the European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 18), 63 p.. - Köln : Carl Heymann, 1975.

ISBN 3 452 17986 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fångar = prisoners = vangit
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-8-13

LIBRARY LOCATION: IMR

 
13. Delcourt case, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Delcourt case : judgment of 17th January 1970 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 11), 21 p.. - Köln : Carl Heymann, 1970.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomi = economy = talous
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. "Wemhoff" case : judgment of 27th june 1968., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Wemhoff" case : judgment of 27th june 1968. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 7), 40 p.. - Köln : Carl Heymann, 1968.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* ekonomi = economy = talous
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 33), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18747 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 25), 141 p.. - Köln : Carl Heymann, 1978.

ISBN 3 452 18459 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* IRA = IRA = IRA
* terrorism = terrorism = terrorismi
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-1-3-5(1,2,3,4)-6-14-15-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Case of Albert and le Compte: judgment of 24 October 1983 (Article 50)., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Albert and le Compte: judgment of 24 October 1983 (Article 50). / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 68), 8 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19679 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. Case of Zimmermann and Steiner: judgment of 13th July 1983., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Zimmermann and Steiner: judgment of 13th July 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 66), 15 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19679 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* oikeustapaukset = =

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Pakelli case: judgment of 25th April 1983., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pakelli case: judgment of 25th April 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 64), 21 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19554 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Ben Yaacoub case : judgment of 27th November 1987 ; Case of H. v.Belgium : 1. decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 30th November 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ben Yaacoub case : judgment of 27th November 1987 ; Case of H. v.Belgium : 1. decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 30th November 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 127), 64 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21197 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-48

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. Case of Albert le Compte: 1. decision of 28th May 1982; 2. judgment of 10th February 1983; 3. decision of 10th February., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Albert le Compte: 1. decision of 28th May 1982; 2. judgment of 10th February 1983; 3. decision of 10th February. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Serie A: Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 58), 29 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19493 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6-11

 
22. Kostovski case : 1. decision of 23.May 1989 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 20th November 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kostovski case : 1. decision of 23.May 1989 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 20th November 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 166), 28 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21804 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-6(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Bezicheri case : judgment of 25th October 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bezicheri case : judgment of 25th October 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 164), 19 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21781 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* kränkningar = violations = loukkaukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* fångar = prisoners = vangit
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-5(2)-5(4)-6-9-10-11-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Case of H. v.France : judgment of 24th October 1989 ; case of Chichlian and Ekindjian., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of H. v.France : judgment of 24th October 1989 ; case of Chichlian and Ekindjian. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 162), 53 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21773 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-6-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Bricmont case ; judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bricmont case ; judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 158), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21642 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* jurister = lawyers = lakimiehet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Canada : 8214 / 6322

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-6(3)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. Union alimentaria Sanders sa case : judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Union alimentaria Sanders sa case : judgment of 7th July 1989. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 157), 25 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21641 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain : 8245

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Eriksson case : judgment of 22nd June 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eriksson case : judgment of 22nd June 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 156), 61 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21634 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* barnavård = child care = lastenhoito
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-13-50; ECHRP-1-2

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Hauschildt case : 1. decision of 26th September 1988 2. judgment of 24th May 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hauschildt case : 1. decision of 26th September 1988 2. judgment of 24th May 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 154), 42 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21592 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Tre traktörer AB case : judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tre traktörer AB case : judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 159), 37 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21684 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-13-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Langborger case : 1. decision of 27th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 22th June 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Langborger case : 1. decision of 27th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 22th June 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 155), 37 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21633 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för hem = respect for home = kodin kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-11-13-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999